Geen blinddoek, we een accoord Vannacht zijn tal van fabrieken geraakt ■II JAPONNEN Stof en Tricot 100% wol voor 36 Fa. DUIM BURGER DE EEMLANDER Wie durft? Zaterdag 21 September 1940 Uitgave; VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 72 Drie bommen op Vlissingen Tijdens een der jongste nachtelijke luchtaanvallen op Londen Bom op een Britsch recruteerings- bureau Onderscheiding voor Rijkscommissaris R.A.F. TRACHTTE HAMBURG AAN TE VALLEN Gebrek aan slaap Koning Faroek onder Engelsche controle Medische Hulp BERICHT AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maan^en voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week 015 Binnenland iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVERTENTIEN vanl—rebels i 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigbeids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel* 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i 1.Bewijsnummer extra f 0.05 T—T ERSTEL en wederop- ■*- bouw waren de slag woorden. die onmiddellijk na de capi tulatie alom in den lande opgeld de den. Het woord eendracht evenzeer, al werd het wat aarzelender en met meer voorbehoud geuit. Wij zijn thans vier maanden verder. En wat is er in die vier maainden in practisch of orga nisatorisch opzicht bereikt? Bedroe vend weinig, als men den ernst van den toestand in aanmerking neemt. Zeker, er is een stortvloed van woor den over óns volk losgelaten; er zijn nieuwe concentratiegroepen ontstaan. Maar de allen omvattende concentra tie, de werkelijke eendracht van ons vólk ten aanzien van de wezenlijk vi tale aangelegenheden is nog even ver te zoeken als vóór Nederland in den oorlog werd betrokken. De politieke reorganisatie (of wat als zoodanig wordt aangemerkt) van ons volk heeft in sommige opzichten plaats gevon den, doch de samenwerking tusschen de diverse oude en nieuwe groepen is nog even ver te zoeken als voorheen. Dit wil zeggen, zij is er slechts ten negatieve, tegen en niet met anderen. Het Nederlandsche volk gaat voort schuilevinkje met de werkelijkheid te spelen, omdat het deze werkelijkheid nu eenmaal niet prettig vindt. Of de werkelijkheid, die hard en veelal verre van fraai is, zich stoort aan" de gevoe lens van het Nederlandsche volk, is een vraag, die men liever onbeant woord \laat. Wf IE meent, dat een blinddoek den man siert, kan zich heden ten dage gelukkig gevoelen in ons vader land. Maar tusschen een blinddoek en een kous over den kop ligt vaak maar een kleine tusschenruimte. Als het waar is, dat struisvogels aan struis vogelpolitiek doen, dan kunnen de Kaffers en de Boschjesmannen zich gelukkig prijzen, daar het feit, dat die sierlijke, snelle en kostbare vogel bij het naderen van gevaar zijn kop in het zand steekt, de jacht op het dier voor de Wilden aanzienlijk vergemak kelijkt. Doch laat ons het beeld niet verder vervolgen en terugkeeren van de Zuid-Afrikaansche jachtvelden naar de Nederlandsche realiteit. Deze is, dat de voormannen der diverse groepeeringen als kemphanen tegen over elkaar staan. Waardig is dit beeld niet. Waardiger en meer in het belang van het Nederlandsche volk en van zijn toekomst (en deze is de inzet van het heden, ongeacht hoe de vrede luidt) zou het zijn, als de voorman nen van de Nederlandsche Unie, de Nationaal Socialistische Beweging en Nationaal Front ophielden, met* hun onderlinge geruzie en met het schrij ven van verklaringen tegen elkaar. Want dit geschrijf en getwist verwart de massa en dreigt ons volk te bren gen in een toestand van latenten bur geroorlog, die verlammend werkt op iedere activiteit in positieven, opbou- wenden zin. Die toestand heeft het gröote gevaar, dat hij ons volk aan zichzelf ten onder doet gaan juist in de meest critieke phase van' zijn geschie denis. Een phase, die vóór alles sa menwerking en samenbinding van alle krachten vraagt. En zooal samenwer king niet mogelijk blijkt, onthouding van onderlingen strijd en van onder linge verkettering is wel mogelijk. En niet slechts mogelijk, doch gebiedend noodzakelijk in het belang van gansch het Nederlandsche volk. welk belang onnoemelijk veel zwaarder weegt dan de methoden van de Nederlandsche Unie, van de Nationaal Socialistische Beweging of van Nationaal Front. j AT wij dan, willen, wat wij dan beoogen met het schrijven van deze regelen? Niet minder en ook niet meer dan dat de drie in deze beschou wing genoemde bewegingen zich met elkaar verstaan ten einde te komen tot een gentlemen's agreement, inhouden de, dat zij hun onderlingen strijd, zul len staken, dat zij zich verbinden om tijdens den duur van het te sluiten accoord elkander niet in de wielen te rijden en elkander niet te verketteren, om elkander's fouten en verleden niet op te rakelen of te gebruiken als pro paganda voor eigen kraam, doch ieder voor zich voort te gaan op den juist of begaanbaar geachten weg naar een zoo goed mogelijke toekomst van Ne derland. Zulk een accoord zou niet slechts aan de binnenlandsche rust, aan het geestelijk klimaat en aan de toekomst van ons vaderland ten goe de komen, het zou tevens zoowel voor de Nederlandsche Unie als voor de Nationaal Socialistische Beweging en Nationaal Front meer gelegenheid openen om het Nederlandsche volk in kennis te stellen met den eigenaard, met de idealen en de practische oog merken van ieder dier bewegingen. A LLE drie genoemde stroomingen hebben in het verleden, ook in het jongste verleden, fouten gemaakt. In dien de voormannen dit eèns ieder voor zich of beter nog gezamen lijk erkenden, zou eene politieke winst voor gansch ons volk en voor ieder dier bewegingen geboekt zijn, die er mag wezen. Het is toch zoo, dat de blinddoek den man wel, doch het boe tekleed den man ongeacht of hij be hoort tot de N.S.B., Nationaal Front om de N.U. niet ontsiert. Wat wij vragen is niet een compromis, niet een grootsten gemeenen deeler van begin selen en methoden, doch wel een be hoorlijke, fatsoenlijke houding jegens elkaar, een houding, die geïnspireerd is op het welzijn en de toekomst van gansch ons volk. Kortom een gentle men's agreement. Wie neemt het ini tiatief Wie heeft in eigen kring vol doende gezag om te .beginnen'? Of heel kort: Wie durft? Vele gewonden VLISSINGEN, 21 September. Gisteravond hebben Engelsche vliegtuigen drie bommen boven de stad Vlissingen uitgeworpen. Een huis geraakte in brand. In de Kas teelstraat kwamen twee bommen neer, waardoor de ruiten van alle huizerf braken. Ook in de Badhuis straat viel een bom. Er zijn veel gewonden. VAN DE SYRISCHE GRENS, 21 Sept. (D.N.B.) Volgens berichten uit Jeruzalem hebben onbekende daders op klaarlichten dag een bom geworpen naar het Britsche recruteeringsbureau nabij de Jaffa-poort, waar aanmeldingen voor de nieuwe Arabische militie wor den ingeschreven. Er werd schade aan het gebouw veroorzaakt, terwijl talrijke voorbijgangers werden gewond. De da ders konden in het tumult ontvluchten. In Jeruzalem zijn aanplakbiljetten ge vonden, die iederen Arabier, die zich voor Engeland laat aanwerven', ipet den dood bedreigen. 's-GRAVENHAGE, 21 Sept. De Führer heeft den Rijkscommissaris voor ihet bezette Nederlandsche ge bied;, rijksminister Seyss Inquart als erkenning voor zijn -verdiensten voor de uitvoering van oorlogsop drachten het „Kriegsverdienstkreuz" eerste klasse verleend. De jonge koning Michael van Roemenië geering een parade af neemt, kort na de aanvaarding der re- (Foto Scheri) BERLIJN. 21 Sept. (D.N.B.) In den afgeloopen nacht hebben de Engelschen met twee golven ge tracht hun aanvallen op Hamburg en de rijkshoofdstad te hervatten. Ook ditmaal gelukte het den vijand door en masse in werking gebrach- ten en verrassend optredenden af weer te verhinderen zijn taak uit te voeren. Een deel der vliegtuigen, dat over de Duitsche bocht Hamburg naderde, werd toen het de monding van de Elbe had bereikt, door nachtjagers en afweerge schut verdreven. Een andere Britsche formatie slaagde er in tot West Duitsch- land door te dringen. Zij kwam echter in de provincie Hannover tegenover een krachtige luchtafweerversperring en vloog, achtervolgd door nacht jagers terug. De hommen op Heidelberg Omtrent de Engelsche luchtaanvallen op niet militaire doelen in de universi teitsstad Heidelberg alsmede op Bruch sal verneemt het D.N.B. nader van oog getuigen. dat de Britsche vlieger in den maan verlichten nacht meermalen in glijvlucht over de Heidelberger arbei derswijk Pfaffengrund vloog en daarbij duidelijk moet hebben gezien, dat hier sprake was van een aantal kleine woon huizen. Desondanks daalde de vlieger plotseling lager en wierp toen vlak achter elkaar zeven hommen uit. Een der huizen werd door een bom getrof fen, waarbij een gemeente-arbeider en zijn beide kinderen om het. leven kwa men. Andere huizen werden door bom- splinters en door luchtdruk aanzienlijk beschadigd. Ook in de kleiné stad Bruchsal in Baden werden de bommen bij helderen maneschijn in glijvlucht op een dicht bevolkte woonwijk, die precies tusschen de stadskerk en het ziekenhuis ligt, ge worpen. Tot in den verren omtrek van de plaatsen, waar de bommen terecht gekomen zijn, bevindt zich geen enkel militair doel. fabrieksgebouw of spoor weg emplacement. Door het bombarde ment werden ook hier vrijwel uitslui tend menschen uit minder welgestelde kringen getroffen en van hun onderdak beroofd. Zoo viel een bom in een huisje van één verdieping, dat evenals het huis er naast, instortte. Door een andere bom werden twee meisjes bedolven, waarvan er een om het leven kwam. Twee huizen verder werd een achtjarige jongen door bomsplinters levensgevaar lijk gewond. Ook hel historische slot van Bruchsal. het beroemde rococo Eén foto, die gemaakt werd tijdens een der jongste Duitsche luchtaanvallen op Londen. De door het maanlicht reeds helder verlichte hemel wordt doorkruist door de stralen der zoeklichten. De met A. en B- gemerkte plaatsen zqndoo^ zware bommen getroffen. ONAFGEBROKEN LUCHTAANVALLEN OP LONDEN ,Duitschers kunnen de aanvallen langer volhouden dan de Engelschen ze kunnen weerstaan" Opslagplaatsen in brand BERLIJN, 21 Sept. (D.N.B.) - De nachtelijke aanvallen van het Duitsche luchtwapen op Engeland zijn gisteravond bij het invallen der duisternis weer begonnen. Het zwaartepunt der acties lag weer in Londen, waar behalve de haven installaties en dokken aan de Theems talrijke militaire en voor den oorlog belangrijke doelen, vooral in de Oostelijke wijken der stad, ondanks uiterst krachtig luchtafweervuur en talrijke schijn werpers, met succes met bommen van allerlei kaliber werden be stookt. Het effect der neergewor pen bortimen kon, daar het zicht helder was, in bijna alle gevallen duidelijk worden waargenomen. Associated Press meldt uit Londen, dat bij den laatsten Duitschen nachtaan- val vele industrieele gebouwen in het Londensche gebied zijn getroffen en dat een groote fabriek in Oost Londen in vlammen is geschoten. Vooral zwaar ge troffen zijn verscheidene levensmidde- lenfabrieken en opslagplaatsen, zoodat reeds talrijke opdrachten zijn gegeven aan Amerikaanscbe firma's voor de le vering van voor het gebruik gereed zijn de levensmiddelen. Volgens een mede- deeling van het ministerie vhn land bouw in Washington betreft het hier voornamelijk reuzel- en vleeschconser- ven. International News meldt uit Londen, dat Vrijdag in het Oosten der stad een ..geheimzinnige ontploffing" heele hlok- ken huizen heeft doen schudden. Aange zien op >hét moment der ontploffing geen Duitsche vliegtuigen boven Londen vlo- gen, vermoedt men. dat een tijdbom tot ontploffing is gekomen. De Chicago Daily News noemt, in een bericht uit Londen de nachten daar een ..vreeselijke hel" welke nooit, schijnt te eindigen. Nimmer hebben menschen een dergelijke beproeving moeten doorstaan. Ieder is geerepen door afgrijzen en men bouwwerk van de vroegere bisschoppen ■van Spiers, werd bij den Britschen lucht aanval zeer ernstig beschadigd. Een bom'ontplof te op het trottoir, vlak voor het slot en veroorzaakte aanzienlijke schade aan een vleugel van het gebouw. moet zich afvragen of de weerstands kracht van Londen sterk genoeg zal zijn. Veel, zoo niet alles, hangt er van af hoe snel de regeering de kwestie van een doeltreffende luchtbescherming kan regelen. In andere Amerikaansche berich ten uit Londen wordt het probleem van den slaap, als bijzonder urgent aangeduid. Wanneer de Londensche bevolking geen voldoende mogelijk heid om te slapen krijgt, zal haar weerstandskracht zeer spoedig ver dwenen zijn. De Amerikaansche politieke correspon dentie Weekly Foreign Letters houdt zich in een verhandeling bezig met de betrekkingen van Amerika tot Enge land.' Zij schrijft o.m.: Twee dingen zijn zeker. De verwoestingen van het Duit sche luchtwapen in Engeland verminde ren het Engelsche oorlogspotentieel, veel meer dan door de Amerikaansche „af- weermaatregelen" goed gemaakt kan worden. De Duitschers zijn in staat hun slagen voor onbepaalden tijd voort te zetten terwijl de Engelschen ze geenszins voor onbepaalden tijd kunnen uithouden. De industrieele herwapening, van Ame rika leidt er slechts toe Churchill aan te moedigen in zijn nutteloozen tegen stand en Duitschland op te wekken voort te gaan met de verwoesting van de Britsche hoofdstad, zonder dat Enge land ook. maar de geringste kans heeft offensief op te treden tegen de spilmo- gendheden. Amerika, zoo wordt in hét artikel iro nisch verder gezegd, begint reeds te wen nen aan de nieuwe Engelsche propagan distische zwendelarij, dat Suez en Gibral tar voor Engeland niet bijzonder waar devol zijn en dat. een ontruiming van de Middellandsche Zee door dc Engelschen de verdediging van het Britsche eiland aanzienlijk zou versterken en het tijd stip zou bespoedigen, waarop een En- gelsch expeditiecorps uit Engelands roo- kende puinhoopen zal opstaan voor de verovering van Europa. Behoeefi Uw voet zooals het moet! ROME. 21 Sept. (D.N.B.) Vol gens een bericht van de „Message- ro" van de Egyptische grens is ko ning Faroek onder Engelsche con trole gesteld. De Egyptische wacht van den Koning is uit het paleis van den Koning verwijderd en ver vangen door Engelsche soldaten. BETER WEER BOVEN HET KANAAL BERLIJN, 20 Sept. (D.N.B.). Tegen den middag is het weer boven het. Ka naal beter geworden. Duitsche gevechts- en jachtvliegtuigen zijn, naar het D.N.B. verneemt, opnieuw voor den aanval op gestegen. Zij zullen hdn bommen werpen op militaire doelen in Zuid-Engeland. laaf ze regelmatig behandelen 4e» lANGESTRAAT 56 TEU3II8 PEDICURE en MASSAGE Zondag hebben dienst de volgende genee«« heeren: Batenburg, Utrechtscheweg 18, Telef. 5358* 1 Boersma, Oude Soesterweg 225, Tel. 5327. Hulp wordt alleen verstrekt voor ziekte gevallen, die medische hulp dringend noodig he'oben. Zondag heeft dienst de apotheek van Schouten, Varkensmarkt 19b, Tel. 3767. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen! Mej. v. d. Grient, Breestraat Sb; Tel. 6830. Mey. de Leun, Soesterweg 15; Tel. 4973. ZIJ, die zich met ingang van 1 Oct. a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. OUDE SCHEPEN UIT- DE V.S. NAAR ENGELAND? NEW YORK. 21 Sept. (D.N.B.) Naar in scheepvaartkringen alhier verklaard wordt, is tijdens den oorlog in Noorwe gen ook het Britsche luxe schip Georgic, een 27.759 b.r.t. metende mailboot van de Cunard-White Star. door Duitsche vliegers zwaar beschadigd. Voorts is nog een passagiersschip van dezelfde lijn, de Franconia (21.157 b.r.t.) door vliegtuighommen getroffen. Beide sche pen zijn er echter in geslaagd, een ha ven te bereiken om gerepareerd te wor den. Op het oogenblik liggen zij nog in het dok. Ten aanzien van de in de pers opge doken beweringen, vplgens welke Enge land dertig oude koopvaardijschepen van de Noord-Amerikaansche' scheep vaart-autoriteiten \vü koopen. heeft staatssecretaris Huil verklaard, dat hem daarover niets bekend is. Hetzelfde zeide hij over 'de vermoedens, volgens welke de Vereenigde Staten toestemming zou den willen geven tot opleiding van Ca- naticesche piloten in de. Zuidelijke sta ten der V.S. Volgens een mededeeling van den minister van marine zijn zes van de on langs in Canada aangekomen oude Ame rikaansche torpedojagers bij de Cana- deesche vloot ingedeeld. DE VERDUISTERING Zonsondergang 19.42 uur. Zonsopgang 7.25 uur. Zooals men weet is iedereen ver plicht tasschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren) Dames- en Kinderconfectie - Arnh.weg 26 Tel. 3977

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1