RIBBENTROPNAAR ROME TER BESPREKING DER NIEUWE ORDE Graziani heeft groot succes bereikt in Egypte Engelsch parlementslid wil twaalf Duitsche steden mèt de inwoners vernietigen DE EEMLANBER Donderdag 19 September 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang Na. 70 Midden in den eindstrijd tegen Engeland li oud on de as-mogendheden zich reeds met den komenden opbouw bezig De aanvallen op Engeland nog niet op hoogtepunt Terugtocht der Britten instede van offensief Levendige debatten in Ulsters parlement Ander voorstel: „Berlijn wegvagen van aardbodem" Duizend tractors voor de Zuid. Dobroedsja EINDE VAN DEN ZOMERTIJD BERICHT Nieuwe Engelsche luchtaanval op Hamm AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0-15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 i' iïIJS DER ADVERTENTiEN van lregels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BERLIJNSCHE ochtendbladen schenken groote aandacht aan de reis van den rijksminister van buitenlandsche zaken, Von Rib bentrop naar Rome. Zoo schrijft de Voelkische Beobachter: Niet alleen de strijd tegen Engeland, doch ook de midden in dezen strijd komende en door den strijd geboren nieuwe ordening van Europa werpt vraagstukken en problemen op, die zooals de uitspraak van Weenen heeft aan getoond door de staatslieden der asmogendheden bestudeerd en opgelost, moeten worden. VON RIBBENTROP (Foto Archief A.D.) Iedere gemeenschappelijke gedachten- wisseling brengt Europa een stuk ver der naar de oplossingen, die de volken van het tot dusverre van Engeland af hankelijke continent verbeiden. Midden in den beslissenden strijd tegen Enge land, tijdens de aanrollende luchtaan vallen tegen het Britsehe eiland en tijdens den zegevierenden opmarsch door de zandwoestijnen van Noord- Egypte, binden Duitschland en Italië den helm vaster en verkondigen dien geest van kameraadschap, die na de overwinning de geest in Europa zal zijn. De Essener National zeitung bekijkt de reis vanuit de gezichtshoek, dat overeenkomstig de ervaringen, de ge- dachtenwisselingen tusschen de as- partners dadelijk op den voet. gevolgd worden door gemeenschappelijke da den. Diegene, die den huidigen toestand beschouwt, ziet de in de naaste toe komst door het vastbesloten inzetten van alle krachten der beide verbonden mogendheden op te lossen vraagstuk ken duidelijk voor oogen. Het is, tot. een korte formule terugge bracht, de eindstrijd tegen Engeland* die thans in een beslissend stadium is gekomen en alle krachten van Duitsch land en Italië in den beslissenden stoot vereenigd zal zien. De onherroepelijke ineenstorting van Groot-Brittannië ech ter stelt alle in de naaste toekomst op duikende vraagstukken van de nieuwe ordening van Europa, van het Middel- landsche Zee-gebied en van de wereld aan de orde. De opbouwende politiek van de as-mogendheden móet zich thans reeds met de oplossing van deze vraag stukken bezig houden. Duitsche aanvallen nog steeds niet op hun hoog tepunt Men stelt te Berlijn vast. dat de mili taire bedrijvigheid op het oogenblik door een sterke uitbreid,ing van de Duitsche actie tegen Engeland geken merkt wordt. De legerberichten spre ken over „rollende en steeds in kracht toenemende" aanvallen op Londen en op Liverpool. In militaire kringen te Berlijn wordt de methode van luchtoor logvoering, die thans wordt toegepast, als de „tactiek van de voortdurende aanvallen" aangeduid. Neutrale correspondenten berichten dan ook, dat Londen in den nacht van Maandag op Dinsdag de zwaarste lucht aanvallen heeft doorstaan, die tot dus verre zijn voorgekomen. Zij melden, dat de Duitscbers in dezen nacht bommen hebben gebruikt, die geheele huizen blokken in de centra der bewapenings industrie verwoestten. Binnen £4 uur werd 19 maal luchtalarm gemaakt. Londenaars, die gehoopt hadden, dat de Duitsche aanvallen reeds hun hoog tepunt hadden overschreden, hebben in dezen nacht kunnen vaststellen, dat dit nog steeds niet het geval is. Een be richt uit Amerika, dat de telegrafische verbinding met Londen verbroken is, haalt men te Berlijn aan als een be wijs voor de juistheid van Duitsche berichten omtrent vernieling van talrij ke electriciteitswerken en een groot aantal hoogspanningsdraden. Van beteekenis voor de uitbreiding der aanvalsoperaties is de mededeeling in het verdere bericht óver de beschie ting van de havens van Dover door Duitsche kustbatterijen. Amerikaan- sche berichten, dat ook Londen door geschut beschoten zou zijn, worden te Berlijn noch bevestigd, noch ontkend. Daar echter Parijs in den Wereldoorlog op een afstand van 120 K.M. door Duitsch geschut beschoten is, heeft men te Berlijn verklaard, dat de technische mogelijkheid voor een beschieting van Londen, dat op een afstand van slechts 140 K.M. van den Kanaalkust ligt, in elk geval bestaat. BOMMEN OP WEERT WEERT, 19 Sept. Gisteravond om halftwaalf zijn boven Weert zes bom men omlaag geworpen. Deze .vielen grootendeels in achtertuinen van per- ceelen aan den Singel, welke om de oude kom van de stad loopt. De 6chade beperkte zich tot het vernielen van rui ten en dakpannen. Persoonlijke onge lukken vielen niet voor. Ook bommen op Wageningen WAGENINGEN. 19 Sept. In den af- geloopen nacht hebben Engelsche vlie gers zeven bommen geworpen nabij Wa geningen. Een bom wa&- van zwaar kali ber. Zij kwamen terecht in boomgaarr den nabij Nudè. Persoonlijke ongeluk ken kwamen niet voor. De materieele schade is gering en beperkt zich tot en kele gesprongen ruiten van het gebouw van het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen. ,FORMU LIERENGEDOE" OVER BOORD BERLIJN', 19 Sept. (V.P.B.). Minis- terialdirigent., dr. Schlotterer, van het ministerie van economische zaken, een vah de leidende figuren van de afdee- ling buitenlandsche handel van het mi nisterie, heeft zich over do vooruitzich ten van dei buitenlandschen hondel in Europa uitgelaten. Hij zuric, dat het Duitsche Rijk er in geslaagd was om met Europa als kern een soiled blok van buitenlandschen handel te schep pen, dat bewezen heeft, tegen de Brit sehe blokkade bestand te zijn. De goe- derenruil tusschen de Europeesche lan den onderling i6 aanmerkelijk versterkt geworden. De officieele instanties, zoo stelde dr. Sdhlotterer vast, zijn zich daarnaast zeer goed bewust van de schaduwzijde van het Duitsche systeem voor den buiten landschen handel. Deze wordt, veroor zaakt door de economische beperkingen, die in Versailles aan het Duitsche volk zijn opgelegd. Dr. Schlotterer kondigde tenslotte aan, dat na den oorlog het „förmulierengedoe" overboord geworpen zal worden. Vooral deze aankondiging heeft in economische kringen veel vol doening gewekt. Duitsche officieren worden ter gelegenheid der bijeenkomst van het burgerlijk bestuur van een der eilanden voor de Fransche Kanaalkust begroet door den procureur van het eiland. (Foto Scherl) BERLIJN, 19 Sept. (A.N.P.) Van Duitsche zijde wordt mede gedeeld: Naar het Britsehe hoofd kwartier te Cairo meent te weten, hebben de Italianen bij de inne ming van Solloem aan de Egypti sche Noord-Westgrens „talrijke manschappen en voertuigen ver loren". Dit is de stereotype for mule, waarmede de Engelschen een nederlaag in een overwinning omzetten. Zoo hebben zij van Kutno over Narvik tot Duinker ken een waren triomftocht ge maakt- Een feit ife, dat maarschalk Grazixni met dezen opmarsch in verbazend kor ten tijd en door uiterst moeilijk terrein het eerste belangrijke aanvalsdoel be reikt heeft, want Solloem is niet zoo maar, zooals de Engelschen thans be weren een onbeteekenend. gehucht aan de Lybische grens, doch het was de sleu teletelling van de eerste Britsehe ver dedigingslinie tegen het Cyrenaika-ge- bied. Een officieel Britsch communiqué moest Dinsdagavond reeds den ver deren opmarsch der Italianen langs den grooten kustweg naar Alexan dria melden. Sidi el Barnni, het uit gangspunt van de tweede Britsehe verdedigingslinie, is door twee ge motoriseerde Italiaaneche colonnes bezet. Voorts is hét een feit, dat de Engelschen op deze plaats, instede van hun „roemrijken terugtocht", een offensief hadden ontworpen. Aan de Egyptisch-Libysche grens ston den achter een muur van prikkeldraad versperringen, mijnenvelden en ver sterkte stellingen reeds sedert begin 1929 sterke gemotoriseerde strijdkrach ten tot een aanval gereed, terwijl Italië overeenkomstig de verklaring van den Duce, dat hij Egypte niet in den oorlog wilde betrekken, aanvankelijk een af wachtende houding aannam, begonnen de Engelsche uitvallen met gecombi neerde acties te land en ter zee reeds in de eerste dagen na de oorlogsverkla ring van Italië. In het bewustzijn van de gedwongen positie, waarin zich Egypte onder de vuist van de Britsehe heerschappij be vindt, heeft Italië zijn zegevierende op marsch aangevangen. Hij richt zich niet tegen de onafhankelijkheid van Egypte, integendeel: hij zal de aanspraken van een der oudste cultuurlanden op aarde om over éigen lot te kunnen heslissen, redht doen wedervaren, wanneer het gd- MAARSCHALK GRAZIANI (Foto Archief A.D.) weid van den Britsehe indringer een maal gebroken is. Egypte, dat wil voor de lieeren van de City niets meer en niets minder zeggen katoen. Het is tegelijkertijd een der hoeksteenen voor het evenwicht van het Britsehe wereldrijk. Dezen toestand van gewetenlooze uitbuiting en onvoorwaar delijke afhankelijkheid van Egypte heeft Engeland door het z.g. bondgenoot schapsverdrag trachten te verdoezelen, doch thans toont het weer zijn ware ge zicht. Geen Britsch communiqué zal de wereld er aan kunnen doen twijfelen, dat de Egyptenaren met de Italiaaneche driekleur de vrijheid zien oprukken. DUBLIN, 19 Sept. (D.N.B.). De Irish Independent maakt melding van een levendig debat in het Noord Iersche par lement., waarbij de regeering van Ulster (Noord-Ierland) door de Labourafge- vaardigden fel is aangevallen. De afge vaardigde Agnew heeft het ontslag van de regeering geëischt, omdat zij het ar beidsvraagstuk, ondanks alle beloften, niet weet op te lossen. De afgevaardigde Beattie klaagde er over, dat er in Noord- Ierland Britsch© arbeiders werk vinden, terwijl Iersche arbeiders langs de straat loopen. De afgevaardigde Henderson stelde de emigratie van zijn landgenooten voor, omdat nergens in de wereld in een zoo arm land de leden der regeering en po litici zulke enorme salarissen ontvan gen, terwijl'70.000 personen gebrek lij den. De minister-president praat van of fers, die hii het volk brengt. In werke lijkheid heeft hij 200,000 pond van het volk ontvangen. Volgens berichten uit Belfast hebben Noord-Iersche nationalistische leden van het. parlement in een verklaring gewe zen op de onmenschelijke en het. volken recht hoonende toestanden op het gevan genisschip van Strangford Lough. De gevangenen op dit schip staan voortdu rend aan levensgevaar bloot door de zee- en luchtstrijdkrachten van de oorlog voerende mogendheden. Het gevange nenschip herbergt, ongeveer tweehonderd personen, hoofdzakelijk Iersche nationa listen en republikeinen, waarvan er eenige zonder vorm van proces sedert Kerstmis 1938 zijn geinterneerd. DEENSCH-RUSSISCH HANDELSVERDRAG MOSKOU, 19 Sept. (D.N.B.) Woens dag is hier het Deensch-Russische han delsverdrag onderteekend. BERLIJN, 19 Sept. (D.N.B.)Met groote verontwaardiging keert de Ber liner Boersenzeitung zich tegen de eisch van het Engelsche Lagerhuislid. Ca- zalet, die in een ingezonden stuk aan de Times eischt, dat men zonder onder scheid te maken de Puitsche burgerbe volking moet bombardeeren. De afge vaardigde stelde voor, twaalf Duitsche steden met totale vernietiging te bedrei gen. Voor het geval de Duitsohers „de ze twaalf, door Engeland ter dood ver oordeelde steden zouden ontruimen", zou het Engelsdhe opperbevel twaalf nieuwe steden opgeven, die vernietigd moeten worden. In geen geval mogen, zoo verklaarde de afgevaardigde, alleen de steden gebombardeerd worden, doch ook de menschen moeten lijden. Deze schandelijkheid, aldus schrijft het Berlijnsche blad, verdient een bij zondere zichtbare plaats aan de schand paal van de politieke misdaden van Groot-Brittannië. Wij constateeren, dat de Engelschen, sedert de moord op de kinderen van Freiburg, ondanks alle Duitsche waarschuwingen, maand na maand, week na week, en iederen nacht Duitsche woonwijken, duidelijk te her kennen als niet-militaire objecten, ker ken en eenzaam liggende boerderijen, hebben aangevallen en dat de Duitsche vergelding pas na vier maanden is ge komen. De Naohtausgabe schrijft: Het Engelsche volk wordt hiermede door Winston Churöhill langs een om weg verklaard, dat, wanneer er niets anders overblijft, men zal over gaan tot !het laf vermoorden van Duitsche burgers, teneinde zich op de een of andere manier te verdedi gen. De Daily Mail van 13 September pu bliceert twee brieven, die aantoonen, dat het voorstel van (ten Engelschen af gevaardigde, Cazalefc, om twaalf Duit sche steden met den grond gelijk te ma ken bij het Engelsche publiek op een vruchtbaren bodem is gevallen. Een anonieme schrijver uit Bristol stelt voor eens alle Engelsche bommenwerpers te gen één Duitsche stad te laten optre den en deze van den aardbodem weg te vagen. Daarna moet men door middel van de radio en door het neerwerpen van pamfletten de Duitsohers in kennis stellen van deze wraakneming. Ook Gerald Green uit Hampshire acht dit voorstel geschikt om „Hitier en zijn godlooze horden" te intimideeren. Hij zou echter niet een willekeurige stad, doch Berlijn in 24 uur in de asch willen laten leggen. SOFIA, 19 Sept. (D.N.B.) Geheel Bulgarije staat in het teeken der voor bereidingen voor den intocht der troe pen in de Zuidelijke Dobroedsja, die volgens het verdrag op 21 September om 9 uur begint. Op denzelfden dag en op hetzelfde uur zal te Sofia de buitenge wone zitting van de Sobranje worden gehouden. Den dag daarvoor zal het par lement de agenda aannemen, die waar schijnlijk slechts twee punten bevat: goedkeuring van het verdrag van Kra- jowa en het verleenen van een speciaal crediet voor de Zuidelijke Dobroedsja ten bedrage van ongeveer een milliocn lewa. De Bulgaarsche pers publiceert een oproep tot het uitsteken van de vlag in stad en land. De voor den intocht be stemde troepen zijn reeds op de vier hoofdwegen, waarlangs de intocht zal geschieden, geconcentreerd. De overdrachtscommissies hebben, naar de pers meldt, do haar in het ver drag toegewezen sectoren bereikt en daar de werkzaamheden aangevangen. De Bulgaarsche leden der commissies werden overal door de Bulgaarsche be volking met vreugde verwelkomd. In de Zuidelijke Dobroedsja worden eveneens voorbereidingen getroffen voor de fees telijke ontvangst der Bulgaarsche troe pen. De minister van landbouw Bagrianoff heeft voor het uitzaaien van de winter gewassen in de Zuidelijke Dobroedsja duizend landbouwtractors in gereedheid doen brengen. Deze zullen zoo mogelijk tegelijk met de troepen het land bin AMSTERDAM, IS Sept. De „Deutsche Volkswirt" deelt mede, dat in het geheele Duitsche Rijk op 6 October des ochtends te 3 uur de klok ken een uur achteruitgezet zullen worden. Hiermede zal een einde worden gemaakt aan den zomertijd, welke in het voorjaar werd ingevoerd, teneinde langer van het dag licht te kunnen genieten. Deze maatregel zal ook gel den voor het bezette Neder- landsche gebied, zoodat hier dus de Middel-Europeesche tijd zal gelden. ZIJ, die zich met ingang van 1 Oct. a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. HAMM, 19 Sept. (D.N.B.) Na de Engelsche vliegeraanvallen op de Lieb- frauenkirche te Hamm, hebben Brit sehe vliegtuigen in den nacht van Dinsdag op Woensdag opnieuw dyna miet- en brandbommen boven Hamm uitgeworpen, waardoor een woonhuis vernield en een ander zwaar bescha digd werd. Militaire of andere voor den oorlog belangrijke doelwitten zijn niet getroffen. De bevolking van Hamm is over dit nieuwe optreden des te meer veront waardigd, daar zij zich den pas kortgete-r den gepleegdon overval herinnert, waar door tengevolge van dynamietbommen vele particuliere huizen werden be schadigd. Het bij Hamm gelegen vis- schersdorpje Vischershoefen heeft Zon dagmiddag bezoek gehad van Engel sche vliegers, die zonder ergens reke ning mee te houden met machinegewe ren op de tuintjes der inwoners vuur den, waardoor een schoolkind weri gedood. Andere Britsehe aanvallen wa ren gericht op de woonhuizen in het Zuidelijke deel van Hamm, 'op een groot kantoorgebouw in het centrum der stad, op woonkolonies in Heesen bij Hamm. waar zeven personen om het leveri kwamen, op boerenwoningen in Berge en Rhijnern bij Hamm, als mede op koloniehuisjes in Radbod. Ook in Krefeld lieten Britsehe vlie gers Zondagavond laat bommen vallen op een woonwijk, die bij den helderen maneschijn duidelijk te herkennen was en bovendien door het neerlaten van epn lichtkogel tot dopl was gekozen. Twee woonhuizen werden hier ver nield. Drie personen kwamen om het leven, terwijl vele anderen voor een deel zwaar gewond werden. In een ko lonie bij Krefcl'd waren tengevolge van neergeworpen hommen twee dooden en vele gewonden te hetreuren. DE VERDUISTERING Zonsondergang 19.46 uur. Zonsopgang 7.22 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren). nentrekken, om aldus volgens den wensch van don minister op symboli sche wijze uitdrukking te geven aan de vreedzame bedoelingen van Bulgarije in de Zuidelijke Dobroedsja.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1