Ononderbroken lucht aanvallen op Engelsch gebied SUNER BIJ MUSSOLINI De Radio in Nederland tóch in andere banen? DE EE M LAN DER Woensdag 2 October 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 81 WEDEROM VERWOEDE GEVECHTEN Engelsche bommen op ziekenhuis aan Kanaalkust De jongste Engelsche aanval op Berlijn ZOMERTIJD OOK IN DEN HERFST Een groote Japansche vlootrevue Restaurateurs mogen geen toeslag heffen op losse verteringen r Een bus vol brand plaatjes Reorganisatie in den omroep verwacht Weer ziekenhuis getroffen LUCHTAANVAL OP BERLIJN Interneering van buitenlanders in Frankrijk AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABDNNtMEhTSPRIJS per 3 cnaandeD voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65: per week 0 15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummer* f0 05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 ■(IJS OER Mü»C..lti.llcN van 14rcic,$'li05 met iobeirip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BERLIJN, 1 Oct. (D.N.B.). Sedert hedenochtend vroeg doen de Duitsche gevechtseskaders steeds toenemende ononderbroken aanvallen op Engeland. De luchtgevechten boven Engelsch gebied duurden in de ochtenduren nog steeds voort. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten zijn twaalf Engelsche jacht vliegtuigen neergeschoten, waarvan zes Spittfires en zes Hurricanes. Geen enkel Duitsch vliegtuig wordt vermist. In den loop van den dag hebben opnieuw sterke afdeelingen Duitsche gevechtsvliegtuigen de Engelsche Kanaalkust gepasseerd, nadat reeds sedert den vroegen ochtend hindervluchten boven Londen waren ondernomen. De bommenwerpers werden door talrijke jagers vergezeld. Het grootste deel der toestellen zette koers naar Londen. Verschillende kleinere groe pen werden in andere richting vliegend waargenomen. Majoor Hahn, commandant van een bommenwerper, in een gevechtseskader, heeft vanochtend een vermetel bravourstukje uitgehaald. Vanuit een hoogte van slechts dertig meter wierp hij in een duikvlucht zijn bommen op een vliegveld aan de Westkust van Schotland. De bommen kwamen midden in de hangars terecht. Hot vliegveld werd door de uitwerking van de zware bommen meters diep omgewoeld. Ondanks het hevig vuren der luchtdoelartillerie ondernam majoor Hahn een tweeden aanval en vernielde door verscheidene machine geweersalvo's enkele tweemotorige vliegtuigen op den beganen grond. BRUSSEL, 1 Oct. (D.N.B.). - Brit- sche vliegers hebben aan de Kanaal kust een groot ziekenhuis, dat ge deeltelijk als Duitsch lazaret inge richt is, met brisant-bommen aange vallen. Het Duitsche lazaret werd door een reeks scherfbommen getrof fen, ofschoon in den tuin en on. de daken het Roode Kruis in reusach tige afmetingen duidelijk zichtbaar was. Bij deze gelegenheid kon ook het werpen van een kettingbom op het lazaret waargenomen worden. De kap en de plafonds werden tot de tweede verdieping verbrijzeld en het bo venste gedeelte van het gebouw werd door de kracht van de ontploffing en den luchtdruk van het dak ontdaan en uiteengereten. De schade als gevolg van scherven is enorm. De volgende bom viel op slechts twin tig meter afstand tusschen een barak met veel oude vrouwen en de gestichts- wasscherij daarnaast. De scherven van alle bommen richtten aan de omliggen de gebouwen schade'aan. In de geheele wijk van de getroffen ziekenhuisafdeè- ling is geen ruit heel gebleven. BERLIJN. 1 Oct. (D.N.B.) Over den aanval van Engelsche vliegers op de rijkshoofdstad in den afgeloopen nacht wordt door het D.N.B. nog nader ge meld, dat de bommen zonder eenig systeem aan den Noordelijken en Noordwestelijken rand van Berlijn op arbeiderswoonwijken en koloniën zijn neergeworpen. Een dynamietbom sloeg in het straatdek vlak voor een huis. dat temidden van een kolonie in een Noor delijke'voorstad staat. De voorgevel van het twee verdiepingen hooge huis werd totaal vernield, terwijl het dak ernstig werd beschadigd. De woninginrichtin gen van drie huizen werden zoo goed als geheel vernield. Ook de omliggende koloniehuisjes werden getroffen. Twee vrouwen die in de nabijheid van haai woningen waren gebleven, werden door rondvliegende scherven gewond. Ook in een arbeiderswijk aan den Noordwestelijken rand van de rijks hoofdstad. werden bommen in tuintjes geworpen. Talrijke arbeidersgezinnen moesten hun in de nabijheid gelegen huisjes ontruimen. PLUNDERAARS TE LONDEN STOCKHOLM. 1 Oct. (D.N.B.). Vol gens de „Daily Mail" heeft de politie-" rechter in Bondstreet een aantal plun deraars veroordeeld, die tijdens het luchtalarm diefstallen hebben gepleegd in de door het bombardement beschadig de pakhuizen en warenhuizen. Tot d( plunderaars behoorden een politie-agent die uit een vernielden winkel een bont mantel had ontvreemd. Verder bevondr i. zich onder de aangeklaagden 'n lid van de hulpdiensten der luchtbescherming een Canadeësche soldaat en een soldaat van het Goldstreamgarde regiment. ZOON VAN DETERDING VERMIST STOCKHOLM. 1 Oct. (D.N.B). - Naar Svenska Dagbladet uit Londen meldt, wordt de zoon van den beken den Npderlandscben petroleumrpagnaat Deterding. de erfgenaam van 2 mil lioen nond sterling, sedert de laatste Duitsehe luchtaanvallen op Engeland vermist. Kabelballon neergeschoten EMMEN, 1 Oct. Maandagmorgen is door Duitsche jachttoestellen een af gedreven kabelballon, onder Oosterhes- selen in brand geschoten. De ballon be vond zich op groote hoogte en heeft, voor zoover bekend, geen schade aan gericht. TER aanvulling van het bericht in ons avondblad van gisteren omtrent de zo mertijdverlenging in Duitsch land, kunnen wij thans mede- deelen, dat blijkens een be richt in de „Deutsche Zeitung in den Niederlanden", deze maatregel ook zal gelden voor de door de Duitsche Weer macht bezette gebieden. Tot nader aankondiging zal de zo mertijd dus ook in ons land nog gehandhaafd blijven. J TOKIO. 1 Oct. (D.N.B.) Ter eere van den 2600sten verjaardag van de stichting van het Japansche rijk zal 11 dezer ter hoogte van Yokohama een groote vlootrevue gehouden worden. De beteekenis van deze massale.demonstra tie van Japans macht ter zee blijkt uit een verklaring van schout bij nacht Mas- sao Kanazawa, directeur van het pers bureau der marine: „De omstandigheden hebben de be langrijke verantwoordelijkheid van de keizerlijke vloot verdubbeld. Na een hei ligen veldtocht van drie jaar staat de natie voor een gebeurtenis zonder weer ga, nu zij zich zet tot den bouw van een nieuwe orde in Oost-Azië, zoowel als in Europa in samenwerking met Duitsch- land en Italië". ROME, 1 Oct. (Stefani). De Spaan- sche minister van hinnenlandsche zaken Serrano Suner is vanmorgen in het Palazzo Venezia door Musso lini ontvangen. Suner was vergezeld van den Spaanschen ambassadeur bij het Quirinaal. Het eerste onderhoud van Serrano Suner met den Duce, waar de minis ter van buitenlandsche zaken, Ciano, bij aanwezig was, .heeft anderhalf uur geduurd. In aansluiting hierop gaf de Italiaansche minister van buitenlandsche zaken een noenmaal ter eere van den gast Het bezoek van Suner aan Rome duurt twee dagen, naar in welinge- De leden van een Duitsch luchteskader ontvangen hun instructies op een der vliegvelden in Frankrijk alvorens te starten naar Engeland. (Foto Weltbild). De omzetbelasting in hotels en restaurants 's-GRAVENHAGE, 1 October. Nu de vèrhooging van de omzetbelasting is ingegaan, blijkt onder de. hotel-en de restauranthouders eenige verwarring te zijn ontstaan in de wijze waarop zij de omzetbelasting op het publiek moeten verhalen. Met name meenen sommige restaurateurs gerechtigd te zijn een toe slag van 4% ook te heffen op prijzen van drank (koffie, thee. enz.), welke als losse vertering, d.w.z. buiten menuverband,. worden genuttigd. Horecaf meldt ons, dat zulks niet toelaatbaar is. Met deze wijze van handelen zou men het ge vaar loopen in botsing te komen met het verbod van prijsverhooging. Wel is thans van hooger hand toegestaan den verkoopsprijs van gedistilleerd met één cent per glas te verhoogen. Voorts bestaat er onder het publiek verwarring omtrent de portie vleesch. waarop het krachtens zijn vleeschbon- nen in een restaurant recht heeft. Het publiek heeft recht op het volle gewicht aan vleesch (rauw gewogen(, dat ver meldt staat op de bonnen, waarvan de restaurateur afschrift verzoekt. Daarom is de restaurateur verplicht op de kaart bij elk gerecht, waarin vleesch wordt verwerkt te vermelden, hoeveel gram vleesch het bevat. Gebruikt men in een restaurant vleeschwaren (broodjes met ham. worst enz.), dan kan men op zijn bonnen al daar dezelfde hoeveelheid verkrijgen als bij zijn slager. Circa 50.000 Duitschers uit Bessarabië vertrokken GALATZ, 1 Oct. (D.N.B.) Omstreeks 50.000 Duitschers hebben Bessarabië thans verlaten. De meeste emigranten zijn terstond in de havens Reni en Kilea aan boord gebracht en den Donau opge varen tot Prahovo of Semlin, waar zij per trein de reis vervolgen. Bijna 4000 emigranten zijn in autocolonnes over de Proeth naar Galatz geVeden en daar scheep gegaan. Het meerendeel der Duitschers. die tot dusver uit Bessarabië gearriveerd zijn, bestaat uit vrouwen en kinderen, daar de mannen pas dezer daeen te Galatz zullen aankomen. Men heeft plus minus 5700 kinderen en 5400 vrouwen geteld. lichte kringen verluidt. De afgezant van Franco aanvaardt Donderdag de terugreis naar Spanje. P)E diplomatieke redacteur van Stefani '-'schrijft, dat Serrano Suner te Berlijn belangrijke besprekingen met Hitier en von Ribbentrop en twee hartelijke ge sprekken met den Italiaanschen minis ter van buitenlandsche zaken, Ciano, heeft gehad. Andere besprekingen zullen volgen. Dit contact heeft plaats in de atmosfeer van solidaire vriendschap en volledig vertrouwen, die sedert den Spaanschen burgeroorlog bestaat. Om voort te duren heeft deze vriendschap geen nieuwe protocolaire bevestiging noodig. Haar opbouwende kracht komt voort uit het bloed, vergoten door de Ita lianen en Duitschers, die schouder aan schouder met de troepen van Franco voor het ideaal van een vrij en groot Spanje hebben gestreden. Italië en Duitschland beschouwen Spanje inder daad als een noodzakelijk en gewichtig element van de nieuwe Europeeschc orde. Zij zijn bereid Spanje zonder eenig voorbehoud te steunen, opdat het de plaats kan hernemen, waarop de tradi ties en de hcroiek van het volk recht geven. De gevoelens en het politieke be leid der beide spilmogendheden jegens Spanje onderscheiden zich duidelijk van de politiek der Westelijke mogendheden, die altijd hebben getracht de kracht en het aanzien van Spanje te verstikken. EMMEN, 1 October. Te Klazie- naveen (gem. Emmen) werd een de zer dagen door kinderen een blikken bus gevonden, die bij opening gevuld bleek te zijn met Engelsche' brand plaatjes, die blijkbaar door een vlie ger waren uitgeworpen. De bus werd bij de marechaussee ingeleverd en onschadelijk gemaakt. In de omge ving vond men ook eenige losse plaat jes. v J Japansche hoffelijkheid GENeVE, 1 Oct. (D.N.B.) Omtrent de uitvoering van het Fransch-Japansch accoord betreffende Indo-China is in Vic'hy een semi-officieel communiqué uitgegeven, waarin wordt gezegd: Het is noodig te wijzen op de volko men* correctheid, waarmede de Japan sche regeering de bepalingen van het ac coord uitvoert. Bij de regeling der tal rijke detailkwesties leggen de Japannee- zen een hoffelijkheid aan den dag, die het contact vergemakkelijkt en .voor de toekomst een loyale samenwerking be looft. Volgens de Yomioeri Sjimboen zal de vroegere vice-minister van buitenland sche zaken Matsoeyima, die onlangs tot hyzonder gezant voor de Zuidzeegebie- dn benoemd is, op 11 October naar Fransch Indo-China vertrekken, om met de autoriteiten aldaar over een handels- accoord te onderhandelen. PORTUGEESCH SCHIP IN CYCLOON LISSABON. 1 Oct. (D.N.B.). Het Portugeesche passagierschip Quansa hier uit Gibraltar met zeer zware averij aangekomen, die het door een cycloon opgeloopen had. Het schip was stampvol met vluchtelingen naar Mexico vertrok ken. waar men een groot deel der passa giers, voornamelijk Joden, de ontsche- Ding geweigerd had. AMNESTIE IN SPANJE MADRID. 1 Oct. (D.N.B.) - Ter gele genheid van den verjaardag der machts overneming door generaal Franco pu bliceert het Spaansche staatsblad een wet, die de mogelijkheid opent, dat po litieke en militaire gevangenen uit den burgeroorlog, die zich door goed gedrag onderscheiden hebben, yoonvaardeliik, vrijgelaten kunnen worden. Door Duitsche luchtbom tegen gebouw geslingerd Bij een van de Duitsche bomaanvallen op Engeland, was de door den inslag ver oorzaakte luchtdruk zoo hevig, dat een groote autobus met twee verdiepingen tegen een huis werd geslingerd. Foto Scherl). (Eigen berichtgeving) ZAL de radio-omroeo in Nederland tóch in andere banen worden geleid? Zullen de tegenwoordige omroepvereeni- gingen hun bestaan kunnen handhaven? Het zijn vragen, waarop in bevoegde krin gen spoedig een antwoord wordt verwacht. Het is namelijk geenszins zeker, dat de zendtijdverdeeling zooals deze met ingang van Manadag 14 October a.s. in werking zou treden, doorgang zal vinden. Er is alle kans, dat dezer dagen een volkomen reorganisatie van het radio-omroepwezen in Nederland zal afkomen. Een reorgani satie, welke tot grondslag zal hebben dat de autonome bevoegdheid der resp. om- roepvereenigingep zal verdwijnen om plaats te maken voor een centraal omroep stelsel, als b.v. al sinds jaren bij de B.B.C. de British Broadcasting Corporation wordt toegepast. Misschien maar ook dat is niet zeker dat de namen der om roepverenigingen wel gebezigd zullen blij ven, maar administratief zullen zij op één centraal punt worden samengetrokken. De vrijwillige bijdragen der luisteraars zouden dan worden afgeschaft en iedere radio luisteraar zal dan een jaarlfjksche som, in den vorm eener luister-belasting hebben te betalen. Voor wat\de uitzendingen zelf betreft, schijnt het in de bedoeling te liggen, één Nederlpndsche radio-omroep te stichten en daarbij gébruik te maken van alle beschik bare studio gebouw en welke zich in Hilver sum bevinden. Maar de programma-indee ling en -verzorging zou centraat worden geregeld, dit, om doublures en overbelas ting van studio's, medewerkenden en uit voerenden te voorkomen. Ook voor de uit zendingen naar Nederlandsch-lndië zou, indien al deze plannen doorgang vinden, een zelfde regeling worden getroffen. De plannen voor den Wereldomroep zijn, mede door deze te verwachte reorganisatie, tijdelijk terzijde geschoven. Deze zullen weer pas aan de orde kunnen komen, wan neer het omproepwezen in het binnenland definitief in vaste banen is geleid. De meeste machines keerden bij de versperring terug BERLIJN, 2 Oct. (D.N-B.) In den nacht van 1 op 2 October hebben weder om Britsdhe vliegtuigen getracht een aanval op Berlijn te ondernemen. Zij werden echter voor het grootste deel bij het bereiken van de versperrings- grens gedwongen rechtsomkeert te ma ken. Slechts enkele machines slaagden er in te vliegen over eenige buitenwij ken der Rijkshoofdstad, zonder dat. voor zoover t^t dusver werd vastgesteld, groote schade werd aangericht. HANNOVER, 2 Oct. (D.N.B.). In den nacht van Zondag op- Miandag vlogen even over een uur Britsche vlie gers, komende uit het Zuiden, over Hannover. Zij wierpen verscheidene bri sant- en brandbommen langfi de Leine. Twee bommen troffen het groote zie kenhuis Siloah, dat op grooten afstand herkend kan worden door 'n groot rood kruis. Een hom viel op de binnenplaats zonder schade aan te richten, de tweede drong.binnen in de lichtschacht van het groote gebouwencomplex, doch kon dank zij krachtdadig ingrijpen van de luchtbescherming van het huis terstond onschadelijk worden gemaakt. Erger zag het er uit in de omgeving van het ziekenhuis, waar in een naburige striat drie huizen verwoest werden. Ver scheidene-personen werden min of meer gewond. Een hom viel op een reeks tuinen, waar een klein optrekje in vlammen opging. Over het geheel bleek ook hier het ware doel der Engelschen arbeiderswoningen, tuinkoloniën, zhken. huizen treffen. GENEVE, 1 Oct. .(D.N.B.). Volgens een decreet, dat in het Fransche staats blad gepubliceerd is, kunnen mannelij ke buitenlanders tusschen de 18 en 55 jaar, zoo lang de omstandigheden zulks noodzakelijk maken, in kampen geïn terneerd worden, als zij in Fransche be drijfstakken een bepaald quotum over schrijden en hun dc terugkeer naar hun vaderland niet mogelijk is. Vertrek naar het buitenland is hun geoorloofd, indien zij zich aan de hieromtrent bestaande voorschriften houden. De betrokken groepen buitenlanders staan onder den minister-staatssecretaris voor indus- trieele productie, die hen eventueel ter beschikking der werkgevers kan hou den. Loonen worden niet betaald, indien de betrokken buitenlanders premies voor hun werk krijgen. Ook zal volgens nog vast te stellen bepalingen voor hun gezinsleden gezorgd worden. De beslis sing omtrent interneering in de kampen voor buitenlanders berust bjj den minis ter van hinnenlandsche zaken of even rueel bij den prefect. De door de Fransche regeering ge vormde krijgsraad, welks leden, naar reeds gemeld is, gisteren zijn benoemd, kan in bijzonder ernstige gevallen van hamsteren en levensmiddelensabotage de doodstraf opleggen: De Fransche radio meldt, dat het ge rechtshof van Chamhery in Savoye be slag heeft gelegd op het daar aanwezige vermogen van den vroegeren minister van luchtvaart en afgevaardigde van Savoye. Pierre Cot. DE VERDUISTERING I 17 ANDAAG gaat de zon om 19.16 uur onder. Zonsopgang on Don- j derdag 3 October is om 7.43 uur. f Gedurende den tusschenliggcnden tijd moet worden verduisterd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1