JAPANSCH - ENGELSCHE Amerikaansche torpedoboot- jagers voor Engeland? LLOYD GEORGE OEFENT CRITIEK OP LEDEN DE EEMLANDER SPANNING VERSCHERPT Tokio beslist tot krachtige houding Amerikaansch- Russisch handelsaccoord Burgemeester van Montreal gearresteerd De Roemeensche besprekingen DER BRITSCHE REGEERING Spoorwegramp Dinsdag 6 Augustus 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39 e Jaargang No. 32 Twijfel heerscht in Tokio over de mogelijkheid eener vreedzame regeling der loopende geschillen KOISO'S MISSIE NAAR BATAVIA met Boedapest en Sofia Het Fransche parool: „terug naar het land" Engelsche pers stelt vragen over het ministerieel beleid in Britsch-Indië AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0 15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 ,-ftlJS DER ADVtRlEitlitN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentien voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 TOKIO, 6 Aug. (D.N.B.). De Japansche bladen stemmen in met het Maandag door de regeering genomen besluit om de definitieve maatregelen afhankelijk te stellen van de houding van Engeland tegenover de Japansche eischen. Zij betwijfelen echter of de aange legenheid door onderhandelingen kan worden bijgelegd. Zoo eischt de Kokoemin Sjimboen nogmaals de terugtrekking van alle Japanners uit Engeland, daar Japan anders alle handen gebonden heeft. Het op treden van Engeland, zoo meent het blad, heeft eigenlijk reeds aan leiding tot oorlog gegeven. Het gevaar voor een oorlog met Japan heeft men in Engeland wel ingezien. In ieder geval heeft men daar den wensch en de hoop op een nieuwe regeling der betrekkingen tusschen beide landen opgegeven. Volgens geruchten, die in bepaalde Ja- pansche kringen te Sjanghai in omloop zijn, heeft Japan nieuwe eischen betref fende militaire concessies aan Fransch Indo-China gesteld. In deze eischen zijn bijv. ook het gebruik van de spoorlijn \an Yoenan, die van China naar Indo- China loopt, alsmede faciliteiten voor de inrichting van een marinebasis in Indo- China inbegrepen. Ten aanzien van deze berichten vol gens welke Japan militaire steunpunten in Fransch Indo-China heeft opgeêischt, verklaarde de ^oordvoerder van het Ja pansche departement van buitenland- sche zaken Maandag, dat hem van een dergelijken stap niets bekend is. P OLITIEKE kringen te Tokio en in het bijzonder in het de partement van buitenlandsche za ken heerscht, naar Domei meldt, tengevolge van het toenemende aantal arrestaties van Japanners door de Engelschen de hoogste spanning. Domei meldt verder, dat de regeering vastbesloten is in geval van een verdere verscher ping van den toestand energieke maatregelen te nemen. De regee ring stelt thans reeds alleen Enge land er voor veranwoordelijk, wanneer onvoorziene gebeurtenis sen zich mochten voordoen. Naar de Asahi Sjimboen meldt, heb ben te Sjimonoseki anti-Britsche betoo- gingen tegen de arrestaties van Japan ners door de Engelschen plaats gehad. De „Vaderlandsche Volkspartij" nam een scherpe motie aan. waarin de onver wijlde verwijdering uit het land van den Britschen consul aldaar geeischt wordt, alsmede van ontbinding van de Britsche ambassade te Tokio en van alle Britsche consulaten in Japan. De motie werd ook aan den Britschen consul te Sjimonoseki voorgelegd. Er zijn gevallen, schrijft de Nitsji Nitsji, die niet door diplomatie maar alleen met geweld kunnen worden opge lost. Engeland heeft altijd geprobeerd zwakke staten bang te maken. Tegen over Japan moet zulk een poging be lachelijk genoemd worden. Ook de Hotsii Sjimboen bespreekt de incidenten tus schen Engeland en Japan en schrijft, dat Japan aan Engeland eenige dagen tijd tot bezinning zal geven, maar dat Japan dan zoo noodig tot de scherpste maat regelen zal overgaan. In verband met den achteruitgang van hun zaken hebben talrijke Engelsche fir ma's te Tientsin besloten hun handels huizen te sluiten. Onder de firma's, die binnenkort tot. sluiting zullen overgaan, bevinden zich de scheepvaartmaat schappij Jardine en'Matheson, de But- terfield and Swire Company, de firma Collins, de Tientsin en Lee-export-maat- schappij en het grootbedrijf der Imperial Chemical Industries. Een Engelsch vliegtuig heeft bommen laten vallen op twee woonwijken te 's Gravenhage, waardoor twee personen werden gedood. Bovendien werd ernstiae materieele schade aanaericht Gewogen en in orde bevonden Het wegen van de rijders, die aan de draf kampioenschappen op Duindigt deel namen WASHINGTON, 6 Aug. (D.N.B.). De onderminister v«an buitenlandsche zaken, Sumner Welles, heeft gisteren in de persconferentie meegedeeld, dat de verlenging van de heden afloopende economische overeenkomst met de Sovjet-Unie op het punt staat te wor den gesloten. Indien zulks is geschied, zal dit tegelijkertijd te Moskou en te Washington worden bekend gemaakt. De overeenkomst, die steeds weer voor een jaar moet worden verlengd, ver zekert aan de Sovjet-Unie meest begun stiging bij haar uitvoer naar de Ver eenigde Staten, tegen de verplichting voor een bepaald bedrag van den Ame- rikaanschen uirtoer op te nemen. Sum ner Welles heeft voorts ontkennend ge antwoord op de vraag, of de Fransche regeering de regeering der Vereenigde Staten had verzocht om het zenden van levensmiddelen. Naar van welingelichte zijde te Mos kou verluidt, zijn de onderhandelingen over de verlenging van het handels verdrag van de Sovjet-Unie met de Ver eenigde Staten beëindigd. De onder handelingen zijn gevoerd tusschen den volkscommissaris voor buitenlandschen handel, Mikojan, en den zaakgelastigde der Vereenigde Staten te Moskou, Thur ston. Tijdens de debatten in den Senaat, over de door president Roosevelt gevraagde, machtiging tot het bijeenroepen van de nationale garde, verklaarde de demo cratische senator Wheeler, dat de zooge naamde gebaren voor de Vereenigde Staten voor het grootste gedeelte door propagandisten zijn gefabriceerd, die den Senaat en het Amerikaansche volk probeeren te in timideeren, opdat „een zekere persoon dictatoriale volmachten" zal krijgen. Naar over het wetsontwerp voor den algemeenen dienstplicht in de Maandag door dc militaire commissie van den Se naat aangenomen lezing nog bekend wordt, zijn de leden van het Congres, de bonds- en staatsambtenaren, alsmede de rechter* van den dienstplicht vrijge steld. De commissie heeft met zeven te gen vier stemmen een voorstel van het ministerie van oorlog, dat voorzag in het vrijstellen \an dienst voor theologische studenten, verworpen. Senator Wheeler heeft aan een pers vertegenwoordiger verklaard, dat hij het \oorste) van generaal Pershing om torpedojagers naar Engeland te sturen, als een tot oorlog leidenden stap be schouwt. Tegenover den eisch, dien generaal Pershing in een Zondag uitgesproken radio-redevoering naar voren bracht en volgens welken de Vereenigde Staten 50 oude torpedoboot jagers aan Engeland moesten afstaan, bepaalt de New York Daily News in een hoofdartikel een af wijzend standpunt. Het blad gelooft, dat de redevoering de wenschen van Roose velt tot uitdrukking bracht. „Het Duit- sche luchtwapen heeft bewezen, dat torpedobootjagers gemakkelijk kwets baar zijn, zoo gaat het blad voort. Spoe dig zouden ook de door de Vereenigde Staten afgestane 50 torpedobootjagers niet meer bestaan. Wat dan?, zoo vraagt het blad. Zal Engeland wederom vijftig bodems vragen en zullen wij ze leve ren?" Senator Pittmann. de voorzitter van de senaatscommissie voor buiten landsche zaken, heeft zich gewend tegen den door generaal Pershing geeischten afstand van 50 Ameri kaansche torpedobootjagers aan Engeland. Dat kortelings de Britsche ambassadeur in Washington ver klaard heeft, dat een uitlevering van de Engelsche vloot aan Duitschland binnen het bereik der mogelijkheid ligt, aldus zeide Pittmann, moedigt de Vereenigde Staten niet aan af stand te doen van de vijftig torpedo bootjagers. Pittmann stelde voor de torpedoboot jagers te ruilen tegen eenige Engelsche slagschepen, die in de Noordzee naar het scheen volkomen waardeloos en voortdurend blootgesteld waren aan het gevaar om op hun ankerplaats te wor den vernietigd. NEW YORK. 6 Aug. (D.N.B.). Uit Montreal wordt gemeld, dat bur gemeester Camillien Houde van nacht is gearresteerd en naar een concentratiekamp is overgebracht. Houde had kort geleden opgewekt tot niet in acht nemen van de nieuwe Canadeesche wet op de aan melding voor den militairen dienst, welke op 19 Augustus van kracht wordt Onder de Fransch-Canadeesche bevol king zou een ver om zich heen grijpende gisting merkbaar worden. De politie heeft honderden personen gearresteerd. Burgemeester Houde had in een rede voering het Canadeesche volk opgeroe pen om militairen dienst voor de belan gen van Engeland, die vreemd zijn aan die van het Canadeesche volk, te weige ren. TOKIO, 6 Aug. (D.N.B.) Naar Domei meldt is tusschen mi nister-president Konoye en gene raal Koiso overeenstemming be reikt over de uitvoering van de opdracht, welke laatstgenoemde heeft ontvangen voor Neder- landsch-Indië. SOFIA, G Aug"! (D.N.B.) De wensch om zoo spoedig mogelijk te komen tot een rechtvaardige oplossing van de Bulgaarsch-Rocmeensche strijdvraag en tot een herstel van de vriendschappe lijke betrekkingen tusschen de beide buren spreekt uit alle hoofdartikelen van de Bulgaarsche bladen. Het regee- ringsorgaan Wetscher schrijft: „De oude vriendschap tusschen beide vol keren is tengevolge van politieke fouten 25 jaren lang verstoord geweest. Het Bulgaarsche volk heeft steeds goede ge voelens gekoesterd ten opzichte van zijn Noordelijken buurman. Nu ns eindelijk de tijd \an wantrouwen voorbij. Een nieuwe ordening is in Europa op het punt te ontstaan. De gevolgen hiervan zijn in Zuid-Oost-Europa te bespeuren. Daarom hopen alle Bulgaren, dat de Donau spoedig nog slechts een verbin dingsschakel zal zijn." De Slowo zegt: „Tegen den prijs van een klein compromis hadden de Roe menen de mogelijkheid om de wanver houding, die tusschen beide buurlanden bestaat, uit den w eg te ruimen. Daarom beschouwt het Bulgaarsche volk de ont wikkeling van zijn verhouding tot Roe menië niet optimisme." De Roemeensche gezant te Rome, Bossy, die belast is met de voorberei ding van rechtstreeksche onderhande lingen met Hongarije, is te Boekarest aangekomen. Hij heeft reeds een eerste onderhoud met den Roemeenschen mi nister van buitenlandsche zaken, Ma- noilescu, gehad. ROME. 6 Aug. (D.N.B.) De Gior- nale d Italia levert een ironische kri tiek op den oproep van de Grmgoire: „Terug naar het land." Hier is blijk- naar. aldus het Italiaansche blad, spra ke van een krampachtig gebaar der „romantiek van de nederlaag De roep zal nooit sterk genoeg zijn orn in daden te worden omgezet. Wil een dergelijke beweging eenige kans op succes hebben, dan moet in Frankrijk allereerst een andere geboortenpolitiek ingevoerd en een gezonde verhouding tusschen stad cn land geschapen wor den. Dat ligt echter nog in de verre toekomst. NEW YORK, 6 Aug. (D.N.B. De New York Journal publiceert een artikel van Lloyd George, waarin de Engelsche minister-president tijdens den wereldoorlog een beeld geeft van dc stemming in zijn ge boortestreek Wales. Hij, Lloyd George, heeft, zoo staat in dit op merkelijke artikel, weinig personen getroffen, die niet uiting gaven aan hun ergernis over de tegenwoordigheid van lieden in dc Britsche regeering, die verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan voorberei ding. De organisatie der plaatselijke verdedigingsmaatregelen, als mede het zichtbare gebrek aan samenwerking tusschen de verschil lende strijdkrachten, die een eventueelen aanval moeten 'afslaan, worden vooral in Wales sterk becritiseerd. Vanzelfsprekend wordt ook veel over het gebrek aan wapens gesproken. Alle bedreigingen met straf zijn een beleediging vooreen patriottisch volk, aldus Lloyd George. de menigte geroep en gefluit. Enkele vrouwen verbraken de afsluiting en riepen: „Wat moet er met onze kinde ren gebeuren?" Toen de politie verzocht- de vrouwen naar beneden te komen, werd zij uitgescholden. Tenslotte haal de de politie de betoogsters met geweld naar beneden en voerde haar weg. Toenemend aantal zelf moorden in Engeland Volgens berichten van neutrale waar nemers is het aantal zelfmoorden in Londen, vergeleken met het vorige jaar, aanzienlijk toegenomen. Van 1 Januari *1939 tot 8 Juli 1939 werden er in Lon den 293 zelfmoorden geregistreerd. Hiervan werden er in het eerste kwar taal 173, en in liet tweede kwartaal 120 gepleegd. In dit jaar zijn deze cijfers, vooral in de arme wijken, met spron gen omhoog gegaan. In de periode van 1 Januari 1940 tot 30 April 1910 werden er in Londen 324, en van 1 April tot 30 Juni zelfs 547 zelfmoorden geregis treerd. EEN dorren vijgenboom" noemt de Times het Britsche ministerie van voorlichting. „Waarvoor bestaat het eigenlijk?" vraagt het blad. „Het minis terie heeft deze vraag nog nooit duide lijk beantwoord en waadt daarom door een waar moeras van duistere doëtein d°n van het eene fiasco naar net andere. De juiste weg bij de vorming van een nieuw ministerie is eerst zijn doeiein- den vaot te leggen en hat daartoe noo- dige personeel in dienst, te riemen. Het ministerie van voorlichting is omge keerd te werk gegaan en heeft uit de meest verschillende bronnen een samen geraapte schaar lieden aangenomen en daarna gepoogd werk vooi hen te vin den." De Londensche bladen bespreken uit voerig de reorganisatie van liet Engel sclie ministerie van oorlog. Volgene dc Times zijn er verscheidene menschcu uit het zakenleven in het ministerie v. a oorlog opgenomen, die blijkbaar het be drijf op commercieele grondslagen moe ten opfrisschen. Voor deze functie wei den benoemd een vakman uit den ta- bakshandel en vooraanstaande perso nen van dc Imperial Chemical Trust van de Cunard Line en de Irak Petro leum Company. De nieuw benoemde personen hebben niet alleen een advi seerende stem, doch moeten ook als le den van het personeel van het ministe rie van oorlog aan het verouderde ap paraat nieuw leven inblazen. Aldus schrijft de Times die deze hervorming toejuicht, doch tevens de oude leiding tracht te verontschuldigen. De Daily Mail doet een scherpen aanval op de oude ambtenaren van het ministerie van oorlog. Het blad verwijt hun obstructie, vertraging en verwarring. In de benoeming van zakenlieden ook voor de andere mi nisteries meent de Daily Mail een stap te zien tot rationalisatie van het regeeringsbedrijf. Het blad her innert aan een uitspraak van Ward Price, dat er zonder aanzien des persoons hervormingen in het En gelsche bestuur noodig zijn. De Daily Mail keert zich ook tegen de geheime zittingen van het Engelsche jtarlement, waardoor wantrouwen in breede lagen der bevolking gekweekt worclt. Het volk, aldus het blad, heeft het recht de waarheid te vernemen, an ders bestaat het gevaar, dat het land op zekeren dag voor voldongen feiten geplaatst wordt, waarvan het wegens het gebrek aan voorbereiding geen ver moeden had. Ook de „Tim*»s" meldt, dat verscheidene leden van het Lager huis geheime zittingen op het oopenblik buitengewoon gevaarlijk achten. De Daily Mail noemt voorts de vol gende vier. criticke punen van de En gelsche oorlogspolitiek: (1) De verhouding tusschen Enge land en Japan. (2) De maatregelen van Roemenië tegen de Biitsche pctroleumbelAugcn (3) De aanspraak \an generaal Fran co op Gibraltar. U) De blijvende anti-Britsche hou ding der Russische buitenlandsche po litiek. Incident in Liverpool bij vertrek van kinderen Bij het vertrek \an een schip met geëvacueerde Engelsche kinderen uit Liverpool is het tot incidenten gekomen. Toen het schip nl. het teeken van ver trek gaf, en de manschappen de lan dingssteiger wilden inhalen, drong een groep arbeidersvrouwen met kinderen op den arm door de menigte toeschou wers en wilden den landingssteiger be stormen. De politie wist met moeite de vrouwen terug te dringen tot het schip zich van de kade had verwijderd. Toen de kinderen hun achterblijvende ouders een laatsten groet toewuifden, klonk uit BESSEN JlL JENEVER DE ALLERFIJNSTE DE MOOR TEL. 6852 AMERSFOORT SJANGHAI, 6 Aug. (D.N.B.) De sneltrein DaccaCalcutta is op on geveer 130 K M. van Calcutta ont spoord. De locomotief en drie rijtui gen stortten van den spoordijk. Tot dusverre zijn 17 dooden en 40 ge wonden geborgen. 1-Iet ongeluk is ontstaan door een daad van sabo tage: er waren op de plaats des on- heils verscheidene rails verwijderd. Een officieel bericht over het reeds gemelde spoorwegongeluk op de lijn DaccaCalcutta meldt, dat dertig personen zijn gedood en zeventig ge wond. De slachtoffers zijn allen in- diërs. GLAS VERVANGEN DOOR VILT IN LONDENSCHE STATIONS LISSABON, 6 Aug (D.N.B. Naar uit Londen gemeld wordt, worden de glazen daken op de Engelsche spoorweg stations wegens het gevaar voor splin ters verwijderd cn door geperst vilt ver vangen. In twee groote Londensche kop- stations is men thans met dit werk be zig. De spoorwegbeambten klagen er nu over, dat zij onafgebroken bij kunst licht moeten werken. GROOTLOGE DER VRIJMETSELARIJ IN JOEGO SLAVIE ONTBONDEN BELGRADO, 6 Aug. (D N.B.) Krachtens een besluit van den minis ter van binnenlandsche zaken is de „grootloge van het koninkrijk Joego slavië van bet achttiende district" met al haar organisaties opgeheven. liet vermogen is in beslag genomen. DE VERDUISTERING Zonsondergang 2126 uur. Zonsopgang 6,07 uur. Tm/als men weet n> iedereen ver plicht tusschen zunsunderuune en znnsonhnmsi te ver fluisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1