MASSALE LUCHTAANVAL OP ENGELAND DUURT VOORT Vliegramp in Australië Politieke commissarissen bij Roode leger afgeschaft Hongaarsch-Roemeensche DE EEMLANDER De Duitsche luchtmacht doorbrak wederom de Engelsche ver sperring aan de Zuidkust Britsche lucht macht verloor Duitsche aanval bij Dover Vliegvelden bij Portsmouth gebombardeerd Het Italiaansch legerbericht besprekingen beginnen spoedig Weer bommen op Nederland Dinsdag 13 Augustus 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 38 „DUITSCH OFFENSIEF IS BEGONNEN" Turkije's verhouding tot de Sovjet-Unie op ballonversperring BELANGRIJKE WIJZIGING Zuid-Oost-Europa BULGAARSCH OPTIMISME Vele Fransche schepen zijn vergaan DE VERDUISTERING AMERSF00RTSC1H DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; pei - week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 /RIJS DER ADVtRÏEllïlEN vanlmct inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advertcntiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 SEDERT vanochtend vroeg bevinden zich wederom Duit sche bommenwerpers op weg naar Engeland, meldde hedenmorgen het Duitsche Nieuwsbureau. Aan de Britsche kust worden opnieuw door afdeelingen gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers bomaanvallen gedaan. Hierbij worden op verschillende plaatsen boven het Kanaal en het eiland hevige luchtgevechten geleverd. Het is den Duitschen aanvallers gelukt om de versperring aan de Zuidkust, die gevormd wordt door Engelsche luchtdoelartillerie en jachtvliegtuigen te doorbreken en hun bommen op de beoogde doelwitten neer te werpen. Het is nog niet te overzien, welke Britsche doelen tot dusverre zijn gebombar deerd. De poging van de Britsche luchtdoelartillerie om den Duitschen bommen werpers eenige schade toe te brengen of hun plannen te verijdelen, was vergeefs. De Engelschen verloren reeds in de eerste ochtenduren een groot aantal jacht vliegtuigen. De Engelsche bladen van Maandag reageeren op de Duitsche luchtaanvallen van Zondag met uitlatingen al6 „Begin van den grooten slag van Engeland''. De bladen probeeren de vrees en de angstige stemming, die onder het publiek heer- schen. te doen verdwijnen. Bijna, ieder dagblad verklaart, dat het Duitsche offen sief thans is begonnen. De Duitschers probeerden de Engelsche sleutelposities te verlammen vóór de „eigenlijke invasie" begint. De Daily Mail is van meening, dat de slagen van de beide lucht vloten wel eens beslissend zouden kunnen zijn voor den afloop van den oorlog. De Daily Express schrijft, dat de toekomst van iederen Engelschman thans op den drempel van Engeland wordt uitge vochten. Maandag 89 vliegtuigen BIJ de luchtgevechten, die Maandag boven Engeland en het Kanaal zijn geleverd, heeft de Britsche luchtmacht naar met ze kerheid is vastgesteld in totaal 86 vliegtuigen verloren. Bovendien schoot de Duitsche luchtdoelartil- lerie boven Duitsch grondgebied drie vijandelijke vliegtuigen neer, zoodat in totaal 89 Britsche vlieg tuigen vernietigd werden. Daarenboven werden zeven andere En gelsche jachttoestellen door zware be schieting buiten gevecht gesteld. Met lange rookslierten gleden zij af en ver dwenen in den nevel, zoodat zij als ver loren beschouwd kunner worden. Bij 'de gevechten, die dezer dagen zijn ge voerd, gingen 24 Duitsche gevechts- en jachtvliegtuigen verloren. De Duitsche bladen leveren waardee- rende beschouwingen over den aanval van gisteren op de Engelsche oorlogs haven Portsmouth en over de andere successen van het Duitsche luchtwapen. De moreele uitwerking van de Duit sche actie tegen Portsmouth, zoo schrijft de Berliner Boersenzeitung, zal onge twijfeld niet geringer zijn dan haar mi litaire gevolgen, want de naam Ports rnouth heeft voor Engelsche ooren een bijzonderen I ank. Hij beteekent de heerschappij der zee en toovert d.en En gelschen het beeld van pompeuze vloot- parades op de reede van Spithcad voor oogen. Doch het is thans met de Brit sche heerschappij ter zee gedaan en wanneer de Engelschen nog weigeren hieraan te gelooven en de meest wan hopige pogingen doen om het buiten land en zichzelf de Duitsche superiori feit in de lucht en de beteekenis riervan uit het hoofd te praten, toch zal de dag komen, waarop geen leugens meer hel pen. De Deutsche Allgemeine Zeitung schrijft: Engcland's Zuidkust ligt onder vuur. Diegene, die enkele maanden ge leden aan de Engelschen gezegd zou heb ben, dat hun oorlogshavens van Portland fot aan Portsmouth en dat Dover, de sleutel van Groot-Brittannië. oorlogsge bied en het voorste front van de eiland verdediging zouden worden, zou niets an. ders dan een ongeloovige verbazing heb ben gezien. De bommenregen van ons luchtwapen op de genoemde havens vormt echter slechts het eerste deel van de aanvalsacties der laatste twee dagen. Het tweede en in zijn strategische be teekenis niet minder belangrijke deel vormt het duel tusschen ons luchtwapen en het Britsche. Indien rnen zich de pu blicaties uit de geheime documenten van den Fransehen generalen staf en het ver- geefsche verzoek van Frankrijk om tien Engelsche jachteskaders voor den slag in Frankrijk nog herinnert, dan ziet men onmiddellijk de analogie met het oude recept der Engelschen om hun vloot te willen sparen door gebruik te maken van de Royal Air Force. De verliescijfers in de luchtgevechten der laatste twee da gen hpbben deze mythe vernietigd, nog voordat zij nog wortel heeft kunnen schieten. Het Britsche luchtwapen moet, nu het in Noorwegen, Nederland en Frankrijk, met uitzondering van Duinkerken, niet wilde toeslaan, thans boven Engeland's kusten tot den strijd overgaan, en in de zen strijd wordt het verslagen en gede cimeerd. Een verlieslijst van 93 neerge- schoteh Britsche vliegtuigen op 11 Augustus en 71 vliegtuigen op 12 Augus tus. is vooral in verhouding tot de niet teruggekeerde Duitsche vliegtuigen ge weldig. LONDEN, 13 Aug. (D.N.B.). De Britsche scheepsradio bericht, dat een tusschen Melbourne en Canber ra vliegend verkeersvliegtuig in de omgeving van het vliegveld van Canberra i neergestort. Toen per sonen zouden hierbii om het leven zijn gekomen. Vermoed wordt, dat de Australische minister van oorlog, Street, en de minister voor de lucht vaart, Fairbairn, alsmede vice-pre sident Gulett als passagiers in dit toestel zaten. De Australische kabi netszitting, die heden gehouden zou worden, is derhalve uitgesteld. ISTAMBOEL. 13 Aug. (D.N.B.). Naar de bladen melden, zal de Tnrksche am bassadeur te Moskou, Ali Ha\dar Aktav, op 15 Augustus \oor een kort bezoek in Ankara aankomen om verslag uit te brengen. In de journalistieke kringen verluidt, dat de ambassadeur naar Ankara ontbo den is om met hem over de mogelijkheid eener betere verstandhouding tusschen Turkije en de Sovjet-Unie te spreken. In het huidige stadium der tvederzijdsche betrekkingen, zoo verklaart men in deze kringen moet aan de reis van den am bassadeur bijzondere beteekenis worden gehecht, temeer daar de Sovjet-ambassa deur in Ankara. Terentjef, sinds een maand uit Turkije afwezig is. BERLIJN, 13 Aug. (D.N.B.). Ook de ballonversperring bij Do ver is hedenochtend opnieuw door Duitsche jachtvliegtuigen aange vallen. Tot dusverre werden vier ballons neergeschoten. Zij stort ten brandend omlaag. Hierna kwam het tot luchtgevechten, in den loop waarvan de Duitschers de heerschappij in de lucht boven het gebied van Dover verkregen. BERLIJN, 13 Aug. (D.N.B.). Van bevoegde zijde ontvangt het D.N.B. de volgende bijzonderhe den over de vandaag door de Duitsche luchtmacht ondernomen aanvallen: Vanochtend hebben Duitsche duikbommenwerpers en gevechtsvliegtuigen de vliegvelden bij Portsmouth met succes aange vallen. Vliegtuigen op de startba nen, hangars en terreininstallaties werden door inslaande bommen van zwaar en middelbaar kaliber vernield. Er konden branden wor den waargenomen. Eon aantal Heinkel-vliefftuigen, die hedenochtend op gewapende verken ning waren in de Straat van Dover, heeft bij Goodwin Sands ten Westen van Deal twee vijandelijke patrouil levaartuigen, die de Duitsche verken ningsvliegtuigen onder vuur hadden genomen, tot zinken gebracht. De Nederlandsche jeugd, die te Sankt Johann am Wald in de Ostmark haar vacantie doorbrengt, is al geheel geacclimatiseerd. Een vroolijk groepje op wandeling door het dorp (Foto Pax-Holland) MOSKOU, 13 Aug. (D.N.B. Naar officieel verluidt, heeft de Sovjetregeering in verband met de jongste veranderingen in den op bouw van het Roode leger, het reglement betreffende de politie ke commissarissen in het Roode leger en de vloot voor afgeschaft verklaard. De instelling van de politieke com missarissen, welke sinds 1937 bestond, heeft, zoo luidt de motiveering \an dezen maatregel, haar taak vervuld. De nadruk moet thans gelegd worden op de nieuwe positie van den militairen commandant a IS een met volkomen be voegdheid bekleeden hevelhebber, van de troep. Evenals vóór 1937 zullen voor de politieke w erkzaamheden in olie for maties van het Roode leger en de vloot zgn. plaatsvervangers van den com mandant voor den politiekcn arbeid be noemd worden, die aan den militairen commandant ondergschikt zijn. De controle op de uitvoering van de politieke scholing en actie in het Roode leger en de vloot wordt overgelaten aan de z.g. oorlogsraden, welke bij de mili taire districten en hij dc legerafdeelin- gen bestaan, in welke raden naast de militaire bevelhebbers ook gevolmach tigden der politieke inrichting van het leeer alsmede van de partij vertegen woordigd zijn. GRCOTE HOEVEELHEID THEE VERBRAND NEW YORK, 12 Augustus (A.N.P.). Bij den geweldigen brand aan de Theems zijn, naar uit Londen gemeld wordt, een millioen pond thee, alsmede andere belangrijke voedingsmiddelen in vlammen opgegaan. Dit verlies wordt met het oog op de moeilijke Britsche levensmiddelennositie a's zeer belang rijk beschouwd. Van officieele zijde wordt thans aangenomen, dat de oor zaak van den brand sabotage is. Groote slag in Britsch- Somaliland ERGENS IN ITALIË, 13 Aug. (Stefani). Het 65e weermachts- bericht luidt als volgt: Het eerste treffen met het gros der vijande lijke strijdkrachten, welke Britsch- Somaliland verdedigen, vond op 11 dezer om 13 uur plaats, na een aan\al van onze strijdkrachten, die zich gisteren ontwikkeld heeft tot een reeks verwoede gevechten in het gebied van Adadleh, dat be zet werd. De strijd duurt voort. In hetzelfde gebied hebben wij een Blenheim neergehaald en den bestuur der. een kapitein, als lijk geborgen. Tijdens den strijd hebben wij een vlieg tuig verloren. Formaties onzer bom menwerpers hebben brandstofdepóts op Malta getroffen, tengevolge waar van groote branden ontstonden. ONRUST AAN NOORD-WESTGRENS VAN BRITSCH INDIE LONDEN, 13 Aug. (D.N.B.) Vol gens een te Simla (Britsch Indië) uit gegeven officieel bericht zijn een Brit sche kapitein en een Indische soldaat onlangs gedood bij een gevecht met vijandelijke stammen aan de Noord- Westgrens in het onrustige gebied Wa- ziristan. Veertien Indische soldaten w-erden gewond en een wordt vermist. Men neemt aan, dat de vijandelijke verliezen vijf dooden en zeven gewon den bedroegen. BOEDAPEST, 13 Aug. (D.N.B.). Naar in toonaangevende Hon- gaarsche politieke kringen ver luidt is op Maandag te Boedapest een memorandum der Roemeen- sche regeering ontvangen, dat door de Hongaarsche regeering onmiddellijk is beantwoord. De zelfde kringen spreken de hoop uit, dat de Hongaarsch-Roemeen sche onderhandelingen binnen en kele dagen zullen beginnen. Naar te Boedapest verluidt is van Roemeensche zijde het plaatsje Po sada bij Sinaja in de Karpathen uitgekozen als plaats van bijeen komst voor de Roemeensch-Hon- gaarsche onderhandelingen. Het schijnt, dat Hongarije met dit voor stel accoord zal gaan. De Roemeensche gezant bij het Ita- liaansche hof. Bossy, die eenige dagen geleden te Boedapest is geweest voor het regelen van de Roemeensch-Hon- gaarscho onderhandelingen en daarna te Boekarest verslag heeft uitgebracht, is na het volbrengen van zijn zending naar Rome teruggekeerd. De vroegere persattaché van het Roemeensche gezantschap in Rome, Alexander Gregorian, is door het mili taire gerechtshof wegens hoogverraad tot vijf jaar gevangenisstraf veroor deeld. Gregorian is, naar bekend wordt, in tegenstelling met een vorig bericht niet gearresteerd, daar hij zich in het buitenland bevindt. De aanklacht luid de dat hij over zijn gezantschap berich ten aan niet bevoegde instanties heeft doorgegeven. Bulgaarsch premier is optimistisch In een verklaring over rle internatio nale situatie, door hem afgelegd ten overstaan van vertegenwoordigers der Bulgaarsche pers, heeft, minister-presi dent Filoff er op gewezen, dat de huidi ge ingewikkelde Vraagstukken alleen maar in een atmosfeer van koelbloedi ge rust kunnen worden opgelost. Dc regeering laat niets ongedaan om de belangen des lands te behartigen. Hij gelooft op den juisten weg te zijn om alles tot een goed resultaat te kunnen leiden. Tenslotte heeft de minister-pre sident verklaard, dat. ondanks anders luidende geruchten, aan een buitenge wone vergadering der Sobranje niet wordt gedacht. Na een verblijf van een maand in Moskou is de Bulgaarsche ge zant bij de Russische regeering, Siamenov, per vliegtuig naar Sofia gekomen om den koning verslag uit te brengen. De commandant van den Bulgaar- schen arbeidsdienst, kolonel Ganeff, is gisteren in Berlijn door den rijksar- beidsleider Hierl in diens werkvertrek ken ontvangen. Na een hartelijke be groeting bracht de rijksarbeidsleider de traditioneele verbondenheid met den Bulgaarschen arbeidsdienst tot uitdruk king door het overhandigen van het eerewapen van don rijksarbeidsdienst aan kolonel Ganeff. In aansluiting hier op begaven de heeren zich naar hot eeregedenkteeken Untor don Linden, waar een eerecompagnie van den rijks- arbeidsdienst met het rijksmuziekcorps stond opgesteld. Bij do kranslegging waren o.a. aan wezig de Bulgaarsche gezant Draganoff, de Bulgaarsche militaire attache Wari- sanoff, de commandant van Berlijn, luitenant-generaal Seifert. gencraal-ar- beidsleider von Rautter, aUmede de kolonels-arheidsloiders Müller-Brandcn- hurg en Sommer. GENEVE, 12 Aug. (D.N.B.) De vloot van de bekende Fransche scheepvaart- maatschappy „Compagnie Generale Transatlantique" is tengevolge van den oorlog sterk verminderd. D_e schepen van deze maatschappij waren voor het grootste gedeelte in gebruik genomen a oor de oneraties in Noonvegen en in het KanaaJ en voor een ander deel als hulpkruisers bewapend. Naar thans wordt gemeld heeft de maatschappij in totaal 8 schepen verloren, waaronder do vier groote Dassagiersschenon „Cham- plain". ..Mexique", „Bretagne" en „Mek- nes". De „Mexique" is tot zinken ge bracht. De „Champlain" is ofl een mijn geloopen. De „Meknes" is gezonken bij het terugbrengen van Fransche soldaten. De oorzaken, waardoor de „Bretagne" is verloren gegaan zijn nog niet opgehel derd. Voorts heeft óe rraatschappii de vier vrachtschepen „Louisiana", „Flori- de", „Alaska" en „Vermont,verloren. DE ALLERFIJNSTE DE MOOR TEL. 6852 AMERSFOORT Twee dooden, negen gewonden LOENEN a. d. VECHT, 13 Aug. In den afgeloopen nacht hebben Engelsche vliegtuigen een aantal bommen op de gemeente Loenen aan de Vecht neergeworpen. In de buurt en ook wijd in den omtrek is geen enkel militair doel aanwe zig, zoodat deze bommen lukraak werden uitgeworpen. Gelukkig kwamen de bommen in een weiland terecht, waar slechts geringe schade werd aangericht. Ven woningen, die honderden meters van de plek, waar de bommen terecht kwamen, verwijderd lagen, werden de ruiten, alsook ver schillende dakpannen vernield. Daar men vermoedt, dat er tijdbom men zijn uitgeworpen, heeft de politie het weiland afgezet. Behahe de genoemde bombardemen ten op Nederlandsch gebied door de En gelsche luchtmacht, zijn ook nog En gelsche hommen neergekomen te Cas- tricum, Noord-Schermer en Assendelft, Wat Castricum betreft werd de vrouwenkliniek Duin en Bosch onder Bakkum aangevallen. Er worden daar in hoofdzaak gees teszieken verpleegd. Van de vier bómmen, die geworpen werden waren 2 voltreffers. Twee vrou wen werden gedood, twee zwaar gewond. Nog 7 patiënten bekwa men verwondingen. Het gebouw zelf werd zwaar beschadigd. Het gebouw droeg het kentecken van een ziekenhuis op het dak. In Noord-Schermer kwamen 6 bom men neer in een weiland, in Assendelft vielen eepige bommen in het water. Gedenkdag in Argentinië BUENOS AIRES, 13 Aug. (D. N. B Zooals elk jaar is ook thans weer te Buenos Aires de nederlaag van een En- gelsch invalslegor met demonstraties en herdenkingsplechtigheden gevierd. In 1806 werd door. de nederlaag van dit invallend leger Buenos Aires als hoofd stad des lands heroverd. Aan een Te Deum werd deelgenomen door de leden der regeering, door deputaties van leger en marine en door het diplomatieke corps. In verschillende redevoeringen, die ter gelegenheid van dezen dag zijn gehouden, werd door de sprekers her innerd aan de pogingen tot invasies, door Engeland overal in de wereld on dernomen. Zonsondergang 21.14 uur. Zonsopgang 6.1S uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1