„Wapens van Engeland thans op Engeland zelf gericht DE EEMLANDER Roosevelt onderhandelt met Mackenzie king Bulgaarsch - Roemeensche onderhandelin gen Instemming van Italië en Japan Ontslagaanvrage van Nieuwe voetbal competitie in aantocht Ernstig auto ongeluk Maandag 19 Augustus 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 43 De defensie van het Westelijk halfrond Commissie voor de defensie De blokkade van Engeland Regeling inzake de Dobroedsja Argentinië blijft met voorraden zitten mr. J. Linthorst Homan Mutaties bij oorlogs commissariaat der Sovjet-Unie DE VERDUISTERING AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden vaor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 285. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 tilJS DER ADVEREEnIIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigbeids-advertcnticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 Er wordt gestreefd naar een gemeenschappelijk optreden De Amerikaansche bases NEW-YORK, 19 Aug. (D.N.B.) tIn een specialen trein van Roo sevelt heeft de president een lang durige conferentie gehouden met den Canadeeschen minister-presi dent Mackenzie King. Roosevelt heeft tegenover pers vertegenwoordigers verklaard, dat het onderhoud betrekking heeft gehad op de verdediging van het Westelijk halfrond. Roosevelt ant woordde bevestigend op de vraag, of gezocht werd naar een bijzon dere lijn voor een gemeenschappe lijk optreden van Canada en de Vereenigde Staten. Na de conferentie is een gemeenschap pelijke verklaring afgelegd, waarin mededeeling wordt gedaan van het be sluit tot vorming van een permanente gemeenschappelijke defensiecommissie. Deze commissie zal bestaan uit vier of vijf vertegenwoordigers van elk der beide landen, die voor het meerendeel tot de weermacht behooren. De defen siecommissie. aldus de verklaring, zal terstond beginnen met de bestudeering van de problemen te land, ter zee en in de lucht, overleg plegen over de perso neelvraagstukken en de kwestie van de verdediging der Noordelijke helft van het westelijke halfrond bespreken. De commissie zal zoo spoedig mogelijk bij eenkomen. De mededeeling van president Roosevelt over de onderhandelingen tot het pachten van Engelsche be zittingen in Amerika heeft in Was hington sterk de aandacht getrok ken. Associated Press meldt, dat militaire kringen het oog hebben laten vallen op New Foundland en Trinidad. Brigade generaal Strong, die thans in Londen vertoeft, zou hiervoor onlangs reeds krachtig gepleit hebben. De isolationistische senator Holt juichte wel de gedachte toe om het Amerikaansche verdedigingsstelsel te versterken, maar noemde het Engelsche aanbod een „suikerpil" om de over dracht van de vijftig Amerikaansche torpedojagers aantrekkelijk te maken, de republikeinsche afgevaardigde Routzohn verklaarde, dat president Roosevelt hiermede het land in een oor log kan brengen zonder den oorlog te verklaren. De republikeinsche senator Nye sprak zich tegen een „verdere uit breiding van de grenzen der Ver. Sta ten uit". Volgens de New York Times heeft Roosevelt sinds eenigen tijd recht streeks met Churchill over de pachts- kwestie in verbinding gestaan en vaak zelfs telefonisch met den Britschen mi nister-president gesproken hebben. De ..Evening Star" deelt mede, dat de Amerikaansche regeering hoofdzakelijk belang hecht aan een basis in Trinidad, omdat op die wijze met Guantanamo in Cuba en de basis op Porto Rico een strategische driehoek ter bescherming van het Panamakanaal gevormd kan worden. De wacht aan de kust. Een Duitsch soldaat op post aan het Oceaan strand van den Atlantischen (Foto Wcltbild) De manschappen van het dertiende korps van den Opbouwdienst 2ijn begonnen met de inpoldering van de buitendijk sche gronden tusschen Sliedrecht en Papendrecht (Foto Pax-Holland) SOFIA, 19 Aug. (D.N.B.). De Bul- gaarsche delegatie voor de onderhan delingen met Roemenië is met een spe cialen trein naar Krajowa vertrokken. In verband met de Roemeensch-Bul- gaarsche onderhandelingen heeft de Roemeensche regeering het volgende officieele communiqué uitgegeven. „Met den wensch. te komen tot den vreedzame regeling van de vraagstuk ken, die Roemenie van zijn buren kun nen scheiden en in de hoop, in dit deel der wereld een nieuwe, op vreedzame samenleven en vreedzame samenwer king van alle volken gebaseerde poli tieke orde te vestigen, heeft Roemenie besloten, besprekingen met Bulgarije te openen. De onderhandelingen zullen den 19en Augustus des morgens te Kra jowa. in het gebouw van de Sfadhoude- rij beginnen. De eerste gedelegeerde van Bulgarije hij deze conferentie is de gezant Pomenoff. De Roemeensche de- lagatie staat onder leiding van den ge zant. Alexander Cretzeanu, voormalig onderstaatssecretaris van buitenland- Bche zaken". De voorzitter van do Bulgaarsche So branje heeft in een verklaring de hoop tot uiting gebracht, dat de door Bulga rije gevoerde politiek des vredes en der neutraliteit met succes bekroond zal worden. Deze verklaring van den kamervoor zitter heeft bij de openbare meening zeer de aandacht getrokken. De bladen spreken eenstemmig de hoop uit, dat de besprekingen tot een vriendschappe lijke oplossing van het vraagstuk der Dobroedsja zullen leiden. De grens tus schen de beide landen, zooals die thans moet worden bepaald, moet, naar de „Söra" schrijft, een vriendschappelijke grens worden. Bulgaarsche tegenspraak Het Bulgaarsche telegraafagentschap spreekt categorisch de in het buitenland verspreide geruchten tegen, volgens welke in Bulgarije reservisten onder de wapenen geroepen zouden zijn. Het agentschap wijst erop, dat slechts een zeer beperkt aantal tot dusverre van militairen dienst vrijgestelden voor een opleidingscursus is opgeroepen. ERNSTIG ONGELUK TE PAMPLONA MADRID, 19 Aug. (D.X.B.). Te Pamplona is een autobus in botsing ge komen met een vrachtauto. De autobus werd volkomen vernield. Als gevolg hiervan zijn twee dooden en 15 zwaar gewonden te betreuren. BERLIJN, 19 Aug. (D.N.B.). Naar aanleiding van de afgekondigde blok kade van Engeland schrijft dc Deut sche Diplomatisch-Politische Korres- pondenz: Hetzelfde Engeland, dat dacht Duitechland met slagvelden te omringen, ziet thans, dat de wateren rondom het eiland, die het totdusverrc als zijn bescherming heeft beschouwd, tot de eigenlijke slagvelden geworden zijn, waar dood en verderf loert op den- gene, die dit zeegebied doorkruist. En geland, dat alle aangeboden mogelijk heden voor een vreedzame oplossing steeds met een verscherping van zijn ónmenschelijke oorlogsmethoden heeft beantwoord, bevindt zich thans in de positie, waarin het gedacht (had Duitschland te plaatsen. Het heeft geen recht, voor zichzelf een andere behan deling en andere voorwaarden te ver langen dan die. die het niet alleen den vijand, doch onlangs zelfs zijn vroege- ren vrienden heeft toegedacht. Er be staat geen menschelijkheid. die wel voor den een, en niet voor den ander geldt. Op Engeland zijn thans dezelfde wapens gericht, die het gesmeed heeft voor anderen. Het is vanzeifsprekepd, dat de oor logsgebieden in de zee rondom Enge land, waarin alle moderne oorlogsmid delen gebruikt zullen worden, voortaan door diegene gemeden moeten worden, die niet met den oorlog en zijn ver schrikkingen in aanraking wenschen te komen. Wat dit betreft, bestaat er tusschen de slagvelden te land en ter zee geen verschil. Wie zich in zulk een gevaar begeeft handelt niet alleen lichtzinnig, doch zoekt juist dood en verderf. Duitschland is er van zijn kant van overtuigd, dat het den hem ook op deze plaats opgedrongen strijd tot een goed einde zal brenger*, nl. tot de vrij heid der zee, waardoor het. vreedzamen volken voortaan geoorloofd zal zijn, om bevrijd van overvallen van over machtige piraten, ongehinderd en zon der in gevaar te worden gebracht han del te drijven en de zeeen te bevaren. De Italiaansche pers over de Duitsche blokkade De afkondiging van de algeheele en onvoorwaardelijke blokkade wordt in Italië warm toegejuicht als een ener giek Duitsche reactie op de Engelsche zeeroovers-met.hoden en als eenig mo gelijk antwoord op de Engelsche ge welddaden, die met ieder recht en alle menschelijkheid spotten. Duitschland, aldus zegt men, heeft voor de verdedi ging van zijn goed recht thans maat regelen toegepast, welker rechtvaardi ging door niemand, die waarlijk on partijdig is, kan worden bestreden. De Giornale d'Italia schrijft, dat de totale tegenblokkade slechts een na- tuurluke omkeering van het door En geland toegepaste systeem is en het noodzakelijke antwoord op de Britsche schendingen van het volkenrecht. Men kan er zeker van zijn, dat Duitschland de scherpe insluiting der Britsche ei landen met de grootste doeltreffend heid ten uitvoer zal leggen. De Duit sche duikbooten en rnotortorpedoboo- ten en de talrijke bommenwerpers kunnen ieder schip den toegang tot de Britsche wateren verhinderen, terwijl de mogelijkheid van reactie van Brit sche marine en luchtmacht steeds ge ringer wordt, zooals bewezen is. Alles toont aan. dat deze ijzeren, harde en onverbiddellijke Duitsche oorlogsme thode het Engelsche weerstandsvermo gen reeds ten zeerste treft. „Engeland heeft sedert het begin van den oorlog het internationale zeeoor logsrecht voortdurend geschonden en zoodoende Duitschland gedwongen tot de blokkademaatregelen" zoo schrijft de Miyako Sjimboen. De Hoitsji Sjimboen noemt de nieuwe Duitsche maatregelen indirect ook voor het be lang voor de overige landen .Verschil lende bladen deelen mede, dat er maat regelen worden getroffen om de thans op weg naar Engeland zijnde Japan- sche schepen van koers te doen veran deren. Economische gevolgen van den oorlog BUENOS AIRES. 19 Aug. (D.N.B.). De minister van landbouw, Maasini Es- curra, heeft ter gelegenheid van de jaarlijksche groote landbouwtentoon stelling een rede gehouden. Hierin zeide hij o.m., dat dc afzet van vleesch in bussen op de wereldmarkt, die voorheen voor 70 door Argentinië werd ver zorgd, tot 40 is gedaald. Bijzonder moeilijk noemde de minister, het mais- vraagstuk, aangezien door het uitvallen van vele Europeesche staten reusachti ge voorraden niet meer afgezet kunnen worden. Deze maisvoorraden worden daarom voor een deel, in plaats van de moeilijk te verkrijgen steenkolen, voor stookdoeleinden gebezigd. Door leenin gen, die tot dusver gestegen zijn tot een bedrag van 50 millioen pesos, tracht de regeering de positie dor maisboeren te verlichten. Als Commissaris der provincie Groningen GRONINGEN, 19 Augustus. Wij vernemen, dat mr. J. Linthorst Homan, nu hij door zijn medewer king aan de leiding der Nederlan-d- sche Unie zich in het politieke le ven heeft begeven, daarvan ten volle de consequenties wil aan vaarden, zoodat hij het als een plicht heeft gevoeld, een verzoek om eervol ontslag als Commissaris der provincie Groningen in te die nen, wat hij dan ook dezer dagen heeft gedaan. Mr. Johannes Linthorst Homan stamt uit een geslacht van provinciale com missarissen. Zijn vader én zijn groot vader bekleedden die functie in de pro vincie Drenthe; de zoon en kleinzoon is het in Groningen geworden. Op 17 Februari 1903 geboren in Assen, waar hij ook het gvmnasium bezocht, is mr. Linthorst Homan thans 37 jaar. Na het gymnasium bezocht hij de universiteit te Leiden en studeerde hij ook eenigen tijd in Dijon, waarna hij zijn doctoraal deed en zich in Assen als advocaat ves tigde. Hij bezette in deze gemeente een be langrijke plaats in het vereenigingsle- ven en was bestuurslid van de Drent- sche organisaties op velerlei gebied. Zoo was hij oprichter en later voorzit ter der Provinciale Drentsche V.V.V., secretaris van het Pro\inciale Museum voor Drenthe; hoofdredacteur van den Nieuwen Drentschen Volksalmanak en van het maandblad Drenthe; lid en secretaris van de Provinciale recclings- commissie van de Paardenfokkerij. Ook na zijn benoeming tot burgemeester van Vledder (Dr.), in 1932, was hij een be langrijke figuur voor tal van vereeni- gingen. In 1934 promoveerde Linthorst Homan aan de Rijksuniversiteit te Leiden tot doctor in de rechtsgeleerdheid op een proefschrift, getiteld: „Het ontstaan der gemeenten in Drenthe", en een jaar later werd hij tot lid van de Provinciale Staten gekozen. Hij behoort tot de ne gende generatie van zijn familie, waar van leden deze functie bekleedden. Hij was lid van het dagelijksch be- Mr. J. LINTHORST HOMAN stuur van de Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond" en van 1931'37 voor zitter van de Koninklijke Nederland- sche Automobielcluh. Door zijn benoe ming tot commissaris der provincie Groningen, met ingang van 1 Juni 1937 zag zich gedwongen vrijwel alle neven functies neer te lepcen. Behalve zijn dissertatie en verschillende artikelen voor tijdschriften schreef hij „Van Kerspel tot Gemeente" cn eenige brochu res o.a. „Drenthe s Rcchtsgroei" en „Het Stiefkind Drenthe". VERZET TEGEN DE EVACUATIE VAN GIBRALTAR ALGECIRAS, 19 Aug. (D.N.B.). Ge meld wordt, dat nog talrijke personen weigeren Gibraltar te verlaten. In ver band met een nieuwe evacuatie, die Za terdag en Zondag moest geschieden, is de volgende oproep van den militairen gouverneur teekenend: „Alle personen, die zijn ingeschreven in het register van geëvacueerden. moe ten met de aangewezen schepen Gibral tar verlaten. Tegen allen, die zich hier aan niet houden, zal op dj strengste wijze worden opgetreden. Zij zullen zwaar gestraft worden op grond van de bepalingen voor de verdediging." De nóg niet geëvacueerde bevolking, die on de hoogte is van de uitwerking der Duitsche luchtaanvallen op Enge land. tracht onder alle omstandigheden in Gibraltar te blijven. Den eersten Zondag van September het begin 's-GRAVENHAGE. 19 Augus tus. Naar het A.N.P. heden morgen in een onderhoud met de heeren A. J. Staal en L. Boeljon van den N.V.B. heeft vernomen, heeft de heer K. J. J. Lotsy zijn ontwerp van de competitie-indee ling aan 't bestuur van den N.V.B. voorgelegd. Nog deze week zal de compcti- tie-indeelin.g worden bekend ge maakt. Nog is geen beslissing ge nomen ten aanzien van een nor male of een noodcompetitie in het nieuwe seizoen. Over de kwestie hoofdklasse is in het geheel niet gesproken, daar het absoluut niet in de bedoeling heeft gelegen van het bestuur van den N.V.B. om reeds nu daartoe over te gaan. Toch ligt het in de bedoeling om reeds deji eersten Zondag van de maand Sep tember met de nieuwe competitie aan te vangen, zoodat de vereenjgingen zich hier reeds op kunnen voorbereiden. Hierbij zal evenwel rekening gehouden worden met de verschillende roods vast gestelde wedstrijden der traditionecle tournooien, zooals de Zilveren Bal en het Aroltournooi. Voor verschillende tweede klasse vereenigingen heteekent dit evenwel een buitenkansje', daar deze dan de gelegenheid krijgen het seizoen te beginnen. Bovendien zal men reke ning moeten houden met het feit. dat het in het voornemen ligt van het be stuur van den N.V.B. voorioopig geen inhaalprogramma's vast te stelten. MOSKOU. 19 Aug. (D.N.B.) Offi cieel wordt mededeeling gedaan van eenige mutaties op de hoogste posten van het volkscommissariaat van oor log. Maarschalk Boedjonnv is benoemd tot eerste plaatsvervanger van den volks commissaris van oorlog onder gelijktij dige ontheffing van zijn functie als be velhebber van het militaire district Moskou. Generaal Sjaposinikow, die ja renlang chef van den generalen staf van het roode leger is geweest, is op zijn eigen verzoek met het oog op zijn zwakke gezondheid van deze functie ontheven en benoemd tot plaatsvervan gende volkscommissaris van oorlog. Tot chef van den generalen staf is benoemd de legergeneraal Merezkow, oud-opper bevelhebber van het. militaire district Leningrad en een der legerleiders tij den den Finschen oorlog, die tevens plaatsvervangend volkscommissaris van oorlog blijft. GILZE, 19 Augustus. Maandag morgen heeft tusschen 6 en 7 uur op den rijksweg Breda-Tilburg een doodelijk ongeluk plaats gehad. Een vrachtwagen, komende uit de rich ting Breda en waarop ongeveer 18 werklieden gezeten waren, is door onbekende oorzaak met een flinke vaart tegen een langs den weg staanden vrachtwagen gereden. Door de hevige botsing werden drie personen gedood, twee mannen werden zoodanig gewond, dat men voor hun leven vreest en drie man nen liepen zware verwondingen op. AMERIKAANSCHE TRANSPORTEN WASHINGTON. 19 Aug. (D.N.B) De buitenlandsche commissie van den senaat heeft het wetsvoorstel aangeno men waarbij aan schepen der Vereenig de Staten wordt toegestaan in de wate ren van dc Europeesche oorlogszone te varen voor het vervoer van kinderen. Zonsopgang 6.30 uur. Zonsondergang 2057 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1