ENGELSCHE BERICHTGEVING ZEER BEPERKT Drie sleutelwoorden tot de toekomst ANSALDO VOORSPELT EEN VERRASSING DE EEMLANDER Vrijdag 13 September 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 65 Nederlandsch Oost- Indië VERLIESCIJFERS VERGELEKEN Londen dreunde op zijn fundamenten onder het ontzaglijk lawaai van geschut en bommen Britsche radio gaf geen bijzonderheden Geen medelijden met Engeland is Italiaansch oordeel ~N Een noodlottige ontploffing in kruitfabriek BERICHT Japansche pers verwacht onheil voor Engeland AÏ1ERSFÖ0MBGH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 Eii-JS DER ADVERTEftïlEH van rc2ek ^'OS met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liéfdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiên „KEITJES"' bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 1^" EDERLAND's toe- komst zal voor een belangrijk deel bepaald worden door de toekomst van Nederlandsch Oost- Indië. De houding zoowel als de posi tie en het lot van Insulinde zijn fac toren, die bij het sluiten van den vre de en bij het totstandbrengen eener Europeesche regeling van het aller grootste gewicht zullen zijn voor het vaststellen van Nederland's rol. 'betee- kenis en internationalen status op het vasteland van Europa. In voorbije jaren was het zoo, dat de welstand hier te lande ten nauwste samenhing met het feit, dat Nederland in Zuid- Oost-Azië een gebied rijk aan grond stoffen en voedingsmiddelen bestuur de, en dat de gang van zaken aldaar derhalve voor den (oeconomischen) gang van zaken in het Moederland in menig opzicht beslissend was. In de toekomst zal uitteraard het behoud van Indië van grooten invloed blijven op den welstand in Nederland. Doch niet slechts hierop alleen. Ook de internationale status van ons land en van ons volk zullen in de toekomst ten zeerste bepaald worden door het feit, of het Nederlandsche volk bij de komende reorganisatie van Europa er al.dan niet in zal slagen om Neder landsch Oost-Indië - ruw gezegd in te brengen in den boedel. z j|^OKIO en Washington zijn even- als Den Haag, Londen en Ber lijn elementen in het huidige hooge politieke spel om Insulinde. De onder linge verhoudingen tusschen Londen, Berlijn en Den Haag zullen na den vrede bepaald zijn, wijl de militaire beslissing van den oorlog zal. uitma ken, wie bij den vrede de baas is. Doch Tokio en Washington staan buiten den eigenlijken oorlog en zul len, indien zij al deelnemen aan de vredesregeling, dit niet doen als over winnaars of overwonnenen, doch als belangstellenden en vooral ook als be langhebbenden. Uitteraard zullen ter vredesconferentie ook de Nederland sche Rijksdeelen in Azië op de agenda staan. En, zooals wij in den aanhef zeiden, datgene, wat besloten wordt omtrent de toekomst van Insulinde zal in hooge mate bepalend zijn voor de toekomst van Nederland. Het feit, dat •zeer groote Amerikaansche en Japan- sche belangen, alsmede politiek-oeco- nomische ambities van Japan en de Vereenigde Staten in het geding zijn, compliceert de situatie op weinig pret tige wijze. Natuurlijk kunnen Buiten zorg en Den Haag door het volgen eener verstandige politiek bijdragen tot het verkrijgen eener voor Neder land gunstige oplossing van het pro bleem, doch wie het vraagstuk niet tevens beoordeelt op zijn internatio nale mérites, loopt een kwade kans om irreëel te zijn. A LOM in den lande woedt een hevige binnenlandsch-politieke strijd. De bewegingen, die de toe komst van ©ns volk willen verzekeren, verdoen een deel van hun tijd met el kander aan te vallen. Zeker, er zijn verschillen in oogmerken en methoden tusschen die bewegingen en partijen. Doch wij zijn ervan overtuigd, dat zij zonder uitzondering de beteekenis en de wenschelijkheid van het intact- blijven van den band tusschen Neder land en Indië inzien. Is althans op dit punt eene gezamenlijke of paral lel loopende actie van alle bestaande politieke organisaties dan niet te ver wezenlijken? Kunnen de organisaties althans ten deze niet één lijn trekken en hunne krachten richten uoor- zoover zulks van hieruit mogelijk is op het behoud van Insulinde voor Ne derland? Ten deze kan en moet ons volk eendrachtig zijn. Omdat Neder landsch Oost-Indiè drie sleutelwoor den zijn wat betreft de staatkundigeen oeconomische toekomst van Neder land. Nogmaals, caveant consules! De tijd dringt. De Britsch-Italiaansche strijd om de heerschappij in de Middellandsche Zee ROME, 13 Sept. (D.N.B.) De heken- de buitenlandsch-politieke medewerker van de Telegrafo, Ansaldo, heeft giste ren bijzonderen nadruk gelegd op de be slissende strategische beteekenis van het Engelsch-Libysche front. Het zou kunnen zijn, zoo verklaarde Ansaldo in zijn Donderdag tot de Italiaansche weer macht gehouden radiorede, dat op ze ker oogenblik aan den Londenschen he mel een bom ontploft, die wellicht nog grootere uitwerking heeft dan de lxat- ste hommen op Londen en die uit een telegram uit Alexandria zou bestaan. Welken inhoud dit telegram heeft, zoo verklaarde Ansaldo, kan thans niet, ge zegd worden, doch dit kan men wel ra den. De heerschappij in de Middellandsche Zee De beweringen van leden der Engel sche regeering over de overheersching van Groot-Brittannië in de Middelland sche Zee geven het Giornale d'Italia aan leiding tot het leveren van een uitvoe- ig commentaar. Het semi-officieele blad constateert, dat de toonaangevende man nen in Engeland zichzelf voortdurend tegenspreken bij hun vergeefsche pogin gen de openbare meening in hun land. alsmede in het ververwijderde Amerika te beïnvloeden. Meer dan honderdmaal hebben zij verzekerd de heerschappij in de Mid dellandsche Zee te bezitten en dat zij' slechts op een ontmoeting met de Ita liaansche oorlogsmarine wachtten. In feite zijn zij steeds oen strijd uit den weg gegaan en zijn zij er nog veel min der in geslaagd hun hoogdravende be weringen te doen uitkomen, dat zijt de Italiaansche strijdkrachten in 24 uur zouden wegvagen, In de plaats hiervan versterkt Enge land thans zijn strijdkrachten in de Middellandsche Zee, zooals Churchill en thans ook de eerste lord der Admi raliteit, Alexander, aankondigen. De in groote haast gevolgde versterking van de Engelsche vloot in de Middelland sche Zee is beslist geen bewijs voor de veiligheid en zoogenaamde overheer sching van Engeland in deze zee. Hoe moeilijk de positie van Engeland in de Middellandsche Zee is geworden, blijkt overduidelijk uit berichten uit Engelsche bron, zooals o.a. uit het be richt van de Londensche radio over een voorziening van Malta, die slechts ge probeerd kan worden onder de bescher ming van de sterkste eenheden van de oorlogsmarine, alsmede uit een Reuter- bericht, waarin de scherpe daling van het scheepvaartverkeer in het Suezka- naal wordt toegegeven. De verliezen van Italië en Engeland Van bevoegde Italiaansche zijde zijn de volgende vergelijkende cijfers verstrekt over de verliezen bij de vloot en het luchtwapen van Engeland en Italië ge durende drie maanden oorlog, dus van 11 Juni tot 12 September 1940. De Engelsche luchtmacht: Tijd,ens ge vechten neergeschoten of op den bega- nen grond vernield: 363 vliegtuigen, bij dit. getal moeten nog tien andere vlieg tuigen worden opgeteld, die waarschijn lijk vernield zijn, waardoor het getal stijgt tot een totaal van 373 vliegtuigen. De. Italiaansche luchtmacht: De Ita liaansche verliezen bedragen 63 vlieg- uiigen, welke getal overeenkomt met on geveer een zesde gedeelte van de Engel sche verliezen. De vlootvérliezen van Engeland en Italië in deze periode zijn als volgt: Engeland: tot zinken gebracht 31 sche pen, waaronder twee kruisers, zeven torpedojagers, twaalf duikhooten, tien koopvaardijschepen. Bovendien werden 59 schepen min of meer ernstig bescha digd. waaronder zes linieschepen, der tien kruisers, tien torpedojagers, drie duikhooten, drie vliegtuigmoedersche pen en 24 koopvaardijschepen. Italië: tot. zinken gebracht 14 schepen, waaronder een kruiser, drie torpedo- De Italiaansche krijgsverrichtingen in Afrika. Inheemsche cavaleristen voor hun tentenkamp aan het front van Cyrenaïca (Foto Weltbild) TN UITSCHE verkenners hebben geconstateerd, dat een arsenaal ■*-' in Woolwich, dat in den nacht van Woensdag op Donderdag ernstig getroffen is, nog steeds in brand staat. In het kader der gewa pende verkenning, hebben formaties van Duitsche gevechtsvliegers ook Donderdagmiddag vliegvelden en fabrieksinstallaties in het Zuid- Oosten van Engeland en te Londen aangevallen. De Engelsche radio heeft vanmorgen medegedeeld, dat gisteravond om 8.14 uur weer luchtalarm te Londen gemaakt is. Te Londen zelf waren geen bommen neergekomen. Wel zijn in den loop van den nacht eenige bommen in het gebied van Londen neergekomen. Zoo is ten gevolge van het inslaan van een bom een hoofdstraat in een voorstad versperd. In een andere wijk van Londen is een watertoren getroffen. UIT de nieuwsuitzending van de B.B.C. van hedenmorgen bleek ondubbelzinnig, dat de Brit sche censuur sinds den nacht van Woensdag op Donderdag zeer sterk verscherpt is. Het is thans practisch onmogelijk om uit de uitzendingen van de Britsche ra dio bijzonderheden te vernemen over de gevechten om Londen, respectievelijk de te Londen aan gerichte schade. Ook vanmorgen deelde de Britsche radio in korte zinnetjes slechts me de, dat er weer luchtalarm in de Britsche hoofdstad gemaakt had moeten worden, dat het luchtafweer geschut weer den geheelen nacht ge schoten had en de stad onder het ontzaglijk lawaai dreunde op zijn fundamenten. Nadere bijzonderhe den over het verloop der gevechten werden niet bekend gemaakt. Naar het D.N.B. verneemt, be vinden zich Duitsche gevechts vliegtuigen weer op weg om in Zuid-Engeland militaire doelen aan te vallen. De Londensche radio meldt heden morgen, dat naast den slag boven jagers, acht duikhooten, twee snelle patrouilleschepen. Bovendien werden zestien schepen min of meer ernstig be schadigd. waaronder een linieschip, een kruiser, drie torpedojagers, acht duik hooten en drie lichte eenheden. Bij elkaar "opgeteld vormen de Itali aansche vlootverliezen slechts een derde gedeelte van die der Engelschen. Londen vannacht ook Duitsche aanvallen zijn ondernomen op het Noord-Westèn en op de Midlands. De Midlands hebben den tot dusver langdurigsten Duitschen aanval té verduren gehad. Hij heeft verschei dene uren geduurd. Sterk explosieve bommen zijn uitgeworpen. Ook in het Noord-Westen zijn twee bommen geworpen. In den loop van gisteren .zijn bommen geworpen op het Noord- Oosten en het Zuiden. De Zweedsche ochtendbladen staan in het teeken van de aanvallen op Lon den. De Stockholms Tidningen schrijft, dat het onzinnig zou zijn om te ont kennen dat de verschrikking in de groo te stad haar intocht heeft gedaan. Vol gens de Dagens Xyheter denkt men er over, den kantoortijd in Londen te ver korten opdat het personeel vóór het Oude prenten zullen de tentoonstelling sieren, welke Zaterdag geopend wordt in verband met het dertigjarig bestaan van het Koloniaal Instituut te Amsterdam (Foto Pax-Holland) luchtalarm zijn woningen kan berei ken. Men heeft een kantoortijd van 10 tot 16 uur voorgesteld. Het transport der kinderen uit Lon den is in vollen gang. Het moeilijkste .vraagstuk is dat der huisvesting \an de bewoners van het havengebied. De autoriteiten hebben het voornemen, alle leegstaande woningen in andere stadsdeelen voor dit doel in beslag te nemen. Als de luchtoorlog in dit- tem po wordt'voortgezet, moeten maatrege len van verdere strekking getroffen worden. In Oost-Londen is de kwestie cler schuilgelegenheid niet afdoende geregeld. De verzuimen der regeering- Chamberlain in de eerste maanden van den oorlog moeten thans duur be taald worden. De Romeinsche ochtendbladen ver klaren in hun commentaar op den luchtslag boven Londen, dat op den zesden dag van het Duitsche offensief de hevigheid der aanvallen opnieuw is toegenomen. Het geraas der vliegtuig motoren was boven het gedonder van het afweergeschut te hooren. Het hart van het Britsche rijk biedt, aldus de Popoio di Roma, een beeld van ver woesting, zooals de geschiedenis niet kent. Bovendien is men pas aan het begin. Het lot van de Engelsche hoofd stad, van het commercieele hart van het. Britsche imperium, is bezegeld. De afstraffing van Engeland voor alle misdaden in Hamburg, Bremen en Ber lijn is door niets meer tegen te houden. Vanochtend te 6.37 uur Greenwich- tijd is te Londen luchtalarm gemaakt. MILAAN, 13 Sept. (Stefani). Onder den titel „Geen medelijden" publiceert de Popoio d'Italia het volgende artikel: „De lange reeks nachtelijke provocaties van de Royal Air Force tegen Berlijn staat in geen verhouding tot het vreese- lijk antwoord, dat Duitsdhland aan Lon den gegeven heeft. Dit houdt verband met de quantitatieve en numerieke meerderheid van de Duitsche lucht macht in vergelijking met de Engelsche. Als de Engelsche vliegtuigen onder begunstiging van de duisternis er in geslaagd zijn hun doodelijke bommen op de hoofdstad van het Reich te wer pen, waarbij betrekkelijk geringe schade aangericht werd, in verhouding tot de kastijding, die de Duitsche luchtmacht Londen toedient, dan is dat. geen reden, waarom Londen recht heeft op het, me delijden, dat het tevergeefs in de wereld tracht op te wekken. Immers, Engeland heeft niet alleen den oorlog gewild, maar het heeft hem gewild zooals hij heden is. Het tracht de wereld slechts te ontroeren, omdat de kastijding, dao het verdiend heeft, dui zendmaal harder is dan de gepleegde misdaad. Maar dit brengt niemand van de wijs. want iedereen is er van oven tuigd, dat Engeland slechts weent, om dat het er voorheen niet in geslaagd is de anderen te doen weenen. Daarom moet men in het geheel geen medelij den met Engeland, hebben. Als het En gelsche volk zijn verdiende loon gehad heeft, kan het altijd nog op straat met witte lakens zwaaien ten teeken van overgave." Brood op bon no. 6 •s-GRAVENHAGE, 13 Sep- tember. De secretaris-gene raal, waarnemend hoofd van het departement van Land- .bouw en Visscherij maakt be kend, dat gedurende het tijd vak van 16 tot en met 22 September a.s. de met „6" genummerde bonnen van het broodbonboekje tezamen recht geven op het koopen van 2500 gram roggebrood of 2000 gram ander brood. Elk dei- bonnen geeft derhalve recht op het koopen van 125 gram roggebrood of 100 gram an der brood. Dé bonnen, welke 22 Sep tember nog niet gebruikt zijn, blijven voorts nog tot en met Dinsdag 24 September a.s. geldig. NEW YORK, 13 S. D.N.B.). T« Kenwil in New Jersey hebben zich gis teren in de Hercules Powder Company, die dynamiet en rookloos kruit vervaar digt, verscheidene zware ontploffingen, voorgedaan. Zij waren tot 80 K.M. in den omtrek te hooren en veroorzaakten een geweldigen brand. Volgens de tot dusverre onvolledige berichten zouden dusver vijftig dooden en gewonden geteld zijn. De branweer, pólitie en red dingsploegen uit den geheelen omtrek hebben zich naar de plaats des onheils begeven. De ontploffing heeft naar schatting 50 dooden geeischt, tot dusverre zijn 20 lij ken gevonden. Het aantal gewonden is grooter dan 200. De schade zou ruim twee milioen dollar zijn. De kruitfabriek is volkomen verwoest. Het opruimingswerk wordt belem merd door het dreigende gevaar, dat een voorraad van 250.000pond nitro glycerine, welke onder den grond is op- gelagen, zal ontploffen. ZIJ, die zich met ingang van 1 Oct. a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. TOKIO. 13 Sept. (D.N.B.) De Ja pansche pers wijdt aandacht aan de rede. welke Chujchill Woensdag heeft gehouden. De Jomioeri Sjimboen schrijft: „Deze rede toont duidelijk aan, hoe het met Engeland staat. I-Iet in her innering brengen van Nelson en de overwinning op de Spaansche vloot moet het Engelschè volk nieuwen moed gevep. Het is echter niet waarschijnlijk, dat dergelijke wonderen zich zullen herhalen. Ook Frankrijk, heeft een won der verwacht en het is overwonnen. Churchill heeft laten doorschemeren, dat de komende week beslissend zal zijn voor het. lof van Engeland. Alles wijst er op, dat de naaste toekomst het grootste onheil voor Engeland zal bren gen. Het moreel der Engelschen is ook verzwakt door de mededecling van Roosevelt, dat geen troepenzendingen of directe hulp van de Vereenigde Sta ten venvacht moet worden." De Nitsji-Nitsji noemt de rede van Churchill het hulpgeroep van een jnensch op zijn doodsbed. Als de Brit sche luchtvloot sterk genoeg zou zijn om zich als evenwaardige tegenover de Duitsche te plaatsen, dan zou Churchill een rede als deze waarschijnlijk nooit gehouden hebben. DE VERDUISTERING Zonsondergang 20.05 uur Zonsopgang 7.10 uur. f Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1