Groote schade in Londen's pariementswijk Frankrijk's nieuwe regime nationaal en hiërarchisch DE E Donderdag 10 October 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 88 Beduchtheid voor epidemieën Nieuwe Rijnbrug bij Kehl Togo's afscheid te Moskou EVACUATIE VAN GIBRALTAR Hoe Roosevelt's zoon in het leger kwam Gelijke offers gevraagd van alle Franschen De evacuatie van Berlijnsche kinderen Duitsch - Italiaansch offensief in het Nabije Oosten? R. Katholieken en Protestanten in Groot-Duitschland AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABGNNttótiG'SPRlJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week 0 Binnenland tranco pet post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummer» f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. «620 riilJS DER AUVtitlthlltN vanl4 regels 11.05 m®t inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 NEW YORK, 10 Oct. (D.N.B.). Volgens in Amerika ontvangen berichten over de Duitsche aan vallen in den afgeloopen nacht zijn op 40 Londensche districten bommen geworpen. Talrijke ge bouwen zijn getroffen, waardoor er een aantal dooden en gewon den is. Hoewel de Duitsche vlie gers ook steden in het Zuid-Wes ten en het Noord-Westen hebben aangevallen, was de hoofdaanval op Londen gericht. Ook in Wales zijn bommen gevallen. Vroeg in den ochtend werd Londen, na een zeer korte rust, opnieuw aange vallen. Over Nederland komende Brit sche bommenwerpers zijn in den afgeloopen nacht hier en daar bo ven Duitsch gebied verschenen. Reeds in West-Duitschland werden zij gedwongen hun koers te veran deren. Op enkele plaatsen vielen bommen, die geen militaire schade aanrichtten. Over de schade, welke de Duitsche bomaanvallen deze week in Londen hebben aangericht, meldt de Dagens Nyheter. dat o.a. het parlementsgebouw en het voor het Hoogerhuis staande standbeeld van Richard Leeuwenhart beschadigd zijn, zoodat de ruiter niet meer goed op zijn paard zit. Ook de klókketoren van de Big-Ben is door gra naatscherven lichtj beschadigd en nabij de Westminster Hall. het door Willem den Veroveraar opgerichte huis, sloeg een bom in. die alle ruiten deed sprin gen. Ook in het Lagerhuis zijn in de gangen en garderobes sporen van scha de te bespeuren. Toen de bommen in de buurt van het parlementsgebouw in sloegen. waren alle Lagerhuisleden vei ligheidshalve reeds naar den schuilkel der gedaan, welke reeds ten tijde van Chamberlain was gebouwd. Nieuwe ziekte in Londen De „Daily Mail" schrijft, dat de plaat selijke overheid in het Engelsche meren- district de scherpste maatregelen moet nemen om huisvesting te vinden voor de Londensche kinderen, aangezien perso nen, die tegen eiken prijs zich in veilig heid willen weten, alle beschikbare ruimte in beslag nemen en zelfs twee pond per week voor twee kamers beta len, de kost en bediening niet meegere kend. Het is een schandaal, zegt het blad, dat het merendistrict zoo vol zit met rijke lieden, dat er voor de arme Londensche kinderen geen piaats meer is. Voorts meldt het blad, dat onder de bevolking van Londen een nieuwe ziekte is uitgebroken die men „shelter throat" of „tube throat" noemt. Men vreest dat er dezen winter nog ergere epidemieën zullen uitbreken. Het beste middel ter bpstrijding acht men het bouwen van nieuwe schuilplaatsen, opdat er meer ruimte ter beschikking staat. In een schuilgelegenheid in het Opbouw in Lotharingen Een der •fdeslin* r.n van den Rijksarbeidsdienst op weg naar haar werk (Foto Weltbild) Eastend b.v., die ingericht is voor maxi mum 5.000 personen, bevinden zich el- ken nacht 10.000, menschen. Deze ruim te wordt bovendien nooit schoonge maakt. De secretaris-generaal van het Brit- sche verbond van vakvereenigingen. Si' Walter Citrine, heeft volgens hier ont vangen berichten tegenover een vakver- eenigingsdelegatie gezegd: „De Engel sche arbeiders en vooral de werklieden in de wapenindustrie moeten ook gedu rende het luchtalarm het werk voort zetten. omdat er anders niets overblijft dan om vrede te vragen." STRAATSBURG, 10 Oct. (D.N.B.) De chef van het burgerbestuur in den Elzas, rijksstadhouder gouwleider Wag ner, heeft gisteren de nieuwe brug over den Rijn tusschen Kehl en Straatsburg voor het verkeer geopend. De brug is in nauwelijks 21/» maand gebouwd. In zijn toespraak verklaarde Rijksstadhou der Wagner, dat de nieuwe brug meer is dan een verkeersbrug alleen. Zij is een politieke brug! want zij verbindt den Duitschen Elzas met zijn broeders aan de overzijde van den Rijnstroom. Zij is een symbool voor de saamhoorig- heid tusschen de beide Duitsche stam men aan deze en aan gene zijde van den grooten stroom. De linker en de rechter Rijnoever zijn bewoond door menschen, die naar hun aard. naar hun volksgezindheid, naar hun taal en hun gcheele beschaving bij elkaar-behooren. Maarschalk Pétain: Rijksmaarschalk Goring tijdens een kaartbespreking in zijn hoofdkwartier, van waaruit hii de aanvallen tegen Engeland leidt(Foto Weltbild) Molotof, Mikojan en vele andere Russische autoriteiten bezoe ken de Japansche ambassade Stafford Cripps bij Molotof MOSKOU, 10 Oct. (D.N.B.). De uit Moskou vertrekkende Japansche ambas sadeur Togog heeft een déjeuner aan geboden waaraan werd deelgenomen door den volkscommissaris van buiten- landsche zaken Molotof, den volkscom missaris voor den buitenlandschen han del der Sovjet-Unie Mikojan, d« plaats vervangende volkscommissarissen van het departement van buitenlandsche za ken Wisjinski en Losowski, den secreta ris-generaal van het commissariaat voor buitenlandsche zaken Sobolew, en an dere Sowjet-Russische persoonlijkhe den. In diplomatieke kringen te Moskou hecht men beteekenis aan,fhet feit, dat de Sowjet;Russische premier en commis saris van buitenlandsche zaken voor de eerste maal gevolg heeft gegeven aan een uitnoodiging voor een bijeenkomst ten huize van den Japansclien ambas sadeur. De nieuwe Japansche ambassadeur in Moskou, generaal Tatekawa, zal op 15 October in Charbin een ontmoeting hebben met ambassadeur Togo. Men hecht groote verwachtingen aan deze ontmoeting met het oog op de verbete ring van de Russisch-Japansche betrek kingen. De diplomatieke correspondent van Reuter deelt mede, dat de Britsche am bassadeur te Moskou, Stafford Cripps. einde der vorige week een bezoek aan Molotow heeft gebracht om den alge- meenen toestand te bespreken. ALGECIRAS, 10 Oct. (D.N.B.). Gis teren is te Gibraltar een groot Britsch passagiersschip aangekomen, dat de laatste geëvacueerden, in hoofdzaak vrouwen en kinderen, aan boord heeft genomen. Drie dagen geleden hebben deze menschen bevel gekregen om Gi- braltar onverwijld te verlaten. Meer dan duizend vrouwen en kinderen moeten zich aan boord bevinden. Hoewel reeds alle gecvacueerden zich hadden inge scheept-, lag het schip gisteravond nog steeds aan de kade. De vluchtelingen mochten slechts eetgerei en de noodza kelijkste bagage medenemen. Eerst thans wordt bekend, dat bij het laatste groote bombardement van Gibral tar de secretaris van den gouverneur, die den rang van majoor had. om het leven is gekomen. Door een bomontploffing werd hem de helm van het hoofd gerukt, waarbij hij door den kinband geworgd werd. WASHINGTON, 10 Oct. (A.N.P.). El liott Roosevelt, den zoon van den presi dent, die hevig is aangevallen omdat hij zonder eenige opleiding in het Aroeri- kaansche leger als kapitein v^n de luchtmacht is opgenomen, heeft, zoo 'meldt Transocean, in antwoord op de tot hem gelichte verwijten verklaard, dat hij tot het leger is toegetreden otn zijn gewetensbezwaren weg te nemen. Zijn verklaring luidde aldus: „Ik kwam onlangs tot het besluit, dat een lid van de familie Roosevelt een concrete belangstelling aan den dag dient te leggen voor de landsverdedi ging. Daarom gaf ik mij op als vrijwilli ger voor eeniee tierigheid in liet logeren werd ik als kapitein bij het luchtwapen "O-plaatst. In plaats van iets go«ds ge daan te hebben, zooals mijn bedoeling was, constateer ik nu. dat ik een ver schrikkelijke politieke fout begaan heb. Ik heb weer eens iets gedaan om mijn vader te overtuigen, dat ik altijd onge wone dingen doe. Maar ik kan niet an ders. Ik moet volgens mijn geweten le ven." GENEVE, 10 Oct. (D.N.B.)- Uit Vichy wordt gemeld, dat maarschalk Pétain Woensdag avond een radiotoespraak heeft gehouden, waarin hij uiteenzette, wat de regeering op verschillend terrein tot stand heeft gebracht, en sprak over den arbeid, dien Frankrijk in de naaste toekomst zal hebben te verrichten. In minder dan zes weken, aldus Pé tain, is een geweldige hoeveelheid wet gevend werk verzet, zooals de herziening der naturalisaties, de wet over de toe lating tot zekere beroepen, de ontbin ding der geheime vereenigingen. dé be strijding van het alcoholmisbruik, de ge- zinssteun en de hervorming van het on derwijs. Dit is de eerste en meest dringende ar beid der regeering geweest, waarbij va ik niet oude gewoonten moest, worden ge broken en particuliere belangen ge schaad moesten worden. De» regeering heeft dat echter gedaan in het besef van baar plicht en in de overtuiging, dat het Fransche volk de daden der regeering juist zal achten. Ter bestrijding van de werkloosheid heeft men besloten tot bet doen uitvoe ren van groote openbare werken. Groote rredieten zijn beschikbaar gesteld. Daar- aoor wordt duizenden arbeiders het da- gf-lijksch brood verzekerd en tevens do productiekracht van het land vergroot. De moeilijkheden zullen nog zeer groot zijn. Men kan slechts in étappes hande len en den innigen wcnsch koesteren, dat een zoo grootsclieepsch mogelijke op lossing wordt gevonden voor een vraag stuk dat voor de geestelijke én maat schappelijke gezondheid van het land van liet grootste belang ie. Verder zag de regeering zich gepl&xtst voor het netelige probleem der rant soeneering. Men heeft niet getracht de wreede werkelijkheid voor de Franschen verborgen te houden. Men moest van alle Franschen de grootste beperkingen verlangen en men heeft van allen gelijke offers gevraagd. Pétain deelde voorts mede, dat hij Donderdag een boodschap zou uit vaardigen, waarin hij den Franschen zal laten zien, wat de beginselen van het nieuwe regime moeten zijn: na tionaal ten aanzien van de buiten- landeche politiek, hiërarchisch voor de binnenlandsche politiek. In deze boodschap zal men de groote lijnen der „nationale revolutie" vinden, die in. een nieuwe grondwet zullen wor den vastgelegd. B'ij dit vernieuwingswerk moet het ge- hcelc publick'hclang hebben, omdat een herbouw niet blijvend kan zijn zonder de goedkeuring van het geheele land. Deze herhouw zal dus in vertrouwen en ge loof geschieden. Pétain deed een beroep np Parijs, om zich energiek aan te slui ten bij het vernieuwingswerk der regee ring en vooral dengenen te hulp te ko men, die in een harden winter nieuwe beproevingen zullen hebben te door sta in. Tenslotte deelde Pétain mede, dat 3 millioen vluchtelingen en 2 millioen ge- demobiliseerden naar hun haardsteden teruggekeerd zijn. Het grootste deel der vernielde bruggen is weer voor het ver keer opengesteld: het verkeer is vrijwel geheel hersteld. AMERIKAANSCH CONGRES BLIJFT BIJEEN WASHINGTON. 10 Oct. (D.N.B.). - Ofschoon de zitting van het Congres thans reeds langer dan negen maanden duurt, heeft hét bestuur der democrati sche fractie in het Huis van Afgevaar digden besloten, voorloopig van een ver daging af te zien. Ook de Senaat is niet voornemens de zitting te verdagen, doch wil van heden tot 18 November elke week gedurende drie opeenvolgende da gen geen vergaderingen houden. BUITENLANDSCHE PERSORGANI SATIE TE BOEKAREST ONTBONDEN BOEKAREST, 10 Oct. (D.N.B.). Het Roémeensche ministerie van propagan da heeft de vereeniging van buitenland sche corespondenten te Boekarest ont bonden. Deze vereeniging werd voorna melijk door de Engelsche en Joodsche leden heheerscht. In hef onthindirgsbe- vel wijst de Roemeensehe regeering pr on. dat de organisatie nooit een erken de vereeniging is geweest. Maarschalk Pétain (Archief U.D.) BERLIJN, 10 Oct. (V.P.B.) De vrij willige evacuatie van Berlijnsche kin deren is deze week op groote schaal be gonnen. Slechts die kinderen worden uitgezonden, wier ouders daartoe den wensch te kennen hebben gegeven. Het gaat voornamelijk om kinderen, die in de randgebieden van de stad wonen, waar de lichte bouwtrant geen veilige kelders kent. De deelname aan de uit zending is geheel kosteloos. Kinderen tot 10 jaar worden in ge zinnen ondergebracht, die van 10 tot 14 jaar in tehuizen en kampen. Kleine kinderen worden bij hun moeder ge laten en als groote en kleine kinderen tot een gezin behooren. gaan ook de groote kinderen met de moeder mee. Dokters en kinderverzorgsfers houden toezicht op de geëvacueerden. Het schoolonderricht wordt door onderwij zers voortgezet. De kinderen zijn koste loos van de noodige kleedingsstukken voorzien. De Berlijnsche kinderen worden voor namelijk in de Oosteliike gouwen, Oost- Pruisen, Warthegau, Silezië, Opper- en Neder-Donau ondergebracht. Vermel ding verdient, dat dubbel zooveel plaat sen beschikbaar zijn als tot dusverre noodig waren. Hier blijkt uit. dat het aantal aanvragen vrij beperkt is. De evacuatie verloopt met voorbeeldige discipline. STOCKHOLM, 10 Oct. (A.N.P.). Svenska Dagbladet wijst in een bericht uit Londen op de bezorgdheid in Enge land over een beweerd Duitsch-Itali- aansCh offensief in het Nabije Oosten. De correspondent schrijft: Valt Egypte en liet Suezkanaal, dan is Palestina onhoudbaar en zijn aan de En gelsche vloot de steunpunten ontnomen,, zonder welke zij zich in het Oostelijke hekken van dc Middellandsche Zee niet kan handhaven. Het reehtslrccksehe ge volg van een zoodanige ontwikkeling moet zijn, dat dc asmogendheden onge hinderd den toegang tot. dc rijke petro- lennitironnen bij Mosoel krijgen. Ook lijkt, 't twijfelachtig of Turkije in staat is voldoenden tegenstand te bieden. Zeker is, dat de asmogendheden zich dan een veilig vaarwater voor de van Bakoe ko mende Russische petroleum door de Dardenellen kunnen verschaffen." Tenslotte wijst het Zweedsche blad op het jongste artikel van het Londensche blad Observer, waarin letterlijk stond: „Engeland moet alles in het werk stel len om Egypte, den Soedan en Palestina aan beide zijden van het Suezkanaal te houden, want de aldaar staande troepen zijn niet sterk genoeg en de toestand geeft aanleiding tot bezorgdheid. Wij moeten uiterst krachtige versterkingen zoowel aan mannen als aan machines sturen, vooral artillerie." BERLIJN. 10 Oct. (V.P.B.). Korten tijd geleden werd in verschillende bla den medegedeeld, dat Brazilië met 45 millioen R. Katholieken hij een gezame- lijk inwonerscijfer van 47 millioen, het land is waar de meeste R. Katholieken wonen. Italië heeft daarentegen slechts r» milliocn Katholieken. Het boek „Das Reichsministerium fur die Kirch- lichen Angelegenheiten", dat kort gele den in Duitschland verscheen, publi ceert de cijfers over den toestand van de R. Katholieke kerk in het Groot- Duitsche Rijk. Uit deze cijfers blijkt nu, dat Duitschland tegenwoordig 48 mil lioen R. Katholieke inwoners telt, en daardoor het. land met het grootste aan tal R. Katholieken is. Er zijn in Duitschland 11 kerkprovin cies met 45 bisdommen. 2 apostolische administraturen, 2 prelaturen nuilius, en in 't generaal-gouvernement 2 aarts bisdommen en 6 bisdommen. Van d° aartsbisschoppen zijn tegenwoordig 6 kardinaals. Aan de bisschoppen zijn op het oogenblik in Groot-Duitschland (uit gezonderd het generaal-gouvernement) 1<183 zielzorgprovincies ondergeschikt met 35103 geestelijken, waarvan in het ..Altreich" 9S13 provincies met 22221 geestelijken, in de Onstmark 3441 provin cies met 4523 geestelijken in.de nieuwe gebieden in het Oosten (uitgezonderd 't generaal-gouvernement) 1138 provin cies met 2030 geestelijken Volgens het bovengenoemde boek zijn er op het oogonblik in groot-Duitsch land (uitgezonderd het een.-gouv45 millioen Protestanten. 100.000 oud-Ka 'hnlieken. 50.000 orthodoxen, meer dan millioen vertegenwoordigers van de Tsiechisehe nationale kerken en meer dan 200.000 leden van de Evangelische vrije gemeenten. Mijnenschade te Huisduinen wordt door Staat vergoed Men zal zich herinneren, dat in De cember van het. vorige jaar, de badplaata Huisduinen, bij Den Helder, belangrijke schade opliep, tengevolge van het explo- deeren van Nederïandsche mijnen tegen de kust. Tal van bewoners van dit dorp werden financieel ernstig gedupeerd. De burgemeester van Den Helder spande zich ervoor deze schade van het rijk vergoed te krijgen.-omdat bewezen was, dat de schade veroorzaakt was door Nederïandsche mijnen. Succes op dit pogen is niet uitgeble ven, zoo mpldt. de „N.R.C.". Vrijdag zal ten raadhuize te Den Helder een bedrag van ruim lfi.000 gulden uitbetaald wor den aan allen, die hij de mijnexplosie schade kregen. Dit bedrag is door het rijk aan het gemeentebestuur ter hand gesteld. Aan een Engelschen ballon blijven hangen Hel is onlangs een groepje Texelaars gelukt een ballon, die over het dorp De Koog joeg, te grijpen, zoo meldt de „Tel.". Met vereende krachten wist men hem om een hooischelf vast te leg gen. De ballon werd op den grond ge drukt. Eén van de aanwezigen maakte echter een kort, maar benauwd lucht reisje, toen de ballon, door een wind ruk. plots opnieuw de hoogte inging. De man bengelde er als een baron von Münchhauscn aan. Hij had geen gele genheid den draad los te laten. Geluk kig daalde het gevaarte weer spoedig, zoodat de luchtreiziger met den schrik vrijkwam. Noodtoestand in Egypte BEIROET, 10 Oct. (D.N.B.). De Egyptische koning Faroek verstrekt in Cairo en in de provincie sedert eenige dagen dagelijksche maaltijden aan ar men op eigen kosten. De door den staat uitgetrokken bedragen zijn niet meer voldoende voor de leniging van den on- beschrijfclijken noodtoestand in Egypte. Tengevolge van het door het Britsche opperbevel uitgevaardigde bevel tot vor dering van levensmiddelen verschijnen dagelijks Engelsche patrouilles in de Egyptische dorpen, die beslag leggen op de schapen, de kippen en het weinige wat de boeren aan veldvruchten bezitten De vijftigduizend er uit! 's-GRAVENHAGE. 10 Oct. BH de heden gehouden trekking van de Staatsloterij is de prijs van 50.000 gulden op het nummer 24974 gevallen DE VERDUISTERING Zonsondergang 18.58 uur. Zonsopgang 7.57 uur. (Znoals men weet is iedereen ve Plicht tusschen zonsondergang f zonsopkomst te verduisteren)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1