Nieuw K.L.M.-gebouw tijdelijk bewoond door Sociale Zaken Etalage-speld op Duitschen soldaat afgeschoten U Yi H k „EEN KINDERLIJKE GRAP" De dader krijgt twee maanden hechtenisstraf Het verlagen van loonen en salarissen HET DRAMA TE RODEN Het bevaren van de rivier mondingen Toespraak van den directeur A. Plesman Duitsche troepen defiieeren door Rotterdam BOMMEN NABIJ DRACHTEN 2e BLAD PAG. 2 AMERSFOORTSCH DAGBLAD DINSDAG 3 SEPTEMBER 1940 248 r. Zitting van het Duitsche Krijgsgerecht te Schiedam SCHIEDAM, 2 Sept. Toen op den ochtend van den achttienden Juni een troep Duitsche soldaten door de Hoogstraat te Schiedam trok. werd een der soldaten plotse ling getroffen door een scherp voor werp. dat een bloedende wonde ver- 'oorzaakte aan zijn wang. Onmiddel lijk werd de straat afgezet en een onderzoek ingesteld naar de her komst van het projectiel. In den loop van den middag was de ar restatie van een bediende van een kleedingmagazijn het aanvankelijk resultaat van dit onderzoek. Deze jongeman bekende ook inder daad door middel van een elastiekje een kromgebogeh speld van groot formaat, een z.g. étalage-speld, afgeschoten te hebben op de voorbijmarcheerende Duit sche soldaten, doch al spoedig bleek, dat hij déze bekentenis deed om zijn chef. den 28-jarigen filiaalhouder A. J. M. S. uit de handen van de Duitsche justitie te houden. Deze bleek de wer kelijke dader te zijn. Hij had zijn be diende voor hem laten opkomen, omdat hij dacht, dat deze er in verband met zijn jeugd wel met een geldboete zou afkomen, welke hij dan zou betalen. Hedenmiddag heeft het Duitsche krijgsrecht deze zaak in een ten stad- huize gehouden zitting berecht. De krijgsraad werd gepresideerd door kriegsgerichtsrat dr. Dobrschuetz en be stond verder uit majoor graaf Hardenl berg en den soldaat Tannhaeuser. Aan klager was kriegsgerichtsrat dr. Ram- pacher. Aan S. was ten laste gelegd, dat hij met voorbedachten rade door mid del van een gevaarlijk werktuig licha melijk letsel heeft toegebracht aan een lid van de Duitsche weermacht. Verdachte voerde aan. dat hij niet de bedoeling heeft gehad op het gezicht- te schieten. President: Heb je dien onzin wel eens meer uitgehaald? Verdachte vertelde, dat hij eerst op honden schoot, die het portiek bevuil den, later schoot hij op voorbijgangers en tenslotte heeft hij nog twee of drie keer op Duitsche soldaten geschoten. President: Dat doet toch geen ge trouwde man? Wel een kind van zes jaar en dan krijgt hij een pak op zijn broek. Uit het verdere verhoor bleek, dat verd. geen aanslag in den politieken zin van het woord heeft willen ple gen. Uit het onderzoek was komen vast te staan, dat hij gunstig bekend stond en zich in het geheel niet met politiek ophield, hetgeen ter zitting werd bevestigd door den Schiedam- schen inspecteur van politie J. A. Schotvanger. De aanklager, dr, Rampacher, vestig de er de aandacht op, dat als dit eer politieke aanslag geweest zou zijn, het gerecht de doodstraf zou kunnen opleg gen. Nu was het slechts gemeene scherts, welke bovendien nog een leu gen tengevolge had. Om een voorbeeld te stellen en tevens om het verd. af te leeren dergelijke grappen uit te halen, eischte dr. Rampacher een gevangenis straf van drie maanden, echter met af trek van de voorloopige hechtenis van zes weken. Het gerecht ging daarop in raad kamer, waarna onmiddellijk de uit spraak volgde. Verdachte werd ver oordeeld tot een hechtenis van twee maanden met aftrek van de voor loopige hechtenis. In de uitvoerige motiveering van het vonnis werd er de aandacht op gevestigd, dat de daad zeer ernstig is, omdat daar door een onderdeel van de Duitsche weermacht werd gekrenkt. De daad werd evenwel niet als een aanval opgevat, omdat het een kin derlijke grap was van een nog niet rij pen man. Daarom was de straf zoo mild. Verd. zeide tenslotte nog zijn veront schuldigingen te willen aanbieden, zoo wel aan de Duitsche weermacht in het algemeen, als aan het slachtoffer, der getroffen soldaat in het bizonder. Bevoegdheid aan rijks bemiddelaars s-GRAVENHAGE. 2 Sept. Ver schenen is het eerste uitvoeringsbe sluit van den waarnemenden secre taris-generaal van het Departement van Sociale Zaken ingevolge de ver ordening van den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche ge bied betreffende het verbod van ver laging van loonen en salarissen. Hierin wordt bepaald: 1. Het college van rijksbemiddelaars is bevoegd tot het verleenen van een vergunning lot verlaging van loonen en salarissen. De vergunning kan ook wor den verleend voor bij collectieve ar beidsovereenkomst geregelde loonen en salarissen. 2. De vergunning wordt slechts ver leend. indien de economische omstan digheden dit noodzakelijk maken en de verlaging met het oog op de sociale po sitie van de betrokkenen toelaatbaar is. Artikel 2 (1) Verzoeken om vergunning worden schriftelijk bij het college van rijksbe middelaars ingediend. Zij moeten vol doende gemotiveerd zijn. (2) De vergunning kan voor een be paalden tijd en voorwaardelijk worden verleend I)e beslissing wordt den werk gever schriftelijk medegedeeld. Een af schrift wordt gezonden aan het bevoeg de districtshoofd der arbeidsinspectie. De werkgever is verplicht de betrokke nen terstond met de beslissing in kennis te stellen. Artikel 3. 1. De werkgever is verplicht aan het college van rijksbemiddelaars op diens verlangen alle gegevens te verstrekken, welke noodig zijn voor de behandeling van het verzoek tot verlaging van loo nen en salarissen. 2. Voordat vergunning tot. verlaging van bij een collectieve arbeidsoverecn- koomst geregelde loonen en salarissen verleend wordt, wordt aan de bij deze collectieve arbeidsovereenkomst betrok ken partijen gelegenheid geboden hun standpunt uiteen te zetten. Artikel 4. L Het hoofd of de bestuurder van een onderneming of de persoon, die een vrij beroep uitoefent, die. ingeval daar voor een vergunning noodig is, zonder vergunning geldende loonen of salaris sen verlaagt, is strafhaar. Het feit wordt beschouwd als overtreding en wordt ge straft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste drie duizend gulden. 2. Met de opsporing van een in het eerste lid strafbaar gestelde handeling zijn behalve de in artikel 141 van het wetboek van strafvordering genoemde personen ook belast de ambtenaren'der arbeidsinspectie. Artikel 5. Dit uitvoeringsbesluit treedt in wer king op den dag van afkondiging. BOERDERIJ AFGEBRAND BALK. 2 September. Hedennacht is alhier de kapitale boerderij van den heer Voichteloo tot den grond afge brand. De geheele inboedel en de hooi oogst van 1010 gingen verloren. De in woners konden zich met groote moeite in veiligheid brengen. De brand is onf staan door hooihroei. ;Verzekering dekt de schade. CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK Beroepen te Wormerveer cand. W. de Graaf te Li£se. Verloofde van het meisje bracht haar om het leven Dader pleegt zelfmoord RODEN, 2 Sept. De dader van den moordaanslag op het 22-jarig meisje E. Meyer is de 32-jarige verloofde van het slacht offer, H. B. Het meisje heeft gis teren de verloving uitgemaakt, hetgeen B. zoo buiten zichzelve bracht, dat hij *het meisje bij de keel greep en door wurging om het leven bracht. Na zijn daad heeft B. de vlucht ge nomen. Tot nu toe heeft men nog geen spoor van den man gevonden. Vermoed wordt, dat hij zich van het leven heeft beroofd. Het water in de omgeving van de plek. waar de moord is gebeurd, wordt afgedregd. In dén loop van den middag heeft men het lijk van den 32-jarigen H; B. gevonden. Beperking voor vaartuigen, die voor sport, genoegen of uitstapjes dienen 's-GRAVENHAGE, 2 Sept. Het verordeningenblad bevat een veror dening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche ge bied, houdende beperking ten aan zien van het bevaren van het gebied der Schelde- en Rijnmondingen. Hierin wordt bepaald: Als gebied, waarvoor de beperking in den zin van deze verordening geldt, moeten alle wateren, waar eb en vloed gaat, worden beschouwd die: L Ten Zuiden door den Zuidelijken oever van de Westerschelde; 2. ten Noorden door het Haringvliet en het Hollandsch Diep tot voorbij Wil lemstad; 3. in het Noordwesten door de zee be grensd worden. Vaartuigen mogen het gebied waarvoor de beperking geldt, niet bevaren, wanneer het varen uitslui tend of overwegend bedoeld is als sport of genoegen, of tot het maken van uitstapjes dient. Vaartuigen die uitsluitend of over wegend voor sport, genoegen of uit stapjes dienen, mogen alleen dan in bedoeld gebied liggen, wanneer de inrichtingen tot voortdrijving door het wegnemen van onderdeelen on klaar zijn gemaakt en de zeilen van boord gehaald zijn. Komen in het gebied, waarvoor de be perking geldt, varende vaartuigen, die rle Duitsche oorlogsvlag voeren, in zicht, dan moet e'k ander varend vaar tuig terstond zoo ver mogelijk naar den uitersten rand van het vaarwater gaan. Degene, die aan boord de leiding heeft, zijn plaatsvervanger, de roergan ger en de loods van een vaartuig wor den, wanneer door hun schuld hun vaartuig zoo wordt bestuurd, dat in strijd wordt gehandeld met de voor noemde voorschriften, gestraft met hechtenis van ten hoogste zes weken en met geldboete van ten hoogste vijfdui zend Rijkstnark of met een dezer straf fen. Met dezelfde straffen wordt de eigenaar van een vaartuig en degene, die een vaartuig daadwerkelijk onder zich heeft, gestraft, wanneer deze in strijd handelt met het voorschrift, dat de inrichtingen tot voortdrijving on klaar moeten zijn gemaakt. Tn ernstige gevallen wordt gevange nisstraf (Duitsch recht) uitgesproken. Ook kan het vaartuig verbeurd ver klaard worden. leder feit, gepleegd in strijd met de voorschriften van deze verordening, is een delict, als bedoeld in de verorde ning nö.. 12/1940 van den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche ge bied. Andere strafrechtelijke voorschriften /K spreek den wensch uit, dat de tijd moge komen, dat de K.L.M. weer kan werken, dat de vliegtuigen van de K.L.M. Neêr- lands vlag in de lucht hoog hou den en dat zij zich over alle zeeën en continenten zullen vertoonen, dat de arbeid tot onze maatschap pij moge terugkeeren en dat uit de asch van den eersten K.L.M.- phoenix een nieuwe vogel zal verrijzen, mooier en krachtiger dan degene, die door den gloed van oorlogsgeweld werd ver schroeid. Het was de K.L.M.-directeur; de heer A. Plesman, die aldus sprak gistermor gen bij de voltooiing van het nieuwe kantoorgebouw aan den Raamweg te Den Haag een gebouw dat helaas voorloopig niet aan de oorspronkelijke bestemming zal beantwoorden. Het K.L.M.-bedrijf ligt volkomen stil. De eens zoo prachtige burgerluchtvaart die ons kleine land tot ver van hier naam en kleur gegeven heeft, is op non- actief gezet en het wachten is op betere tijden. Tot zoolang vindt het departement van Sociale Zaken er een tijdelijke huis vesting en heeft de heer Plesman. bij de voltooiing, het gebouw voorloopig toevertrouwd aan de zorgen van ge noemd departement, welks waarnemend secretaris-generaal, ir. R. A. Verwey, mede bij deze eenvoudige plechtigheid aanwezig was. Tot den kleinen kring van genoodigden die zich in de door heerlijk zonlicht door straalde cantine verzameld had, behoorden o.m. de heer en mr. dr. D. A. P. N. Kooien voorzitter van den Raad voor de Lucht vaart; van der Heyden, inspecteur van den Rijksluchtvaartdienst; staatsraad mr D. Kan en van de K.L.M.-gezagvoerders zagen we heeren Geysendorffer en Sillevis. K.L.M en Sociale Zaken T N zijn toespraak, waarmede de A heer Plesman deze korte plech tigheid inleidde, en die wij in can deel van onze vorige oplaag reeds vermeldden, wees hij er op, dat er de laatste vijftig jaar steeds meer aandacht is besteed aan sociale za ken, welke voornamelijk ten doel hadden, om de werkende massa zoo danig te verzorgen, dat zij niet al leen een onbezorgde toekomst tege moet ging, maar bovendien vreugde in den arbeid hebben zou. Helaas zoo ging de heer Plesman voort zijn de verhoudingen in de we reld zoodanig geworden, dat eigenlijk het aanvankelijk gestelde doel ten zeer ste moest worden uitgebreid om de ar beiders, die niet aan het productie-pro ces konden deelnemen dus de werk- loozen te verzorgen. Van de eene moeilijkheid verviel men daardoor in de andere en de heer Plesman sprak daarom den wensch uit. dat de sociale bemoeiingen weer spoedig tot hun oor spronkelijke doel zouden kunnen wor den teruggebracht. Hij. dankte allen die aan den'bouw van dit moderne kan toorcomplex hun beste krachten heb ben gegeven en herdacht hen. die den K.L.M. sedert de eerste steen op 1? Mei 1939 werd gelegd, door den dood zijn ontvallen, onder wie de voorzitter van blijven van kracht, voor zoover deze niet met deze verordening in strijd zijn. Deze verordening geldt nie{ voor vaar tuigen, welke de Duitsche oorlogsvlag voeren of met bijzondere toestemming van den bevelhebber der Duitsche marine in Nederland in meerbedoeld gebied mogen varen of liggen. Deze verordenng is vandaag in wer king gelreden mot uitzondering van de bepaling ten aanzien van het onklaar maken van voortdrijvingsinrichtingen. Dit voorschrift treedt 10 September a.s. in werking. den Raad van commissarissen, de beer Paul May. De heer Plesman besloot aldus: Het is mij in de laatste maanden gebleken, hoe velen den dag verbeiden waarop zij de vertrouwde klanken van de Neder landsche burgerluchtvaart weer zullen hooren* den dag vooral, daarop de machtige snaar weer bespeeld zal kun nen worden, welke ons land met de ovcrzeesche gewesten verhond en wel ker muziek alle Nederlanders, zonder uitzondering, altijd diep heeft getroffen. Dan zal ook de dag gekomen ziin. dat het verlangend personeel der K.L.M. weer terugkeert naar zij" werkplaatsen eri kantoren en zijn plaats zal innemen in dit gebouw. Korte toespraak van den waarn. secretaris-generaal DE waarnemend secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departe ment van Sociale Zaken, ir. R. A. V e r- ir e y, heeft de rede van den heer Plesman beantwoord met een korte toespraak, waar in hij de K.L.M.-directie dankte voor de ingebruikgeving van dit fraaie gebouw en gewaagde van den goeden naam welke de K.L.M. ons land in de wereVd heeft gege ven. Spr. hoopte dat de toekomst spoedig zoo zal zijn, dat de K.L.M. in dit. haar eigen, fraaie gebouw, haar prachtige werk zal kunnen voortzetten. Intusschen zal er in dit gebouw voor worden gezorgd, dat gewerkt wordt aan de verrijking en ver hooging van de volkswelvaart van het heele Nederlandsche volk. Het gezelschap maakte vervolgen Sen rondgang door het gebouw, dat reeds door de ambtenaren van het departe ment van Sociale Zaken is betrokken. Het gebouw, dat op een fundéering wel ke den vorm van een betonnen doos heeft, rust, heeft aan de Raamwegzijde een fraaien hoofdingang. Hot heele pand is opgetrokken uit staal, beton en glas en biedt daardoor volop gelegen heid voor het inlaten van licht en fris- sche lucht. Van elke etage heeft men vanuit de kantoorlokalen een prachtig uitzicht op de omgeving, een omgeving welke ongetwijfeld velen tot nieuw werk zal inspireeren. Eenige cijfers F.T gebouw heeft vier verdie pingen welke allen op dezelfde wijze zijn ingericht. Buitengewoon practisch is het systeem der ver plaatsbare muren waardoor men elke etage in een grooter of kleiner aantal kamers kan indeelen. Om eenige cijfers te noemen-: het ge bouw heeft een lengte van ongeveer 84 meter bij een breedte van 15Vfe meter en een hoogte van 2WZ meter. Een ander idee van den ^normen omvang van dit gebouw zal het ge ven als men bedenkt dat bij den bouw niet minder dan 17 K.M. pijp en 40 K.M. draad gebruikt werd voor den aanleg der electrische in stallatie. De verwarmingsinstallatie is inge richt voor b t stoken van olie, doch werd reeds omgebouwd voor het stoken met kolenTwee circulatiepompen persen een hoeveelheid van 57tif)0 liter svater per uur door de buizen van het "bmiw. terwijl een derde pomp een hoeveelheid van 7000 liter kan verwer ken. Zoowel aan de binnen- als de bui tenzijde is een brandleiding aange bracht. In het sousterain is een ruime hergplaats voor de archieven. Ter rech ter zijde van den hoofdingang is een fraai ingerichte cantine gebouwd ten gerieve van het personeel. Het geheel werd ontworpen door den architect D. Roosenhure. die reeds moer dere gehouwen voor de K.L.M. ontwor nen heeft. Het werk werd uitgevoerd door de Internationale Gewapend Beton Rouw. terwijl van de zijde der KIM. de heer Von Ralluse.rk toezicht op den bouw uitoefende. .Voor de omgeving van het kantoorgebouw ziin re«ds plannen ontworpen voor een passenden tuinaan leg. welke plannen echter eerst volgend :nnr zullen worden uitgevoerd, wegens het nu te ver gevorderd seizoen Alles bii elkaar heeft dit gebouw 7 ?i 71/" ton "•«i'OSt. J~\ K K.L.M heeft een nieuw ge bouw Op het grijze dak staan de witte letters van de K.L.M. zichtbaar voor iederen luchtpas sagier. Wanneer onze K.L.M. vo gels over dit nieuwe tehuis zullen vliegen, houdt de toekomst nog verborgen. N u zal het dus depar tement zijn. Moge de tijd spoedig daar zijn dat de K.L.M. haar eigen home zal kunnen betrekken en de machines weer op onze vliegvel den opstijgen en neerdalen als voorheen. Het défilé werd afgenomen door generaal Böhm-Tettelbach ROTTERDAM, 2 Sept. Vanmor gen hebben de Duitsche troepen een marsch door Rotterdam ge maakt, die besloten werd met een défilé, dat afgenomen werd door generaal Böhm-Tettelbach. Om 10 uur vertrok de stoet, die uit ruim 3000 manschappen en officieren van ver schillende wapens bestond, van het Feyenoord-s t adion Na een marsch door Rotterdam Zuid ging het via Westzeedijk, 's-Gravendijk- wal, Claes de Vricsclnan, Nieuwe Bin nenweg, Schiedamscheweg. Willem. Beukelszoonstraat, Mathcnesserweg en Vierambachtstraat naar het Middelland-, plein, waar het défilé werd afgenomen. Overal langs Middellandplein en. in de omgeving stonden dichte hagen belang stellenden. waaronder vele leden van de Duitsche kolonie. Op het plein voor de afzetting kreeg een veertigtal leer lingen van de Duitsche school een plaats. Precies om 12 uur arriveerde generaal Böhm-Tettelbach vergezeld van enkele hooge officieren. Hij werd begroet door divisie-generaal Mayer- Rabingen en voorgesteld aan de overige officieren, waaronder zich ook de ha>» vencommandant van Rotterdam, Kor vetten-kapitein F. Winter bevond. Nadat de beide generaals en de com mandant van de défileerende troepen op het platform hadden plaats genomen en het muziekcorps de infanteriemarsch had ingezet werd het défilé geopend door een kleine afdeeling ruiters. Hier achter kwam infanterie en vervolgens trok toen een onafzienbare stoet, be staande uit infanterie, artillerie, wiel rijders en gemotoriseerde troepen voor hij. De stoet was öngeveer 7 km. lang en het voorbijtrekken duurde meer dan een uur. Te-ruim één uur nam generaal Böhm- Tettelbach afscheid van de officieren om zich per auto naar elders te bege ven. Generaal Mayer-Rabingen dankte hierna den wnd. hoofdcommissaris van politie, commissaris .T. P. Roszbach voor de doeltreffende afzetting. Op de Kruis kade werd de stoet ontbonden en bega ven de verschillende afdeelingen zich op eigen gelegenheid naar hun stand plaatsen. DRACHTEN, 2 September. Van morgen zijn in de nabijheid van de centrale werkplaats der Nederland sche Tramweg Maatschappij alhier vijf brisantbommen gevallen. Een van deze kwam nabij een boerderij terecht, waardoor alle ruiten ver nield werden. Rovendien werd in de omgeving een twintigtal brandbommen geworpen. Een hiervan ging door dak en plafonds van een particuliere woning en kwam in het gelijkstraatsche gedeelte terecht. Een begin van brand werd met zand gcbluscht. Een andere brandbom sloeg door het dak van de werkplaats der N.T.M. doch veroorzaakte geen schade. Andere brandbommen richtten geen schade aan. Persoonlijke ongevallen kwamen niet voor DISTIïIBÜTIE VAN HARS, GOM EN TERPENTIJN 's-GRAVENHAGE. 2 Sept. Het ver- ordeningenblad bevat een beschikking van den secretaris-generaal van het de partement van handel, nijverheid en scheepvaart ingevolge de distributiewet 1939 (distributie van hars, gom en ter pentijn). Hierbij wordt bepaald dat hars. gom en terpentijn aangewezen worden als distributiegoederen ijl den zin van arti kel 4 der distributiewet 1930 Deze beschikking is vandaag in wer king getreden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 6