De eerste taak IN DE OORLOGSVOERING ZIJN GEEN AFSTANDEN MEER Engelsche stem over de Duitsche blokkade REGENMANTELS Egyptisch linnen en gummi weder ontvangen Fa. DUIM BURGER DE EEMLANDER Zaterdag 14 September 1940 Uitgave; VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 68 H' Het weekoverzicht van het D.N.B. wijst op het overwicht van de Duitsche luchtvloot ENGELSCHE MIST DOET GEVAAR niet verminderen Groot-Brittanië heeft het Duitsche offensief uitgelokt, zegt een marine-medewerker der Evening News Desertie op Britsche schepen? 8i/2 UUR ALARM IN LONDEN De politiek van Zuid-Afrika Vergoeding en schade der bombardementen BERICHT AMERSFOÖRTSCK DAGBLAD' ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 ?RIJS DER AÜÏtKlti.HEN vanl4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiên „KEITJES"' bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 ONDERBOUW ET Nederlandsche volk is in wezen behoudend en bedachtzaam. Trouw is een der meest op den voorgrond tredende eigenschappen van den Nederlander. Vandaar dat wij nieuwe dingen, onge acht van wie zij afkomstig zijn of in welken vorm zij worden aangediend, niet dan na lang wikken en wegen aanvaarden. Vandaar ook, dat talloos vele Nederlanders datgene wat in Europa staat geboren te worden, arg wanend beschouwen. Het is niet zoo zeer een quaestie van verstand als wel van gevoel. Zeer velen zijn verstande lijk tot het inzicht gekomen, dat zooals het dezer dagen in het orgaan van de Nederlandsche Unie werd ge formuleerd zich in de huidige we reld een revolutie voltrekt, die in de eerste plaats van geestelijke orde is en eerst daardoor zich uit op alle terrei nen van het maatschappelijke leven. Zeer velen zien de onvermijdelijkheid die sommigen reeds als wenschelijk- heid bestempelen in van een nieuwe orde in Nederland, welke orde dan om nogmaals eene qualificatie van ,,De Unie" te gebruiken nationaal en sociaal zal moeten zijn. Doch tusschen het verstandelijk inzicht en den inzet van eigen krachten om mede te bou wen aan die nieuwe orde gaapt in tal loos vele Nederlandsche gemoederen nog een diepe kloof. Het is dit ge- foe/sconflict, dat menig Nederlandsch hart verscheurt. Het is deze geestelijke crisis, die voor een belangrijk deel het thans weinig behagelijke geestelijk kli maat in ons land bepaalt. I 1UDE vormen, oude normen zijn weggevallen. Nieuwe vormen, nieuwe normen dienen zich aan. Ons volk, behoudend en bedachtzaam als het is, vraagt tijd om die nieuwe vor men en normen te bezien en te leeren doorschouwen. Het weet echter te vens, dat de tijd dringt, dat ieder dra len kan zijn een -wij citeeren de Nieuwe Rotterdamsche Courant - gevaarlijk dralen. Vraagt men vrien den of kennissen, hoe zij zich gevoe len, dan krijgt men als regel een ant woord, dat neerkomt op 'between the devil and the deep sea*. Het ware struisvogelpolitiek om te verbloemen, dat dit inderdaad de gemoedsstemming is van de breede massa van ons volk. Noch met de zweep noch met phrasen of leuzen kan het Nederlandsche volk dit stadium te boven komen. Slechts zij, die hun gedragslijn en hun maat regelen afstemmen op den eigenaard en op de huidige psychische gesteld heid van ons volk, kunnen op den duur met succes als redders in den nood optreden. En de huidige nood in Ne derland is in de allereerste plaats van geestelijken, van psychischen aard. Het Nederlandsche volk moet zich een nieuw huis in een nieuw Europa gaan bouwen. Zij, die bij dien bouw léiding willen of moeten geven, die nen zich er terdege van bewust te zijn, dat de bouw slechts kan slagen, indien de fundamenten degelijk en goed ge legd worden en indien de grond ge schikt en stevig genoeg is om het nieuwe huis te blijven dragen. Anders gezegd, de nieuwe bouwmeesters ongeacht wie zij zijn hebben als eer ste taak het Nederlandsche*volk gees telijk voor te bereiden en rijp te maken voor het .nieuwe'. Indachtig aan het feit, dat ons volk in wezen behoudend, bedachtzaam en trouw is, zoodat de .onderbouw' veel tijd zal vergen. BERLIJN, 14 September (D.N.B.De militaire medewerker van het D.N.B. gene raal von GleiseHorstcnau, schrijft in zijn militair weekoverzicht: „De slag boven en om Engeland heeft, althans wat de actie der luchtstrijdkrachten betreft, een spanning gewekt, die nauwelijks nog schijnt te kunnen toenemen. De in leiding tot deze nieuwe phase in den Duitsch-Engelschen lucht- en zeeoorlog vormt de aankondiging van den „vergeldingsslag" door de Duitsche regeering en de oorlogs leiding. Eenige dagen tevoren had de Britsche minister-president nog prijzend ver klaard. dat Britsche vligers niet ontmoedigd werden, wanneer zij van hun vluchten boven Duitschland met de volledige lading terugkeerden, omdat zij de hun aangewezen militaire doelen niet gevonden hadden. In Duitschland heeft men reeds sedert lang, zooals ook bewezen is door de rede van Hitier, niet denzelfden indruk. Men consta teerde daar juist een 'voortdurend toenemen van de vernieling en beschadiging van objecten, die met oorlogvoering, oorlogsproductie en oorlogsbelang werkelijk niets uitstaande hebben. Dat de Britsche opvatting van oorlogsbelang in den luchtoorlog bedenkelijk dicht nadert tot die, welke in den wereldoorlog tot uiting kwam in de uithongering van ouden van dagen, vrouwen en kinderen, is gebleken uit de mede- deelingen over de arglistige brandplaatjes, die de Britsche vliegers sedert weken ver van de steden en de wapenfabrieken uitgooien om den oogst en de have van vreedzame burgers te vernielen. De gewichtsgrens tusschen kleine en grooie eieren is vastgesteld op 55 gram per stuk. Het sorteeren en wegen geschiedt thans dus met de uiterste nauwkeurigheid. (Foto's Pax-Holland) KONINGIN HELENA VAN ROEMENIE BELGRADO, 14 September (D.N.B.) - Koningin-Moeder Helena van Roemenië is Vrijdagavond in Zuid-Slavië aangeko men. Te 22 uur vertrok zij met den Orjent-express om vanochtend vroeg de Roemeensche grens bij Groot-Kikinda te bereiken. ALFRED KIENZLE VER ONGELUKT STLTTTGART, 14 September De be kende Duitsche zwemmer Alfred Kien- zle, die herhaaldelijk meespeelde in het. Duitsche nationale zevental, is een de zer dagen tengevolge van een ongeval om het leven gekomen. Hoezeer de luchtoorlog aan Britsche zijde reèds lang van alle remmen bevrijd is, is ook aangetoond door de bombarde menten op den Brandenburger Toren de Siegessaeule, welke ook prompt door Reuter bevestigd zijn. Met het oog op deze feiten stelt de Duitsche berichtge ving er veel prijs op té verklaren dat ook de verscherpte aanvallen, die sedert een week op Londen en geheel Engeland wor den gedaan, nog steeds op militaire en strategische doelwitten gericht zijn. De officieele commentaren herinneren er ook steeds weer aan, dat het er voor Duitschland alleen op aankomt, de oor logskracht van Engeland te vernietigen. Dat deze vernietigingsstrijd zal doordringen -tot in den wortel van de Britsche gevechts- en wapenings kracht, behoeft overigens niet te wor den betwijfeld met het oog op de vastbeslotenheid der Duitsche lei ding. Eveneens is het duidelijk, dat met de toenemende veelvuldigheid der Duitsche luchtaanvallen ook het burgerlijke leven in Engeland steeds zwaarder getroffen moet worden. Woorden van haat noch van gerust stelling kunnen verbergen, dat het slag veld, waarop de worsteling tusschen En geland en Duitschland zich afspeelt, de laatste maanden geweldig gegroeid is en in de afgeloopen week een omvang heeft aangenomen, waarvan men zich tot dus verre geen voorstelling kon maken. Ook de hui'ger, die te Hamburg of Berlijn, te Londen of Liverpool den schuilkelder op zoekt, is tot strijder geworden. De vraag van de meerderheid, vooral in de lucht, wordt van uur tot uur meer besproken. Dat het vliegbereik der Duitsche'lucht macht onvergelijkelijk veel grooter is, kan nauwelijks ontkend worden. De Duitsche luchtbases liggen in een lange rij van Noorwegen tot de Westkust van Frankrijk, bijna voor de poorten van Londen, terwijl de Royal Air Force zelfs voor het Ruhr- gebied reeds aanzienlijke afstanden moet afleggen. De uitwerkingscoëffi- cient voor een Britsch vliegtuig dat Berlijn wil bereiken, staat tot die van het Duitsche toestel, dat naar Lon den vliegt, als 1 tot 10, of zelfs 1 tot 15. Indien men de groote numerieke meer derheid der Duitsche luchtmacht in aan merking neemt, kan over het resultaat der vergelijki ng moeilijk twijfel bestaan, ook wanneer men technische en moreele factoren buiten beschouwing laat. Zoo mogelijk nog duidelijker is de situatie op het gebied van de jachtvliegtuigen. Het. is een feit, dat het Brifsche jachtvlieg- BERLIJN, 13 September (A.N.P.). Iji een beschouwing over den oorlogstoestand schrijft de marinecorrespondent van de Evening News, dat alle Duitsche maatregelen m de nabuurlanden van het Rijk een defensief karakter hebben gedragen, teneinde zich te verweren tegen de Britsche heerschappij ter zee en tegen het blokkadesysteem. De Britsche marinemedewerker noemt in dit verband de blokkade uitdrukkelijk een aan valsmiddel. Wij weten niet, wat den schrijver van dit artikel tot de voor de Engelscben opmerkelijke bekentenis heeft gebracht, dat het offensief van Groot-Brittannië het offensief van Duitschland zou hebben uitgelokt. Deze opmerking komt van een kant, die tot dusverre steeds het tegendeel heeft beweerd. De geheele Britsche oorlogspro paganda berust op de stelling, dat Duitschland in hef verloop van dezen oorlog van aanval tot aanval is overgegaan en alle Britsche maatregelen slechts reacties zijn ge weest op de Duitsche offensieven en begeerten naar offensieven. Wanneer thans in de Evening News wordt, gesproken van het Engelsche of fensief. dan speelt daarbij het verlangen om het Britsche publiek over de thans ingetreden phase van den uiterst benar den Britschen toestand met een popu lair woord te misleiden, een rol. Al wordt Londen een puinhoop, wij hebben de blokkade. Dit kan de schrij ver van dit artikel bedoeld hebben. In ieder geval echter constateert hij niet meer of minder, dan wat. men in Duitschland vastgesteld wil zien. nl. dat de totale blokkade de uiterste vorm van den aanval in het. algemeen en de macht daartoe reeds in vredestijd en zonder meer een aanvalsdreiging is. De Fuehrer heeft in zijn laatste rede de monsterachtigheid van de mogelijk heid tot blokkade aangeduid en gezegd, dat een toestand, waarbij het eene volk alle andere volken al naar gelang zijn verlangen daartoe kan verbieden, be paalde dineen te consumeeren of niet. een voor den vrede onder de volken on draaglijke toestand beteekent. In overeenstemming gebracht met den eisdh van dezen oorlog betee kent dit, dat Engeland verslagen moet worden, opdat Europa, van de nacht merrie van een Britsche blokkade be vrijd wordt. Het geheele wezen van de Duitsche oorlogvoering komt in deze formule tot uiting. Uit overzeesche neutrale havens wordt vernomen, dat de daar af en toe nog uit Engeland aankomende Engelsche sche pen sedert, eeriigen tijd niet meer in hun thuishavens uitgerust en van pro viand voorzien, worden. De zoodoende gewekte ontevredenheid als gevolg van gebrekkige verzorging zou reeds in een aantal gevallen tot desertie van officie ren en bemanning hebben gelpid. Ook het succesvolle optreden van de Duit sche duikhooten tegen de Britsche con- vooien zou reeds duidelijk merkbare ge volgen hebben gehad. Dikwijls zouden de kapiteins des nachts trachten, de convooien te verlaten, daar meermalen reeds op den eersten réisdag schepen uit de convooien worden beschoten. Al deze verschijnselen bewijzen duidelijk, dat Duitschlands blokkade en zee-oorlogvoe- rine tegen Engeland reeds ongewoon duidelijk voelbaar is geworden en da' ondanks de verzekeringen van den Brit schen minister van levensmiddelenvoor ziening reeds ernstige moeilijkheden bii den aanvoer van levensmiddelen wor den ondervonden. tuig de kuststreek ten Zuiden van Lon den reeds voor een groot deel heeft over gelaten aan den Duitschen tegenstander. De eerste groote botsingen tusschen de jachteskaders spelen zich meestal pas boven de hoofdstad af. De kracht van de Duitsche actie vindt haar uitdrukking in de mededeeling,dat Rijksmaarschalk Hermann Goering van de Noord-Fran- sche kust af den strijd van de door hem geschapen luchtvloot persoonlijk leidt. Churchill wist in zijn laatste radiorede ook veel te vertellen over groote Duit sche voorbereidingen tot een landing. Het gevaar zal ook geenszins voorbij zijn, als de beroemde herfst- en wlntermisten over de eilanden zullen dalen. Aan Duitsche zijde hebben tot dusverre op het land slechts kust- batterijen het woord gehad. Zij hebben er toe bijgedragen, dat de haven van Dover in puin werd gelegd, en zij hebben vijandelijke batterijen tot zwijgen gebracht. Objecten op veertig kilometer af stand worden onder vuur geno men. In de oorlogvoering zijn er geen afstanden meer. Naast dit reusachtige drama op het wereldtooneel wordt de handelsoorlog der Duitsche vliegers, kruisers, torpedo jagers, duikhooten en motortorpedoboo- ten onverdroten voortgezet. De duikboot van kapitein Prien heeftop één tocht de Britsche scheepsruimte met 40.000 ton verminderd door het tot zinken brengen an zes welgewapende koopvaardijsche pen. Gedurende de maand Augustus heb ben marine- en luchtvloot bijna 700.000 ton naar den bodem der zee overgeschre ven. In het eerste oorlogsjaar is oVz mil- lioen ton tot. zinken gebracht, waarvan de Engelschen drie millioen toegeven. Daarbij moet in aanmerking worden ge nomen, dat de handelsoorlog pas eenige maanden na het uitbreken van den oor log krachtig werd aangevat. Bijzonder opmerkelijk is. dat de vijandelijke vracht schepen, die tot zinken worden gebracht, hijna altijd in sterk convooi varen. De middelen, waarmede de .geallieerden zich in de laatste jaren van den wereldoorlog tegen de Duitsche duikbootvloot verde digden, hebben veel van hun uitwerking verloren." EX KONING CAROL BARCELONA. 14 Sept. (D.N.B Ex- koning Carol van Roemenie wil langer dan volgens zijn oorspronkelijk plan in Catalonie blijven. Hij is in de badplaats Sitges aangekomen. BERLIJN, 14 September (D.N.B.). Eenige Duitsche gevechtstoestellen van het type Do 17 hebben Vrijdagmiddag een groot aantal benzine- en olietanksin de nabijheid van Buckingham Palace ge bombardeerd. Voorts zijn aanvallen ge daan op een station en spooremplace- menten op de lijn Londen-Gravesend ten Zuiden van Eritli, op eenige hout-en pa pierfabrieken en op verschillende silo's ten Noorden van Whitechapel. De uit werking der bommen kon in weerwil van het slechte weer goed waargenomen worden. Een der Duitsche vliegtuigen is nog niet terug gekeerd. Het luchtalarm te Londen in den nacht van Vrijdag op Zaterdag eindigde te 4.31 uur,, na 8V2 uur geduurd te hebben. D.N.B. meldt uit Mitchellfield: Vliegerofficieren, die hier gestation- neerd zijn, hebben tegenover de New- York World Telegramm verklaard, dat Londen voor zijn verdediging tegen de Duitsche luchtmacht nog slechts kan re kenen op het afweergeschut en de bal lonversperringen. Door het gebrek aan piloten kunnen gevechtsvliegers enz. on mogelijk afgelost worden en de dringend noodige rust krijgen. Het zijn steeds weer dezelfde vliegers dia in den strijd moeten worden gebracht. Geen piloot kan echter geruimen tijd dienst doen zonder aflossing. De oververmoeidheid hij de Engelsche vliegers blijkt reeds na- deelig te zijn voor hun zekerheid en'hun uithoudingsvermogen. Het Britsche ministerie van luchtvaart deelt mede dat de Duitsche luchtaanval len in den afgeloopen nacht zijn voortge zet en in't bijzonder gericht waren op 't gebied van Londen en Zuid-Wales De aanvallen begonnen kort na het invallen van de schemering en duurden in den nacht voort. In de Oostelijke, Westelijke en Zuidoostelijke wijken werd op vele plaatsen schade aangericht, In verschei dene districten zijn fabrieksgebouwen beschadigd, terwijl er branden uitbra ken. Bijzonderheden zijn nog niet be kend. DE ENGELSCHE STRIJDKRACHEN IN HET VERRE OOSTEN SJANGHAI, 13 Sept. (D.N.B.)Na een diensttijd van zeven jaren als opper bevelhebber van de Engelsche strijd krachten in het Verre Oosten, is admi raal sir Percy Noble door vice-admiraal sir Geoffrey Layton afgelost. De over dracht, van het commando vond plaats te Singapore. IAN6ESTRAAT 56 TE1.3II8 PEfi/CURE 6N MASSAGE Meerderheid der regeering is niet groot GENEVE, 14 September (A.X.P.) De Temps van 11 September bevat een uitvoerige correspondentie uit Pretoria naar aanleiding van de onlangs plaats gehad hebbende stemming over 't voor stel van generaal Hertzog, terug te kee- ren tot de neutraliteitspolitiek. Over do mogelijke politieke ontwikkeling in cie Zuid Afrikaansche Unie wordt hierin gezegd: Natuurlijk'is een politieke ommekeer en een regeeringswijziging altijd moge lijk. Wanneer zij thans komen zou. zeu zij aanleiding geven tot zeer ernstige moeilijkheden, die tot verstoring van dc orde en tot burgeroorlog zouden kunnen leiden. Hef politieke lot der Zuid-Afri- kaansche Unie zal met zekerheid in Europa beslist worden. Dc overwinnin gen van Duitschland versterken de op positie tegen de regeering en een nieu we reeks successen zou het, evenwicht der politieke krachten ten gunste van de nationalisten kunnen doen verschui ven, want de meerderheid der regeering is niet zeer groot. Het Duitsche Rijk vergoedt alle door zijn burgers geleden schade BERLIJN, 13 Sept. (V.P.B.) De Duitsche regeering heeft reeds aan het begin van den oorlog maatregelen ge nomen. om te voorkomen dat staats burgers, die tengevolge van militaire operaties schade aan hun persoon of eigendom lijden, deze schade zelf zou den moeten dragen. Alle schade van dien aard wordt door het rijk vergoed. Inge volge een in September 1930 uitgevaar digde verordening hebben alle Duitsche burgers die tengevolge van een aanval op het Rijksgebied verwondingen op- Ioopcn, recht op de noodige verzorging en vergoeding. Ingeval van overlijden wordt een vergoeding uitgekeerd aan hun nagelaten betrekkingen. Een an dere verordening regelt de vaststelling en vergoeding van schade, toegebracht aan roerende of onroerende goederen, tengevolge van een aanval op het Rijks gebied. Deze regeling van de schadever goeding volgt na de vereischte aanvrage bij bijzondere beslissing. Voor de hespoe- diging van het herstel van woongelegen heid worden voorschotten verstrekt. BEGENADIGING VAN HONGAREN EN BULGAREN BOEKAREST. 14 September. (D.N.B.). Bij Koninklijk Decreet z'jn alle Hon garen en Bulgaren uit het aan Honga- rijen en Bulgarije afgestane gebied, die wegens politieke delicten veroordeeld waren, begenadigd. ZIJ, die zich met ingarug van 1 Oct. a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. DE VERDUISTERING Zonsondergang 19.58 uur. Zonsopgang 7.14 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren). Dames- en Kinderconfectie - Arnh.weg 26 Tel. 3977

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1