DE EEMLANDER ROEMEENSCH PREMIER over de revisie-besprekingen met Hongarije en Bulgarije Nog steeds wapenvervoer via Britsch Birma De Vereenigde Staten als schatbewaarders 2UIDWIND Twee wetten tot regeling van Onaantastbaar labyrinth Welk lot wacht Fransch Indo-China? De toekomst van Britsch-Indië Het Italiaansche succes in Somaliland Vrijdag 9 Augustus 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Posrtwal 2a 39 e Jaargang No. 35 „Het richten der Roemeensche politiek naar de beide as-mogendheden brengt bepaalde offers met zich mee" het staatsburgerschap Japansch woordvoerder meent, dat Engeland zijn belofte niet nakomt Goud ter waarde van meer dan 20 milliard dollar wordt bijeengebracht in de „super safe" van Fort Knox Vrijz. Dem. Bond en de Ned. Unie WEGENS VACANTIE GESLOTEN LANGESTRAAT 56 f, ID f2.SC i f 3.- AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; pei week f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 aIJS DER ADVcKICiiI ItN va°l4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertenticn voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BOEKAREST, 9 Aug. (D.N.B.) Minister-president Gigurtu heeft Donderdagavond voor de radio een toespraak gehouden voor het Roemeensche volk. Hij zeide o.a.: „De politiek aan de zijde van Duitschland en Italië acht de re geering de gunstigste voor de be langen van het Roemeensche volk. Deze politiek is in staat het volk een waardige groei te waarborgen en het tevens in zijn cultureel- en economisch leven van den invloed der Joden te bevrijden. Het groote gevaar van het Jodendom is in het jongste verleden van Roemenië niet voldoende erkend. Het richten van de politiek naar de beide as-mogendheden, welke po litiek voor Roemenië onontbeerlijk is geworden brengt echter bepaalde of fers met zich mede. Hii, Gigurti, moet echter uitdrukkelijk vaststellen, dat ter gelegenheid van zijn bezoeken in Salzburg en Rome tegenover hem, Gigurti. alleen is gesproken over den wensch tot een overeenkomst van Roemenië met zijn Hongaarsche en Bulgaarsche buren en dat Roemenië hierbij meester over zijn besluiten is gebleven. Op deze opwekking heeft Roemenië ge antwoord, dat het. vanaf het oogenblik waarop het zijn besluit kenbaar maakt zich aan te sluiten bij de politiek van de as-mogendheden, ook bereid is. deze wensch te vervullen. Echter heeft men van Roemeensche zijde op de moeilijkhe den gewezen, die een dergelijke overeen komst in den weg zouden staan. Roemenië wenscht met zijn buren een overeenkomst op een grondslag, die voor de toekomst een vreedzame en werkelijk vriendschappelijke nabuurschap verwe zenlijkt. Slechts op tweeërlei wijze kan men tot een dergelijke overeenkomst ge raken: öf de in dezen hoek van Europa geïsoleerde Hongaarsche en Roemeen sche volken moeten krachtens hun histo risch verleden samengaan, waarbij zij moeten afzien van territoriale aanspra ken, teneinde reeds thans een definitieve overeenkomst te bereiken, öf er zal een uitwisseling van bevolking moeten plaats hebben, die noodzakelijkerwijze van Roe. menie het afstaan van kleine gebieden eischt De regeeringen van beide landen moe ten thans trachten tusschen deze beide uiterste punten den besten weg voor het sluiten van een mogelijke overeenkomst te vmden, die zoowel door het Hongaar sche als door het Roemeensche volk op recht en lovaal wordt gewenscht. De zelfde toestand, hoewel niet zoo moeilijk, bestaat ten opzichte van Bulgarije. Met dit land hoopt Roemenië tot een overeen komst te geraken, die een einde maakt aan den strijd tusschen twee volken, die in den loop van hun geschiedenis met elkander verbonden waren. Roemenië hoopt verder, dat zijn betrekkingen met de Sovjet-Unie, nu Roemenië een groot offer heeft gebracht, zich voortaan op den grondslag van den besten nabuur schap zullen ontwikkelen. Wettelijke regelingen voor Joodsche staatsburgers W ONING CAROL heeft. Donderdag twee fundamepteele wetten tot re geling \an het Jodenvraagstuk in Roe menië afgekondigd. De eene wet regelt de rechtspositie van de Joodsche bewo ners van Roemenië. In de motiveering van deze wet wordt gezegd, dat het Jo denvraagstuk in Roemenië een politiek, een juridisch en een economisch pro bleem vormt. Men kan zeggen dat door de oplossing.van deze problemen de rech ten van hel Roemeensche volk worden vastgesteld. Het aantal Joden onder de bevolking van het geheele land bedraagt tien procent. De wet regelt het vraag stuk op den grondslag van het krachtens het bloed toebehooren tot het Jodendom. In de motiveering woidt verdrr gezegd, dat rerds de nieuwe grondwet van 1938 fen juridisch en politiek onderscheid maakt tusschen burgers van Roemeen- schen bloed en Roemeensche staatsbur gers. De wet zelf verklaart tot Joden diege nen, die een Joodschen godsdienst heb ben, de kinderen van ouders die den Joodschen godsdienst belijden, de buiten echtelijke kinderen van een Jodin, de echtelijke kinderen van een Christen moeder en een ongedoopten Joodschen vader, alsmede tenslotte de Joodsche vrouwen, die weliswaar met een Chris ten zijn gehuwd, doch eerst op zijn laatst één jaar voor de oprichting van de „partij der natie" tot het Christendom zijn overgegaan. De tot geen confessie behoorende vol bloed-Joden worden in den geest van deze wet eveneens als Jood beschouwd. Ver der zegt de wet, dat in de toekomst wan neer een Jood tot het Christendom over gaat. dit geen wijziging van de rechts positie van den betrokkene met zich me debrengt. De wet verdeelt de Joden in Roemenië in drie categorien. Tot de eerste caterogie behooren de Joden, die na 30 December 1918 naar Roemenië zijn gekomen. Tot de tweede categorie behooren die Joden, die voor dezen datum door afzonderlijke na turalisatie het Roemeensche staatsbur. gerschap hebben verkregen, verder die genen, die in de oorlogen va.. Roemenië in het Roemeensche leger in de vuurli nie hebben gestreden, alsmede de inva liden en diegenen, die zich lv zonder on derscheiden hebben en de nakomelingen van de in de oorlogen van Roemenië ge sneuvelde soldaten. Alle overige Joden behooren tot de derde categorie, dat zijn dus de \an oudsher in Roemenië levende Joden, die zich echter niet door een of andere oorlogspraestatie hebben onder scheiden. Joden \an de eerste en derde categorie kunnen geen ambtenaar zijn of beroepen uitoefenen, die iets te maken hebben mei de openbare autoriteiten,.zooals notaris sen. advocaten, zaakwaarnemers en dei- gelijke. Ook is hun het lidmaatschap van raden van beheer van instellingen of particuliere ondernemingen \erboden. Eveneens kunnen zij geen lid zijn van de weermacht. Zij mogen bioscopen, boek en dagbladuitgevenjen leiden noch be zitten. Tenslotte mogen zij ook geen lid zijn van de Roemeensche sportvereni gingen. De Joden van de eerste en derde cate gorie zullen, daar zij geen dienstplicht kennen, hiervoor in de plaats een bijzon dere belasting moeten betalen, of tot een arbeidsdienst kunnen worden opgeroe pen. Geen enkele Jood mag onroerend eigendom in de gemeenten van het. land bezitten. Het, ministerie van landbouw wordt gemachtigd, voor het onteigenen van dergelijk grondbezit maatregelen te nemen. De Joden kunnen echter ook der gelijk grondbezit vóór de onteigening aan Roemenen van zuiver Roemeensch bloed verkoopen. Ook inogen de Joden voortaan in de 1 andsgemeenten geen industrieele ondernemingen verwerven. Verder wordt het hun \erboden hun namen in Roe meensche namen te veranderen. Hel schoolonderwijs voor Joden zal speciaal geregeld worden. De tweede wet verbiedt het sluiten van huweiijkën tusschen Joden in den zin van de eerste wet en Rormenen van zui ver Roemeensch bloed. Dergelijke huwe lijken mogen ook in het buitenland niet gesloten worden. NEW-YORK, begin Aug. DEZER dagen werd medege deeld, dat de goudschat van de Vereenigde Staten thans 20.400.000.000 dollar bedraagt, met andere woorden dat de 20 mil liard grens verre is overschreden. Op drie plaatsen zijn deze reus achtige voorraden ondergebracht: in de bepantserde gewelven van de New Yorksche Federale reser vebank, in de kelders van de Munt in Denver en ten slotte in de on- deraardsche kamers van Fort Knox, in de omgeving van Louis ville, staat Kentucky. Het goud van de Westelijke staten is reeds vijf jaar geleden naar Denver overgebracht. In de Rocky Mountains, ongeveer 1000 kilometer van de West kust verwijderd, ligt diep onder het aard oppervlak, in een ontoegankelijk land schap. bewaakt door zwaar bewapende soldaten, het goud. Toen destijds deze plaats werd uitgezocht, hielden de Ame rikanen rekening met de mogelijkheid, dat de een of andere vijandelijke macht een gecombineerden aanval uit de lucht en ter zee zou ondernemen, om het goud te veroveren. Een dergelijke vrees werd ook gekoesterd, toen president Roosevelt in een boodschap aan het Congres de middelen vroeg om het fort Knox te doen uitbouwen, waardoor ihet mogPlijk zou zijn ook het goud van de Oostelijke sta ten in \eiligheid te brengen. Ergens in het dichte, ontoegankelijke bergland, 600 kilometer van de kust van den Atlantischen Oceaan verwijderd, ligt het fort Knox. waarvan de regeering plechtig verklaarde dat het zoo prachtig verborgen lag, dat vijandelijke vliegtui gen de handen vol werk zouden hebben het te ontdekken. Het begon met een ge- heimzinnigen arbeid, die vele jaren vor derde. met hef doel een onderaardsche schatkamer te maken, die eenig in de ge heele wereld zou zijn. Men verrichtte ge. weldice horineen en liet op vele plaat sen de rotsen explodeeren om een onder- aardsch tunnellahvrinth aan te leggen, waarin de eigenlijke safe geplaatst zou worden. De enorme goudschat van Amerika kon weliswaar opgetast worden in TOKIO, 9 Aug. (D.N.B.) De woordvoerder van het Japansche departement van marine verklaar de Donderdag, dat volgens een door hem ontvangen inlichting de handel met oorlogsmateriaal tot steun van de regeering te Tsjoeng- king via Britsch Birma nog steeds doorgaat. Wanneer deze inlichting juist is, blijkt daaruit, dat Groot- Brittannië zijn belofte niet eerlijk nakomt. De Japansche woordvoer der voegde hieraan toe. dat de toe stand zal worden opgehelderd. Tn reederskringen te New York ver klaart men, naar de New York Times meldt, dat sinds het sluiten van den weg over Birma de Amerikaansohe le veringen \an oorlogsmateriaal voor Tsjoengking in Manila worden opgesla gen, totdat een nieuwe weg van vervoer gevonden is. Een schip onder Panamee- 6che vlag heeft onlangs in Manila een lading van 64 Amerikaansche oorlogs vliegtuigen en duizend ton munitie voor de Chineesche regeering gelost. Naar Domei meldt, is de leider der Japansche commissie van onderzoek voor Fransch Indo-China weer naar Ha noi teruggekeerd na in Tokio rapport te hebben uitgebracht over den toestand, in Fransch Indo-China. Volgens Chineesche berichten heeft de regeering van Vichy door bemiddeling van den Franschen am bassadeur in China de regeering van Tsjoengking laten weten, dat Frank rijk inzake Indo-China een vastbe raden 'houding zal blijven aanne men en aan elke militaire actie van Japan tegenstand zal bieden. Naar in Vichy verluidt, heeft de Fransche minister van buitenlandsche zaken gisteren den Japanschen ambas sadeur ontvangen. In Fransche politie ke kringen gelooft men, dat tijdens dit onderhoud het vraagstuk Indo-China is besproken. Engeland heeft Japan verraden De nestor der Japansche journalisten, de 77-jarige auteur Tokoetomi, lid van het Hoogerhuis en van de keizerlijke academie schrijft in de Nitsji Nitsji het volgende: „Wij behoeven niet te herha len, dat Engeland Japan verraden heeft". Tokoetomi waarschuwt dan in zijn artikel de hoogste klassen voor het aan bidden van Engeland. Zij hebben klaar blijkelijk nog niet begrepen, dat het verwijderen van Engeland uit (het Ver re Oosten de voorwaarde is voor een nieuwen ophouw van Groot-AzLë. De zelfde Churchill, die ter wille van Amerika Japan na den wereldoorlog heeft opgeofferd, wil thans de wereld wijsmaken, dat Engeland den Japansch- Chineeschen vrede wenscht. Doch En gland's ware piratendom is weer eens bij de arrestatie van Japanners tevoor schijn gekomen. Ook Frankrijk en Bel gië hebben Engeland de rug toegekeerd, waardoor de waarde van Engeland als bondgenoot in liet. licht wordt gesteld. Tokoetomi verklaart tenslotte, dat hij dertig jaar lang zijn landgenooten het ware Engeland steeds weer voor oogen heeft gehouden, hetgeen langzamerhand tot zijn vreugde door de breede lagen der bevolking wordt begrepen. Men weet nog niet wat de laatste knoeierijen van Engeland zijn. Daarom is het een gebod van het oogenblik, steeds weer en hartstochtelijk te waarschuwen voor cle Britsdhe politiek. Transport van een grooten voorraad edel metaal in de Ver. Stat en- een normale woning met zes kamers, maar Amerika rustte niet voordat dit probleem afdoende was opgelost. Slechts enkele, ingewijde beambten weten hoe men in dit labyrinth de bomvrije safe kan bereiken. Het gan- gensvsteem, waarin een oningewijde onverbiddelijk moet verdwalen, is voorzien van een 'hypermoderne alarminrichting, die reeds in werking komt, wanneer iemand het gebied nadert. Maar bovendien zijn nog in de diep onder het aardoppervlak ge legen gangen zware betonnen en ijzeren wanden gemaakt, die volgens Amerikaansche berekeningen aan alle explosieve stoffen weerstand kunnen bieden. Alsof dit alles nog niet genoeg is, heeft men in de stalen platen reservoirs met doodeliike gifgassen aangebracht, die leegloopen, zoodra een ongewenschte gast zich in de gangen begeeft. De eigen lijke schatkamer ligt in het centrum van dit vesting-systeem. Ongeveer 1.500 sol daten liggen in het garnizoen van Fort Knox en niet ver daarvandaan is een mi litair vliegveld aangelegd. De belanexiik- sfe taak van de hier gestalionneeide es kaders is. de Amerikaansche goudvoor raden te bewaken. Het Europeesche goud wordt in stalen postwa gens overgebracht *"P EN gevolge van de Engelsch-Fran- sche goudverschepingen zijn de voorraden in de New Yorksche Bank zoo. zeer opgehoopt, dat de schatkamers der regeeringsbanken overvol geworden zijn. Derhalve is een nieuw transport naar Fort Knox noodzakelijk. De voorbereidin gen daartoe zijn reeds, onder levendige belangstelling van de zijde van het pu bliek in vollen gang. Sedert dagen zijn de beste detectives van het land op speur of er wellicht ergens aanslagen beraamd worden. In bepaalde streken zullen ver sterkte militaire politieposten worden in gesteld om de wegen en bruggen, die het transport moet passeeren, te versterken. Burgers mogen zich in dit terrein niet bewegen totdat het goudtransport met succes heeft plaats ge-had. Vliegtuigen zullen boven het traject vliegen en bo vendien nog met schijnwerpers worden beschenen. Zelfs wanneer alle gangsters van Amerika gemobiliseerd werden, en elk \an hen had afgezien van ziin re volver en licht machinegeweer, die na tuurlijk tot de normale uitrusting behoo ren ook nog een stok met handgrana ten en hommen, dan zou dat alles niets uithalen. De voorzorgsmaatregelen zijn zco omvangrijk, dat zelfs de onderwereld vanaf Zaterdag 10 Aug. 7 uur t. m. Donderdag 15 Aug. Speciaal Schoenmagazijn PEDICURE - MASSAGE LONDEN, 9 Aug. (D.N.B.) De minister voor Indië, Amery, heeft gisteren in het Lagerhuis meegedeeld, dat de Britsche re geering een plan overweegt ter voorbereiding van de toekomstige grondwet van Indië. Een definitief wetsontwerp kan echter niet wor: den opgesteld. Daarop zal men moeten wachten tot de oorlog is afgeloopen. Vooraanstaande kringen van het Pan-Indisehe Congres achten, naar de Amerikaansche bladen uit Bom bay melden, de gisteren in het En- gelsche Lagerhuis door minister Amery gegeven beloften, voor onvol doende. Zoolang Indië niet een zelf standige regeering verkrijgt, zoo be toogt men in deze kringen, kan het Indische nationale congres niet met Engeland in dezen oorlog samen werken. Het standpunt van den Vrijz. Dem. Bond Het hoofdbestuur van den Vrijzinnig Democratischen Bond beeft thans zijn standpunt bepaald omtrent de Neder landsche Unie. In een aan de leden toegezonden omzendbrief geeft het hoofdbestuur als zijn meening te ken nen dat hoewel de Nederlandsche Unie een andere organisatie is geworden dan aanvankelijk bedoeld werd, er niet temin aanleiding is om haar oprichting met sympathie te begroeten. Wel, zoo heet het verder, is het programma \aag en zijn de leiders van deze beweging niet staatkundig geschoold, maar hier tegenover staat dat het driemanschap bezield is met den wensch om in va- derlandschen geest het algemeen be lang te dienen, dat zij voornemens is bij de autoriteiten van de bezettende macht het specifiek karakter van ons volk tot uitdrukking te brengen, en te bevorderen dat wetgeving en bestuur in Nederlandschen geest zullen worden geleid. Toetreding tot de Nederlandsche Unie mag echter er niet toe leiden de eigen organisatie te verlaten, zoo zegt het hoofdbestuur. De Vrijzinnig Democra tische Bond heeft een hechten grond slag, wij willen de partij intact houden zoodat wij in vrijheid zullen kunnpn beslissen hoe de toekomstige politieke organisatie zal moeten worden. Het standpunt van het hoofdbestuur is der halve: 1. ieder blijve lid van den V.D.B. 2. het. lidmaatschap van de Neder landsche Unie is vereenigbaar met dat van onze partij. van Amerika zich op dit punt overtroefd beschouwt. In New York. Philadelphia en San Francisco zullen in de toekomst slechts zooveel goudreser\es blijven liggen, dat de regpering ongestoord kleinere finan- cieele transacties kan uitvoeren. Her is de wil van de Amerikaansche regeering, 'lat buiten de gewelven van Denver en Fort Knox nier meer goud ligt. dan men in een ruime kleerkast kan opbergen BESSEN j^JENEVER H b c s s e i i 4 r^^sil en per liter I DE ALLERFIJNSTE DE MOOR TEL. 6852 AMERSFOORT ROME, 9 Aug. (Stefani). De Ita liaansche bladen bespreken uitvoerig de succesvolle ontwikkeling van de krijgs verrichtingen der Italiaansche troepen in Britseh-Somaliland en wijzen er op, hoe dit gebied na slechts drie dagen was doorkruist en Zeila bereikt. De Popoio di Roma merkt op, dat de operatie met ge weldige stootkracht geleid werd. het geen deed denken aan den veldtocht in Abessinië. De Britsche pers, vervolgt het blad, tracht de openbare meening het bericht van den Italiaanschen opmarsch in So maliland aannemelijk te maken, het geen overigens zeer begrijpelijk is, want het verlies van Zeila klinkt in werkelijk, beid voor het Britsche Empire als een doodsklok omdat, zooals de Duitsche pers opmerkt., het verlies van Somaliland voor Engeland beteekent het sluiten van het Suezkanaal, het sluiten van den weg naar Indië en de opsluiting van de Brit sche vloot in de Middellandsche Zee. Bo. vendien moet het Italiaansche succes op het tegenover Aden gelegen gebied een grooten wreerklank hebben in het Oosten, het Britsche prestige in de Arabische wereld in discrediet brengen en afbre ken en het denkbeeld van onafhankelijk, heid verwekken in de landen die sinds geruimen tijd pogen bun ketenen te sla ken. DE VERDUISTERING Zonsondergang 21.18 uur. Zonsopgang 6.13 uur. f Zaun Is men a eet is iedereen ver- nltcht tusschen znnsondereune en znnstmh'imsi te vrrrhristrrrn

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1