REUTER VERWACHT FELLER LUCHTAANVALLEN To,„.dmngv,„ Verwarring bij alarm in nachtelijk Londen Britten verloren in Augustus 1055 vliegtuigen Huizen-hooge vlammen in de City Ontspanning in Argentinië EEMLANDER Doel der Duitsche actie is - volgens het Britsche persbureau - de Royal Air Force te vernietigen R.K. kerk en staat in Duitschland GEZANTEN ONTBODEN UIT BOEKAREST BRITSCHE CENSUUR SCHERPER DAN OOIT Krachtig vertoog der Zwitsers tot Engeland Kobayasji's reis naar Ned.-Indië Tokio wantrouwt Washington DE VERDUISTERING Woensdag 28 Augustus 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 51 TT ET Britsche persbureau Reuter meldt, dat naar alle waarschijn- a lijkheid de luchtslag boven Engeland in de komende weken steeds grooter afmetingen zal aannemen. De luchtvaart-correspondent van het Britsche persbureau verneemt in bevoegde kringen te Londen, dat een toename in hevigheid van de Duitsche luchtaanvallen op Enge land wordt verwacht. Volgens te Londen ontvangen informaties zou Rijksmaarschalk Hermann Goering alles in het 'werk stellen om zijn vliegers voor nachtvluchten op te leiden en de organisatie der Duitsche luchtmacht nog te verbeteren. Volgens het Britsche persbureau moet men er op voorbereid zijn, dat het aantal en het geweld der nachtelijke Duitsche bomaanvallen nog zullen stijgen. Het eerste doel der Duitschers, aldus Reuter, is on getwijfeld de Royal Air Force te vernietigen. Tot dusver, erkent het Britsche persbureau, hebben de Duitsche aanvallen zich hoofdzakelijk gericht op vliegvelden, vliegtuigfabrieken en voor de Engelsche be wapening werkende industrieën. richten op Egypte, het Suezkanaal, den Soedan en het Oosten van de Middel- landsche Zee. De Deutsche Alleèmeine Zeitung. spre kende over het verschil tusschen de Duitsche en de Engelsche oorlogvoering in de lucht, schrijft: Daar het Britsche oorlogsplan van tevoren reeds geen groo- te beteekenis had toegekend aan het vechten, moest het de taak der hommen- werpers zijn de moraal der vijandelijke burgerbevolking te ondermijnen. Zij vlo gen naar Duitschland en kozen zich niet- militaire doelwitten uit. Dat de Duitsche weermacht heel an ders optreedt, wordt bevestigd door een Reuterhericht, Het Britsche ministerie van voorlichting had de bevolking op be denkelijke wijze opgeruid: Daarom acht te een hoogwaardigheidsbekleeder bij de Engelsche luchtmacht het noodig er op te wijzen, dat het doel van Hitier een militair doel is. De Britsche luchtmacht neemt aan, dat het doel der tegenwoordige operaties „ongetwijfeld de vernietiging der Royal Air Force" is. De mededeeline van de luchtmachtautoriteit constateert, dat de Duitsche bommen dan ook hoofdzakelijk gericht zijn op vliegvelden, vliegtuigfa brieken en algemeene industrieele instal laties, die voor de Britsche verdediging werken. VAN 1 tot 26 Augustus zijn, naar het D.N.B. van bevoeg de zijde verneemt, bij luchtgevech ten, door afweergeschut of op den grond, in totaal 1055 Engelsche vliegtuigen vernietigd. Naar de Daily Mail meldt, heeft een stad in Zuid Wales Maandag sedert Juni voor de honderdste maal luchtalarm gehad. De men- schen hebben acht tot tien uur in den kelder doorgebracht. Het frontbericht van het D.X.B. luidt als volgt: De vernieling van het radio station op de Scilly-eilanden, waarvan in het weermachtbericht van Dinsdag melding wordt gemaakt, is militair in zooverre van bijzondere beteekenis. dat deze eilanden voor de Westkust van En geland liggen en den toegang beheer- schen naar de Iersche zee. evenals naar het kanaal van Bristol. Voorts verdient speciale aandacht het voortgezette leg gen van mynen voor Engelsche havens door het Duitsche luchtwapen. De Brit sche koopvaardij wordt daardoor sterk belemmerd en bekneld. Zii heeft juist den laatsten tijd. naar bewezen is. door mijnen voor de haventoegangen gevoe lige verliezen geleden, die echter door de Britsche admiraliteit zijn verzwegen. De nachtelijke Engelsche vluchten naar Duitschland waren militair weer volko men zonder beteekenis. De Duitsche pers spreekt over een „toenemenden druk" van de Duitsche luchtaanvallen op de Britsche eilan den. Een bewijs voor de groeiende kracht en de steeds grooter worden de gevolgen der bombardementen van militaire objecten ziet het Ham burger Fremdenhlatt in de verkla ring van Reuter, die voorspelt, dat de krijgsverrichtingen gedurende de volgende dagen en weken voortdu; rend intensiever zullen worden Het Duitsche blad is voorts van mee ning, dat op den duur het bedrijfsleven in het beperkte Zuid-Engelsche kustge bied dat voor een belangriik deel ont ruimd is, nauwelijks gehandhaafd zal kunnen worden. De Duitsche luchtmacht is thans gekomen aan het punt. waar het stadium der gewapende verkenning begint over te gaan in dat van stelsel matige en breede actie tegen militaire objecten. In weerwil van de weinig eervolle tac tiek, waarvan de tegenstander zich be dient hij zyn vluchten boven Duitsch land, heeft de Duitsche weermacht tot dusverre vastgehouden aan het gebruik van een fatsoenlijke oorlogsvoering waarbij men ouden van dagen, vrouwen en kinderen, ja de geheele burgerbevol king voor de gevolgen van de oorlogs gebeurtenissen tracht te sparen De onridderlijke verklaringen van be kende Engelsche bladen, die pleiten vooi een bomaanval op Berlijn, missen daar om iederen zakeliiken grond en zijn de uitinc: van het wanhopige verzet van den vijand, die verantwoordelijk is voor de verlenging van den oorlog en teil laatste in het nauw gedreven is. Het Hamburger Fremdenhlatt acht het van beteekenis. dat Londen, terwijl het op dit oogenhlik een vermenigvuldiging der Duitsche aanvallen verwacht, zich te vens genoopt ziet zijn bezorgden blik te OUD-MINISTER JEAN ZAY VOOR DEN RECHTER VAN INSTRUCTIE BERN, 27 Aug. (D.N.B.Naar uit Clermont Ferrand gemeld wordt, is de oud-minister Jean Zay Dinsdagochtend geleid voor lt. kol. Le Pretre, den rech ter van instructie bij het militair ge rechtshof van het dertiende militaire district. Twee rechters woonden het ver hoor bij. BERLIJN. 27 Aug. (D.N.B.) De bisschopsconferentie te Fulda, die op 22 Augustus plechtig is ge sloten, werd beheerscht door de opvatting, dat de R.K. kerk in Duitschland den Duitschen troe pen dank verschuldigd is voor hun zegevierenden opmarsch en de verdediging van het Duitsche va derland. De bisschoppen brachten tot uiting, dat zonder het geslaagde afweren van een vijandelijken inval door de Duitsche weermacht de Duitsche Katholieken niet zoo ongestoord en rustig de kerkzaken en den parochie-arbeid hadden kunnen behandelen. Voorloopig zal niet, als in andere jaren na de conferentie, een her derlijk schrijven gepubliceerd worden, Men zal daarmede wachten tot het be halen van de eindoverwinning door de Duitsche troepen. On dat tijdstip zullen bijzondere Katholieke diensten van dank baarheid gehouden worden en onder meer zal een gelofte aan den Fuehrer worden afgelegd. Vijfenveertig van de 48 Duitsche bis schoppen hebben aan de conferentie deelgenomen. Door ziekte waren op het laatste oogenhlik verhinderd kardinaal Faulhaber uit München. de aartsbis schop van Paderborn en de apostolische administrator van de diocees Aken. BOEKAREST, 27 Au(f. (D.N.B De Duitsche gezant, dr. Fabricius, is vanochtend voor het uitbrengen van rapport per vliegtuig naar Duitschland vertrokken. De Italiaan sche gezant, Chigi, is naar Romè ont boden. Dinsdag is een nieuw handels- en he- talingsaccoord tusschen Roemenië en Italië onderteekend. Dit accoord stelt nieuwe quota voor den handel vast en bevat een nieuwe regeling voor het be talingsverkeer. De koers van de lire, die tot dusverre, al naar den aard der goe deren, varieerde tusschen K.30 en 10.50 lei, is thans over de geheele linie vast gesteld op 9.50 lei. Het accoord wordt op 1 September van kracht. De Bulgaarsche pers constateert op nieuw, dat de teruggave van het Zuiden der Dohroedsja aan Bulgarije een feit is, waartoe definitief is besloten. Van de zitting der financieele commissies der heide delegaties van Dinsdag zal liet naar de Sora schrijft, afhangen, of de onderhandelingen nog in den loop van deze week kunnen worden gesloten. De verdediging van de Italiaansche hoofdstad tegen aanvallen uit de lucht. Rondom Rome is een kring van zwaar afweergeschut getrokken, gereed om iederen aanval te weerstaan (Foto Weltbild) In het havengebied van Bordeaux zijn de werkzaamheden hervat en begint aan de kaden de ouderwetsche bedrijvigheid te herleven (Foto Weltbik# LONDEN, 27 Aug. (D.N.B.) De Daily Mail schrijft, dat de luchtaanval tijdens het weekend bewezen heeft, dat er bij een nach telijk alarm verwarring ontstaat. Duizenden menschen, die uit de schouwburgen en bioscopen naar huis wilden rijden, waren Zaterdag even voor middernacht door het luchtalarm verrast. Toen het alarm afgeloopen was, moesten zij con- stateeren, dat de ondergrondsche spoorweg reeds gesloten was. De hotels in het Westend werden als het ware belegerd, zonder dat voor allen plaats was. Nog in de vroege ochtenduren was de straat vol menschen. De bevolking van Londen haast zich sinds Zondagavond om bij de Duitsche luchtaanvallen, met een snelheid, die op een paniek gelijkt, de schuilplaatsen bin nen te gaan. Er is geen autobus meer. die tijdens ëen luchtalarm doorrijdt. De particuliere auto's stoppen terstond en de reizigers van de ondergrondsche trei nen krijgen gelegenheid zich bii aan komst in het volgende station in veilig heid te brengen. De branden in de City hebben aan de bevolking van de hoofdstad den ernst van den toestand voor oogen gesteld, te meer daar deze branden een bijna huiveringwekkenden in druk achterlaten. Elkeen, die in Don- den op de derde verdieping van een woning was, zoo schrijft Dagens Ny- heter, kon Zondagmorgen den brand in de City zien. Huizenhoog stegen de vlammen ten hemel en als spook verschijningen teekenden de kerkto rens der stad zich tegen het firma ment af. Afgezien van de City werd, naar het blad nog meedeelt, ook een stadsdeel in de buurt van de St. Pauls-kathedraal getroffen. Een vleugel stond terstond in brand en bij de uitbreiding van het vuur werd ook een heele rij huizen vernietigd. Nergens vindt men concrete gegevens over den omvang van de aangerichte schade. Naar Maandagmorgen bleek is de censuur van het Britsche ministerie van voorlichting nog nooit zoo scherp geweest als de laatste drie dagen, l.'if de berichten der Zweedsche bladen valt dan ook geen steekhoudende karakteri seering der volksstemming in Londen op te maken en alleen uit een artikel van de Times blijkt, dat de Londensche he volking goed op weg is om het hoofd kwijt te raken. De Times verklaart, dat de bewoners van Londen represailles verlangen en eischen, dat Berlijn voor de te Londen aangerichte schade zal betalen. Ter ruststelling antwoordt het blad daarop, dat militaire doelen in Duitschland al lang eiken nacht door het Engelsche luchtwapen worden aangevallen en dat men deze aanvallen zoo noodig zou kun nen verscherpen. Dergelijke operaties dienen echter ook in de toekomst te be rusten op voorzichtige en nauwkeurige plannen, niet op de eischen van het pu bliek, verklaarde de Times. BERN, 27 Aug. De Zwitser- sche Bondsraad heeft, naar het Zwit sersche telegraafagentschap meldt, den bondspresident opgedragen, den Britschen gezant te Bern er op te wijzen, „dat van de Britsche lucht strijdkrachten onverwijld de strikte nakoming van het haar door de Britsche regeering gegeven bevel, om de neutraliteit van Zwitserland te eerbiedigen, verlangd wordt". Het Zwitscrsche telegraafagentschap meldt het volgende over het feit, dat Engelsche vliegtuigen weer boven Zwit- sersch gebied hebben gevlogen: De vliegtuigen kwamen Zwitserland binnen op de lijn GenèveKleinLuetzel. De machines gingen in de richting Noord- Zuid. Zij verlieten Zwitserland op de lijn GenèveBellinzona. Op 15 verschil lende plaatsen werden grensschendin- gen vastgesteld. In tal van plaatsen trad het afweergeschut in werking. Op den terugtocht kwamen de vliegtuigen op de lijn ChiassoGenève weer in liet Zwitsersche luchtruim, met Noord- Noord-Westelijke vliegrichting. Zij ver lieten het land tusschen Bonfol en Ge nève. Op den terugtocht trad het lucht doelgeschut in werking. Door granaat scherven werden cenige personen ge wond. BUENOS AIRES, 27 Aug. D.X.B. Door het intrekken der ontslagaanvra ge van president Ortiz is een belangrijke hinnenlandsch-politieke ontspanning in getreden. Dr. Ortiz is thans bezig met de door de gebeurtenissen onvermijde lijk geworden regeeringshervorming. De posten, welke een andere bezetting zul len krijgen, zijn nog niet bekend. Streng stilzwijgen wordt in acht genomen ten aanzien van een langdurig onderhoud van den president met den minister van Imitenlandsche zaken, Saavedra Lamas. Men venvacht echter, dat de kabinets reconstructie zeer spoedig zijn beslag zal krijgen. De zaakgelastigde van de Ver. Staten te Buenos Aires heeft den president der republiek, dr. Ortiz, een persoonlijk schril ven van president Roosevelt over handigd. waarin de hoop wordt uitge sproken, dat. Ortiz spoedig als eeregast der Ver. Staten begroet zal worden. Japansche minister zal worden vergezeld door vertegenwoor digers van bijna alle ministe ries, de weermacht en het zakenleven TOKIO, 27 Aug. (D.N.B.). Do plaatsvervangende Japansche minis ter van buitenlandsche zaken Ohas- ji heeft den Nedcrlandschen gezant generaal Pabst, in kennis gesteld van het besluit der Japansche re geering om den minister van han del Kohayasji als bijzonder gezant naar Nederlandsch-Indië te zenden. Kobaijasji zal op 31 Augustus met twintig vertegenwoordigers van handel en bedrijfsleven, benevens van het de partement van buitenlandsche zaken, van de weermacht en van het bureau voor het ontwerpen van plannen uit Japan vertrekken. Verder zullen verte genwoordigers van de ministeries van bande, van financiën en van koloniën hem vergezellen, zoodat bijna alle mi nisteries en het geheele particuliere za kenleven zijn vertegenwoordigd. Geregelde luchtdienst Ned. IndiëVer. Staten? Volgens de Kokoemin Sjimboen zou den in Washington geheime onderhan delingen gevoerd worden over het in stellen van een geregelden luchtver- keersdienst tusschen de Ver. Staten en Nederlandsch-Indic. Het Japansche blad ziet daarin een opmerkelijk teeken, dat de regeering der Ver. Staten haar poli tiek in het Verre Oosten een nieuwen impuls wil geven. De ontworpen lucht lijn zou volgens het blad de Ver. Staten via Hawaii verhinden met Xederlandsch -Indië, Nieuw-Zeeland en Australië. De Japansche regeering, zoo besluit het blad, zal ook dpze aangelegenheid met groofe aandacht waarnemep. SPAANSCH SCHIP DOOR ENGEL- SCHEN AANGEHOUDEN TANGER, 27 Aug. (D.N.B.)Naar thans bekend wordt, is op 17 Augustus in de nabijheid van Teneriffe het snel le Spaansche s.s. „Ciudad de Sevilla", op weg van Buenos Aires naar Cadiz en Barcelona, door een F.ngelsch oor logsschip aangehouden. Een Engclsch commando begaf zich aan boord van het schip en nam alle postzakken in beslag rnet uitzondering van de diplo malieke post. Na een oponthoud van verscheidene uren kon het Spaansche schip de reis voortzetten. Zonsondergang 20.38 uur. Zonsopgang 6.55 uur. (Zooals men weel is iedereen ver- i plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren). AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 015 Binnenland tranco per post per 3 maanden 285. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 r'RIJS DER AOVtKl tul itN vanl4 rc£cls 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcntiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1