De aanval op Engeland elk oogenblik te verwachten De gevaren welke de V.S. bedreigen Wijziging der Roemeensche grenzen noodzakelijk ZUIDWIND DE EEMLANDER De dienstplicht in Amerika Alcantara" uit Rio vertrokken Afstand van deel ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandeD voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per PRIJS DER ADVERTEREN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Woensdag 7 Augustus 1940 Uitgave; VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 33 Minister Hull over: DE NA TIONALE INZAMELING GEEFT 2i MILLIOEN! Vertrek van joden uit Krakau Zuid-Oost-Europa Het Hongaarsche en het Bulgaarsche streven naar revisie der vredesverdragen van 1919 dient te worden bevredigd van Zevenburgen en de Dobroedsja WEGENS VACANTIE GESLOTEN van 12 t.m. 15 Augustus LANGESTRAAT 56 Terugkeer van Belgische vluchtelingen DE VERDUISTERING AMEKSFOORTSCH DAGBLAD week f 0 15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2 85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcnticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Amerikaansche pers over de redevoeringen van Lind bergh en Pershing WASHINGTON, 6 Augustus. (D.N.B.). De zoojuist uit Ha vana teruggekeerde minister van buitenlandsche zaken Cordell Huil heeft een formeele verklaring af gelegd, waarin hij de gevaren wel ke naar zijn meening de Ver. Sta ten bedreigen in de zwartste kleu ren schilderde en betoogde, dat deze gevaren onverwijld aan den dag zouden treden als het Ameri kaansche volk zich er niet tegen wapende. In Havana, zoo verklaarde Huil, zijn o.a. alle Amerikaansche landen overeengekomen, dat passende voor bereidingen voor een verdediging van het Amerikaansche continent niet tijdig genoeg genomen kunnen worden, wil men het van buiten dreigende gevaar keeren. In Hava na is men eenstemmig van meening geweest, dat een override verster king noodig is van de soliditeit tot het verkrijgen van een continentale verdediging en tot het opstellen van concrete plannen voor alle 21 na ties, in het belang van den vrede op het Westelijke halfrond. Huil zeide vervolgens, dat men het erover eens was geweest, dat indien de vreedzame landen van Europa ter zelfverdediging op corporatieven grond slag georganiseerd waren geweest, hun positie en die van Europa thans aan zienlijk anders geweest zou zijn. De eenige veilige weg. aldus Huil, om te vermijden, dat Amerika door „de wilde destructieve krachten die thans in het buitenland aan het werk zijn" in ern stige moeilijkheden of in een oorlog be trokken geraakt, is het voornemen zoo danig te bewapenen, dat deze krachten niet een deel van het Westelijke half rond durven aan te vallen. Ten slotte verzocht Huil eiken burger paraat te zijn om zich voor dit doel offers te ge troosten. In politieke kringen verklaart roen, dat president Roosevelt Hull tot deze rede heeft geïnspireerd. Verklaringen van Green en Marshall Terwijl de leiders der vakorganisatie C.I.O. in scherpe bewoordingen de in be handeling zijnde wet op den militairen dienstplicht afgewezen hebben, zoo meldt het D.N.B. uit New York, heeft ook de voorzitter van de Amerikaansche federatie van den arbeid. Green, zich uit naam zijner organisatie tegen het ontwerp uitgesproken. Green zeide, dal de federatie, die 4 millioen leden heeft, ra eerst dan het ontwerp op den dienst plicht zou steunen, wanneer een geval van nationalen nood zou ontstaan. Op het oogenblik moest de regeering het systeem van vrijwilligers behouden. De chef van den general en staf, Marshall, heeft in dit verhand in een radioredevoering uitdrukking gegeven aan ongeduld over de voort durende debatten betreffende de in voering van den algemeenen dienst plicht. Marshall sprak als zijn mee ning uit, dat de regeering weliswaar rekening heeft gehouden met debat ten over het dienstplichtvraagstuk, maar thans ziet hoe waardevolle weken ongebruikt voorbijgaan, of schoon de militaire opleiding een eisch van het oogenblik is. De opleiding moet als voorzorgsmaat regel tegen de gevaren der eerstvolgen de maanden, die de meest critieke zou den kunnen zijn in de geschiedenis der Vereenigde Staten, terstond beginnen, vooral daar de goedgekeurde bewape ningen eerst over jaren werkelijkheid worden. New York Times staat achter Pershing De door kol. Lindbergh en generaal Pershing Zondag uitgesproken redevoe ringen hebben in de geheele Noord- Amerikaansche pers een levendige re actie gewekt. Een deel der bladen, zoo als de New York-Times, staat de opvat ting Van Pershing voor, dat de Ver enigde Staten oude torpedobootjagers aan Engeland moet afstaan en zoo ver mogelijk moet bewapenen, aangezien het lot van de Engelsche vloot van de grootste heteekenis is voor de Ver eenigde Staten. Noord-Amerika, aldus het genoemde blad, bewapent alleen te gen het gevaar, dat zou ontstaan uit een mogelijken nederlaag van Engeland Andere bladen, vooral die uit het Middenwesten, gaan tegen deze opvat ting in. Zoo schrijft de Chicago Tribu ne, dat Lindbergh uitdrukking heeft ge geven aan zijn diep geloof in Amerika en aan de overtuiging, dat de Vereenig de Staten sterk genoeg zijn om hun be langen en levensopvatting te bescher men. Pershings voorstel komt neer op een oorlogsdaad. Het onafhankelijke blad Denver Post noemt Pershing's voorstellen van zaken denzelfden onzin waardoor Amerika in den wereldoorlog is meegesleept. Braziliaansch journalist stelde een vraag, die tot zijn verwijde ring van het schip leidde RIO DE JANEIRO, 6 Aug. (D.N.B.). Na een oponthoud van vier dagen voor het aanbrengen van herstellingen heeft de Engelsche hulpkruiser „Alcantara" Maandag de haven van de Braziliaan- sche hoofdstad verlaten. Tijdens een persconferentie aan booru van den Engelschen hulpkruiser „Al cantara" voor zijn vertrek uit de haven van Rio de Janeiro is het tot een inci dent gekomen, waarover het dagblad Meiodia het volgende bericht; Na het voorlezen van het officieele Engelsche communiaué v^oeg een Bra- ziliaansche journalist, waarom eigen lijk het communiqué melding maakte van een overwinning van de „Alcan tara". daar het schip zonder reparatie te Rio de Janeiro niet een^ zijn reis had kunnen voortzetten en bovendien eerst in een Engelsche haven geheel hersteld kan worden Het Duitsche srhip heeft toch na den strijd met de ..Alcantara" klaarblijkelijk zijn reis voortgezet, in ieder geval is het noch Rio. noch een andere haven binnengeloopen. Helaas, zoo merkt de Meiodia op, heeft de Braziliaansche vragensteller geen antwoord van den Engelschen offi cier gekregen. Hij is door de vuisten der Engelsohe matrozen „zachtjes" van het ^chip verwijderd. Meiodia is van meening, dat men derhalve het ant woord, dat niet moeilijk i6, aan de le zers moet overlaten. RPtlir f.f-jv,;. .t Wt.-i,J Sneeuw en ijs in den winter, regen en overstrooming in den zomer maken paalwoningen in Alaska noodzakelijk 's-GRAVENHAGE, 6 Aug. Herten zijn de bestuurders van verschillende stichtingen op het gebied van de hulpver leening te 's-Gravenhage bijeengekomen bij het nationaal fonds voor bijzondere nooden. De penningmeester van de nationale inzameling heeft in deze bijeenkomst medegedeeld, dat reeds anderhalf millioen gulden is ingekomen en dat volgens berichten uit de andere plaatsen, iv.o. eenige groote gemeenten, nog ongeveer een millioen gulden mag worden verwacht, zoodat de totale opbrengst op 2y2 millioen gulden kan worden geschat. Hiervan is inmiddels zes ton besteed. Nader overleg wordt gepleegd om zoo spoedig mogelijk de rest, ten bedrage van een kleine twee millioen gulden voor de verdere hulpverleening ter voorziening in den voor- loopigen nood op haar bestemming te doen komen. k De N.R.Ct.-correspondent te Berlijn schrijft onder meer: De Duitsche militaire leiding heeft Noorwegen de generale repetitie voor Engeland genoemd, zooals de veldtocht tegen Polen een generale repetitie voor een offensief in het Westen is geweest. De oorlog in Noorwegen heeft aange toond, dat betrekkelijk zeer kleine een heden zonder zware wapenen bij mach te zijn om tegen een vrij sterke over macht de bruggehoofden te behouden, die ze in staat geweest zijn te vormen. De groote moeilijkheid schuilt in de landing van het zwaarste materiaal. De Duitsche oorlogsmarine leed ernstige schade bij de bestorming der moderne, maar geenszins zoo geweldige Noorsche kustversterkingen. Had er bij die be zetting geen verwarring bestaan, dan zou de schade nog grooter zijn geweest Voor zoover het bij gebrek aan weerberichten valt na te gaan, vor men de weersomstandigheden geen beletsel meer voor den grooten, van dag tot dag te venvachten aanval op Engeland. De ervaring leert, dat het zeer twijfelachtig is of deze weersomstandigheden langen tijd tijd zullen aanhouden. Tenslotte wordt de datum van den eer sten September nog steeds zoo al niet ge noemd, dan toch zwaar gepropageerd als den dag dat de bezetting van Groot- Brittannië door de Duitsche strijdkrach ten een feit zal zijn. In een persgesprek heeft rijksmaar schalk Goring nog dezer dagen als zijn meening te kennen gegeven, dat het luchtwapen nog niet zoo ver ontwikkeld is, dat het massaal landen veroveren kan. Duitsche duik- homvliegtuigen zul- Zij kunnen zelf woonplaats kiezen in het gebied van het gouvernement- generaal KRAKAU, 6 Aug. (D.N.B.). Vol gens de Warschauwer Zeitung zal de zer dagen een verhuizing van de Joden uit Krakau plaats hebben. Tusschen de Duitsche instanties en den vertegen woordiger van de Joodsche gemeente zijn de bijzonderheden van het voorne men besproken en voorbereid. 9.000 Jo den zijn reeds uit Krakau vertrokken. Alle Joden kunnen tot den 15den Au gustus naar eigen goeddunken hun nieuwe woonplaats in het gebied van het 'gouvernementgeneraal bepalen. Zij mogen al hun have en goed meenemen Alle grootere steden in de provincie, vooral echter Warschau, zijn in de eer ste plaats bestemd om den toevoer op te nemen. Eerst worden de ongehuwde werkkrachtige mannen verplaatst, ver volgens ongehuwde vrouwen en ten slotte de gezinnen. Deze gezinnen zul len bij elkander mogen blijven. len ongetwijfeld de Engelsche kustbat- terijen zwaar op de proef stellen. Duit sche bommenwerpers zullen de verbin dingen van den vijand trachten te ver nietigen. Duitsche jagers zullen elke tegenactie in de war probeeren te stu ren, parachutisten zullen hoogstwaar schijnlijk allerlei strategische punten bezetten, maar ondanks alles zal geheel het offensief staan en vallen met de po gingen van de Duitsche marine om Duitsche troepen op Engelsch grondge bied aan land te zetten. Welke rol hierbij de kleinere eenheden van de Duitsche oorlogsvloot, in de eer ste plaats de motortórpedobooten en misschien de duikbooten, die in dit verband ook al genoemd worden, zullen spelen, is voorloopig een kwestie van speculatie. Om te beginnen zou men be halve de kwaliteiten ook het aantal de zer schepen moeten kennen om zich een oordeel te kunnen veroorloven. In dit opzicht zijn wij er op aangewezen den loop der gebeurtenissen af te wachten. De uitslag van den strijd In Duitschland blijft men ten aanzien van den definitieven uitslag van den strijd tegen Engeland in Europa opti mistisch gestemd. Men houdt eenvoudig geen rekening met de mogelijkheid van een nederlaag. Wat echter geenszins zeggen wil, dat men de Engelschen on derschat. Naar den buitenkant ziet het er naar uit, dat men de Engelschen als tegenstanders van geringe heteekenis beschouwt. Dit komt omdat men zich uitsluitend bezig houdt met de propa gandistische methodes, waarmede Chur chill het Engelsche volk in een meer krijgshaftige stemming tracht te bren gen. Deze methodes en meer nog de uitwerking welke zij op de bevolking hebben, zijn inderdaad wel eens lach wekkend. Vooral wanneer men de plannen leest, welke het Engelsche publiek in zijn vermaarde „letters to the editor" aan den man tracht te brengen en waarvan de Engelsche bladen dagelijks vol staan, moet men onwillekeurig hopen, dat er bij de Engelsche legerleiding wat min der naïviteit heerscht dan blijkt uit de manier waarop sommige goed willende Vaderlanders in Engeland hun land tegen een Duitsche inva sie meenen te kunnen beveiligen. Anders zou een catastrophe op een verschrikkelijk bloedbad onder de burgerbevolking kunnen uitloopen. In Duitschland beschouwt men deze en andere uitingen van den verbeten wil der Engelschen om zich ten koste van allen te weer te stellen geenszins als een bewijs van alleen maar onkun de en naïveteit. Integendeel, men be schouwt het als de uiterlijke kenteeke- nen van een blind fanatisme, waarmede wel degelijk rekening dient te worden gehouden. Men schrijft het aan den Britschen hoogmoed toe, dat voor den Engelschman de vernietiging en ver overing van zijn eiland minder zou be- teekenen dan de groeiende heleediging, dat een volk, hetwelk hij als menschen van een tweede categorie beschouwt, dreigt den heiligen Britschen bodem te betreden. Men kan over een dergelijke verwa tenheid denken wat men wil al dus drukte de Völkische Beobachter het onlangs ongeveer uit maar men vergete niet, dat fanatici nooit laf, maar steeds meedoogenloos zijn. Het ontbreekt in Duitschland niet aan uitlatingen, welke er duidelijk op wij zen. dat de Duitsche leiding zich ern stig ongerust maakt over den francti- reursoorlog, waarin een aanval op En geland dreigt te ontaarden. Natuurlijk beschikt men volop over de middelen om daartegen op te treden. Deze midde len zullen echter noodgedwongen in den regel slechts uit vergeldingsmaatrege len bestaan voor begane misdaden en als zoodanig zijn ze goed als waarde loos. omdat zij de slachtoffers van een franctireursoorlog niet meer ten goede kunnen komen. Het verloop van den oorlog heeft bewezen, dat de Duitsche legerlei ding er niet voor terugschrikt om bij schier onmogelijke ondernemin gen vrij veel menschenlevens op het spel te zetten. Men beroept zich daarbij op den wereldoorlog, die heeft aangetoond, dat voorzichtig heid in deze de wijsheid dikwijls BERLIJN, 7 Aug. (D.N.B.) Terwijl de- Duitsche pers tot nu toe aan de pro blemen, die samenhangen met de wijzi gingen in Zuid-Oost-Europa, maar wei nig aandacht heeft besteed, wijdt de Frankfurter Zeitung hieraan thans een beschouwing. Onder den titel „Herzie ning in Zuid-Oost-Europa" schrijft het blad o.a.; Evenals vroeger blijft Duitschland er op bedacht in Zuid-Oost-Europa uit eco nomische en politieke overwegingen bo venal den vrede te bewaren en te verze keren. Het is er ook van overtuigd, dat dit doel niet te bereiken is zonder het Hongaarsche en Bulgaarsche streven naar revisie, dat in het eerste geval op Zevenburgen, in het tweede geval op de Dobroedsja is gericht, tot zijn recht te doen komen. Daarbij moet rechtvaardig en eerlijk te werk worden gegaan en dient een redelijk tegen elkaar afwegen van alle rechtvaardige eisehen en ver langens te worden nagestreefd. Intus- schen is men te Boedapest, te Boekarest en te Sofia begonnen deze taak uit te voeren. De moeilijkheden, die daarbij opdui ken. aldus gaat het blad voort, zullen in het belang van alle betrokkenen worden overwonnen, indien de goede wil van allen, die hiervoor verantwoordelijk zijn, zich doet gelden. In verhouding het ge makkelijkst schijnt de oplossing van de vraagstukken, die tusschen Roemenie en Bulgarije moeten worden opgelost. Het probleem is hier politiek, volken kundig en aardrijkskundig zoo duide lijk. dat een verstandige oplossing nau welijks nog lang op zich kan laten wachten. Veel ingewikkelder is daarentegen het vraagstuk, dat bij de Roemeensch-Hon- gaarsche onderhandelingen moet wor den opgelost. Dit komt voornamelijk, doordat de volkenkundige verhoudingen in Zevenburgen zeer ingewikkeld zijn en een grensbepaling, die zoowel de In de Fransche gevangenenkampen werden op het uniform van Duitsche soldaten de letters P. G. aangebracht. Deze letters beteekenen „Prisonnier de Guerre" (Krijgsgevangene). bedriegt en dat het beleg op den duur veel meer menschenoffers kostte dan thans de stormloop. Niettemin echter gaat Duitschland zoo spaarzaam mogelijk met zijn soldaten om en officieel maakt men er telkens weer met trots gewag van, dat de werkelijke verliezen tot nu toe ver onder de raming liggen. Ook bij den aanval op Engeland zal men het principe blijven huldigen, dat de stormloop beter is dan het beleg, maar aan den anderen kant zal men geen menschenlevens aan gevaar bloot stellen door een onbesuist optreden. Tot dusverre beperkt men zich ertoe de Engelschen te waarschuwen dat zij geen gebruik maken van franctireurs, tevens laat men echter doorschemeren, dat zoo dit toch mocht geschieden, zoo danige vergeldingsmaatregelen geno men zullen worden, dat velen zich wel moeten afvragen of hun optreden hun land niet meer schaadt dan baat. Speciaal Schoenmagazijn PEDICURE MASSAGE volksche eisehen als de practische be hoeften tot hun recht laat komen, niet eenvoudig maken. Des te belangrijker is het. dat de betrokkenen met tact, begrip en politiek inzicht deze vragen bcstu- deeren. Het is zeker niet de schuld van Duitschland, dat Roemenië bij zulk een oplossing offers moet brengen. De verdragen van de Panjsche voorsteden hebben tusschen Roe menië en Hongarije een grens ge trokken, die bewust beoogde, de tegenstelling tusschen beide landen te verdiepen en open te houden voor politieke doeleinden van de Weste lijke mogendheden, die in deze le- vensruimte een vreemd element vormden. Roemenië zal zich echter zelf een be langrijken dienst bewijzen, zoo besluit het blad, indien het er toe bijdraagt al hetgeen later nog tot conflicten zou kunnen leiden, uit den weg te ruimen en indien het zonder aarzelen en zon* der onzekerheid streeft naar een practi» sche en houdbare oplossing. Anderzijds zullen echter ook de Hongaarsché eisehen des te gemakkelijker zijn te be. vredigen, naarmate zij duidelijker ge tuigen van rechtvaardigheid en billijk heid en met een verstandige vrcdelie. vende ordening meer rekening houden dan met historische tradities, die in het veranderend politiek wereldbeeld nioj meer thuis hooren. BRUSSEL, 6 Aue. (D.N.B.} De Bet gische organisatie voor den terugkcell van vluchtelingen deelt mede. dat dank zij de hulpvaardigheid van de Duitsche autoriteiten de terugkeer van vlucht©» lingen in versnelde mate kan geschie den. In totaal zijn tot dusver 100.000 Belgen naar hun woonsteden terugge bracht, waarvan alleen tusschen 25 en 29 Juli 38500. Naar de organisatie ver der meedeelt, bevinden zich op het oogenblik altijd nog 525.000 Belgisch^ vluchtelingen in Zuid-Frankrijk. Daad de terugkeer van vluchtelingen in he| onbezette gebied van Fransche zijd4 wordt bemoeilijkt hebben de meeste Bel gische steden thans besloten om zelf het initiatief te nemen om den terugkeer van hun inwoners te bewerkstelligen. ERNSTIG ONGELUK IN MACHINE FABRIEK IN TRIEST TRIEST, 7 Aug. (D.N.B.) In een machinefabriek alhier heeft zich een ernstig ongeluk voorgedaan, dat 5 doo- den en 1 zwaargewonde heeft geêischt, In de gieterij ontplofte het veiligheids ventiel van een smeltoven, zoodat het witgloeiende, vloeibare ruwe ijzer uit den oven spatte en de in de nabijheid werkende arbeiders zoo zwaar ver wondde. dat zij kort daarop overleden. De toestand van het zesde slachtoffer is hopeloos. Zonsondergang 21.22 uur. Zonsopgang 6.10 uur. (Zooals men weet rs iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1