Gevolgen der Duitsche luchtaanvallen NELSON'S „VICTORY" door bom beschadigd Grootste luchtslag sedert begin van den oorlog - - ss-stfts?™c«;s op Zuid-West-Engeland DE EEMLANDER Vluchtelingen- leed in Egypte Sterk dalende arbeids prestaties Polen niet meer „bezet gebied" Grootsch opgezel offensief Britsch - Indië moet wachten abonnementsprijs per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per prijs DER ADVERTEhflÉN van 14rc*el#* 105 mcl van een bewijsnummer, Donderdag 15 Augustus 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 40 Duitsche critiek op in Britsche berichten vermelde Duitsche verliescijfers DE ENGELSCHE PROPAGANDA Strijd om de heerschappij in de lucht boven het Kanaal en Zuid-Engeland Roode Kruis-hulp voor de Parijsche bevolking Britsche hulpkruiser getorpedeerd DE TOESTAND IN ENGELAND DE VERDUISTERING AMERSFOÜRTSCH DAGBLAD - week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advertcnticn voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES'* bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 STOCKHOLM, 15 Augustus. (D.N.B.). Naar uit Londen wordt gemeld, heeft bij den laat- sten aanval van Duitsche Stuka's van Woensdag een bom van mid delzwaar kaliber een in de haven van Portsmouth liggend oud dok getroffen, waarin het vroegere vlaggeschip van Nelson, de „Vic tory" lag. De bom ontplofte in het water op ongeveer zeven meter afstand van de „Victory". Door de kracht der ontploffing werd de achtermast, waaraan de vlag van Nelson en de Union Jack wapper den, omvergeslagen. Het bericht over de uitwerking van dezen bom heeft vooral onder de man schappen der Britsche marine meer ont steltenis gewekt, dan de van militair standpunt uit gezien veel ernstigere schade aan de havenhoofd- en havenin stallaties. De bijgeloovige zeelieden zien in het feit. dat de vlag van Nelson in de golven verdween, een slecht voortee ken voor Engeland. De Duitsche bladen leveren critiek op de Engelsche berichtgeving over de z.g. verliezen van het Duitsche luchtwapen bij zijn aanvallen op Britsche vliegtuig- eskaders, havens, wapenindustrieën en convooien. Beter dan hierdoor konden de Engelschen, aldus de Berliner Boer- senzeitung. de wereld niet demonstree- ren. vat zij onder alle omstandigheden wenschen te verbergen, n.l. dat hun po sitie wanhopig is en dat zij onder de slapen van het Duitsche luchtwapen ge leerd hebben te vreezen. Slechts de groote angst heeft hen tot een getallenwaanzin kunnen brengen, 2ooals hij in hun opgaven over de Duit sche en over de eigen verliezen tot uit drukking komt. Slechts in een totaal vanhopigen geestestoestand kunnen de plutocratische machthebbers in Enge land zich verbeelden, dat er ergens op de wereld nog een mensch i6. die hun leugens voor goede munt opneemt. Zelfs in de Vereenigde Staten, bij den laatsten bondgenoot op wiens hulp Engeland nog meent te kun nen rekenen, daalt het vertrouwen in Engeland tot het nulpunt, zoo schrijft de Berliner Boersen Zeitung met betrekking tot de gisteren door den Amerikaanschen minister van marine. Knox. afgelegde verklaring. Nog eens, en ditmaal in een beslis send uur, zijn de feiten sterker dan de Britsche fantasieproducten. De Deutsche Allgemeine Zeitung her innert eraan, dat de Engelschen destijds opk de Duitsche verliezen in Polen, Noorwegen, Vlaanderen en Frankrijk ontzaggelijk hebben overdreven en schrijft dan verder: „Wanneer de -En gelschen er thans toe overgaan, onze verliezen bij de luchtaanvallen op Enge* knd te vermenigvuldigen en dan een dag later dit veelvoud nog eens verdub- helen. dan komt bij .deze Britsche koortsfantasieën duidelijk een politiek- Psychologische reden te voorschijn. Honderdduizenden Engelschen zitten thans dagelijks bibberend in de schuil kelders en vervloeken de plutocratische fegeering-Churchill. die de vredesihand van den Führer heeft geweigerd. Tien duizenden Engelschen hebben Duitsche luchtaanvallengezien. Het vertrouwen Id de verzekeringen der regeering. in het voortzetten van den oorlog en hier door in de regeering-Churchill zelf, is ernstig geschokt." Italiaansche pers over de Engelsche strooibiljetten De Italiaansche bladen geven den volledigen tekst weer van de strooi biljetten, welke gelijk met. de bom men rioor Engelsche vliegtuigen zijn uitgeworpen en merken op, dat Londen aldus hoopt eenigen invloed op den geest van het Italiaansche volk te kunnen uitoefenen. Het is een nieuw bewijs van de dwaasheid der Britsche propaganda, echnjft de Giornale d'Italia. Het Itali aansche volk weet heel goed, dat het de wapens heeft moeten opvatten om zich te bevrijden van de tyrannie van uroof-Brittanië, dat Ttalié altijd gevar; Pen heeft gehouden in de Middellond- ®che Zee en zijn demografische en eco nomische uitbreiding heeft belemmerd. Daarom kunnen de Italianen den tekst van de strooibiljetten lezen als een do cument van de intellectueele en gees telijke ellende van den vijand. Een volk als het Italiaansche, dat aan de zijde van Duitschland strijdt voor de vrijheid en grootheid der twee jonge volkeren tegen een oude* en con servatieve mogendheid, die hen in een staat van inferioriteit wilde houden, leest de dwaze oproepen en belachelijke dreigementen in die strooibiljetten met onverschilligheid. De Tribuna schrijft dat het misdadige bombardement van open 'steden in Noord-Italië, dat uitsluitend slachtof fers maakt onder de burgerbevolking, een afleidingsmanoeuvre is welke de Engelschen ondernemen wegens de ne derlagen in eigen huis en in Afrika In ieder geval is het dwaas van de Engel schen. te hopen, dat de inhoud van die strooibiljetten eenige uitwerking zal hebben, terwijl zij gelijk met moord dadige bommen worden uitgeworpen. De géheele Italiaansche pers wijst voorts op de laffe houding van de Brit sche vliegers, die des nachts open ste den bomhardceren. De Engelschen heb ben niet den moed overdag aan te val len zooals de Italianen doen. Zij durven het Italiaansche afweergeschut en de Italiaansche jagers niet te trotseeren. Aan de Egyptische grens, 15 Aug. (D.N.B.) De ellende van de vluchte lingen uit de geëvacueerde Egyptische steden is onbeschrijfelijk en hulp is nauwelijks te verwachten. De „roode halve maan", welke overeenkomt met het Roode Kruis, is door het Engelsche Roode Kruis geheel in beslag genomen voor de Britsche gewonden. In ver schillende streken, vooral in de provin cie Charbija, waar de vluchtelingen uit Alexandric zijn ondergebracht, is het tot hongeropstooijes, plunderingen en uit barstingen tegen Britsche schildwachten gekomen. De Britsche militaire autori teiten hebben van het Egyptische mini sterie van binnenlandsche zaken ge- eischt, aan de verwarring een einde te maken. Daar de Egyptische schatkist leeg is, heeft, het ministerie van binnen landsche zaken den Britschen eisch doorgegeven aan den plaatselijken gou verneur met de opdracht de vluchtelin gen naar vermogen te helpen. Scheepsbotsing in den Atlantische Oceaan CAIRO, 15 Aug. (Reuter). Officieel wordt meegedeeld, dat het Britsche s.s. „Ceramic" (18.713 ton) in botsing gekomen is met het s.s. „Testbank'* (5.083 ton). De> aanvaring vond plaats in het Zuidelijke deel van den Atlanti- schen Oceaan. Beide schepen liepen ave rij op. Bij wijze van voorzorg werden dc opvarenden van de „Ceramic" aan boord van de „Testbank" gebracht. NEW YORK, 15 Aug. (D.N.B.). Volgens een bericht van den correspondent van de World- Union Press" uit Londen, heeft de leider van het verdedigingsdis trict Zuid-West-Engeland, kolonel W. Ambrose, aan het ministerie van oorlog in Londen een drin gend verzoekschrift gestuurd, waarin de gevolgen staan vermeld van de concentratie van Duitsche luchtaanvallen in de afgeloopen acht dagen. In dit verzoekschrift verzoekt de ko lonel ten eerete: de onmiddellijke mach tiging om de met groote deelen dor bevolking begonnen cursussen voor hef afweren van parachutisten en de ver dediging te mogen staken. Ten tweede: een bevoorrechte verzorging van het district Zuid-West met onderdeei®n voor de luchtdoelartillerie en van nieuw luchtdoelgeschut. Ten derde: een ver dubbelde bescherming door jachtvlieg tuigen en ten vierde: het terugroepen van nacht jagers, die juist in deze bij zonder getroffen gebieden totdus verre nog in het gehepl niet zijn opgetreden. Ten vijfde: om het. reeds veelvuldig door Londen toegezegde vervangings materiaal voor hal Ion versperringen en, ten zesde: de werkeloos geworden mijn werkers uit Wales naar de wapenin dustrieën in het district Zuid-West over te plaatsen. Teneinde de urgentie vJn zijn ver zoekschrift goed te doen uitkomen wordt het voorafgegaan door een nauw keurige schildering van de verhoudin gen in zijn verdedigingsdistrict. De arbeiders in de wapenindustrieën moe ten gemiddeld per dag tien uur werken. Hun arbeid wordt bijna zonder onder breking door het gillen der alarmsirenes begeleid. Zij mogen hun plaatsen echter tijdens de vlak op elkaar volgende alarmsignalen niet verlaten. Als zij thuis zijn. moeten de arbeiders krach tens de geldende bepalingen bij ieder alarm in den schuilkelder gaan. zoodat zij tijdens de afgeloopen week geen enkele nacht meer dan zes uur rust hebben gehad. Deze zes uren waren dan nog iederen nacht in drie of vier periodes verdeeld. „Dc menschen", zoo wordt verier hierin gezegd, „zien er bleek uit, heb ben rood-omrande oogen en een slappe houding". De arbeidsprestaties dalen sterk. De werklust is over het alge meen op een totdusverre nog niet ge kend laagtepunt gekomen. In een fa briek heeft zich 1S% en in een andere fabriek 23% van de arbeiders ziek ge meld. In vele gevallen is het zeker en in talrijke andere gevallen waarschijn lijk, dat de „zieken" eenvoudig over hun zenuwen heen en gevlucht zijn. De tranen der vrouwen, de angst der kin deren, de stemming onder de ouderen als gaat de wereld ten onder, het slech te humeur van de vaders, dat alles drukt behalve de onmiddellijke uit werking van de onophoudelijk aan rollende Duitsche luchtaanvallen tot bijna in het ondraaglijke op de reeds niet meer zeer flinke stemming der ar beiders en bedienden. Voortaan „het generaal-gouver- nement'' als vastomlijnd begrip met duurzaam karakter KRAK AU, 15 Aug. (D.N.B.). Op grond van een machtiging hem door den Führer verleend, iheeft de gouver neur-generaal rijksminister dr. Frank vastgesteld, dat de benaming „generaal- gouvernement voort de bezette Poolse!!* gebieden" door de benaming ..generaal- gouvernement" wordt vervangen. Het bureau van den gouverneur-generaal voert den titel „rege^ring van het gene- raal-gouvernement". Aan de leiders van de afdeelingen der regeering van het generaal-gouvernement, die tevens moe ten worden beschouwd als voornaamste gemachtigden van een rijksministerie voor het generaal-gouvernement, is den titel „afdelingsvoorzitter" verleend. Onder het opschrift: „Geen bezet ge bied meer", schrijft de Krakauer Zei tung het volgende: Met het geven van een definitieven naam aan een gebied, dat door de Duitsche wapenoverwinnin gen in het bezit kwam van de Duitsche souvereinitëit, is de feitelijke toestand ook formeel duidelijk gemaakt. Het feit, dat de Duitsche krachten, die voor deze taak van herbouw ter beschikking wer den gesteld, iets vanzelfsprekends wer dén geacht, is een bewijs hoe groot de reserve aan menschenmateriaal in het oorlogvoerende Duitschland moet zijn, dat het dit kon presteeren zonder scha de te berokkenen aan zijn oorlogsener gie. De verantwoordelijkheid, niet. alleen een oorlog te winnen om te overwinnen, doch om nieuwe duurzame Europeesche verhoudingen te vormen, gaf aanleiding aan het leven van de bevolking in het generaal-gouvernement langzamerhand het karakter van duurzaamheid te ge ven. De overwinnaar bleef in het land, maakte natuurlijk ook van de rechten van den overwinnaar gebruik, doch be vrijdde het land daarbij tevens van de zwaarste zorgen. Het doel van Duitsch land in dit gebied, in den kortst moge lijken tijd een binnenlandsche pacifi catie en zelfstandige verhoudingen te verkrijgen, is bereikt. Het generaal-gou vernement heeft het karakter van een bezet gebied verloren. De benaming „het generaal-gouvernement" is een vastom lijnd begrip. BERLIJN, 14 Aug MEN volgt in Duitschland met de grootste spanning de ont wikkeling van den grooten lucht slag boven Zuid-Engeland. Er is hier inderdaad sprake van een ontwikkeling, want men wijst er uitdrukkelijk op, dat het geen reeks afzonderlijke aanvallen be treft, doch dat al deze aanvallen tezamen een actie vormen, die men kan beschouwen als de groot ste luchtslag, welke sedert het be gin van den oorlog heeft plaats gehad. Deze slag duurt nu reeds zonder on derbreking drie dagen voort en speelt zich af hoven de Zuidkust van Enge land, over een uitgestrektheid van 500 bij 100 kilometer. Het slagveld reikt van Plymouth tot Dover, boven de mon ding van de Theems en van het eiland Wight lot Aldershot. Tot dusverre woedt de strijd het he vigst tusschen dc monding van de Theems en Dover, tusschen Portsmouth en Aldershot, het middengedeelte van het front, en tusschen Plymouth en Portland. Het zwaartepunt van het ge vecht schijnt echter te liggen op den Oostelijken vleugel in het gebied boven Dover. Men ziet te Berlijn het geheel der gebeurtenissen boven Zuid-Enge land als een grootsch opgezet offen sief, met een centrum en flanken, maar dan in de lucht. Men wijst er op, dat de nieuwe phase, waarin de strijd tegen Engeland gekomen is, steeds duidelijker haar karakter vertoont en dat er geen twijfel meer bestaat omtrent het doel van dit of fensief, waardoor Duitschland de volledige heerschappij in de lucht boven het Kanaal en boven Zuid- Engeland wil veroveren. Daartoe moeten niet alleen zooveel mogelijk Engelsche vliegtuigen worden neergeschoten, doch eveneens moeten luchtafweerbatterijen, zoeklichten en versperringsballons, alsook Britsche vliegvelden vernield worden. Welken omvang deze luchtslag heeft aangeno men, blijkt uit het aantal neergeschoten Britsche vliegtuigen, dat, volgens de tot op heden gepubliceerde Duitsche cijfers, bijna drie honderd bedraagt. In hoeverre* de aanvallen op Cardiff, Swansea, de monding van de Humber en Newcastle afzonderlijke acties vor men, dan wel met den grooten lucht slag in verband staan, verklaart men hier nog niet te kunnen overzien. En ook over den vermoedelijken duur van den slag verklaart men nog niets te kunnen zeggen. PARIJS, 15 Aug. (D.N.B.) Het Amerikaansche Roode Kruis heeft de Xationaal-Socialistische Volkswohlfahrt te Parijs een zending van 90.000 kg. ge condenseerde melk en melkpoeder ter beschikking gesteld, welke door de N. S.V. onder de Parijsche zuigelingen en kleine kinderen zal worden verdeeld. Naar aanleiding \an de overdracht van deze zending melk aan den N.S.Y. vond op het station van Ivry een plechtig heid plaats, waarbij dc leider van het Amerikaansche Roode Kruis. Taylor, er zijn verheviging over uitsprak, dat hii bii de Duitsche autoriteiten begrip had gevonden voor den arbeid zijner orga nisatie, hetgeen hem veroorloofde, zijn actie tot een goed einde te brengen. Generaal Buss, de directeur van het Duitsche Roode. Kruis, dankte Taylor voor rijn hulpvaardigheid. De Matin schrijft naar aanleiding van deze hulpactie, dat dikwijls genoeg le vensmiddelenzendingen te Parijs aan komen. De N.S.V.. die deze riikdommen ook naar Duitschland zou kunnen stu ren. laat alles ten goede komen aan de bewoners van het land. dat door de Duitsche weermacht is bezet. Dit geeft in hooge mate aanleiding t£t erkente lijkheid. LISSABON, 15 Aug. (D.N.B.) In het Lagerhuis heeft de minister voor Indië, Amery, opnieuw meegedeeld, dat Indie ten aanzien van de eventuecle vervulling zijner politieke wenschen tot na den oorlog moet wachten. Een nieuwe Indische grondwet, aldus Ame ry, zal zoo spoedig mogelijk na den oorlog door een vertegenwoordigende organisatie der voornaamste elementen van het Indische nationale leven wor den, opgesteld. Onder het opschrift „ïndië eischt de onafhankelijkheid" publiceert de Mos- kousche Prawda een artikel, dat gewijd is aan den toestand in Britsch-Indië en aan de ontwikkeling van den vrijheids strijd van het Indische volk tegen En geland. De belofte van Engeland, aldus het blad, om de Indische grondwet to herzien, is slechts een nieuwe poging om zich te ontdoen van de hardnekkige eischen van het Indische volk naar on afhankelijkheid. Ondanks dc sterke binnenlandsche tegenstellingen en on danks de moeilijkheden in den hinnen- landschen toestand in Indië groeit de beweging voor onafhankelijkheid en worden de eischen naar onafhankelijk heid steeds luider vernomen. De In dische vrijheidsstrijd doet ongunstige toestanden ontstaan voor de door En geland voorgenomen oorlogsmaatregelen in Indië en verzwakt de positie, van het Engelsche imperialisme gevoelig. LONDEN, 15 Aug. (D.N.B.). De Britsche Admiraliteit deelt mede: do hulpkruiser „Transsylvania" is door een duikboot getorpedeerd en tot zinken gebracht. De door de Britsche Admiraliteit als gezonken opgegeven Engelsche hulpkruiser „Transsylvania" was een schip van 16.923 ton. Het werd in den Atlantischen Oceaan getorpe deerd. Dertig tot veertig personen zijn hierbij om het leven gekomen. De overigen werden door andere schepen gered en in een Westelijke haven van Engeland aan land gezet. GENEVE, li Aug. (D.N.B.). Van een hoogen ambtenaar van het Interna tionale Arbeidsbureau die zoo juist uit Londen is teruggekeerd verneemt, men, dat zoowel van dc zijde der vakvereni gingen van Engelsche textielarbeiders als ook van een comité van een der or ganisaties van mijnwerkers in Wales aan den Engelschen vakvereenigings- leider Citrine en den Engelschen minis ter van arbeid Bevin manifesten ziin voorgelegd over de noodzakelijkheid, den oorlog terstond te doen eindigen. In deze manifesten wordt pr op gewezen, dat de Engelsche arbeiders de voortzet ting van den oorlog onmogeliik achten omdat in tal van wapenfabrieken reeds grondstoffen te kort zijn en het moreel van de arbeiders veel te wenschen over laat. Een der organisaties kondigde in haar manifest stakingen en opstanden aan yoor het geval het kabinet Chur chill den oorlog tegen Duitschland voort zet. Het is een feit. dat zoowel Citrine als Bevin geweigerd hebben deze mani festen aan den Engelschen ministerraad voor te leggen. NOODLOTTIGE OVERSTROOMINGEN IN DE VER. STATEN ASHEVILLE (Noord-Carolina), 15 Aug (D.N.B.). Als gevolg van overstroo mingen, die door aanhoudende wolk breuken in de bergachtige streken van Noord-Carolina, Georgia. Tennessee en Virginia zijn veroorzaakt, zijn in totaal twintig personen om het leven gekomen. De materieele schade zou meer dan 10 millioen dollar bedragen. Talrijke land wegen zijn door aardverschuivingen ver sperd. Vele plaatsen staan nog onder water. Honderden menschen zijn dak loos. Zonsondergang 21.06 uur. Zonsopgang 6.22 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1