Steeds nieuwe luchtaanvallen op de kust van Zuid Engeland 96 Britsche vliegtuigen zijn vernietigd Bommen op Amsterdam L DE EEMLANDER Twee schepen getroffen ook terugtrekking van de Amerikaansche troepen De vlucht van de Fransche regeering Woensdag 14 Augustus 1840 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Pocrtwal 2a 39e Jaargang No. 39 LUCHTAANVALLEN OP AALBORG Chamberlain met vacantie LEGERGOEDEREN GESTÓLEN REGEERING TE NANKING EISCHT: INDISCHE STAMMEN IN OPSTAND BEROERING IN CANADA RADIOREDE VAN PETAIN Het Duitsche karakter van Luxemburg BOSCHBRANDEN IN CALIFORNIE DE VERDUISTERING AM ERSTOORTSCH DAGBLAD ABONNLMENTSt^RUS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2 85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 rtIJS OER Ab»tulL..1 itN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 BERLIJN, 13 Augustus. Naar het D.N.B. verneemt, duurden dc luchtgevechten hoven de Engelsche Zuidkust langen tijd. Steeds weer vlogen nieuwe afdeelingen Duitsche gevechtsvliegtuigen en Stuka's op de kust aan. De Duitsche eskaders bommenwerpers die in gesioten formatie naderden, werden bijna zonder uitzondering bege leid door Messerschmitt- toestellen, die ze moeten beschermen. Deze Messerschmitts vliegen in grooten kringen om de bommenwerpers, maken iedere belemmering door den vijand onmogelijk en slaan bres sen in den vijandelijken afweermuur. Men heeft tot dusverre nog geen enkele maal waargenomen, dat een Duitsche formatie bommenwer pers voor het bereiken van het doel door de Engelschen tot den terug keer werd gedwongen. De aanvalslust der Engelsche jachtvliegers en in het bijzonder van de bemanning der Spitfire-machines is sinds Maandag belangrijk verminderd. dat op dit vliegveld vernield werd be draagt meer dan twintig. Een deel der machines is verbrand. Onder de andr-» vliegvelden in Enge land v het' door de Duitsche lu^1-t zijn aangevallen, bevinden zich ook de luchthavens van Odiham en Farnsborou"h. Op - vliegvelden heb ben de hommen bijzonder goed getrof fen. Er braken verscheidene branden uit en tal van treffers kwamen neer op han gar- r-ehomven 1 terreinen gelijken op een trechterveld. De werkplaatsen en schuilgelegenheden aan den rand van de vliegvelden zijn gedeeltelijk ingestort. Ook in de middaguren hebben zich weer hevige luchtgevechten boven de Engelsche Zuidkust ont wikkeld. In luchtgevechten bij Do ver en boven het Kanaal werden negentien Spitfire en acht Hurri cane vliegtuigen neergeschoten. De Duitschers verloren in dit gevecht acht Messerschmitt machines. Bij een aanval op het vliegveld East- church hebben Duitsche bommenwer pers 6 hangars volkomen vernield, on derkomens in vlammen doen opgaan en zware luchtdoel batterijen buiten gevecht gesteld. Zware bom treffers op olietanks hadden branden tengevolge, die van ver re zichtba. waren. Tien Spitfire's wer den op den beganen grond vernield. Bo vendien werden 12 versperringsballons neergeschoten. Zij kwamen brandend neer. Op twee groote bewapende koop- ^ardijschepen werden zware bomtref fers waargenomen. Boven den Theems- mond heeft hetzelfde eskader nog een Spitfire neergehaald. Britsche verliezen: 96 vliegtuigen Volgens de jongste mededeelingen bedraagt het aantal der vandaag neergeschoten of vernielde Engelsche vliegtuigen zesennegentig (96). Van deze vliegtuigen werden er vijftig bij luch* vechten boven het Britsche eiland en boven het Kanaal neerge haald, terwijl zestien bij een aanval op de Deense) *ad Aalborg omlaag werden gehaald en dertig op Engel sche vliegv' en vernield werden. Dit is tot dusver het gwootste succes, dat het Duitsche luchtwapen bij zijn op treden tegen de Engelsche vliegers op een enkelen dag kon behalen. De Duit sche verliezen bedragen vierentwintig vliegtuigen Hiervan werden reeds vijf leden van bemanningen gered. Vliegvelden aangevallen Naar het D.N.B. verneemt, hebben Duitsche bommenwerpers in den nacht van Maandag op 1 nsdag te 00.15 uur, talrijke explosieve en brandbommen op de havenwerken van Walsend, tusschen Newcastle en Southshiekls, geworpen. Tengevolge \-n den aanval, die gerui sen tijd duurde, ontstonden in opslag plaatsen en depots reusachtige branden. iVier of vijf minuten na den aanval deed zich een allerhevigste ontploffing mid den in den brandhaard voor. De Brit sche nachtiagers en afweerbatteriien konden de Duitsche aanvallers niet be lemmeren hij de uitvoering van hun op dracht. Zij konden den Duitschers ook Reen schade toebrengen. Het vliegveld van Detling is, haar het D.N.B. verneemt, heden het doel geweest van hevige Duit sche bomaanvallen. Twee groote hangars werden vernield en een in aanbouw zijnde hangar werd door voltreffers vernietigd. Werkplaat sen en schuilgelegenheden kregen tal van treffers, zoodat de muren op verscheidene plaatsen zijn inge stort. Een deel der vliegtuigen die voor en tusschen de hangars stonden is vernield. Het aantal vijandelijke jachtvliegtuigen Twee eskaders Engelsche bommenwerpers terug gedreven BERLIJN. 13 Aug. (D. .B.). Britsche bommenwerpers vielen he denochtend om 11.45 uur de stad Aalborg in Denemarken aan. Van de twaalf aanvallende vliegtuigen wer den er vijf door luchtdoelartillerie en zes door jachtvliegers neerge schoten. Slechts een vlfegtuig kon naar zijn steunpunt in Engeland terugkeeren. Korten tijd na dezen eersten aan val naderden voor de tweede maal Engelsche aanvallers de stad. Deze tweede aanval werd eedaan door 11 vliegtuigen, waarvan er o werden neergeschoten. Daarmee zijn van de 32 vliegtuigen, die heden gepoogd hebben Aalborg aan te vallen, er 16 neergeschoten. Naar uit Aalborg woudt vernomen hebben aan de luchtgevechten hoven Aalborg van Duitsche zijde slechts 8 Messerschmidt-jagers deelgenomen. De strijd, in het verloop waarvan van de 32 aanvallende Britsche bommenwer pers er door de Duitsche jagers en door het luchtafweergeschut 16 werden_neer- gc-schoten bewijst onweerlegbaar de meerderheid van de Duitsche Messer- schmidts en de groote prestaties der Duitsche piloten. Het Deensche telegraafagentschap deelt mede. dat bij de aanvallen op Aalborg eenige Denen gewond zijn. Een der zwaargewonden is vanmiddag be zweken. Verder zijn door een paar bom men, die op een veld in de nabijheid van de stad vielen, eenige paarden en koeien gedood. Overigens is geen scha de aangericht. Naar het Deensche agentschap Ritzau meldt, hebben in Jen nacht van Zondag op Maandag en in den nacht van Maan dag op Dinsdag Engelsche vliegers ook hoven verschillende deelen van Dene marken bommen neergeworpen zonder bijzondere schade aan te richten. SPAANSCHE GASTEN BIJ DR. GOEB- BELS BERLIJN, 13 Augustus (D.N.B.). - Rijksminister dr. Goebhels heeft heden middag de Spaansche dagbladdirecteu ren en hoofdredacteuren ontvangen, die op het oogenblik op uitnoodiging van de rijksregeering in Duitschland vertoeven. Dr. Goebbels heeft zijn bijzondere vreug de uitgesproken over dit bezoek. In een korte rede behandelde hij vraagstukken die Duitschland en Spanje belang in boezemen. SPOORWEGONGELUK IN BURMA LONDEN, 13 Aug. (D.N.B.). Op on geveer 120 mijl ten Noorden van Ran goon is een expressetrein ontspoord. Vier menschen kwamen om het leven, vier werden ernstige cn 17 licht gewond. STOCKHOLM, 13 Aug. (D.N.B.). Naar de correspondent van „Aftonbla- det" te Londen meldt is Chamberlain na het herstel van zijn ziekte met va cantie gegaan. Volgens denzelfden zegs man is de wijziging van Churchills oor logskabinet niet van de agenda afge voerd. doch slechts uitgesteld tot het einde van het parlementaire reces, dat op 22 Augustus begint en 14 dagen duurt. De vraag of Chamberlain intus- schen uit het kabinet zal treden wordt in Londensche politieke kringen in het midden gelaten. Verrassende affaire in Frankrijk ontdekt GENEVE. 13 Aug. (D.N.B.). Vol gens de „Petit Parisien" zijn te Avig non een onderofficier en twee burgers gearresteerd wegens het stelen van aan zienlijke hoeveelheden legergoederen op het vliegveld van Salon. Bij een der ge arresteerden zijn verscheidene kisten met wapens, munitie en uitrustings stukken gevonden. In de garage van den twreeden zijn goederen tot een waarde van 150.000 frank ontdekt, waaronder uniformen, laarzen, gummibanden, een motorrijwiel, dekens en meetinstrumen ten. Volgens het blad zou de affaire nog grootere afmetingen gaan aannemen. In den nacht van Maandag op Dinsdag hebben Engelsche bommenwerpers eeni ge woonwijken van Amsterdam bestookt. De verwoesting welke werd aangericht aan een woonhuis aan de Da Cos{akade. SJANGHAI, 13 Aug. (D.N.B.) De regeering van Nanking heeft den eisch gesteld, dat ook de Ame rikaansche troepen uit China wor den teruggetrokken. Hun aanwe zigheid te Sjanghai is even on wettig als de aanwezigheid van de Engelsche troepenafdeelingen. De ze eisch van Nanking heeft opzien gebaard, daar deze uitgaat boven de tot dusver bekende Japansche wenschen, die slechts het terug trekken van de troepen van de oorlogvoerende mogendheden be oogden. Zonder veel aandacht te besteden aan het Britsche motief, tot het terugtrekken van de troepen uit Tientsin, Shanghai en Peking begroeten militaire kringen in Tientsin deze gebeurtenis als een daad, welke zal bijdragen tot het vestigen van de nieuwe orde in China. Verder hopen zij, dat andere mogendheden het Brit sche voorbeeld zullen volgen. In deze krin^*-» bestaat de opvatting, dat de vreemde mogendheden tot dusver in Noord China troepen hebben gestation neerd ter beveiliging van den spoorweg van de zee naar Peking en voor de be veiliging van buitenlandsche inwoners, Intusschen zijn deze overwegingen, even als de verdragsmotieven vervallen, daar het spoorweggebied en de buitenlanders, sedert het uitbreken van de vijandelijk heden in China in voldoende mate door het Japansche leger worden beschermd. Het Engelsche blad „Dailv Mail" schrijft naar aanleiding van het terugnemen der Britsche troepen uit Sjanghai voor ge bruik elders. „Deze mededeelingen van het ministerie van oorlog zijn geen goe de tijdingen. Wij houden niet van deze soort van terugtocht". De fakir van Ipi is weer opgedoken NEW-YORK, 13 Aug. (D.N.B.) Associated Press meldt uit Simla, dat de stammen aan de Noord-Westgrens van Britsch-Indié den strijd tegen Engeland hervat hebben. Zooals ge meld. hebben de Engelsche militaire autoriteiten gisteren medegedeeld, dat bij een botsing met bergbewoners, die het de Britsche regeering reeds jaren lastig maken, twee Engelsche officieren en twaalf inheemsche sol daten gesneuveld of gewond zijn. De opstandelingen worden aangevoerd door den fakir van Ipi en stamhoofd Mehrdil. Verzet tegen de invoering van den algemeenen dienstplicht Hr- >m\\ 13 Augustui (L.N.B.). Te Gucbec worden d< demonstraties en protesten steeds talrijker tegen het over brengen van den burgemeester van Montreal, Houde, naar een concentratie kamp. Zooals bekend had Houde gepro testeerd tegen het voornemen der Cana- deesche regeering om de algemeene dienstplicht in te voeren, daar de oor log in Europa Canada niets aangaat. Verschillende in hoog aanzien staande mannen te Quebec hebben alle eere functies welke hun door de staat en door de stad waren verleend, uit pro test neergelegd. De autoriteiten worden overstroomd met protestbrieven. Het op treden legen Houde heeft het verzet te gen de oorlogspolitiek der regeering en tegen de invoering van de algemeene dienstplicht nog versterkt. Verhuizing der regeering naar Parijs nog niet mogelijk GENEVE, 13 Aug. (D.N.B Maar schalk Pétain heeft vanavond voor de Fransche radio een rede gehouden, waarin hij een uiteenzetting gaf van de maatregelen welke zijn regeering sinds het aanvaarden van het bewind geno men heeft. Hij verzocht de Franschen te bedenken voor welke moeilijkheden de regeering staat en welke voortvloeien uit den oorlog of aan de zelfde oorza ken te wijten zijn die tot het ongeluk van Frankrijk geleid hebben. Pétain constaterde, dat „van boven tot beneden" stap voor stap een revolutie •wordt doorgezet en dat storende elemen ten zullen worden achterhaald en uit geroeid. Aan het einde van zijn betoog richtte Pétain zich tot de bevolking van Parijs en van de bezette gebieden. Hij noemde Parijs het hart en het brein van Frankrijk en den natuurlijken zetel der regeering. Inzake de kwestie van den terugkeer der Franschen regeering naar Parijs deelde hij mede, dat. de verhui zing der regeering om technische rede nen en wegens gebrek aan bepaalde voorwaarden nog niet mogelijk is. De toespraak van den maarschalk ein digde met een algemeenen oproep tot de Franschen, hun plicht te doen en ver trouwen te hebben. LUXEMBURG, li Aug. (D.N.B.). Bij de invoering van het commissariaat voor het bestuur der stad Luxemburg heeft de leider van het burgerlijke be stuur, gouwleider Simon, een toespraak gehouden, waarin hij eerst wees op het Duitsche karakter van de 6tad Luxem burg en hoar bevolking. Voort*.- betoog de gouwleider Simon, dat de Luxcm- hurgsche grondwet wegens de vlucht van de groot hertogin en van de regee ring buiten werking gesteld is. Daarme de is tevens voor de Luxemburgsche ambtenaren, die vroeger trouw zwoeren aan de groothertogin, deze eed verval len verklaard. Dc invoering vin een Duitsch burgerlijk bestuur, verklaarde Simon verder, heeft rechtelijk een nieu wen toestand geschapen, welke de Luxumburgsche ambtenaren tot loyali teit tegenover de door dit bestuur in gestelde organen verplicht. Het ge bruik van de uitdrukkingen „Groother togdom" en „Land Luxemburg" moet vooraan in alle officieele stukken ach terwege blijven. Bizonderheden uit dc „Nachtausgabe" BERLIJN, 13 Aug. (D.N.B.). Onder den titel „Het waren beklagenswaardige Fransche tijdgenooten" publiceert de „Nachtausgabe" een ooggetuigenverslag met nadere bijzonderheden over de vlucht van een deel der vroegere Fran-' sche regeering op het stoomschip „Mas- silia" naar Cassablanca. Het blad geeft eerst een opsomming van de papsagierslijst, die alleen al we gens rl.e namen, welke er op voorkomen, zeer belangwekkend is. Onder de onge veer honderd prominente namen, zoo schrijft het blad, bevónden zich Da la- dier,in gezelschap van een dame en van zijn beide zoons, de vroegere minis ter van marine Campinchi en echtg'e- nodte, de Joodsche minister van bin- nenïandsche zaken uit het kabinet Rey- naud, Mandel, zijn rasgenoot, de vroege re minister van onderwijs Jean Zay, in gezelschap zijner geheele familie en van een kleinen hond, de vroegere onder staatssecretaris uit de Volksfrontrcgee- ring, Vienot,, de vroeger sociaal-demo craat Paul Bastide, de vroegere minis ter van buitenlandsche zaken, Delhos, de afgevaardigden Salomon Grumhach, Levy Alpahndery JammySchmidt, Wiltzer, de negerafgevaardigde Galan- dou Diouf, de pilote Susanne Cohn. de directeur voor schoone kunsten, Huis man, en de Joodsche afgevaardigde. Men des France. Het blad beschrijft dan hoe 'het, na de weigering van Argentinië om de vluchtelingen een ontschepingsvergun ning voor Buenos-Aires te verschaffen, door het bevel uit Bordeaux, dat nie mand van hoord mocht, tot vechtpar tijen is gekomen met inwoners, daar enkele passagiers pogingen deden om langs omwegen in de stad. te komen. Jean Zey werd bij zijn terugkeer door e enFranschman op oorvijgen en vuist slagen onthaald. Later ontstond een al gemeene vechtpartij bij het rouanekan- toor, toen bleek dat de reizigers groote hoeveelheden deviezen hij zich hadden. De zoons van Dalacüer bleven bewuste loos op 'het slagveld. Campinchi werden de tanden uit zijn mond geslagen, Jean Zey moest den gcheelen overigep dag in de onderkleeding rondloopen enz. In zijn commentaar schrijft de „Nachtaus gabe": deze zielige figuren maï-igden zich aan dc wereld, na do overwinning van Duitschland te willen regceren. De mannen hadden de beschikking over Fransche leger, over de Fransche volks huishouding en het gelieele Fransche volk was in hun handen. Deze mannen werden door 't Fransche volk als helden beschouwd, deze beklagenswaardige tijdgenooten hadden van het Fransche volk volmachten gekregen, met. het doel het gebied des rijks te verscheuren. LOS ANGELOS, 13 Aur. (D.N.B.). De wouden van Zuid-Californic. die ten gevolge van de aanhoudende hitte ge heel zijn uitgedroogd worden thans door omvangrijke boschbranden geteis terd. Tevergeefs pogen 2.500 mannen van den arbeidsdienst, boschwachters en burgers deze branden te bestrijden. Dc grootste brand woedt op 30 K.M. van Santa Barbara in het nationale park. Los Padres, waar reeds 8.000 morgen bosch, alsmede talrijke zomerhuizen zrjn verwoest. Zonsondergang 21.08 uur. Zonsopgang 6.20 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren Benesjvoormalig president van Tsjecho-Slowakije, houdt „ergens in Engeland" een toespraak tot soldaten van een aldaar gevormd Tsjechisch legioen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1