DUITSCHE AANVALLEN OP LIVERPOOL, LONDEN EN DO VER Engelsche bomaanvallen op Berlijn en twee andere Noord - Duitsche steden Londen's verkeerswezen verlamd na vijf nachten van krachtige luchtaanvallen DE EEMLANBER Donderdag 12 September 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 64 Britsch convooi op de vlucht gejaagd in Theemsmonding Dover beschoten door verdragend geschut Verkiezingsrede van Roosevelt WEER BOMMEN IN DEN TIERGARTEN Bomaanvallen op Hamburg en Bremen Vele wijken zijn van licht en gas beroofd Het Bulgaarsch- Roemeensche verdrag Gevechten in den Soedan BERICHT AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS p» 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week 1 0.15 Binneaiand iruM per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER AQVERTENTIEN van regel»! 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BERLIJN, 12 Sept. (D.N.B.). Duitsche bommenwerpers hebben even na middernacht Liverpool en andere belangrijke stedep in Zuid-Engeland met succes aangevallen. Alle toestellen van een for matie bommenwerpers, die met succes strategische doelwitten in Londen heeft aangevallen, zijn teruggekeerd. De vergeldingsaanval- len duren voort. Gistermiddag kreeg een Duitsche afdeeling gevechtsvliegers bericht van een verkenner, dat een Britsch convooi van een twintig tal schepen de Theems had verlaten. Als een zwerm wespen vlogen de gevechtstoestellen op de Britsche schepen af en in weerwil van het hevige afweervuur slaagden de Stuka's er in, door bommen brand te veroorzaken op een torpedoboótjager en zes vrachtschepen. De rest van het convooi nam de vlucht en trok zich in de monding der rivier terug. tuigen reeds teruggekeerd op hun basis. Een toestel moest wegens- motorstoring op een ander vliegveld dalen. De be manning dezer, vliegtuigen meldt, dat zij op groote hoogte vliegend en bij het beste weer Londen bereikte. Ongeveer 10 kilometer van de stads grenzen flitsten de eerste zoeklichten aan en kort daarna begon het afweer geschut op verschillende plaatsen te vu ren. Af en toe wgrd een vliegtuig door een zoeklicht gevonden. In twee geval len ontploften de granaten van het af weergeschut vlak bij de vliegtuigen. Een der toestellen kreeg daardoor, naar het schijnt, een motorstoring. De Theems en de „Docks" waren dui delijk zichtbaar en zonder, moeilijkhe den kon men de bommen laten vallen. De vliegers zagen nauwkeurig waar de bommen terecht kwamen. Op eenige plaatsen, vooral in de bocht van de Theems, zijn, naast de oude, kleine nieuwe branden ontstaan. Elders hoor de men ontploffingen. Het zicht was de zen nacht zoo helder, dat de vliegers het brandende Londen nog konden zien, toen zij reeds lang op de thuisvlucht waren. UNITED PRESS meldt uit Lon den, dat de nachtelijke aanval van de Duitsche vliegers begon nen is met het uitwerpen van brandbommen, die vuur en vlam men zaaiden. De New York He rald Tribune maakt melding van vijf reusachtige branden. Groote branden woedden in het gebied der „Docks" ten Oosten van den Tower en op den Zuidelijken oever van de Theems. Voorts meldt United Press, dat de Duit- - sche vèrdragende kanonnen giste ren den tot nu toe krachtigsten aanval op Dover gedaan hebben. Door de ontploffingen is de wa tervoorziening van Dover ten deele gestoord. Onder het opschrift „De levensmidde lentoevoer van Londen afgesneden" be vat de New York Sun een bericht van Associated Pres&\ uit Londen, volgens hetwelk officieren van de Britsche luchtmacht openlijk hebben toegegeven, dat hamerslagen van het Duitsche luchtwapen het Londensche havenver- keer volkomen hebben stilgelegd en dat levensmiddelen voor de Londensche be volking nog slechts per auto en trein kunnen worden aangevoerd. Roosevelt's doel De activiteit van Roosevelt zou niet ten doel hebben Engeland aan een overwinning op Duitschland te helpen. De bedoeling zou veel eer zijn, dat de Vereenigde Staten na een Engelsche nederlaag de overzeesche bezittingen van het Britsche rijk en de Britsche vloot in deze gebeiden in bezit zullen nemen. Deze uitingen openen ongetwijfeld ver bazingwekkende vooruitzichten, maar in diplomatieke kringen wijst men er met nadruk op, dat dit werkelijk de re den is voor de politiek van Washington en dat Roosevelt en zijn medewerkers er geen oogenblik aan twijfelen, dat de meerderheid van de Amerikaansche staten gewonnen zal worden voor de politiek, welke dit denkbeeld veronder stelt. Hieruit meent men de gevolgtrek king te kunnen maken, dat Roosevelt er zelf van overtuigd is als- president herkozen te worden. Hoe de Engelsche regeering hierover zou oordeelen is moeilijk na te gaan. Het is echter een feit, dat politieke per sonen reeds in «en vroeger stadium van den oorlog pogingen in het werk gesteld hebben, een unie van de Ver. Staten en de Britsche Dominions al6 tegenwicht tegen het continentale blok onder Duit sche leiding tot stand te brengen. Weer vele nieuwe branden Hedenochtend vroeg meldde het D. N. B.: Van een kwartier der Duitsche luchtmacht in Delgift komen zoo juist de eerst* berichten over de successen der aanvallen van den afgeloopen nacht binnen. Van een formatie zijn vijf vlieg- „Wij zullen niet aan vreemde oorlogen deelnemen" WASHINGTON, 12 Sept. (D.N.B/). President Roosevelt heeft gisteravond zijn eerste verkiezingsrede gehouden voor de vakvereeniging van vrachtauto- en andere chauffeurs. De Amerikaan sche democratie, zoo verklaarde hij, werkt langzaam en bedachtzaam. Sinds 1933 is er echter reeds veel bereikt, bijv. minimum-loonen en grenzen voor den arbeidstijd, alsmede het recht der werk nemers om in georganiseerde groepen met hun werkgevers te onderhandelen. Vóór 1933 was dat niet mogelijk. Roosevelt ging toen over tot de defen sie- en dienstplichtkwestie en betoogde, dat de regeering de fabrieken zou over nemen, die medewerking weigerden. Tenslotte zei Roosevelt: „Ik haat den oorlog thans meer dan ooit. Ik ben besloten alles te doen wat ik kan om voor alle tijden den oorlog van onze kusten verre te houden. Ik sta. met mijn partij op den grondslag van het te Chicago aangenomen pro gram. Wij zullen niet aan vreemde oorlogen deelnemen en wij zullen ons leger, vloot en luchtwapen niet buiten het Amerikaansche wereld deel naar vreemde landen ten oorlog zenden, behalve in geval van een aanval." HONGAARSCHE TROEPEN IN KLAUSENBURG BOEDAPEST, 12 Sept. (D.N.B.) De Hongaarsche troepen zijn gisteren Klau- senburg, de hoofdstad van Zevenburgen, binnengetrokken. In de stad werd druk gevlagd. De bevolking ontving de troe pen met gejuich. In een Roemeensch communiqué wordt medegedeeld, dat gisteren de zevendg^zóne van Zevenburgen in over eenstemming met de regeling en, zonder incidenten is ontruimd. BERLIJN, 12 Sept. (D.N.B.) In den afgeloopen nacht hebben de Engelschen, evenals bij hun vroegere aanvallen op Berlijn, blijkbaar getracht de woonwijken der arbeiders en beroemde natio nale monumenten te treffen. In den Tiergarten zijn bommen ge vonden, die klaarblijkelijk hetzelf de doel moesten dienen als die, welke in den nacht van Dinsdag op Woensdag zijn gevallen. Een deel der Engelsche aanvallers werd in West-Duitschland door de Duit sche afweer tot den terugtocht gedwon gen. Op verschillende plaatsen lieten zij hun bommen vallen om ze kwijt te zijn. Eenige Britsche vliegtuigen zijn na mid dernaeht op groote hoogte over de dooi het afweergeschut gelegde versperring te Berlijn gevlogen, waarna luchtalarm werd gemaakt. Op verschillende plaatsen werd sper vuur onderhouden. De Engelschen kwa men van het Westen en het Noord-Wes ten en cirkelden boven de stad. In het Noord-Westen wierpen zij een brandbom op een fabrieksgebouw. Er ontstond een kleine brand, die snel gebluscht kon worden. Op" verschillende andere plaatsen'in de binnenstad vielen brandbommen op woon- en zakenwijken. Steeds was de brandweer spoedig ter plaatse. De brandhaarden werden snel gebluscht. Het schijnt den Engelschen niet voldoende te zijn, dat zij Berlijn aan vallen. Vandaag zijn twee steden in het Noord-Westen van Duitschland op dé wijze van Berlijn gebombar deerd. Op woon- en zakenwijken viel een geheele reeks bommen, die wei nig materieele schade veroorzaak ten, doch waardoor verscheidene burgers gedood of zwaargewond zijn. Een» houtopslagplaats ging in vlam men op. Verscheidene arbeiders- en amb tenaarswoningen zijn door bommen ver nield. Een eengezinswoning en een tuin huis zijn geheel uitgebrand. Ten Westen van Oldenburg is een Engelsch vlieg tuig, dat aan den aanval had deelgeno men, door afweergeschut neergehaald. BERLIJN, 12 Sept. (D.N.B.). In den afgeloopen nacht hebben weder om Britsche vliegtuigen boven Noord-Duitschland gevlogen. Zij wierpen explosieve en brandbom men op de woonwijken van ver scheidene steden, vooral Hamburg en Bremen. Er braken talrijke groo te branden uit, terwijl woonhuizen beschadigd werden. Er zijn ver scheidene dooden, zwaar gewonden en lichtgewonden. Het aantal dezer laatsten staat nog niet vast Te Berlijn heeft men schade van grooten omvang voorkomen door het krachtige afweervuur, de gedisciplineer de houding der bevolking en het snelle, energieke ingrijpen der luchtbescher ming. ZWEEDSCHE HANDELSDELEGATIE UIT MOSKOU VERTROKKEN MOSKOU, 11 Sept. (Reuter). De Zweedsche handelsdelegatie onder lei ding van minister Eriksson is gisteren van Moskou naar Zweden vertrokken. De commandant van de Roemeensche staatsjeugd, minister Sidorovice, bij zijn aankomst aan het station Friedrichstrasse te Berlijn voor het bezoek, dat deze staatsman aan de Duitsche hoofdstad brengt (Foto Weltbild) LONDEN, 12 Sept. (D.N.B.). Londen, dat in den loop van gis teren viermaal luchtalarm beleefd heeft, is zoo goed als afgesneden van het achterland. Ook in de stad zelf treft men vrijwel geen verkeer aan. Hier en daar trach ten bussen het verkeer te hervat ten. Volgens het Britsche persagentschap Exchange Telegraph is gisteren een con ferentie van verscheiden uren gehouden van vertegenwoordigers der regeering, der industrie en der vakvereepigingen, waarop de volgende besluiten genomen zijn: De warenhuizen en alle gröotere zaken in Londen sluiten van nu af reeds 's middags om vier uur, opdat de em ploye's tijd hebben om in de late mid daguren uit te rusten alvorens het nachtelijk alarm hen van de slaap be rooft De restaurants sluiten twee uur vroeger dan tot nog toe, te weten 's avonds om negen uur. In de regeeringswijk, zoo gaat het Britsche nieuwsagentschap voort, heerscht een haftsse in verhuizingen. De belangrijkste takken van dienst heb ben hun bureaux naar de kelders en onderkomens overgebracht en afdee- lingen pioniers van het leger werken dag en nacht aan de vervaardiging, van nieuwe, beveiligde schuilgelegenheden, waar men voortdurend vertoeft. Overal ziet men menschen met ma trassen, veldbedden, kussens en andere voorwerpen in de minuten, dat er geen luchtalarm is, naar den kelder snellen om zich daar voor het eerstvolgende alarm in te richten. Door de bombarde menten op electrische centrales en gas fabrieken is een groot deel van de Brit sche hoofdstad van stroom beroofd en groote wijken moeten het zonder licht en gasvoorziening stellen. De Britsche radio meldt, dat het Duitsche luchtwapen in den vijfden achtereenvolgenden nacht Londen ten krachtigste aangevallen heeft. Vier formaties Duitsche vliegtuigen, gevolgd door nog meer, hebben hun aanvallen in golven gedaan en licht ontplofbare alsmede brandbommen uitgeworpen. Bommen zijn ook in Zuid-Wales en in het Noord-Westen van Engeland uitgeworpen. Stockholms Tidningen meldt uit Lon den, dat. de autoriteiten thans een ver bod hebben uitgevaardigd om naar of uit Londen te gaan. Alleen in de drin gendste gevallen mag men op reis gaan, teneinde de beschadigde verkeers middelen niet bovenmatig te belasten. Vele Londensche schouwburgen hebben hun deuren gesloten. Bioscopen sluiten des avonds om 9 uur. De Londensche correspondent van Goeteborgs handels- en scheepvaartblad meldt, dat lange rijen bewoners van Oostelijk Londen (het havengebied) naar het Westen trek ken. Ook worden velen naar plaatsen buiten Londen gebracht. "SOFIA, 12 Sept. (D.N.B.) Het re- geeringsblad Wetsjer publiceert den vol- ledigen tekst van het Bulgaarsch-Roe- meensche verdrag van Krajowa nopens de teruggave van de Zuidelijke Do- broedsja met de daarbij behoorende vier aanhngsels. Daruit blijken nog de volgende bijzonderheden. De nieuwe grens tusschen Bulgarije en Roemenië begint aan de Donau on middellijk ten Noorden van Silistria en eindigt aan de Zwarte Zee ongeveer acht K.M. ten Zuiden van Magalia. De Bulgaarsohe commissie voor de overna me begint op 15 September met haar werkzaamheden. Met het oog op den verplichten bevolkingsruil rekenen de Bulgaren op ongeveer 45.000 volksver huizers uit de Noordelijke Dobroedsja, terwijl de Roemenen uit de Zuidelijke Dobroedsja op ongeveer S0.000 worden geschat. Bij het verdrag belhooren tenslotte nog zeven annexen betreffende een aan tal teecnische kwesties, zooals hhet ont slag van de in de Zuidelijke Dobroedsja wonende Bulgaren en Turken uit het Roemenesohe leger, voorts de vrijlating van alle Bulgaren, die wegens politieke ovrtredingen gevangen gehouden wor den, bescherming voor bepaalde Roe meensche gedenkteekens en voor staats eigendom, faciliteiten voor de scheep vaart aan de kusten van de Zwarte Zee, vergemakkelijking van het vreemdelin genverkeer tusschen de beide landen, enz. Italiaansche vliegtuigen hebben bij Aden twee torpedojagers tot zinken gebracht ERGENS IN ITALIë, 12 Sept. (Stefa- ni). In het weermachtsbericht nr. 97 deelt het Italiaansche hoofdkwartier het volgende mede: De spoorwegwer- ken aan 'de Egyptische kust en de vij- andelijke militaire werken te Solium en Sidi-Barrani werden opnieuw onder worpen aan luchtbombardementen des nachts en overdag, welke branden, ont ploffingen en vernielingen teweeg brachten. Vijandelijke pantserwagens werden gebombardeerd en beschoten. De vijand heeft gepoogd een lucht aanval te ondernemen op Derna, maar werd door onze jagers en ons lucht doelgeschut op de vlucht gedreven. Een vijandelijk vliegtuig van het type Blen heim werd neergehaald. Een ander toe stel is waarschijnlijk neergehaald. Een Italiaansch vliegtuig is niet terug gekeerd. Uit nadere inlichtingen blijkt, dat tijdens het bombardement van Aden op 1 en 2 September twee vijande lijke torpedojagers tot zinken zijn ge bracht. Onze luehtformaiies hebben het vliegveld van Khartoem gebom bardeerd. waar een hangar getixtffen •werd. Ook werd een aanval gedaan op het spoorwegknooppunt van Hayia waar de rails, wagons en ma gazijnen getroffen werden. Op het vliegveld van Atbara werden drie hangars getroffen en brak brand uit. Al onze vliegtuigen zijn terugge keerd. De vijand heeft geprobeerd een aan val te ondernemen met pantserwagens en artillerie van klein kaliber op het bruggehoofd van Kassala. Onze artille rie heeft den vijand op de vlucht ge jaagd na een gevecht dat een uur duur de. Wij leden geen verliezen. Een an dere aanval op onze Dubat-afdcelingen te Gherilli werd eveneens zonder verlie zen aan onzen kant na twee uren strij den afgeslagen. Een Engelsch vliegtuig bombardeerde het wooncentrum .van Assab, waarbij burgerwoningen beschadigd werden. Een inlander \terd gedood on twee ge wond. Een andere vijandelijke aanval op de kampen van Chachaman ten Zui den van Addis Abeba veroorzaakte lich te schade. Een vijandelijk vliegtuig werd neerge schoten. De uit drie personen bestaande bemanning werd krijgsgevangen' ge maakt. Vijandelijke vliegtuigen trachtten een aanval te ondernemen op de vloot- basis van Massaoea, waar het afweerge schut terstond in werking trad, zoodat de toestellen hun bommenlast in zee moesten laten vallen. Tijdens een vij andelijken luchtaanval op Dessie, waar van melding gemaakt is in het weer- machtebericht no. 95, werden twee vij andelijke vliegtuigen neergehaald. Een duikboot is in liaar basis teruggekeerd na in den Atlantischen Oceaan 27.000 ton vijandelijke scheepsruimte tot zin ken te hebben gebracht.. DUITSCHE VERZEKERINGSMAAT SCHAPPIJEN IN NEDERLAND BERLIJN, 12 Sept. (V.P.B.) Het rijkstoezicht.bureau voor particuliere verzekeringen heeft aan 24 bekende Duitsche verzekerings-maatschappijen het recht verleend in Nederland in alle takken van het verzekeringsbedrijf werkzaam te zijn. KONINGIN MOEDER HELENA VRIJDAG NAAR ROEMENIë FLORENCE, 12 Sept. (D.N.B.). Koningin-moeder Helena van Roemenië zal volgens berichten in de Italiaansche pers Italië morgen verlaten en naar Roe menië terugkeeren. De koningin-moèder zal te Venetië prins Nicolaas van Roe menië ontmoeten, die voorloopig nog niet naar Boekarest terugkeert. VERBOND VAN JOURNALISTEN IN SLOWAKIJE PRESBURG. 12 Sept. (D.N.B Gis- teren is het verbond van journalisten in Slowakije opgericht. Daarvan maken, behalve de Slowaaksche, ook de Duit sche journalisten van Siowaaksche na tionaliteit en de Hongaren in afzonder lijke afdeelingen deel uit. Leider van het verbond, is de hoofdredacteur van de „Slowak", dr. Kocis. TERUZZI BIJ GENERAAL VON EPP. MUNCHEN. 11 Sept. (D.N.B.). He denmorgen heeft de Italiaansche minis ter van koloniën TeruzzI met rijksleider generaal Ritter von Epp een langdurige bespreking gehad. Des middags zijn bei den naar het vroegere gevechtsgebïed in het Westen vertrokken. *^7 IJ, die zich met ingang van 1 Oct. a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. DE VERDUISTERING Zonsondergang 20.05 uur. Zonsopgang 7.10 uur. Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1