Zeven vliegvelden bij Londen onbruikbaar gemaakt De Italiaansche opmarsch in Egypte Nieuwe Zendtijdregeling vanaf 14 October a.s. DE EEMLANDER Woensdag 18 September 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 69 Londens bevolking leeft onder den grond Engeland heeft ongeveer 230.000 man samengetrokken Actie niet tegen Egypte gericht BERICHT Konoye roept op tot eenheid Britsche bommen op België PROGRAMMA'S WORDEN VERZORGD DOOR ALLE BESTAANDE OMROEP- VEREENIGINGEN HILVERSUM I WORDT NED. PROGRAMMA Verlenging mandaat van het Lagerhuis? AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maandcD voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week "15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85 Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON ÏNTERC. 4620 PRIJS OER ADVERTEM IEN van rc2els f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 GEWELDIGE BRANDEN GEVEN DEN WEG AAN VAN DE DUITSCHE TOESTELLEN BERLIJN, 17 September. HET frontbericht van het D.N.B. luidt als volgt: Als zichtbaar succes van de jongste Duitsche bomaanvallen op de vliegvelden bij Londen kon geconstateerd worden, dat van de tien tot dusverre nog bruikbare vliegvelden in de,omgeving van de Britsche hoofdstad er thans niet minder dan zeven door welgerichte bommen totaal on bruikbaar zijn gemaakt. Zij zijn dusdanig vernield, dat een inbedrijf- stelling binnen afzienbaren tijd niet te verwachten s. Tegen den middag begonnen de Duitsche vergeldingsaanvallen met onverminderde kracht. Alleen op den dag moest in de Britsche hoofd stad reeds vijf maal luchtalarm gegeven worden, dat iederen keer verscheidene uren^duurde. In den nacht is de kracht van de neerge worpen bommen van alle soorten kaliber tot vanochtend vroeg nog aanzienlijk toegenomen. Geweldige branden in havens, droogdokken, wapenfabrieken en andere militaire objecten geven den weg aan van de Duitsche eskaders bommenwerpers. Over de principieele beteekenis van het opnieuw optreden van de Duitsche marine-artillerie aan de Kanaalkust bij de acties tegen Engeland kan geen twijfel bestaan. De Duitsche kustbatterijen geven hiermede aan, dat de weg door het Kanaal thans door haar practisch is afgesloten. DE eerste berichten, van neutrale zij de over de Duitsche aanvallen op Londen in den afgeloopen nacht zijn thans binnengekomen. Terwijl de laatste dagen onder de bevolking de meening was ontstaan, dat de kracht der Duit sche aanvallen langzamerhand afnam, moesten de Londenaars thans tot hun verrassing constateeren, dat het bom bardement aanzienlijk heviger is ge worden. Naar men verneemt, heeft de uitwerking der aanvallen zich zelfs verveelvoudigd. In de industriewijken zijn de fabrieken soms door een enkc len bom van het zwaarste kaliber in puin gelegd. Het bombardement moet zelfs voor mensehen met sterke zenu wen, die op kilometers afstand in de schuilkelders der woonwijken zaten, on- verdragelijk geweest zijn. Het lucht doelgeschut is den geheelen nacht in actie geweest, doch de uitwerking was nihil. De toestand in Londen DE Londensche correspondent van de Stockholms Tidningen meldt, dat de ontruiming van Londen reeds ver scheidene dagen aan den gang is. Ieder, die het even kan betalen, zendt vrouw en kinderen naar de provincie. Toen de correspondent door de winkelstraten ging, waar het anders druk is, was het er stil en eenzaam. Over de toestanden in de ondergrond- sche, die. als schüilgelegenheid ter be schikking gesteld is, Schrijft het blad: „Londenaars slapen in een ijzige koude op smerige perrons. Duizenden arme stedelingen hokken onder den grond bijeen. Zelfs op de trappen zaten men- schen te slapen. De correspondent kon bijna niet op het perron komen zonder op iemand te trappen. Het is de drang tot zelfbehoud, die de arme bevolking van Londen er toe brengt, hun toevlucht diep onder den grond te zoeken. Reeds in den middag koopen de menschen een kaartje van twee pence. Zij brengen kussens en eetwaren, soms ook matras sen, mede. Als het treinverkeer stil staat, wordt de geheele ruimte in he slag genomen. De Engelsche regeering heeft, door deze ontwikkeling toe te la ten, een moeilijk probleem geschapen, dat door de News Chronicle treffend wordt getypeerd met de woorden „Dit is ons grootste schandaal". Een bericht in de Noticias Graficas geeft een beeld van de verandering in het alledaagsche leven te Londen se dert de vergeldingsaanvallen van het Duitsche luchtwapen. In dit bericht wordt gezegd, dat de Engelsche koop lieden hun handel geheel moeten reor- ganiseeren, omdat alleen nog maar din gen worden gevraagd, die direct of indi rect met den oorlog in verband staan. Dientengevolge zijn ook de prijzen van deze goederen met sprongen omhoog gegaan en staan thans in geen verhou ding meer tot de werkelijke waarde. Zoo heeft een winkel in de T nndensehe city een speciaal soort rubberplaatjes uitgestald, waarop men volgens i'ui raad van de autoriteiten stevig moet hij ten, teneinde bij het neerkomen van huilende bommen niet met de tanden te klapperen. Leidingen en fabrieken vernield A de succesvolle vernietiging van talrijke electrisrhe centrales te Londen en omgeving zifn Duitsche ge vechtsvliegers. naar het D.N.B. ver neemt, er in den afgeloopen nacht in geslaagd met bijzonder welgerichte, bommen ook een bovengrondsche hoog spanningsleiding te vernielen. De Armstrong-fabriek te Birming ham kan haar opdrachten uit het bui tenland niet meer uitvoeren, naar uit betrouwbare hrond verluidt. Bij een der laatste nachtelijke aanvallen, waarbij ook zware treffers geplaatst werden op de Rolls Royce fabrieken, werden alleen al vijfduizend motorrijwielen vernield Bijna de geheele fabricatie is verlamd De kabelverbinding tusschen Londen en New York is Maandagavond tegen middernacht plotseling verbroken, aldus een bericht van United press. Men ver moedt, dat de toevoer van sterkstroom te Londen door bommen getroffen en defect geraakt is. Britsche mededeelingen X-T ET Britsche ministerie van lucht vaart maakte hedenmorgen het vol gende bekend: Bij het vallen van den nacht hebben de vijandelijke vliegtuigen hun aanval len in verscheidene deelen des lands hervat. De vliegtuigen concentreerden zich echter grootendecls om Londen. Evenals in de vorige nachten werd Lon den door kleine formaties aangevallen. Het ministerie van luchtvaart en het ministerie voor de binnenlandsche vei ligheid maken het volgende bekend: Volgens tot dusver ontvangen gege- De vernielingen aan de Liebfrauenkirche te Hamm. (Foto Scherl). vens is het aantal der slachtoffers die tijdens de aanvallen op Londen in den nacht, van gisteren veroorzaakt werden niet- zoo groot als die van de vorige nachten en veel kleiner dan die van de eerste aanvallen op de hoofdstad. In de omgeving van Londen is het aantal slachtoffers niet groot. Eenige personen werden echter doodelijk getroffen. Tot dusver is bekend geworden, dat twee vijandelijke bommenwerpers door onze jagers tijdens de nachtelijke luchtge vechten zijn neergeschoten. Overdag viel van eenig optreden van den vijand in de lucht weinig te bespeuren. Ongeveër om 7 uur des morgens heeft een vijan delijke formatie boven de kust van Kent gevlogen. De aanvallen worden voortgezet ONDANKS storm en regen gaan de aanvallen, naar het D.N.B. verneemt, op Londen voort. Steeds opnieuw klin ken de sirenes en kondigen het naderen van nieuwe Duitsche vliegtuigen aan. De Engelsche luchtdoelartillerie is bij de tactiek van den voorldurenden aanval gedwongen, geweldige hoeveelheden munitie te gehruiken. De aanvallen on dervinden van het verkwistende gebruik van munitie geen hinder. Het spervuur wordt doorbroken en de bommen wor den op de van tevoren bepaalde doelwit ten geworpen. Ook aanvallen op Liverpool ï-} E hevige vernielingsaanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen richt ten zich den afgeloopen nacht behalve tegen Londen, ook met bijzondere kracht in verscheiden golven tegen Liverpool. De bekende groote levensmiddelenpak- huizen in de omgeving van de haven werden weer zwaar getroffen. Aangeno men mag worden, dat de situatie op het gebied van de levensmiddelenvoorzie ning der stad hierdoor ernstig in gevaar gebracht is. ROME, 17 September. (D.N.B). DE Romeinsche bladen worden geheel beheerscht door den op marsch van de Italiaansche troepen in Egypte. De actie van maarschalk Graziani stuit, naar het Giornale d'ltalia opmerkt, op een' verbitterden, ja bijna wanhopigen tegenstand, die echter den op marsch der Italiaansche troepen niet tot staan kan brengen. Door de jongste versterkingen heeft Engeland in Egypte ongeveer 230.000 man uit alle deelen van het Britsche imperium samengetrokkendie ruim voorzien zijn van oorlogsmateriaal. L_T ET Giornale d'ltalia schrijft verder, 11 dat de Italiaansche troepen bij hun zegevierenden opmarsch voor Sidi Bar- rani zijn aangekomen, dat een bruggc- hoofd vormt van de tweede Britsche verdedigingslinie, bestaande uit artille rie- en machinegeweerposten. beschermd door forten en vliegvelden. De Italiaan sche troepen bevinden zich bij Sidi Bar- rani tachtig kilometer over de grens en zullen nog 130 kilometer moeten afleg gen om de, versterkte stellingen van Mersa Matroeh te bereiken. De Italianen stuitten op een wanhopi- een tegenstand van de Engelschen, die in Egypte aanzienlijke strijdkrachten hebben samengetrokken. Op 1 Augustus bevonden zich in Egvpte 110.000 man schappen, voornamelijk bestaande uit Engelsche Hindoes, Australiërs, en Rho- desiërs. Hierbij moeten nog worden ge voegd 80.000 man, die uit Palestiha naar Egypte zijn gestuurd. Dc Engelsche le gerleiding achtte deze strijdkrachten on voldoende en zeer kort geleden zijn in Egypte nog 30.000 soldaten aangekomen. In totaal beschikken de Eiigelschen over 230.000 soldaten, die de beschikking heb ben over 500 vliegtuigen en 1.000 pant serwagens van alle soorten kaliber, tien duizenden mitrailleurs en automatische wapens. Engeland, dat van Egvpte een centrale heeft gemaakt voor oorlogsope- ra ties tegen Italië en zijn koloniale be zittingen. heeft in Juni een vergeefschen aanval ondernomen op Cyrenaica. Dit offensief, dat werd afgeslagen, kwam vanuit Egvpte. Het is dom te beweren, znoals de Britsche propaganda doet, dat de Italiaansche actie een bedreiging he- teekent voor de onafhankelijkheid en de vrijheid van Egvpte. De Italiaansche actie, aldus besluit het Giornale d'ltalia. is uitsluitend ge richt tegen de militaire strijdkrachten. ZIJ, die zich met ingang van 1 Oct. a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschynende num mers gratis. Situatie waarin Japan zich bevindt zal nog ernstiger worden TOKIO, 17 Sept. (Domei). De pre mier, Konoye, heeft vanmorgen de leden van de voorbereidende commissie voor een nieuwe nationale structuur gewaarschuwd, dat de situatie, waarin Japan zich bevindt, „in de nabije toekomst" nog ernstiger zal worden. Het Japansche volk moet zich werkelijk „als één man" vereenigen om deze nationale crisis te boven te komen, zoo verklaarde de premier en wees er op, dat de tijd, dat de uitdrukking „als één man" louter als een toevoeging beschouwd kon worden, tot het verleden behoort. Ko noye duidde den aard van de dreigende crisis niet nader aan. Inmiddels is de voorbereidende com missie ontbonden, na sinds 28 Augustus j.l. zesmaal vergaderd te hebben, met de aanvaarding van een program en nevenbepalingen voor de nieuwe natio nale beweging, die officieel nog geen naam heeft. De commissie heeft aan Konoye de beslissing gelaten omtrent den naam van de beweging, de vast stelling van den zetel, de regeling der betrekkingen tusschen den premier en den voorzitter, de benoeming van vice- voorzitters en de gedetailleerde organi satie van de werkzaamheden van het hoofdkwartier. Admiraal Kosjiro Oikawa, minister van marine, heeft bekend gemaakt, dat de vloot in samenwerking met. het leger energiek zou deelnemen aan de tot standkoming van de beweging. Veertig dooden BRUSSEL. 17 Sept. (D.N.B.). De Belgische burgerbevolking is in den nacht van Zondag op Maandag weer het slachtoffer van Britsche bomaanval len geworden. De Engelsche vliegers wierpen op verscheiden plaatsen, die geenerlei militaire objecten bezitten, weer lukraak brand- en brisantbommen. Bijzonder zwaar werden de inwoners van Antwerpen getroffen. Daar sloegen Britsche hommen in enkele door arbei ders bewoonde wijken in. Enkele arhei- dershuizen stortten in. Omstreeks veer tig burgers werden gedood. De opwin ding onder de bevolking van Antwer pen over dit optreden der Engelschen is buitengewoon groot. die Engeland op Egyptisch grondgebied samentrekt. De Italiaansche actie moet beschouwd worden als een vrijheidsoor log voor Egypte: Britsch communiqué X-J ET Engelsche ministerie van voor lichting publiceert het volgende le- gerhéricht uit Cairo: Hoewel de vijand zijn strijdkrachten grootendeels om Solloem concentreert, zijn sterke vijandelijke afdeelingen met onze voorhoeden in dé omgeving van Boegboeg in contact gekomen. (Eigen berichtgeving) 1\/F ET ingang van Maandag 14 October a.s. zal een nieuwe zendtijd- A regeling worden ingevoerd, waardoor de programma's der radio- omroepvereenigingen weer in een meer vastomlijnd kader worden gebracht. Spoedig is de nieuwe 415-Meter-zender te Lopik gereed en komt men ook klaar met het ombouwen van den tegenvyoordigen 415-Meter-zender te Jaarsveld tot een provisorischen zender op de 301-golflengte, dit laatste in afwachting van het gereedkomen van den nieuwen zender van de Nozema op 301 Meter, tegen het einde van dit jaar. Vanaf Maandag 14 October zal nu op de drie volgende golfleng ten worden uitgezonden: 415 Meter: Hilversum I; 301 Meter: Hilver sum II; 1875 Meter: Kootwijk. "LI ILVERSUM I zal gebruikt worden *-A voor uitzendingen welke zullen worden aangekondigd als „Neder- landsch Programma", te verzorgen door alle omroepvereeniging bij toer beurt. Op Hilversum II zullen de omroep vereenigingen hun „eigen" program ma's uitzenden, dus gelijk als dat vóór den oorlog het geval was. De Kootwijkzender zal in gebruik blijven voor de uitzending van nieuws berichten in de Ncdcrlandsche en in vreemde talen, omlijst door muzikale programma's, verzorgd door de om roepvereenigingen, als tot nu toe. Voor den tijd, dat de oorlogstoestand voortduurt, zullen de uitzendingen des avonds om 9 uur worden beëindigd en des morgens om 8 uur aanvangen. De zendtijdverdeeling is opgezet volgens een schema dat veertien dagen duurt en dan weer van voren af aan begint. We laten hieronder het uitzendschema voor de drie golflengten volgen, zooals dit op werkdagen zal gelden voor de eerste twee weken: HILVERSUM I (Golflengte 415 Meter) Nederlandsch programma Maandag 14 October: V.A.R.A. Dinsdag 15 October: A.V.R.O. Woensdag 16 October: N.C.R.V. Donderdag 17 October: K.R.O. Vrijdag IS October: N.C.R.V. Zaterdag 19 October: V.A.R.A. Zondag 20 October: Zie afzonderlijke regeling onderaan. Maandag 21 October: N.C.R.V. Dinsdag 22 October: K.R.O. Woensdag 23 October: V.A.R.A. Donderdag 24 October: A.V.R.O. Vrijdag 25 October: A.V.R.O. Zaterdag 26 October: K.R.O. Zondag 27 October: Zie afzonderlijke regeling onderaan. HILVERSUM II (Golflengte 301 Meter) Maandag 14 October: N.C.R.V. Dinsdag 15 October: K.R.O. Woensdag 16 October: V.A.R.A. Donderdag 17 October: A.V.R.O. Vrijdag 18 October: A.V.R.O. Zaterdag 19 October: K.R.O. Zondag 20 October: zie afzonderlijke regeling onderaan. Maandag 21 October: V.A.R.A. Dinsdag 22 October: A.V.R.O. Woensdag 23 October. N.C.R.V. Donderdag 24 October: K.R.O. Vrijdag 25 October: N.C.R.V. Zaterdag 26 October: V.A.R.A. STOCKHOLM, 17 Septemher (D.N.B.) Churchill zou, volgens berichten uit Londen, het voornemen hebben het mandaat van het huidige Lagerhuis te verlengen. Normaliter zou de zittings periode van het Lagerhuis op 20 Sep tember geëindigd zijn. In buitenland sche kringen te Londen verklaart men dit voornemen van Churchill daarmede, dat hij in elk geval een volksuitspraak uit den weg wil gaan. ARGENTIJNSCHE AFGEZANT NAAR AMERIKA NEW YORK, 17 Sept. (D.N.R.) Dr. Ju lian Echevcrria, de chef can den gezond heidsdienst van de Argentijnsche mari ne, is. naar men verneemt, met een spe ciale opdracht aan boord van een schip in de Vereenigde Staten aangekomen. KOOTWIJK (Golflengte 1875 Meter) Maandag 14 October: A.V.R.O. Dinsdag 15 October: N.C.R.V. Woensdag 16 October: K.R.O. Donderdag 17 October: V.A.R.A. Vrijdag 18 October: K.R.O. Zaterdag 19 October: A.V.R.O. Zondag 20 October: zie afzonderlijke regeling onderaan. Maandag 21 October: K R O. Dinsdag 22 October: V.A.R.A. Woensdag 23 Octoher: A.V.R.O. Donderdag 24 Octoher: N.C.R.V. Vrijdag 25 October: V.A.R.A. Zaterdag 26 October: N.C.R.V. De programma's op Zondag WAT nu de programma-indeeling op v v de Zondagen betreft, kan worden, medegedeeld, dat de uitzendingen uit twee homogene deelen zullen bestaan, voor wat de golflengten van Hilver sum I en Hilversum II hetreft. Op Hil versum I zal eiken Zondagmorgen een ochtend-kerkdienst van 10—12 uur wor den verzorgd door de N.C.R.V. of de K.R.O., al naar. gelang zij aan de beurt van uitzending zijn. Op -Hilversum II wordt des morgens van S10 uur een morgenwijding en des avonds van 5.30 7 uur een kerkdienst uitgezonden door de N.C.R.V. of de K.R.O., als zij aan de beurt van uitzending zijn. Op Zondagen waarop de A.V.R.O. des mor gens uitzendt, worden deze uitzendin gen onderbroken voor een der drie bo vengenoemde diensten, resp. te verzor gen door de N.C.R.V. of de K.R.O. Op Zondagen waarop de V.A.R.A des mor gens uitzendt, verzorgt de V.P.R.O. van 10—12 uur een kerkuitzending. De uitzendingen van 12 uur tot slui tingstijd rouleeren wederom volgens een vast systeem, enkele onderbroken door avondkerkdiensten, wanneer de A. V. R. O. of de V.A.R.A. uitzendt. Doen zij dat niet, dan vinden de avondkerkdien sten natuurlijk in de gewone uitzendin gen van- de N.C.R.V. of de K.R.O. plaats. Op Kootwijk (1875 M.) zullen geen kerkuitzendingen plaats vinden. Op-de Kootwijkzender verzorgt de K.R.O. op Zondag 20 Octoher de eerste uitzending. Op de drie volgende Zondagen doen dit achtereenvolgens de A.V.R.O., de N. C, R. V. en de V.A.R.A De V.P.R.O. yoORTS zal de V.P.R.O. eiken werk dag des avonds van 18.30 tot 19.00 uur een uitzending verzorgen op do golf lengte 301 Meter (Hilversum II), en bo vendien op iederen werkdag dat de V.A.R.A. aan de beurt van uitzending is, des ochtends van 1010.20 uur een mor genwijding op Hilversum I of Hilver sum II. Het A.N.P. Behalve de regelmatige uitzen dingen van nieuwsberichten op de golflengte van Kootwijk (1875 M.), zullen op de golflengten 301 en 415 Meter door het A.N.P. nieuwsbe richten worden uitgezonden om 8 uur. 12.45 uur, 17.15 uur, 19.00 uur (dagcommentaar), 20 uur en 20.55 uur. Dit geldt ook voor de Zonda gen, met uitzondering evenwel van het dagcommentaar om 19 uur, dat dan vervalt. DE VERDUISTERING Zonsondergang 19.49 uur. Zonsopgang 7.20 uur. (Znoals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1