De ups en downs van Wendell Willkie Ernstige verwoesting in Haarlem Ontmoeting van Hitler met Mussolini op den Brenner DE EEMLANDER Vrijdag 4 October 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 83 LUIK BREIDT ZICH UIT De verkiezing van den president De Japanners in Indo-China De besprekingen hedenochtend begonnen DENEMARKEN'S ECONOMISCHE TOESTAND Verslagenheid onder de bevolking Cairo zal verdedigd worden AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maancien voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week 0-15 Binnenland trance per post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 JS DER AüVtKlti.ntN van 1—4 regels t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Ongeëvenaard enthousiasme, geve Igd door teleurstelling en oneenigheid in de Republikeinsche partij (Van onzen Amerikaanschen correspondent) 7 September 1940. De benoeming van Wendell Willkie tot Republikeinsch candidaat voor het president schap van de Vereenigde Staten is een uiterst merkwaardig, in vele opzichten verrassend feit geweest en Willkie's verkiezingscampagne, waarvan de eerste en kalmste helft nu voorbij is, heeft tot dusver ook al diverse merkwaardigheden en verrassingen opgele verd. Zelfs in het geval dat Willkie in November wordt verslagen, zal de voorgeschie denis van zijn candidatuur stof genoeg opleveren voor een boeiend hoofdstuk in elk relaas van Amerika's binnenlandsche politiek. Van het allereerste begin af was die candidatuur anders dan elke andere. Willkie was nog maar vijf maanden geleden een volslagen onbekende .persoonlijkheid. Voor 99% van het Amerikaansche publiek en in politieke kringen (zoowel in die van de Repu blikeinsche als van de Democratische partijhaalde men bij het noemen van zijn naam onverschillig de schouders op. Een kleine groep van bewonderaars, hoofdzakelijk sa mengesteld uit zakenlieden, advocaten en experts op publicitcits- en uitgeversgebied, begon toen propaganda voor hem te maken. Maar de politici wilden er niet aan. Zij we zen er op, dat een industrieel (Willkie was directeur van een particulier electriciteits- bedrijf) geen schijn van een kans zou hebben, dat Willkie nog maar kort geleden lid van de Democratische partij was geweest en in 1932 zelf voor Roosevelt had gestemd, en dat het trouwens zelfs voor een meer populaire figuur dan Willkie al veel te laat was om nog vóór de in Juni te houden partijconventie een succesvolle campagne te or ganiseer en. De politici bleken het echter bij het verkeerde eind te hebben. In de korte periode van zeven weken, tusschen begin. Mei en einde Juni. raakte heel Republikeinsch en zelfs een deel van Democratisch Amerika in een Willkie-roes. In die zeven weken wer den er meer dan duizend Willkie-clubs opgericht, gingen vijftigduizend vrijwillige pro pagandisten aan den slag om handteekeningen te verzamelen voor petities aan de partij conventie, werd door één comité propaganda-literatuur verzonden aan 475.000 adressen, en kreeg Willkie drieduizend uitnoodigingen om spreekbeurten te vervullen! TA OORDAT die zeven weken om waren, was de kort tevoren nop: onbekende Willkie een ernstige mededinger voor den zoo populairen Dewey geworden en ihad hij de invloedrijke senators Vanden- floerg en Taft al van hun plaatsen op de candidaten- üijst verdron gen. Toen op 24 Juni de Republi keinsche conventie in Philadel phia begon, hadden De wey en zijn verkiezings managers hun hoofd kwartier ge vestigd in Hotel Wal ton. een hoofdkwar tier dat niet minder dan 78 hotelka- mers in be- slag nam; senator Taft en zijn me- dewerkers beschikten zelfs over 102 kamers, waarvoor ze beslag had- Wendell Wifkie, de candi- den moeten voor ^et Amerikaansch leggen op 4 t hotels. Maar presidentschap, in gezel deze beide schap van zijn echtgenoote. en alle an- (Foto Weltbild). dere candi- daten, wier propaganda onder de deelne mers aan de conventie voortreffelijk was georganiseerd, moesten het afleggen te gen Willkie, die géén hcirleger van pro pagandisten had meegebracht en slechts een suite van twee kamers in hotel Ben jamin Franklin bewoonde HOE het mogelijk is, dat een vrijwel onbekende er in zoo korten tijd in slaagde, zulk een lawine van populari teit aan hét rollen te brengen, dat mil- lioenen en millioenen Amerikanen er door werden meegesleurd? Daarover zou een uitvoerige brochure te schrijven zijn, waarin o.a. de Amerikaansche gevoelig heid voor massa-suggestie zoowel als de Amerikaansche geneigdheid tot het fê- teeren van joviale persoonlijkheden als belangrijke factoren zouden moeten wor den behandeld. Toen de journalisten Willkie-zelf de vraag stelden, waaraan hij zijn onverwachtsche populariteit toe schreef, antwoordde hij: „Ik zou me na tuurlijk het liefst verbeelden dat het komt omdat ik zoo'n kei van een vont ben. Maar ik geloof dat de eenïge verkla ring is, dat men den vertegenwoordiger of misschien den voorlooper van een strooming in mij ziet." Met die stroo ming bedoelde hij naar hij later ver klaarde, een algemcene ontevredenheid over-de prestaties van de beroepspoliti ci, een erkenning van de behoefte aan in dustrieel leiderschap in eon crisistijd en een einde van het wantrouwen der klei ne burgerij ten opzichte van de zakenwe reld. Of hij, wat liet laatste betreft, gelijk heeft gehad zal de toekomst moeten loe ren; maar aan de juistheid van eerste motief, de ontevredenheid over het ge treuzel der beroeps-politici in een tijd waarin hovenal snel gehandeld moet wor den, valt niet te twijfelen. De'publieke opinie in Amerika heeft de laatste maan den herhaaldelijk- en ondubbelzinnig uiting gegeven aan die ontevredenheid en bij hun daden gedurende het eerste oorlogsjaar hebben regeering en parle ment zich telkens weer door de openbare meening laten voortstuwen, omdat de burgerij blijkbaar veel beter wist wat ze wilde dan haar vertegenwoordigers in Washington dat wisten. Afkoeling FA AAR sindsdien zijn bijna twee en halve maand verloopen en een zoo onberedeneerd enthousiasme als dat van de Willkie-lawine kan men vooral in Amerika moeilijk tien weken lang op het kookpunt houden. Er heeft ko.r- ten tijd na de conventie dan ook een afkoeling ingezet, die zoo sterk is dat zij niemand kan ontgaan. De Republi keinsche pers tracht die afkoeling, die ook zij niet kan loochenen, op alle mo gelijke manieren te verontschuldigen en als een oppervlakkige inzinking van voorbijgaanden aard te karakteriseeren, maar het klinkt vaak of ze daar zelf niet in gelooft. Zelfs in gesprekken met rechtgeaarde Republikeinen krijgt men nu vaak te hooren: „Ik stem natuurlijk voor Willkie, maar ik vrees toch dat Roosevelt wel zal worden herkozen." En zij, die dat zeggen, waren twee maan den geleden nog rotsvast overtuigd van de daverende zege, die Willkie in November zou behalen De afkoeling van het enthousiasme dateert van den dag. waarop de Republikeinsche candidaat de tra- ditioneele vex'klaring aflegde dat hij de nominatie van de partij aan vaardde. Die rede was voor velen, die totdus- ver Willkie alleen hadden bewonderd omdat zooveel anderen hem óók be wonderden, een teleurstelling. Want de candidaat bewees bij deze eerste speech ten aanhoore van een duizendkoppige massa ten eerste, dat hij niet zulk een fonkelend en meesleepend redenaar was als hij zich. volgens de geruchten in kleinen kring had getoond, en ten twee de dat hij het in veel te veel opzichten... met Roosevelt eens was! Plotseling drong het tot duizenden door, dat Will kie weliswaar een fanatieke anti-New Dealer is, maar dat de New Deal een zuiver binnenlandsche aangelegenheid is op een oogenblik dat Amerika ge heel en al in de buitenlandsche poli tiek opgaat haar vroegere belangrijk heid grootendeels heeft verloren. Sedert het uitbreken van den oor log in Europa schijnt er voor het Amerikaansche publiek nog slechts één probleem van de eerste grootte te bestaan: Amerika's positie ten opzichte van de strijdende mogend heden. Met die internationale kwes tie staan alle binnenlandsche vraagstukken in min of meer nauw verband: de herbewapening, de in voering van den militairen dienst plicht. de strijd tegen politieke groepeeringen van on-democratisch karakter, en zelfs aangelegenheden als die van het overschot aan land bouwproducten, waarvoor men nu een oplossing wil vinden door uit voer naar Engeland op de grootst mogelijke schaal. Problemen waarover vroeger in Was hington hevig werd gestreden, worden nu door de internationale situatie als 15 voorsteden worden in de gemeente opge nomen BRUSSEL. 4 Oct. (D-N-B.) Het Plan tot uitbreiding van de stad Luik. waaraan reeds vroeger herhaaldelijk gewerkt is. maar dat wegens mee- ningsv er schillen steeds weer moest worden uitgesteld, is thans werkelijk heid gewo denBij elkaar zullen 15 voorsteden van Luik in deze gemeen te worden opgenomen, waarmede het aantal inwoners van Luik op 400.000 gebracht wordt. De burgemeesters en wethouders van deze voorsteden zul len onder toezicht van den eersten burgemeester van Groot-Luik hun zelfstandigheid behouden. vanzelf opgelost: de werkloosheid, nog kort geleden een der hoofdzorgen van de New Deal, neemt automatisch at door de versterking van het leger en de snel toenemende bedrijvigheid in vlieg tuig- en wapen-industrie; de regeerings- conirole op particuliere ondernemingen, vroeger eveneens een onderwerp van eeuwigdurend debat, is thans in enkele dagen een feit geworden omdat het de fensie-programma die controle welhaast onvermijdelijk maakt; en zoo gaat het ook met tal van andere kwesties. Alles draait dus om de presiden- tieele opvattingen van de buiten landsche politiek en, zooals gezegd, daarover zijn Roosevelt en Willkie het vrijwel met elkaar eens. Er staat trouwens voor Willkie geen andere koers open, want Roosevelt's buitenlandsche politiek is in het heele land zóó populair, dat een verkiezingscandidaat met een te genovergesteld program in Novem ber geen schijn van een kans zou hebben. Wat Willkie dus in de onplezierige positie brengt is de argumenten yan zijn tegenstanders juist in de voornaamste opzichten te moeten beamen en daar door zijn eigen candidatuur in de oogen van het voor détails onverschil lige publiek aan beteekenis te doen ver liezen. W aarschuwingen fAE ervaren politici van de Republi- keinsche partij zien natuurlijk maar al te goed in, dat Willkie hun zaak zoo doende in groot gevaar brengt. Zij heb ben hem dan ook al verscheidene waarschuwingen doen toekomen en hem dringend aangeraden, wat minder rond voor zijn meening uit te komen en toch liever den isolationisten wat ho ning om den mond te smeren. Willkie is daar echter de man niet naar en tal van Republikeinen, die nog onlangs de nommatie van een niet-politicus toe juichten omdat zij dien gauw onder hun invloed meenden te kunnen bren gen, merken nu tot hun verdriet dat zij zich hebben vergist. Vandaar dat er allerlei onweerswolkjes aan den in Juli nog zoo blauwen Republikeinschen Zij zijn in de nabijheid van Hanoi aangekomen SJANGHAI, 4 Oct. (D.N.B.). Afdee- lingen -der Japans.che strijdkrachten, welke eind September te Haiphon zijn geland, zijn in de nabijheid van Hanoi aangekomen, in overeenstemming met de Fransch-Japansche overeenkomst. Re richten over bewegingen van de strijd krachten, die in het laatst van Septem ber uit Zuid-China over de grens ziin ge trokken. worden in Japansche militaire kringen niet bevestigd. TOKIO, 4 October (D:N.B.). Naar thans alhier bekend wordt ge maakt zijn Japansche troepeneemhe- den, die op 26 September in Hai phong zijn geland, gisteren de hoofdstad van Fransch Indo-China, Hanoi binnengerukt. Tegelijkertijd landden formaties vliegtuigen op het vliegveld van Hanoi, Jiaram. Naar verder gemeld wordt, zijn tus schen de militaire autoriteiten van Fransch Indo-China en de Japansche troepen onderhandelingen gevoerd over de vrijlating van Fransch Indo-Ohinee- sche gevangenen en over de teruggave van oorlogsmateriaal. Nadat deze on derhandelingen met succes waren ge ëindigd, zijn gisteren 2000 man van het Fransch Irxio-Chineesche leger, onder wie talrijke Fransche officieren die bij de incidenten in den aanvang der ope raties door <Je Japanners gevangen wa ren genomen, op vrije voeten gesteld. Tegelijkertijd werd het buitgemaakte oorlogsmateriaal uitgeleverd aan de militaire autoriteiten van Fransch In do-China. hemel zichtbaar beginnen te worden. We kunnen ons dan ook gerust aan de voorspelling wagen, dat Willkie, als hij dit najaar mocht worden gekozen, als president niet minder vijanden in zijn eigen partij zal hebben dan Roosevelt die nu onder de Democraten heeft. Deze heele verkiezingscampagne is trou wens. wat dat betreft, een allerzonderlingst geval. Er gaat geen week voorbij zonder dat leden van de Dèmocratische partij er gens een „Willkie-for-President"c-lub op richten, terwijl groepen van Republikeinen zich revancheeren door propaganda voor Roosevelt te maken. En op denzelfden dag, waarop de Republikeinsche ex-gouverneur van Michigan, Chase S. Osborn (in 1936 een1 verwoede Roosevelt-bestrijder)ver klaarde dat hij in November voor Roose velt zal stemmen „omdat Roosevelt een hu manist en Willkie een jnhumanist is", kon digde een der groote onafhankelijk-Demo- cratische dagbladen aan, deze keer propa ganda te zullen maken voor den Republi keinschen candidaat! Amerika is ongetwijfeld ook op politiek gebied nog steeds het land der onbegrens de mogelijkheden BERLIJN, 4 October. (D.N.B.) De Führer zal vandaag met den Duce van Italië op den Brenner een ontmoeting hebben. BRENNER, 4 October. Van semi-officieele zijde wordt ge meld: De Führer en de Duce hebben elkander vanochtend om 11 uur op den Brenner ontmoet voor een langdurige bespreking. De spe ciale trein van den Führer kwam precies om 11 uur op het Italiaan- sche grensstation Brennero aan. Terwijl de trein binnenliep in-het met Duitsche en Italiaansche vlaggen feestelijk versiérde sta tion, zette een Italiaansch muziek corps de Volksliederen in der beide verbonden mogendheden. Op het perron verwachtte de Duce den Führer, die als eerste uit den trein stapte en den Duce op de hartelijkste wijze begroette. Even hartelijk verliep de begroe ting tusschen de beide ministers van buitenlandsche zaken. De Führer en de Duce inspec teerden de eerecompagnie Alpen jagers en èen eereformatie der fascistische partij, waarop zij zich begaven naar den aan den ande ren kant van het perron staanden Italiaanschen specialen trein, waar de bespreking in den salonwagen van den Duce in tegenwoordig heid van de ministers van buiten landsche zaken van beide landen begon. In den specialen trein van den Fülhrer namén aan de reis naar den Brenner deel: de It&'liaansche ambassadeur in Berlijn, Dino Alfieri. de chef van het opperbevel der weermacht, generaal veldmaarschalk Keitel, rijksperschef rir. Dietrich, rijksleider Bormann en de persoonlijke en militaire adjudanten van den Führer. De Duitsche ambassa deur. Von Mackensen, had den Duce begeleid'op zijn tocht naar den Bren ner- Van Italiaansche zijde zag men den bevelvoerenden generaal Nacci. den kabinetschef van den Duce. exc. Sebas- tianini en den chef van het kabinet van den minister van buitenlandsche zaken, gezant Anfuso Duitschland is de grootste con sument van het land gewor den,- zegt Stauning KOPENHAGEN, 4 Oct. (D.N.B.). Mi nister-president Stauning heeft een ra diorede gehouden over de ontwikkeling van den economischcn toestand in Dene marken sedert de bezetting door de Duit sche troepen. Hij zeide ondermeer: „Toen op 9 April de mogelijkheid van uitvoer naar Engeland wegviel, heeft Duitsch land zich bereid verklaard de Deensche landbouwproducten op te nemen. Duitschland heeft veel begrip voor de Deensche moeilijkheden getoond. Ook voor de visscherij en de nijverheid is Duitschland een groot consument gewor den. Men is het er ongetwijfeld over eens, dat Denemarken reden heeft om tevre den te zijn over den vorm. waarin zijn economische onderhandelingen met Duitschland worden gevoerd. Op vele terreinen levert Duitschland de goede ren, welke Denemarken noodig heeft, in zulk een omvang, dat 'het dagclij'ksche le ven in Denemarken zonder noodlottige beperkingen kon worden voortgezet." De in een deel van het buitenland ver breide meening, als zou Denemarken zijn goederen zonder betaling hebben moe ten afslaan, noemde Stauning ongegrond. Er is geen reden om er aan te twijfelen, aldus besloot Stauning. dat Denemarken in voortdurende goede samenwerking met Duitschland als een economisch ge zonde natie uit de tegenwoordige moei lijkheden zal komen. Ook dex rondspattende scher ven hebben schade en slachtoffers veroor zaakt Opruiming vordert zeer snel HAARLEM. 4 October. Het A.N-P. meldt: MEER dan twintig dooden. meer dan zestig zwaar- en licht gewonden, dat is de droeve balans van Woensdag nacht in de Spaarnestad. Wat de Engel- sche vliegers met dezen nachtelijken aan val op Haarlem beoogd hadden, valt niet te gissen, doch dat zij onnoemelijk leed onder de burgerbevolking gebracht hebben, is wel zeer duidelijk bewezen door de ravage, welke in de woonwijken dezer stad is aangericht. Bescheiden arbeiders woningen vielen ten offer aan de brisant bommen. welke van betrekkelijk geringe hoogte werden neergeworpen, slapende menschep vonden den dood in de puinhoo- pen. Wanneer men een rondgang maakt lanes de talrijke plaatsen, welke op zoo niets ontziende wijze door de verwoes tende projectielen getroffen werden, dan pas kan men een goeden indruk ver krijgen van de wreedheid van dezen oorlog, waarin de vreedzame burgers het willoos slachtoffer nnieten worden van de luchtaanvallen1 op het Neder- landsche gebied, welke leven en eigen dom van burgers bedreigen en vernie tigen. Verslagen kijkt de bevolking van de getroffen woonwijken naar de door de Engelsche vliegers verkregen resultaten, onthutst van en verbitterd door zooveel wreedheid. „Laten ze het liever boven zee uitvechten, maar niet boven een ar- beidersbuui t", zoo zeide een inwoner van de Camphuysstraat, die zich in de zen cenen nachf zijn vader, zuster, schoonzuster en twee kinderen van zijn broer door den dood ontnomen zag. Ook zijn huis was ernstig beschadigd. „Vijf jaar lang hen ik werkloos geweest, nu had ik eindelijk weer eens werk ge kregen en dan dat In het perceel Camhüysstraat 14, dat door hominslag volkomen vernield was, werden vader, moeder, en zoon ernstig gewond en een zoon van 18 en een van vijf jaar gedood. „Gisteravond", zoo vertelde een buur vrouw, „loopt, bet kind nog met de mij nen rond te dollen. .Tc denkt aan niets. En dan tc gelooven, dat je ze nooi.t meer terug ziet." De aangerichte schade in dit stads gedeelte is schrikbarend groot. In de Camphuysstraat gingen de per- ceelen lb en 14 volkomen verloren, van het perceel De Keystraat 24 was niet meer over dan brokken steen cn versplinterd hout. Het bejaarde' echtpaar Bosch vond hierbij den dood. In de Bakkerstraat liggen de percee- In 52 en 54 geheel in puin. In de Voortinnstraat heeft de ravane wel haar toppunt bereikt. Niet minder dan vier huizen, de nummers 6 tot 12, zijn hier kapot geslagen. Van perceel 12 hangt het dak nog aaar beneden. Aan den muur is een plaatje blijven hangen, een spreuk. Het noodlot, heeft ook deze» menschen echter niet de welverdiende nachtelijke rust gegund. Uiteenspatten de projectielen verspreidden ook in de ze straat dood en verderf. In een dezer huizen woonde de familie MichelVan Strien, waarvan de ouders en twee jonge kinderen op een zoo wreede wijze werden gedood. Nog meer bommen [AE reeks aanslagen is hiermede nog niet ten einde. Ook elders ontdeden de Engelsche vliegers zich van' hun hommenmateriaal. Het perceel Einden- houtstraat 36 ondervond dit. Het huis werd volkomen opengeslagen en het mag een wonder heeten, dat de beide bewoners het er zoo goed afgebracht hebben. Helaas is er in deze straat toch een slachtoffer te betreuren. Bij de ex plosie, welke tijdens de tweede periode van luchtalarm plaats had, vlogen de scherven van de brisantbom met kracht in alle richtingen. Zij verbrijzelden de ruiten, schoten dwars door de naburige huizen heen. De 28-jarige mej. K., wo nende, op nummer 27, die juist opgé staan was om in haar woning dekking te zoeken, werd in den hals getroffen en was vrijwel on slag dood. Een andere inwoner van deze straat, vond een groo te scherf in zijn encyclopaedic en maak te de droge opmerking, dat zij niet bij machte gebleken was door zooveel ge leerdheid heen te dringen. Wonderbare redding EN wonder mag het ook heeten, dat bij den bominslag aan het Rpaarne geen slachtoffers te betreuren zijn. Hier vielen drie bom treffers, een op de wo ning van den heer Van Melle en twee op een belendende fabriek. De lieer en mevrouw Van Melle en de daar inwo nende U-jarige zoon van den heer Op- denberg lagen te bed. De heer Van Melle zag. hoe de zoldering van zijn slaapka nier neerboog.'De Zuidelijke muur dei- woning was door de ontploffing grooten deels weggeslagen. Hu zag uit ziin bed pr buiten. Hij wist uit het huis te ."-ipr-en cn slaagde er in hulp te ver krijgen om zijn vrouw, die het bewust- BEIROET, 4 Oct. (D.N.B.) Uit Cairo wordt gemeld, dat de F.ngelschen de hoofdstad van Egypte willen verde digen. De bevolking is reeds grooten deels geëvacueerd. Een deel der kunst schatten en kostbare manuscripten der musea van Cairo is dezer dagen naar do grotten van het Mokattan-gebcrgte in de omgeving overgebracht. De Egyp tische regeering stelt reeds sinds het begin van den oorlog pogingen in het werk hij het Engelsche opperbevel om Cairo tot. open stad verklaard te krijgen, maar is hierin niet geslaagd. zijn verloren had en bekneld lag, te be vrijden. inmiddels had de jonge Opden- berg al een goed heenkomen gevonden. Intuitief had hij direct na de explosie zijn bril gered. Hij was door een gat naar beneden gevallen en bewusteloos geraakt, doch kwam reeds spoedig bij door de hitte van het oplaaiende vuur. Met alle krachtsinspanning had hij zich vervolgens een weg naar buiten ge baand cn dank zij zijn tegenwoordigheid van geest waren brandweer cn politie reeds spoedig ter plaatse. Van de wo ning staat allecit nog het onderste ge deelte der buitenmuren. Niet alleen de brandweer, doch ook de manschappen van' den Ophouwdienst, hebben in Haarlem prachtig werk ge leverd. Reeds in den laten namiddag was men Donderdag zoover met het op- niimingswerk gevorderd, dat een duide lijk overzicht van den omvang der ramp verkregen was. De identificatie (lei- slachtoffers. welke in vele gevallen gru welijk verminkt in de puinhoopen ge vonden werden, gaat met alle kracht voort. Dat de Haarlemmer zijn gevoel van seamhoorigheid nooit verliezen zal, blijkt wel uit het feit, dat degenen, die thans dakloos geworden zijn of wier woning zoozeer 'beschadigd is. dfit zij niet bewoonbaar is. bij anderen een liefderijk onderkomen hebben gevonden. DE VERDUISTERING Vandaag gaat de zon o'm 10.!l uur onder. Zonsopgang op Zaterdag 5 Oe- tober is om 7.47 u»r. Gcdurcn 'e dén tusschenVsge~j'"i i"'i moet worden

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1