BRITTEN ONTRUIMEN DOVER Wederom ontvangen een groote collectie ii(t' DUIM BURGER Zwaar vèrdragend Duitsch geschut in stelling aan de kust van het Kanaal Wat de Britten achterlieten in Somaliland Toenadering tusschen staat en R. Katholieke kerk Regenmantels, zijde of gummi DE EEMLANDER Geen ultimatum van Italië aan Griekenland De oproeping der Amerikaansche nationale garde Het Joodsche probleem in Frankrijk in Duitschland mogelijk geacht Positieve stap der bisschoppen Zaterdag 24 Augustus 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39 e Jaargang No. 48 'jOs; J**"*™ Zeer veel geschut door de Italianen buitgemaakt Grieksche reservisten opgeroepen ZUID WIND DE VERDUISTERING AMERSFOORTSGH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER AOVERTEftllEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor da helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel* 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 NEW-YORK, 24 Aug. Associated Press meldt uit Dover, dat hoewel de ontruiming van deze Engelsche havenstad nog niet officieel verordend is, reeds tal van wagens hoogbeladen met huisraad uit de stad wegtrekken. De Londensche correspondent van de Chicago Daily News spreekt in een ooggetuigenverslag over de beschieting van Dover door de Duitsche artillerie de verwachting uit, dat Dover spoedig ontruimd zal worden. Van welingelichte zijde wordt te Berlijn medegedeeld, dat een groot aantal stukken zwaar vèrdragend geschut aan de kust van het Kanaal en van den Atlantischen Oceaan op oefeningsdoelen is ingeschoten. Het in stelling brengen van dit Duitsche geschut, dat eenige weken geduurd heeft, kan thans als voltooid worden beschouwd, zoodat het inzetten er van in den strijd ieder oogenblik verwacht kan worden. Te Berlijn verklaart men, dat de beteekenis van dit zware geschut aan de kust van het Kanaal nauwelijks overzien kan worden. Duitsch- land heeft hiermede een'nieuw wapen tot beheersching van het Ka naal ingezet, waarvan de uitwerking zich wellicht zeer spoedig zal doen gevoelen. Over de draagwijdte van dit geschut wordt tot dus verre te Berlijn nog niets medegedeeld. geland zou afbreken en dat het eiland Korfoe aan Italië zou moe ten worden afgestaan. OVER de verhouding tusschen Italië en Griekenland liepen dezer dagen met name in Amerika weer allerlei sensationeele geruch ten. Zoo werd o.a. beweerd, en door enkele agenturen en radio- omroepstations verbreid, dat Ita lië aan Griekenland een soort ulti matum zou hebben gesteld, waar in o.m. geëischt werd, dat Grie kenland alle betrekkingen met Etv- Van goed ingelichte zijde wordt Ie Ber- lijn vernomen, dat Italië dergelijke eisc'hen niet heeft gesteld en dat van een ultimatum geen sprake is. In Ber lijn meent men, dat men in een en ander slechts een stelselmatige perscampagne moet zien, waarvan het eenige doel is, de as-mogendheden in het buitenland in discrediet te brengen. Ook de geruchten, dat er diploma tieke onderhandelingen tusschen Berlijn en Washington over de blok kade worden gevoerd, zijn van allen grond ontbloot. Ook over de aange legenheid betreffende het vervoer van Engelsche kinderen naar Ame rika en over het zenden van Ameri- kaansche levensmiddelen naar de door Dui'tschland bezette landen heeft geen overleg tusschen Berlijn en Washington plaats. Eenigerlei iRMiriGHAM +HEREFQRD verzoek dienaangaande is overigens door Washington niet gedaan. Vele schepen in Engel sche havens Bij het onderzoek van de resultaten, welke de Duitsche verkenners hebben meegebracht, is gebleken, dat er in de Westelijke Engelsche havens een zeer groot aantal schepen ligt. Aan de kaden liggen vrachtschepen van allerlei groot te. Het scheepvaartverkeer op de Iersche zee is de laatste dagen steeds meer ver minderd, heigeen met het leggen van Duitsche mijnen verband houdt. Een groot aantal mijnenvegers is in dit ge bied onderweg. Eenige daarvan zijn tot doel gemaakt van Duitsche aanvallen. De werven liggen vol. Een opvallend groot aantal kleinere oorlogsschepen, vooral torpedojagers, ligt voor reparatie gereed. Het bezoek van den Koning van Enge land aan de ongeregelde Engelsche schutters, franctireurs volgens het vol kenrecht, vormt het onderwerp van een commentaar in dc Nachtausgabe. Het blad kenmerkt dit bezoek als in strijd met het volkenrecht. Dit komt, vooral tot uitdrukking doordat de Koning van En geland zich door afdeclingen francti reurs een aanval liet toonen op een „tank", waarbij niet zoozeer geregelde wapens, als wel, zooals de Daily Telegr. schrijft de z.g.n. „molotow-cocktail" ge bruikt werd. Deze bestaat uit flesschen, gevuld met springstoffen. Zooals men weet worden de franctireurs er toe op geleid om deze flesschen in gereedheid te houden en te gebruiken voor aan vallen uit een 'hinderlaag op Duitsche soldalen en voor aanvallen op pantser wagens en legerauto's. Het is de eerste maal in de geschiede nis van de beschaafde menschheid, zoo gaat de Nachtausgabe voort, dat het hoofd van een staat, zich bezig houdt met een bende, welker openlijk doel slechts bestaat in sluipmoord. Alle En gelsche kranten hebben erop gewezen, dat de opleiding in de z.g. burgerwach ten gegeven wordt door mannen, die in den Spaanschen burgeroorlog aan den kant der rooden stonden en die zich daar door moorden onderscheiden hebben. Na dit bezoek van den Koning van Engeland aan een bende, franctireurs moet men verwachten, dat de Engelsche generale staf, de ontoereikendheid van het geregelde leger in geval van een oor logvoering op Engelschen bodem inzien de, inderdaad gebruik wil maken van alle burgers en van de tot moordenaars geschoolde Jeden der burgerwachten voor de verdediging van dorpen en ste den. PE/iZAQ >S TON KlNCS L VAIN O FORD %MOfM/CbT +CAMBRlt>GE YARMOUTH "LOWESTOFT - QTFIOUTHy -PORTLAND. ALOEASHct" <^*^%FpFTSN1QL/rH C w ^HARWICH I^^SOUTHEND O UTHEN D HEEPNESS /RAMS OA TE BELG IE FRAN KR VK WASHINGTON, 24 Aug. (D. N.B.). De Senaat heeft heden aan het Witte Huis een wet ter onderteekening voorgelegd waar bij president Roosevelt gemach tigd wordt de nationale garde en de legerreserves voor twaalf maanden in werkelijken dienst op te roepen. President Roosevelt heeft gisteren op de persconferentie er op gewezen dat het leger nog 800.000 man noodig heeft, om de moderne legereenheden te kunnen organiseeren en oefenen. De jongste manoeuvres hebben geloond, dat de leden der nationale garde lichamelijk niet voldoende zijn geoefend en mar- schen van 25 km als een te groote in spanning beschouwen, terwijl legers in Europa dagelijks 50 km kunnen mar- cheeren. Ynnr het begin van het volgend jaar zal ook een deel der gemechani seerde uitrusting gereed zijn om te wor den afgeleverd en dan zal men welis waar de uitrusting hebben, maar er zul len niet genoeg manschappen ter be schikking staan. Een modern leger eiseht een intensievere technische oefc- ning. In politieke kringen te Washington neemt men aan, dat La Guardia tot lid der Amerikaansche-Canadeesche verde digingscommissie benoemd is, omdat de democraten hopen, daardoor de stad New York bij de verkiezingen aan hun zijde te krijgen. Evenzoo heef. naar de Evening Star meldt, president Roosevelt den uitgever Roy Howard dringend ver zocht in de commissie zitting te nemen, omdat Howard eigenaar is van veertien belangrijke en in het geheele land ge lezen kranten en omdat hij als lid der commissie zijn isolationistische houding waarschijnlijk wat zou moeten tempe ren. Dat Howard het verzoek van de hand heeft gewezen, heeft Roosevelt zóó geërgerd, dat hij den uitgever door zijn medewerkers liet brandmerken als iemand, die zijn vaderlandschen plich. veronachtzaamt. Voor Griekenland bestemde petroleum vastgehouden MILAAN, 24 Aug. (D.N.B.). De Corriere della Sera meldt uit Athene een geval van krasse schending der in ternationaal geldende bepalingen voor de vaart d/Dor het Suezkanaal. Het Grieksche s.s. „Petroil", dat in Juli uit de haven aan de Perzische golf naar Griekenland was vertrokken, schrijft het blad, werd eerst in Aden voor con- tróle vastgehouden en zette vervolgens zijn reis door de Roode Zee voort. Bij aankomst in Port Said, werd het schip opnieuw door de Britsche autoriteiten vastgehouden. Hoewel de Grieksche re- geerfng met bewijzen kon aantoonen, dat zij de lading petroleum rechtmatig betaald en dientengevolge in het bezit van de olie was. werd de petroleum door de Engelschen in beslag genomen, de lading gelost en het schip ledig naai den Piraeus, de haven van Athene, ge zonden. HET VERTREK DER BRITSCHE TROEPEN UIT SJANGHAI SJANGHAI, 24 Aug. (Reuter). Een verder groot contingent van het regi ment East Surrey is gisteren uit Sjang hai vertrokken. De troepen defileerden met muziek door de straten der stad, met fusiliers der marine aan liet hoofd. Het eersle Britsche contingent is Woensdag uit Sjanghai vertrokken. Het nieuwste Dor nier-vliegtuig, de Do 215. kun uls gevechtsvliegtuig worden gebruikt en evenzeer als verkenningsvliegtuig op langen afstand. Het vliegtuig herinnert in vele opzichten aan het bekende type Do 17. BERBERA, 24 Aug. (Stefani). Gene raal Nasi. de commandant van de troe pen. die Britsch Somaliland hebben veroverd, heeft een boodschap gericht tot zijn troepen, waarin hij wees op het plotselinge karakter van den veldtocht. Deze heeft veertien dagen geduurd, in welken tijd 300 k.m. werd afgelegd dwars door valleien en over bergen. Dit is een buitengewone prestatie, welke hooge eischen heeft gesteld aan de in tendance. Twee zware slagen in de lucht en op dc aarde werden gewonnen. Een goed gewapend en in den oorlog be kwaam vijandelijk leger werd de zee in gedreven en een Engelsche kolonie werd voor Italië veroverd. De boodschap besluit met het gedenken van de doo- den en het betuigen van hulde aan alle strijders van het leger en de lucht macht. Deze boodschap is in geheel Ita- liaansch Oost-Afrika verspreid en heeft groote geestdrift, verwekt, vooral in het gebied van Harrar. dat, een gemeen schappelijke grens heeft met het vroe gere Britsche Somaliland. Italiaansche journalisten aan het front, in Somaliland hebben een bezoek gebracht aan het Engelsche verdedi gingsstelsel in het bergland, in de eerste plaats aan de Monte Santolio, waar dc laatste slag werd gestreden. Zij berich ten. dat de vijand een ontzaglijk stel sel van verdedigingswerken had inge richt. Hierin opgesteld vond men ma- rinegeschut op platforms, zware stuk ken geschut in galerijen, mitrailleurs nesten, talrijke kleine cementen forten, mijnen en talrijke arsenalen met wa pens en levensmiddelen. In verschillende versterkte grotten van den Monte Lafarouk heeft de vijand groote hoeveelheden levensmiddelen achtergelaten, vooral beschuit, cigaret- ten, whisky, verdere gasmaskers, kisten munitie, medicijnen alsook pornogra fische prenten. Lang5; de wegen, waar langs de vijand is weggetrokken, heb ben de journalisten een groot aantal pantserwagens aangetroffen met muni tie. Vele Engelsche pantserwagens en geblindeerde Fordwagens, die in goeden staat, waren, zijn reeds door de Italia nen in gebruik genomen. De journalisten hebben o.a het verhoor bijgewoond van de beman ning van een neergeschoten Engel schen bommenwerper. De comman dant dezer machine verklaarde, dat Engeland wel machines bezit, maar gebrek heeft aan piloten. Vele vlie gers hebben maar een gebrekkige opleiding ontvangen en ziin maar weinig geoefend. Wat betreft het optreden van de Britsch-Indische troepen, die aan het Somali-front zijn gebruikt, kan worden vastgesteld, dat deze zich de minderen hebben getoond van de Italiaansche askari's. Anderzijds verneemt men. dat een conflict is ontstaan tusschen dc Engelsche commandanten en de In dische troepen over de verantwoorde lijkheid voor de nederlaag. Het aantal manschappen van den tegenstander wordt geschat tusschen 2500 en 3000 man. Hierbij waren een Indisch pundjaregiment, het eerste Rodhesische bataljon van het .regiment Noord-Rhodesische fuseliers, een batal jon pantserwagens uit Kenya, een Schotsch bataljon van het Clack Match-regiment, dat op 6 Augustus was aangekomen, een regiment van het ka- meeleorps, talrijke detachementen poli tie en zeer groote groepen ongeregelde Ilalo's. De Italiaansche troepen trokken het brandende Berbera binnen bij het aan breken van den 19en Augustus. Gene raal Chat her, de commandant van de Britsche troepen, was reeds de 18e ge vlucht. voorafgegaan door den gouver neur, Glenday, die' al op 17 Augustus was verdwenen. ATHENE, 24 Aug. (D.N.B.) - Heden zijn Grieksche reservisten, die tot verschillende categorieën van bijzondere wapens behooren, opgeroepen om een maand lang manoeuvres mee te maken. Dc lading van een Duilsclien bommen werper wordt aan de machine beves tigd. die in gereedheid wordt gebracht voor een vlucht naar vijandelijk ge bied. (Foto Weltbild) B&hoedi Uw voet zooais het wio&t! Loaf ze regelmatig behandelen door INRICHTING voo* VOETVERZORGING LANGESTRAAT 56 TEL.3IIS PEDICURE EN MASSAGE GENEVE, 24 Aug. (D.N.B.). De „Inter-France", welke nauwe betrekkin gen onderhoudt met de regeering te Vichy, eischt de opstelling van een bij zonder statuut voor de Joden in Frank rijk. Het Joodsche vraagstuk, zoo wordt betoogd, is in Frankrijk aan do orrle sedert de Joden niet, alleen maar wer den geduld, maar sedert hun ook werd toegestaan in den staat een rol te spe len. Het artikel wijst op het in don laatsten tijd. steeds grooter geworden Joodsche aandeel in de medische en ju ridische beroepen, in de pers, in de ra dio en in de film. Het keert zich tegen de volksfront-regeeringen, die dc Joden uit Duitschland, Oostenrijk, Polen en Midden-Eurpa hij duizenden in Frank rijk binnen lieten. Deze geweldige toe- strooming van Joden heeft dc oorlogs- campagnc tegen het. nationaal-socialis- me nog meer aangewakkerd. Daarom, moet met Joodsche vraagstuk in zijn geheel worden opgelost cn dient een bijzonder statuut voor de Joden in (het leven te worden geroepen, terwijl de nu merus clausus dient te worden inge voerd. De minister van justitie moet thans de verordening van 26 April 1939 buiten werking stellen, die toenmaals onder het voorwendsel dat de nationale eenheid in gevaar zou zijn gebracht, de Joden in bescherming nam. Do Fran- sche pers moet de vrijheid hebben om de heillooze bedrijvigheid van cle Joden aan de kaak te stellen. Zonsopgang 6.58 uur. Zonsondergang 20.47 uur. (Zooals men weel is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren). BERLIJN, 24 Aug. (V.P.B.) In kerkelijke kringen in Duitschland heeft het verloop van de bisschop pen-conferentie te Fulda, welke in :het midden van de vorige week begon en in het begin dezer week geëin digd is, sterk de aandacht getrok ken. Aan de bijeenkomst te Fulda was een reis van drie Duitsche bis schoppen naar Rome vooraf gegaan, waar zij een onderhoud met den kar dinaal-staatssecretaris, Maglione, en met den Paus hadden. Uit Rorne zijn de bisschoppen direct naar Fulda vertrokken. De beraadslagingen eerden ingeleid door een geheime voorbespreking van de leden van het presidiuw. der bisschop pen-conferentie, aan welk~ bespreking, onder voorzitterschap vag den vorst bisschop van München, de bisschop van Munster, de bisschop van Keulen en de bisschop van Berlijn deelnamen. ïn het middelpunt van de besprekingen t* Ful da stond een rede van den bisschop van Osnabrück, staatsraad Wilhelm von Berning. Dit feit wordt in welingelichte Duit sche kringen als zeer opmerkelijk aan geduid. Bisschop Berning was op 11 Juli 1933 door minister-president Goering als eenige Duitsche geestelijke tot lid van den Pruisiscjien staatsraad benoemd. Hij heeft veel moeite gedaan om een toena dering tusschen de R.K. kerk en do nationaal-socialistische beweging in Duitschland tot stand te brengen en werd in het najaar van 1933 door Adolf Hitler ontvangen. Hij was de eerste Duitsche bisschop, die in November 1933 een standpunt bepaalde ten opzichte \an de vraagstukken op kerkelijk ge bied. die door de nationaal-socialistische revolutie waren opgeworpen. Intusschen ondervond hij steeds krachtiger tegenstand in de rijen van zijn eigen ambtgenooten, zoodat zijn in vloed gedurende de laatste jaren steeds geringer werd. Nu hij thans weer op den voorgrond komt, wordt in Duitsche Roomsch-Katholieke kringen het ver moeden geopperd, dat men hierin wel licht een verandering in de houding van de Duitsche bisschoppen-conferentie kan zien en positieve besluiten in den zin van eon toenadering tusschen R.K. kerk en staat kan venvachten. Men verwacht, dat de resultaten van de bisschoppen-conferentie in een her derlijk schrijven aan de Duitsche'Ka tholieken hun neerslag zullen vinden. Overigens verluidt, dat de bisschop van Berlijn, graf von Preysing, binnenkort tot kardinaal zal worden benoemd. Dames- en Kinderc(tr.f?ctie - Arnli.weg 26 Tel. 3977

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1