Kapitein de Graaf van de LAZ vertelt een triest verhaal 11 Zes Britsche landings pogingen verijdeld Moedig gedrag van eersten machinist Groeneveld Een nieuw Noorsch bestuur ingesteld DE EEMLANBER Donderdag 26 September 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 76 DERDE SALVO SLOEG IN GRAAF CIANO HEDEN NAAR DUITSCHLAND BERICHT Vele dooden en gewonden Onderhandelingen met de oude politieke partijen afgebroken Leiding berust bij de „Nasjonal Samling AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week i 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummert f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 ?RIJS DER ADVt&TthllEN van*4regelif 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids>advertentiên voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel* 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 's-GRAVENHAGE, 25 Septembera Een verslaggever van het A.N.P. heeft een onderhoud gehad met den heer De Graaf, den gezag voerder van de „Laz 11", het Nederlandsche roode kruisschip, dat door een Engelsch oorlogsschip beschoten werd. Deze Roode Kruis- schepen kruisen dag en nacht langs de kusten en op de open zee op zoek naar in nood verkeerende menschen, naar verongelukte zeelieden en vliegers, onverschillig van welke nationaliteit. Hun bemanningen verrichten een menschlievend werk, waaraan groote gevaren zijn ver bonden, maar zij trotseeren deze gevaren, wetende dat haar aanwe zigheid noodig is, dat dan hier, dan daar armzalige schipbreukelingen hulpeloos ronddobberen of verongelukte vliegers den horizon afturen naar een reddingbrengend schip. In den nacht van 22 op 23 Sep tember zoo begon kapitein De Graaf bevond ik mij met de „Laz 11" op 51 graden 55 minuten Noorderbreedte en 3 graden 31 minuten Oosterlengte, d.i. onge veer 15 zeemijlen bewesten Goe- ree. De nacht was helder en het schip lag in het licht van de maan. De windkracht was 6 en onze koers Oost-Noord-Oost. Om drie uur 's nachts zagen wij oranje-roode lichtkogels in de lucht. Zij werden in de richting van ons schip afgevuurd. Hierop deed ik direct de Roode-Kruis- lichten ontsteken. Ook paf ik signalen op de stoomfluit. Natuurlijk dachten wij, dat men aan boord van het andere schip nu wel zou weten, dat wij volko men onschuldig waren en dat ons vaar tuig een Roode-Kruisschip was. Tot onzen grooten schrik echter loste de oorlogsbodem eenige secon den later een salvo. De projectielen kwamen vóór ons schip in het wa ter terecht. Direct daarop volgde een tweede salvo en dezen keer vie len de granaten achter ons vaar tuig in. het water. Het derde salvo, dat onmiddellijk na het tweede werd afgevuurd, sloeg midscheeps in en beschadigde niet alleen het dek, maar veroorzaakte een ketelexplo- sie, terwijl tot overmaat van ramp het roer buiten werking werd ge steld. Qok de scheepsverlichting viel uit. Onder deze omstandigheden besloot Ik, dat wij het schip onmiddellijk zou den verlaten. Ik gaf opdracht de stuur boord-sloep te strijken. Bij het vieren van de sloep, hetgeen in volslagen duis ternis moest gebeuren, is door onbe kende oorzaak de voorste takel uitge- hikt, waardoor de geheele bemanning het meerendeel der equipage was in de sloep gegaan in het water viel. De sloep sloeg vol water en het zag er voor ons allen niet best uit: Aan boord bevond zich echter nog de eerste machinist Groeneveld. Deze be hield zijn tegenwoordigheid van geest en wierp ons een vanglijn toe, waar door wij de sloep, waaraan 'wij* ons hadden vastgegrepen langszij van het schip konden brengen. Op deze wijze slaagden wij erin, weer aan boord van het schip te komen. De beschieting van het schip had onge veer 10 minuten geduurd. De aanvallende oorlogsbodem was door niemand van ons verkend. Alleen het mondingsvuur hadden we kunnen waarnemen. Een granaat was aan bakboordzijde in het dek ingeslagen en had groote schade in de kombuis en in de proviandkamer aangericht. Andere treffers hadden een ketel vernietigd, waar door zich stoom over het geheele schip verspreidde, terwijl verder door den stoomdruk kolen en gruis aan dek waren geslingerd. Een ander projectiel had het stuurgcrei volkomen onbruikbaar gemaakt. Tengevolge van de ravage in het ketel- ruim had de tremmer C. Hermsen zware brandwonden gekregen, waaraan hij, zoo als bekend is, eenige uren later is bezwe ken. Ook.de tweede machinist W. A. Cas- see, die zich tijdens den aanval in de ma chinekamer bevond, was met brandwonden overdekt, evenals ten slotte de tweede stuurman Af. van Duyn, die in het logies, dat naast het ketelruim is gelegen, uit rustte. Bij het omslaan van de reddingboot waren zes opvarenden in de diepte ver dwenen. Het was hun althans niet ge lukt de vanglijn te grijpen of zich aan de sloep vast te houden. Het waren do tweede machinist J. Maarseveen, de ma trozen D. Rood. M. L. Grutterswijk .en W. van Leeuwen en de stokers J. W. Koster en A. Sweers. Pogingen om*hen te redden werden zeer bemoeilijkt doordat het schip vol komen onmanoeuvreerbaar was. Zij hadden dan ook helaas geen resultaat. S.O.S. Direct heb ik verbinding met radio- Scheveningen gezocht en spoedig gekre gen. Ik vroeg onmiddellijk hulp. Omstreeks 10 uur Maandagoch tend verscheen boven het schip een landvliegtuig. Het was geen Duitsch toestel. Dit vliegtuig cirkelde op een hoogte van circa 200 meter driemaal rond het schip. De vlieger seinde met een morselamp de letter P, waarop ik het internationale nood sein N.C. Jieesch en bovendien een tweede roode-kruisvlag. Ook gaf ik eenige malen met een nedinscolamp „S.O.S." en tenslotte het woord „Position", om te kennen te geven, dat ik mijn positie wenschte te be palen. Hierop seinde de vlieger „can t' help you", waarna hij in Westelijke richting verdween. Later het was inmiddels 11 uur ge worden naderden eenige Duitsche watervliegtuigen, die voortdurend in onze nabijheid zijn gebleven. Naar ik later hoorde zoo vertelde kapitein de Graaf had een dezer vliegtuigen een dokter aan boord, maar vanwege den hoogen golfslag durfde de piloot niet op het water neer te strijken. 's Middags om 3 uur kwam het Laz-schip 46 langszij, dat een half uur later een sleepverbinding tot stand bracht en ons in de richting van Hoek van Holland versleepte, Twee uren later naderde een Duitsch marinevaartuig, dat een dokter en een verpleger afgaf, die zich onmiddellijk met de verzor ging van de gewonden bezig hiel den. Het schip nam het sleepen van de Laz 46 oi'er en bracht ons om 8 uur 's avonds te "Hoek van Holland binnen. Een half uur eer der had de dokter het overlijden van den tremmer Hermsen ge meld. Een moedig machinist Kapitein de Graaf was vol lof over het moedige gedrag en het beleidvol op treden van den eerste-machinist D. Groeneveld. In Brugge is door de Belgische kunst historici Renders en Beyaert een schil derij van Memling ontdekt (Foto Weltbild) ROME, 26 Sept. (Stefani). De minister van buitenlandsche za ken, graaf Ciano, is naar Duitsch land vertrokken voor een kort bezoek. Onder levensgevaarlijke omstandig heden.en terwijl de anderen zich reeds in de reddingboot begaven, daalde hij af in het ketelruim, waar Hermsen zich bevond en dat vol heete stoom stond. Hij drong door tot de plaats, waar de tremmer met zware brandwon den overdekt lag en bracht hem aan dek. Helaas mocht deze dappere daad niet meer helpen. Voorts was het Groe neveld, die de verbinding met de omge slagen reddingboot tot stand bracht, waardoor vele opvarenden, die anders zeker zouden zijn omgekomen, konden worden gered. Tenslotte was het weer Groeneveld, die alle zorgen besteedde aan de eerste hulp der gewonden. Op bijzonder lofwaardige wijze heeft hij de ze slachtoffers bijgestaan. Kapitein de Graaf was door het zeer be treurenswaardig incident, dat zeer zeker een laffe overval genoemd moet worden allerminst verslagen. Hij houdt van de zee, waarop hij reeds 35 jaar heeft rondge zwalkt en van het menschlievende werk, dat in deze oorlogsdagen op zee verricht kan worden. Hij verzekerde dan ook op recht, dat hij, evenals zijn bemanning', ook de drie gewonden, die in het gemeente ziekenhuis te 's-Gravenhage zijn opgeno men en die het gelukkig goed maken, zoo spoedig mogelijk met de gerepareerde „Laz 11" of met een ander roode-kruis vaartuig opnieuw zal gaan uitvaren. DE DIEFSTAL DER DISTRIBUTIE BONNEN AMSTERDAM, 25 Sept. Inzake den diefstal van distributiebonnen uit het kantoor Laanweg heeft de politie van het bureau Adclaarsweg wederom een man gearresteerd, die bij den handel in de bonnen betrokken is geweest. Deze man had bonnen van den rijwielhande laar, hij wien gisteren een deel van den buit gevonden is, gekocht. De politie zet het onderzoek voort.. Waarschijnlijk zullen spoedig meerdere arrestaties volgen. ZIJ, die zich met ingang van 1 Oct. a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. DE STRIJD VOOR DAKAR BERN, 25 September. (D.N.B.)' Onder groote koppen wijzen de Fransche. bladen erop, dat tot dusver zes Engelsche landingspogingen in Dakar verijdeld zijn en dat Frankrijk vastbesloten is de groote Fransche haven aan de Westkust van Afrika tot het uiterste te verdedigen. De Moniteur bevat een buitengewoon scherp commentaar tegen Engeland en tegen generaal De Gaulle, waarin gezegd wordt, dat het woord „verraad" het eenige is, dat de onderneming van De Gaulle karakteriseert. Men moet zich groote moeite geven om zich het afschuwelijke beeld van een mensch voor te stellen, die Fransch officier was en die zich thans aan het hoofd van een buitenlandsch eskader voor een Fransche haven vertoont om een ultimatum aan zijn eigen landslieden te stellen en na weigering daarvan een hevel tot' bombardeeren te geven. Onder den generaal De Gaulle, vervolgt het blad, heeft Engeland gehoopt, revoluties te ontketenen. De aanhankelijkheid van de Fransche kolonisten en van de inlanders heeft, deze hoop verijdeld. Om die reden hebben de Engelschen, nadat zij het masker geheel hadden afgelegd, thans gepoogd, met geweld datgene te hereiken wat zij door list en verraad niet konden bereiken. Over de aanvallen op Dakar wordt uit Vichy nog gemeld, dat de eerste aanval door Engelsche vliegtuigen werd uitgevoerd en gericht was te gen de Fransche kustbatterijen, als mede tegen het nog niet afgebouw de Fransche pantserschip „Riche lieu", dat in aansluiting op de be schieting bij Mers-el-Kebir van Oran naar Dakar was overgebracht. De kustbatterijen hadden het vuur ter stond beantwoord. Noch de „Riche lieu" noch de kustbatterijen waren door de Engelschen getroffen. De Fransche bombardementsvliegtui gen zijn toen tot den tegenaanval op de Engelsche vlooteenheden opgestegen. Een Engelsche kruiser is daarbij door bommen van groot kaliber getroffen. Om 13 uur hadden de Engelschen den strijd hervat en beschoten zij met hun ver dragend treschut de stad Dakar. Daarbij vielen onder de burgerbevolking en on der de Fransche bezettingstroepen talrij ke dooden en werden tal van personen gewond. Volgens de tot dusver ontvangen berichten zijn 65 burgers gedood en 229 gewond. Bovendien hebben 120 Fransche soldaten en mariniers den dood gevonden. 138 Fransche solda ten zijn gewond. Drie Engelsche vliegtuigen zijn door Fransche vlie gers omlaag gehaald. Volgens ande re inlichtingen zou het aantal doo den in totaal reeds tweehonderd be dragen. Geen troepen geland Uit Vichy wordt gemeld, dat het Fransche ministerie van buiten landsche zaken vanmiddag de ge ruchten, volgens welke de Engel schen in Dakar zijn binnengedron gen en de stad zich zou hebben overgegeven, categorisch heeft te gengesproken. Woensdagochtend duurde de strijd om Dakar nog steeds voort. Tot dusverre zijn te Vichy nog geen bijzonderheden over de gevechtshandelingen ont vangen. Volgens nog niet bevestigde berichten uit Vichy, zouden er bij den Engelschen overval op Dakar tot en met gistermid dag 185 personen om het leven zijn ge komen en 363 personen gewond zijn. Tot de dooden zouden behooren 65 burgers en T20 soldaten. Volgens de laatste te Vichy ont vangen berichten zijn bij den giste ren op Dakar ondernomen aanval op Dakar de Britsche gepantserde krui sers Barham eit Resolution en een kruiser van het type Kent ernstig door het Fransche vuur beschadigd. Een dezer gepantserde kruisers is bij de gevechten, welke vanochtend weer opleefden, door een Fransche torpedo zóu zwaar getroffen, dat hij met zware slagzij zich moest terug trekken. Italiaansch oordeel ROME, 25 Sept. (D.N.B.'). Omtrent den Engelschen aanval op Dakar ver klaart men in Italiaansche politieke kringen, dat Italië dergelijke daden van geweld ten scherpste moet veroordeelen. De gebeurtenissen van Dakar vormen evenwel tegelijkertijd een veelzeggende waarschuwing voor allen, die zich nog in den ban van Engeland bevinden. In dien nog commentaar op de besprekin gen te Rome over de reorganisatie in Europa noodig geweest was, dan heeft de Engelschen overval op Dakar dien ge leverd. Als het zwaar geschut losbrandt. Op spoorrails kunnen de groote kanonnen worden voortbewogen, die de Amerikaansche kusten beschermen moeten (Foto Weltbild) OSLO, 25 September. (D.N.B.) In een radiorede over de nieuwe politieke organisatie in Noorwegen heeft de Rijkscommissaris Terbo- ven, medegedeeld, dat staatsraden benoemd zijn, die met ingang van heden de leding der Noorsche regeeringsaangelegenhedcn op zich ge- iomen hebben. Deze staatsraden zijn: voor handel, handnijverheid, nijverheid en visscherij, Halvorsen Johannessen, voor scheepvaart Irgens, kerk en school prof. Skanke, binnenlandsche zaken Hagelin, sociale zaken prof. Meidell, voorziening Ravner, politie Lie, justitie Risnes, landbouw Onstad Fretheim, financiën Sandberg, volksvoor lichting en cultuur Lunde, lichamelijke opvoeding Stand, openbare werken Hustad. BESLAG GELEGD OP HET VER MOGEN VAN ROTHSCHILD GENEVE. 25 Sept. (D.N.B.) Vol gens berichten uit Vichy hebben de Fransche rechterlijke autoriteiten thans beslag gelegd op het vermogen van alle leden van het huis Rothschild, die van de Fransche nationaliteit vervallen zijn verklaard. Het betreft hier Edunrd, Phi- lipp, André en Robert Rothschild. ROOSEVELT ROEPT 35.700 NATIO NALE GARDISTEN OP WASHINGTON, 25 Sept. (D.N.B.). Krachtens de hem door h't congres ver leende volmachten heeft president Roo sevelt vandaag opnieuw 35.700 nationale gardisten voor midden October voor een jaar dienst opgeroepen. In zijn rede zeide Terboven, dat met de capitulatie van het Noor sche leger en de vlucht van den Koning en de regeering-Nygaards- vold naar Londen voor het Noor sche volk een volkomen nieuwe politieke toestand is ontstaan. Uit kringen der oude partijen had hem het verzoek bereikt, dat hij zou toestemmen in onderhandelingen over een politieke reorganisatie op grond van de werkelijkheid. Hij heeft daarbij kunnen uitgaan van het feit, dat de oude partijen het Noor sche volk in een ongekende politieke, economische en geestelijke afhankelijk heid van de Engelsche politiek hebben gebracht,- terwijl de organisatie der „Nasjonal Samling" van den aanvang at openlijk en eerlijk heeft gepleit, voor een samengaan met het Duitsche volk. Daar om moest aan deze organisatie ook de politieke leiding van het land worden opgedragen. Niettemin heeft hij in de door de oude partijen gevraagde onder handelingen toegestemd, vooral om in het belang van het Noorsche volk niet bij voorbaat de mogelijkheid af te snij den dat de overgang tot de nieuwe in zichten een uiterlijken vorm zou krij gen, zoodat de verandering zich gemak kelijker zou kunnen voltrekken. De onderhandelingen met de oude partijen moesten Dinsdag echter worden afgebroken, omdat daarbij geprobeerd werd, den par tijen door juridische manoeuvres beslissenden invloed op den Rijks raad te verschaffen. De gevolgen, voortvloeiende uit den nieuwen toestand, zijn: 1) Het Koninklijk Huis heeft voor al, nu de twee-derden meerderheid van het Storting zelf het reeds heeft afge schreven geen politieke beteekenis meer, en zal niet naar Noorwegen terug- keeren. 2) Hetzelfde geldt-voor de eveneens geëmigreerde regeering-Nygaardsvold. 3) Tengevolge hiervan is iedere actie in don zin of ten gunste van het Ko ninklijk Huis of van de gevluchte re geering natuurlijk verboden. 4) De werkzaamheden van den be* stuursraad zijn geëindigd. 5) Krachtens de bevoegdheid, die ik ontleen aan liet decreet van den Führer van 2i April, aldus Terboven, heh ik ge committeerde staatsraden benoemd. 6) De oude politieke partijen zijn van daag ontbonden. Bijzonderheden worden nog bekend gemaakt. 7) Nieuwe aaneensluiting voor poli* tieke actie van eenigerlei aard wordt niet geduld. Tenslotte zeide de rijkscommissaris: „Als steeds ben ik bereid, met alle dee- len van bet Noorsche volk kameraad schappelijk samen te werken en met alle kracht mede te werken aan den herhouw van het Noorsche bedrijfsleven. Ik ben er ook van overtuigd, dat Noorwegen een groote toekomst wacht in de worden de reorganisatie van Europa. Van één ding moet het Noorsche volk zich echter bewust zijn: Voor een toekomstige nationale Noorsche oplossing, die het her winnen van vrijheid en zelfstan digheid in groote mate mogelijk maakt, bestaat nog slechts de weg over de Nasjonal Samling. Het is thans een binnenlandsche aangele genheid van het Noorsche volk, een beslissing te nemen." DE VERDUlElhRING Zonsondergang 19.30 uur. Zonsopgang 7.34 uur. (Zooals men weet ts iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1