In Griekenland luwt de spanning weer Ernstig ongeluk bij herstel werkzaamheden Besprekingen te Weenen vandaag ten einde? Geen betoogingen toegelaten DE EEMLANDER aan de spoorbrug te Zaltbommel Meeningen zijn verdeeld ONLUSTEN IN VOOR-INDIE Vlotte oplossing verwacht tegen bezettingsautoriteiten W aar schuwende bekendmaking ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per Vrijdag 30 Augustus 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 53 VERMOEDELIJK ZIJN ER'3 DOODEN EN 8 GEWONDEN TE BETREUREN DOVER IS EEN VERLATEN STAD DE DIENSTPLICHT IN DE V. S. De strijd in Afrika. Libysche Cavalerie tijdens een offensief DE NIEUWE BONS VOOR BROOD, SUIKER, KOFFIE EN THEE v KROONRAAD IN BOEKAREST DE VERDUISTERING AMERSFÖORTSCH DAGBLAD week f 0 15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2 85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 ilJS DER AÜVciil Li. I ItN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcntiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES"' bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 ZALTBOMMEL, 30 Aug. Vanochtend omstreeks negen uur is bij de herstelwerkzaamheden aan de spoorbrug te Zaltbommel een onge luk van ernstigen omvang geschied. Bij het opblazen van de spoor brug in de eerste oorlogsdagen is het noordelijke gedeelte van deze brug intact gebleven. Dit gedeelte was men thans bezig te verwijderen, ten einde het over te brengen naar de spoorbrug te Hedel, waarin dit gedeelte juist paste. Het bruggedeelte werd tusschen de pijlers losge brand en daarna op hulppijlers geplaatst, ten einde het met zooge naamde bokken naar de nieuwe plaats van bestemming te vervoeren. Vanochtend nu, bij het wegsleepen van het brugstuk tusschen de pijlers is het door tot nog toe onbekende oorzaak in schuine richting komen te hangen, tengevolge waarvan het gevaarte kantelde en in de .Waal stortte. Bij zijn val kwam het brugstuk op twee „bakken" terecht, die in 't water lagen en waarop zich ongeveer veertig arbeiders bevon den van de Nederlandsche Droogdok Maatschappij, die het werk uitvoert. De bakken werden in de diepte gedrukt en alle arbeiders raakten te water. Het reddingswerk werd onmiddellijk ter hand ge nomen. Twee dooden heeft men reeds kunnen bergen. Eén lijk moet nog worden vrijgemaakt. Verder zijn twee zwaar gewonden in het ziekenhuis te Zaltbommel opgenomen, waarheen ook de lijken zijn vervoerd. Zes andere gewonden konden ter plaatse worden geholpen. Intusschen wordt de rivier op de plaats van het ongeluk nog afgedregd. Torpedeering van de Helli en de moord op Hoggia geven aanleiding tot wilde geruchten ATHENE, 30 Aug. (Stefani). Er wordt een zekere ontspanning geconstateerd na de nervositeit van de afgeloopen dagen, welke was gevoed door valsche bewerin gen van de Engelsche propaganda over zoogenaamd optreden van de as tegen Griekenland. EEN bizondere correspondent meldt ons uit Athene verder: Griekenland verkeert ontegenzeggelijk op dit oogenblik in een zeer moeilijken toestand, waarvan het zich zeer goed 'be wust is. Het is het. voorwerp van uiter aard tegenstrijdige belangen waardoor het voortdurend gevaar loopt, in conflict te komen met een van de oorlogvoerende mogendheden. De voorvallen van de laatste dagen hebben hier een zeer gedrukte stemming teweeg gebracht. De wisseling van nota's met Italië verontrust de openbare mee ning. Het feit, dat. de zee-oorlog in de Middellandsche Zee zich voor een deel af speelt in de nabijheid van de Grieksche kusten maakt de Grieken zenuwachtig. Officieel wordt natuurlijk beweerd, dat Griekenland in geen geval zijn neutrali teit zal prijsgeven en zijn uiterste best doet., deze naar alle zijden strikt te hand haven. Het is echter een bekend feit, dat de stemming in verantwoordelijke krin gen verdeeld is. Terwijl een deel der po litici openlijk of in hef, geheim sympa thiseert met Engeland waarbij men zelfs nog vaag zinspeelt op hetgeen de Engelschman Byron meer dan een eeuw geleden heeft gedaan, om Griekenland te helpen om zijn vrijheid te veroveren, hellen anderen daarentegen over naar meer toenadering tot Italië. Weer ande ren doen inderdaad eerlijk hun best. tus schen de beide klippen door te zeilen en neutraal te blijven. De „man in the street" is over het algemeen niet in staat om te begrijpen, waaraan de huidige moeilijkheden ziin te wijten. Hij verlangt niets meer, dan Griek te ziin en te blij- ven. De Helli De beroering, ontstaan door het torpe- deeren \an een \an Grieken lands oor logsbodems. de ..Helli". zonder de min ste zichtbare aanleiding, begint te luwen. De pers heeft zich. blijkbaar op aanwij zing van hoogerhand. zooveel mogelijk onthouden van vermoedens en zinspelin gen. doch onder de bevolking deden de wildste geruchten de ronde Velen zagen de naaste toekomst met groote bezorgd heid tegemoet. De vrees voor een onmid dellijk betrokken worden in den oorlog is nu eenigszins geweken, doch de drei ging bliift bestaan en drukt haar stem pel op het dagelijksche leven. Ook hier ziet men het verschijnsel, dat de meest bezorgden of de meest voor- uitzienden zich haasten voorraden in te slaan, iets wat anders niet in het volkskarakter ligt. Veel valt er overigens niet te hamsteren, want men krijgt den indruk, dat de algemeene voorraden niet bijster groot zijn. Waar'het volk over het algemeen de meeste belangstelling voor aan den dag legt, is meel en olie. Men is hier onder den indruk gekomen van de geruchten over Italiaansche troe penconcentraties aan de grenzen van Al banië, welke geruchten overigens met be kwamen spoed zijn tegengesproken. Bij zondere militaire maatregelen, althans zichtbare, hebben de gebeurtenissen niet na zich gesleept. Men merkt in de stra ten van de hoofdstad niet meer drukte van soldaten dan vroeger. Misschien heeft men zekere voorbereidingen getrof fen aan de grens, doch hierover lekt niets uit, ongetwijfeld om dit aan de andere zijde niet te doen opvatten als een pro vocatie. De Albaneesche minder heid /N Grieksche gezaghebbende kringen wordt met klem tegengesproken dat de Albaneezen, die onder Grieksche heer schappij staan, onderdrukt worden, zoo als Italië beweert. Overigens moet wor den geconstateerd, dat de Griek over het algemeen niet erg goed op de hoogte is van geografie. Het is niet overdreven te zeggen, dat hij misschien meer afweet van het buitenland, dan van zijn eigen landAfs zeevarend volk komen de Grieken in alle havens van de wereld, maar het stuk Al banië. dat deel uitmaakt van Griekenland is den meesten onbekend. Iets anders wordt het echter, wanneer zij vrees beginnen te koesteren, dat dit deel van hun gebied gevaar begint te loo- pen. door een andere mogendheid te wor den bezet. Dan beginnen zij bij voorbaat heftig te protesteeren. Deze vrees voor gebiedsroof zit eiken bewoner van den Balkan in het bloed en wonderlijk is dit niet, wanneer men bedenkt dat biina alle Balkanstaten te eeniger tiid hebben getracht, zich te verrijken ten koste van hun buren. En het heeft heel wat voeten in de aarde om het door een ander gean nexeerde gebied weer terug te krijgen. Daarom speelt Griekenland tegenover Italië terecht of ten onrechte de beleedig- de onschuld. Het kent geen Albaneesche minderheidskwestie. Van ontevredenheid onder de Grieksch-AIbaneesche bevol king heeft het nooit gehoord. Wat den moord op Hoggia betreft, waarover zoo veel te doen is geweest ten eerste be weert men hier, dat hii niet door Grieken, maar door zijn eigen landslieden is ver moord wat de Italianen tegenspreken en ten tweede heeft de politiek hier in elk geval niets mede te maken, want hij moge dan een patriot ziin geweest, dit neemt niet weg. dat hij een handiet was. op wiens hoofd door de Grieksche regee ring een premie was gesteld. Dat nie mand deze premie is komen opeischen, Openbare diensten function- neeren er niet meer STOCKHOLM, 30 Augustus (D. N. B. De Londensche correspondent van Stockholms Tidningen heeft Dover en Ramsgate bezocht. Zijn verhaal over Dover geeft de opvatting weer, dat men deze stad moet beschouwen als een voorpost. Meer dan de helft der bevol king heeft de stad verlaten. De open bare diensten functionneeren niet meer, men kan feitelijk niet meer over een stad spreken. Een inwoner van Rams gate heeft hem verteld, dat de stad reeds 93 maal luchtalarm heeft beleefd. De doelen van de laatste grooten lucht aanval op Ramsgate waren de haven, de gasfabriek en het station. In verscheidene districten van Lan cashire is paratyphus uitgebroken, meldt de „New York Times" uit Lon den. Ongeveer dertig personen zijn reeds in ziekenhuizen opgenomen. Weer een wijziging in het oorspronkelijke ontwerp WASHINGTON, 30 Aug. (D.NB). De militaire commisiee van het Huis van Afgevaardigden heeft met 17 tegen vier stemmen het dienstplichtontwerp aangenomen in een lezing, welke niet onaanzienlijk afwijkt van de lezing, welke de senaat heeft goedgekeurd. Volgens de lezing der commissie zijn alle personen tusschen 21 en -14 jaar dienstplichtig en volgens de lezing van den senaat de personen tusschen 21 en 30 jaar. Het staande leger zou voorts niet op 900 000 maar op een miliocn man worden vastgesteld NEW YORK., 30 Aug. (D.N.B.). Te Cawnpore, de woonplaats van Pandit Nehru, is Donderdag, zoo wordt uit Bombay gemeld, de actie van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen Engeland begonnen als protest tegen het feit, dat niet terstond aan Indië onafhankelijkheid verleend wordt. In een persgesprek met een Amcri- kaanschen journalist verklaarde Nehru, dat de wcnschen van het Indische volk volkomen veronachtzaamd zijn. Boven dien heeft de Indische regeering hon derden bekende Indiërs laten arrestee ren om het Britsche imperialisme in Indië te verstevigen. Naar de Engelsche radio omroep me dedeelt, is het kort geleden in Waziri- stan tot een gevecht met opstandelingen gekomen, waarbij vijftig Inlanders en aan Engelsche zijde een kapitein geval len zijn. (foto Wellbihl) BERLIJN, 30 Augustus Men meldt ons heden: Nadat de ministers van buitenland- sche zaken der asmogendheden reeds Woensdagavond samen van Salzburg komend, te Weenen zijn gearriveerd, heeft gistermorgen de eerste ontmoeting met de Hongaren plaats gehad. Daarop volgde afzonderlnkc besprekingen met de Roemenen. De as heeft dus als een heid eerst met beide delegaties afzon derlijk gesproken. Er wordt niet verwacht, dat de besprekingen te Weenen lang zul len duren. Bij alle deelnemers schijnt de wensch te bestaan, om met goeden wil tot een vlotte en effectieve oplossing van de tus schen Hongarije en Roemenië hangende strijdvraag te komen. Het schijnt echter, dat men te Rome zoowel als te Berlijn den indruk heeft gekregen, dat de directe onderhandelingen tus schen de beide betrokkenen niet tot een spoedig resultaat zouden voeren en dat daarom de Duit- sche en de Italiaansche diplomatie het initiatief tot de bijeenkomst te Weenen genomen hebben. Aan het vriendschappelijk karakter der besprekingen te Weenen zal niemand kunnen twijfelen. De positieve sfeer, waarin ze gevoerd worden, komt recht- voert. men hier aan als bewijs, dat de moordenaars Albaneezen waren thans gaan er geruchten over een tweeden po- litieken moord op een Albanees, die wel licht aanleiding zal geven tot nieuwe moeilijkheden. streeks uit de goede betrekkingen tus schen de mogendheden van de as en van deze met Hongarije en Roemenie voort. Anderzijds is het duidelijk, dat Duitsch- land en Italië bij een volledige pacifica tie van Zuidoost-Europa sterk geïnteres seerd -zijn. Alles hangt nu verder van Hongarije en Roemenië af. zoo verklaart men te Berlijn. De Noord-Italiaansche pers bespreekt uitvoerig de conferentie te Weenen. De „Popoio d'Italia" schrijft: het, gevaar heeft bestaan, dat de strijd om Trans- sylvanie steeds scherpere vormen zou aannemen. Het lijdt geen twijfel, dat Engeland een Donauconflict met vreug de begroet zou hehben als een onver wacht hulpmiddel voor zijn moreele de pressie, zijn propaganda en zijn intri ges. In tegenstelling met de Britsche politiek kan de Duitsch-Italiaansche politiek er slechts een van ordening, herziening en rechtvaardigheid zijn. De as bindt den strijd aan met eeuwen oude moeilijkheden, die sedert twintig jaar door de cynische diplomatie van de Westelijke mogendheden nog inge wikkelder gemaakt zijn. Doch zij zal de moeilijkheden oplossen. Naar de „Popoio di Roma" ver klaart zijn er teekencn, die er op wijzen, dat men in den loop van den dag het einde der besprekin gen kan verwachten. Dit zou een overwinning van den vrede in het Zuid-Oosten van Europa en een veelbelovend teeken voor de continentale wedergeboorte onder leiding van de as mogendheden vormen. De democratieën uilden ook ditmaal weder den Balkan tot een brandhaard maken Aan 't snelle in grijpen van de asmogendheden is het te danken, dat de brand niet uitbrak. De as oefent geen druk uit en heeft ook niet de bedoeling, over de volken met gruwelijke onverschilligheid te beschikken, zooals de gewoonte was van de democratieën, die in andere volken haar slachtoffers zagen. PETROLEUMBRAND IN OKLAHOMA Bt'FFALO, 30 Aug. (D.N.B.). In een petroleumonderneming bij Oklahoma is een brand uitgebroken welke tal van slachtoffers heeft gemaakt. Zes werklie den kwamen om het leven. Tien anderen werden zeer ernstig gewond. 's-GRAVENHAGE. 30 Aug. Ge durende het tijdvak van Zaterdag 31 Augustus tot en met Vriidag 27 Sep tember geeft de met „73" genummer de bon van het algemeen distributie bonboekje recht op het koopen van een half pond koffie of een half ons thee. Gedurende het tijdvak van Maan dag 2 tot en met Zondag 8 Septem ber geven de met „4" genummerde bonnen van het broodbonboekje teza men recht op het koopen van 2500 gram roggebrood of 2000 gram an der brood. Elk der bonnen geeft der halve recht op het koopen van 125 gram roggebrood oi 100 gram ander brood. De bonnen, welke 8 September nog niet gebruikt zijnblijven voorts nog tot en met 12 September geldig. Gedurende het tijdvak van Zaterdag 31 Augustus tot en met Vrijdag 27 September geeft de met „72" genum merde bon van het algemeen distri- butiebonboekje recht op het koopen van een kilogram suiker. BOEKAREST, 30 Aur. (D.N.B.) De kroonraad, waartoe gisteravond besloten werd. is vannacht reeds bijeengekomen. Voorzoover de leijlen niet in Boekarest vertoefden, den zij telegrafisch opgeroepen en werden hun extra-treinen ter be schikking gesteld. Drie markante personen zijn tot de conferentie uit- genoodigd, die geen lid van den kroonraad zijn, t.w. de historicus professor Bratianu, de vroegere mi nister-president en voorzitter van d© nationale boerenpartij Maniu, een der meest vooraanstaande per sonen uit Zevenburgen, en de vroe gere minister Mihalache, eveneens uit de vroegere nationale boeren partij. In den loop van den nacht is de kroonraad in eerste vergadering bijeengekomen. De officieele bijeen komst in het Koninklijk paleis zal pas na drie uur in den ochtend ge opend worden. Tot dusver is nog niet bekend, hoelang de vergadering geduurd heeft. HEVIGE DROOGTE IN AUSTRALIË NEW YORK, 30 Aug. Naar Asso ciated Press uit Syndey verneemt, lijdt Australië onder een hevige droogte, welke duizenden boeren mot den onder srang bedreigt, indien er niet binnen de komende 14 dagen regen valt. Voor al de tanve-oogst in Nieuw Zuid-Wales heeft er zwaar onder te lijden, maar ook de schapenteelt, de zuivelproducten en vruchtboomen worden door de droogte ernstig benadeeld. 's-GRAVENHAGE, 29 Aug. (A N P.). Er wordt op grond van bepaalde omstan digheden uitdrukkelijk aan herinnerd, dat door de ojv 1 Augustus jl. in opdracht van den Rijkscommissaris uitgevaar digde verordening ieder demonstratief optreden en elke betooging van indivi dueel e personen of van groepen perso nen tegenover de bezettingsautoriteiten, inzonderheid ook demonstraties ten gunste van leden van het Huis van Oranje, dat den oorlog tegen het Groot- Duitsche Rijk blijft voorzetten, straf baar gesteld zijn. Het doet hierbij niet ter zake, op wel ke wijze een dergelijke demonstratie tot uiting gebracht wordt en of een even tueel optreden ten gunste van het Huis van Oranje door een bevlagging of door het aanbrengen van andere opsierings- voorwerpen aan gebouwen of door het dragen van bloemen en dergelijke plaats vindt. In twijfelgevallen wordt iedere b u i t e n g e wo n e gedra ging als een demonstratie van boven genoemde soort opgevat. In dit verband wordt er nadrukkelijk op gewezen, dat de 31ste Augustus als een normale werkdag moet beschouwd worden, zoodat alle bureaux en zaken op dezen dag niet vroeger mogen slui ten. dan zulks op iedpren anderen Za terdag het geval pleegt Ip zijn. Een eventucele geheel© of vervroegde slui ting van zaken, cafê's. theaters, biosco pen enz. kan derhalve niet worden toe gestaan. Zouden zaken, café's en ande re ondernemingen op grond van een be paalde versiering van hun étalages en localiteitein of door het ophangen van platen in rle étalage en dergelijke den indruk wekken, dat zij een demonstra tie van den in aanvang van dit stuk genoemde soort trachten tot uiting te brengen, dan hebben zij met het sluiten van hun onderneming rekening te hou den. In aansluiting aan de verordening van 1 Augustus wordt er nogmaals met na druk op gewezen, dat overtredingen van bovenstaande bepalingen op de scherp ste wijze zullen worden gestraft en dat al naar den aard van het geval ook de verordening no 33 van 1940 over inbe slagneming van het vermogen toegepast zal kunnen worden. Bijzondere zware straffen hebben die personen te ver wachten. die demonstraties van de ge noemde soort uitlokken, veroorzaken of begunstigen. Zoowel de Duitsche als do Nederlandsche politie heeft de opdracht ontvangen, zorg te dragen voor de meest nauwgezette nakoming van deze bekendmaking. Zonsondergang 20.34 uur. Zonsopgang 6.4S uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1