Weer Britsche bommen op Amsterdam De reorganisatie van Europa MAARSCHALK PETAIN'S BOODSCHAP DE EEMLANDER Vrijdag 11 October 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 89 Reeds acht dooden geborgen, 7 personen vermist, 19 zwaar en 37 licht gewond VERWOESTINGEN IN WEST EN NOORD Amerikaansche beschouwing over Britsche verliezen FRANKRIJK'S NEDERLAAG EN TOEKOMST As-mogendheden streven naar Europeesche autarkie Koloniale herverdeeling De bescherming van Londen Geen Duitsche eischen aan Sovjet-Rusland y Laatste Berichten AMERSFÖ ORTSCfï DAGBLAD ABQNNEmtNlSPRiJS pcr 3 maan(*eD voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per 1week «0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummer» f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 T'rilJS DER AüVtRÏEi.llEN vaa re8*'a L05 mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prija. Kleine Advertentiin „KEITJES'' bij vooruitbetaling l 5 regel» 50 cent, elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f Bewijsnummer rr'ra f 0 05 AMSTERDAM, 11 Oct. (A.N.P.). Opnieuw hebben Engelsche vliegers in den afgeloopen nacht hun bommenlast boven onze hoofd stad uitgeworpen en opnieuw zijn in rust verkeerende woonwijken en van hun dagtaak uitrustende burgers wreed opgeschrikt door de dood en verderf zaaiende projectielen, welke geheel naar willekeur werden uitgestrooid. Ook ditmaal waren militaire doelen verre te zoeken, en het blijft een raadsel, wat de Britsche luchtmacht met een dergelijk optreden voorheeft. Bijna doorloopend hebben de Engel- schen de laatste nachten Amsterdam als doelwit gekozen, doch zoo ernstige gevolgen als vannacht hebben de aanvallen nog nimmer ge had. Omstreeks negen uur vanochtend was het aantal dooden reeds tot 8 gestegen. Bovendien werden nog vermoedelijk 7 personen ver mist en zijn er 19 zwaargewonden. Het aantal lichtgewonden be draagt 37. Het zijn voornamelijk het. westelijk en noordelijk deel der stad, welke getroffen zijn. In tegenstelling tot de vorige aan vallen hebben de Engelsche luchthelden ditmaal in hoofdzaak explosieve bom men gebruikt in plaats van brandbom men, welke uiteraard zeer groote ma- terieele schade veroorzaakt en het ge tal der slachtoffers zoo hebben doen stijgen. Het is met geen pen te beschrij ven welk een droefenis en leed in dezen nacht weer over de stad "is gekomen. Reeds rouwde Amsterdam over zijn achttien dooden bij vorige bombarde menten, thans is dat aantal bijna ver dubbeld. Wederom heeft Albion een bewijs geleverd van zijn „menschelijk' optreden in dezen oorlog. Het allerergste is wel het noordelijk deel der stad getroffen.Er kwamen bommen neer op het Planetenplein, in 'de omgeving van den Adelaarsweg, in de Maanstraal, op den Meteorenweg, bet Orionplein en in de Vegastraat. De gevolgen waren verschrikkelijk. Vooral op het Planetepplein is het aantal doo den groot. Aanvankelijk viel daar n.l. een brandbom. De lucht.be6chermings- brandweer was spoedig met twaalf man ter plaatse om den brand te blueschen. doch terwijl men daarmede bezig was vielen er drie brisantbommen op het plein. Drie brandwachts. de heeren Vog, Montelbaan en ter Wolde, werden op slag gedood, de brandwacht van Leer- sum moest zeer ernstig gewond naar het Binnengasthuis vervoerd worden. Ook onder de omwonenden zijn drie dooden en een zwaargewonde te betreuren. Op het perceel Potterstraat 13. nabij den Adelaarsweg, viel een brandbom, welke dit huis geheel vernielde. Hierbij zijn vier ernstig en zes lichtgewonden gevallen. In de Maanstraat werd door een bom de gasleiding beschadigd, ter wijl door den luchtdruk een huis ineen stortte. Ook In do Vegastraat is een huis vernield. Op den Meteorenweg liepen tal rijke huizen «rnstige schade op. In totaal waren in Amsterdam- Noord omstreeks negen uur vanoch- tënd zes dooden, tien ernstig gewon den en vijfentwintig lichtgewonden geteld. Men vreest echter, dat enkele van de ernstig gewonden het leven niet zullen behouden. Bovendien worden nog verscheiden menschen vermist. Het aantal staat echter nog niet vaet. De bominslagen in West hebben voor al de omgeving van het Hoofddorpplein getroffen. Op den zuidweslelijken hoek van dit plein sloeg een bom in het weg dek. wairdoor voorloopig de tramhaan van lijn 1 onbruikbaar is. De in het weg dek geslagen trechter heeft naar schat t.ing een middellijn van drie meter Zeer ernstig was de bominslag in hei perceel Stol wijkstraat 22. Het projectie! id ter hoogte van de tweede verdieping aan de voorzijde schuin in het huis ge slagen en heeft dairhii don voorgevpl en vrijwel het geheele mterieur weggesla gen. Hier vallen een doode en een zwaargewonde te betreuren, terwijl ver moedelijk drie personen worden vermist In de Pieter Gijzenbrugstraat is een niet-ontplofte hom via het Ppr' ceel 17 in de keuken van het per ceel 19 neergekomen. Op zijn weg heeft hef projectiel een \romv ga- troffen. die op slag gedood werd. terwijl haar zuster lichte verwon dingen aan de hand opliep. De politie en de luchtbeschermings dienst hebben alle peroeelen binnen straal van vijftig meter van dit huis doen ontruimen. De bewoners-zijn. on dorgebracht in de Hillegomschool en het Victoriatheater. waar zii aan de zorgen van het korps vrouwelijke vrij wi'lifrers zün toevertrouwd. Ook in de Legmeerstraat is een bom terechtgekomen. Hij trof de achterge vels van de perceelen 67 en 69, welke geheel werden ingedrukt. Gelukkig zijn hierbij slechts enkele personen licht gewond. Aan de Sloterkade werd een zandschuit door een projectiel geraakt. De schuit zonk, terwijl bovendien scha de werd toegebracht aan de walbe-' schoeiïng tegenover het perceel 136. In West zijn dus volgens de ge gevens, welke men omstreeks pegen uur vanochtend in zijn bezit had, twee dooden, vijf ernstig- en zes lichtgewonden, terwijl waarschijn lijk drie personen worden vermist. Ook bij deze ernstiggewonden zijn er enkele, die in levensgevaar ver- keeren. Brandbommen veroorzaakten nog een feilen brand in een opslagplaats van pleziervaartuigjes, aan het Jollenpad. De brandweer trad direct krachtig op, doch kon niet voorkomen, dat de loods uitbrandde en talrijke roeibootjes ver loren gingen. Zoowel in Amsterdam-Noord als in Amsterdam-West. hebben deze zinlooze Engelsche bombardementen een gewel dige ravage aangericht. Tot ver in den omtrek waar de explosies van de bom inslagen zijn geweest, zijn de ruiten vernield en op sommige plaatsen vor men de glasscherven een centimeterdik- ke laag op voetpaden en rijwegen. Wijd en zijd ligt het puin verspreid. De verontwaardiging van de bevol king over het optreden der Engelschen neemt hiet. den dag toe. De verwen- schingen aan het adres van de lucht helden en degenen, die hen naar ons land zenden, zouden, als wij ze publi ceerden, kolommen vullen. Bommen op Den Helder DEN HELDER. 11 Oqtober. Gister avond en vannacht hebben Engelsche vliegers verschillende bommen boven Den Helder uitgeworpen, welke groote schade aanrichtten. Voltreffers kwa men terecht op een muziekhandel aan den Kanaal weg en op een visch winkel in de Spoorstraat. Er zijn geen slacht offers. BERLIJN. 11 Oct. V.P.B.) Men heeft hier met belangstelling kennis ge nomen van een onderzoek, dat het Ame- •ikaansche weekblad „Times" heeft in gesteld naar de verliezen, die de En- eelsche economie ten gevolge van het Duitsche lucht-offensief geleden heeft. De enquête van het weekblad bepaalde zich tot die Amerikaansrhc firma's wel ke in Groot-Brittannië fabrieken hebben. Van de 82 concerns, die ondervraagd werden, verklaarden zich 8 er toe be reid modedeolingen over hun Engel sche filialen te doen. Hiervan konden 20 ondernemingen met zekerheid verkla- en, dat hun Engelsche fabrieken geheel onbeschadigd gebleven waren; 40 ant woorden luidden, dat ..voor zoover be kend" de betreffende fabrieken door werkten. doch in ieder geval wegens ge brok aan arbeiders en transportmoeilijk heden in beperkten omvang. 8 F.ngelsehe filiaal fabrieken hebben min nf meer ernstige bombardementsschade opge lonpen. In zijn commentaar merkt het Ameri- aanscbe weekblad op: acht treffers op 68 fabrieken beteekenen een beschadi gingscijfer van 11 procent. Maar men moet bedenken, dat nok gedeeltelijke vernielingen de totale nresfatie van een onderneming aanzienlijk verminderen. Daarbij komt. dat het meerendeel van de ondervraagde firma's niet militaire roederen produceert. Het percentage der •ernielingen in de oorlogsindustrieën znnder twijfel voel honger. Het weekblad komt tot de slotsom dat maandeliikschp schade, die aan de Engelsche industrie wordt toegebracht, op 10 net. gesteld kan worden. Van Duit che zijde voegt men hier aan toe. dat de genoemde getallen door de aantallen dei- laatste dagen veri;e overtroffen zijn. Kosjiro Oikawa. de .lapansche minister van marine, een der belangrijkste man nen van zijn kabinet, bij het verlaten van het departementsgebouw te Tokio. Foto Weltbild) GENEVE. 11 Oct. (D.N.B.). - De bood schap, die maarschalk Pétain in zijn ra diorede van Woensdag aankondigde, houdt, in naar uit Vichy gemeld wordt: „Frankrijks nederlaag heeft, talrij ke oorzaken. Zij is een weerspiege ling van de zwakheid van het. oude regime. Als gevangene van zijn bin- nenlandsche 'politiek heeft dat regi me ook geen doelmatige buitenland- sche politiek kunnen voeren. In 1939 is de oorlog verklaard, die reeds te voren bijna verloren was, zonder dat men ook maar gewaagd had het par lement te raadplegen. De nieuwe orde in Frankrijk vooron derstelt een regime, dat met de sfeer en ROME, 11 Oct. (Stefani). De Italiaansche minister voor het de- viezenverkeer Riccardi die naar Berlijn vertrokken is om bespre kingen te voeren met den rijksmi nister van economische zaken Walther Funk heeft een belang rijk artikel geschreven in de Mes- saggero, waarin hij de grondsla gen vermeldt van de economische reorganisatie van Europa zooals de asmogendheden zich deze voor stellen. Het eerste beginsel van de toekom stige Europeesche economie, zoo schrijft Riccardi, is, dat de economie volledig in dienst moet staan met de politiek. De nieuwe continentale economie, welke door Duitschland en Italië zal worden ingevoerd na de aardrijkskundige en politieke herziening van Europa aan het einde van den oorlog, zal bovendien dezelfde corporatieve economie moeten zijn, welke in Duitschland en Italië is ingevoerd en daar met succes wordt toegepast. Het tweede beginsel zal zijn de solidariteit van het Europeesche vasteland. Er zal een hiërarchie van de volkeren worden ingevoerd en elk van deze volkeren zal recht heb ben op een deel van de grondstoffen van de goederen der natuur. De tot dusver bestaande koloniale rijken zullen opnieuw verdeeld worden volgens de kenmerkende eigen schappen en behoeften van de Euro peesche volkeren en rekening hou dende met die hiërarchie. Het derde beginsel van de nieuwe economische organisatie zal zijn de toe gepaste. autarkie in dien zin, dat alle hulpbronnen en economische mogelijk heden in eigen land en in de koloniën op een rationeele wijze zullen moeten worden ontgonnen en geëxploiteerd. De politiek der Europeesche'' autarkie zal gebaseerd worden op de autarkie van Duitschland en Italië. Alle nationale economieën zullen in een richting gaan, welke door de as zal worden vastee- steld. In geval hel nuttig zou zijn het Eurov peesche vasteland in twee economische blokken te verdeelen, waarvan het zwaartepunt gelegen is resp. in Italië, en Duitschland, zullen de beide asmo- gendheden haar tank kunnen verdeelen en met alle middelen waarover de twee blokken beschikken, hun eigen autar kische doeleinden kunnen bereiken. Duitschland en Italië zullen, steeds in volkomen overeenstemming, de laken initiatieven en doeleinden van elk der -ecónfi-oleerde staien vaststellen, mei het doel methodisch, ordelijk en censge zind te werk te gaan. In die twee blokken zullen de over- heerscbende valuta's de munteenheden zjjn van de heidp asmogendheden. on derling verhonden door een vaste w sèlverhouding, terwijl de munteenheden van de bij het blok behoorende landen vastgehecht zullen woorden aan de „basis-valuta's"' en een ondergeschikte waarde zullen -krijgen, welke beperkt blijft tot hun eigen grondgebied. Het. goud, zoo betoogt de minister ver der, is bestemd om in de nieuwe Euro peesche economie een rol van weinig belang te spelen en wellicht nog slechts alleen gedurende korten tijd. In het in ternationale handelsverkeer zal het goud dienen om eventueele verschillen te vereffenen, welke overigens van wei nig beteekenis zullen zijn. De vereffening met goud zal in elk geval binnen de grenzen blijven, welke absoluut noodzakelijk zijn voor de Euro peesche autarkie. In den handel met Noord- en Zuid-Amerika zal de leus zijn: „Goocdcren vor goederen". De toe passing der beginselen, zoo besluit de minister, waarop de nieuwe Europee sche economie zich zal haseeren, zal in eik geval worden aangepast en in over eenstemming gebracht met de verschil lende aardrijkskundige en politieke be hoeften van de afzonderlijke landen. de mentaliteit van Frankrijk Overeen komt. Men moet een maatschappelij ke hiërarchie scheppen. Dit nieuwe re gime kan niet op de onjuiste gedachte van de natuurlijke gelijkheid der men schen berusten, doch slechts op den grondslag van de gelijkheid der kansen, die aan alle Franschen gelegpnheid ge ven hun bekwaamheid te bewijzen. Slechts de arbeid en het kunnen zullen den grondslag der Fransche hiërarchie vormen. Slechts zoo zal weer een ware élite ontslaan als het noodzakelijke ka der voor den welstand en de waardigheid van allen. Indien men mocht vreezen. dal de nieuwe hierarchic de oude vrijheden vernietigd, dan kan daarop geantwoord .worden, dal gezag noodzakelijk is om de vrijheid van den staat te beschermen en de individuople vrijheden tegenover de belangencoalities te waarborgen. Omtrent de nieuwe buitenlandsche po litiek verklaarde Pétain: „Indien het nieuwe regime nationaal wil zijn, moet het zich van de zoogenaamde traditio- neele vriendschappen en vijandschappen bevrijden, die zich in dciV loon der ge schiedenis voortdurend gewijzigd heb ben. Het niojnve regime zal voor de na tionale eenheid opkomen, dat wil zeggen het contact van hef moederland met de overzeesche bezittingen. Het zal ook zijn erfdeel van de Griekscheen de Latijnsche cultuur verzorgen. Frankrijk is bereid op alle gebie den met alle buren samen te werken, Hoe de politieke kaart van Europa en de wereld er ook uit zal komen te zien, één ding staat vast: het pro- bleem der Fransch-Duitsche betrek kingen, dat in het verleden zoo licht vaardig behandeld is, zAl Frankrijks toekomst voor en na bepalén. Recht op en plicht tot arbeiden Alle Franschen hebben in de eerste plaats den plicht tot. arbeiden. Die dezen plicht verwaarloazen, verdienen de boe danigheid van burger niet meer. Maar alle Franschen hebben tevens récht op arbeid. Om dezen plicht cn dit recht te waarborgen, moet men in bet verouder de economische stelsel een revolutie tot stand brengen. Na een overgangsperiode zal men in een georganiseerde volkshuishouding blijvende centra van werkzaamheid scheppen, waar ieder de positie en het loon zal krijgen, die met zijn capaciteiten in overeenstemming zijn De beroepsorga nisaties zullen zich ook uitsluitend tot het gebied van het beroep hebben te be palen. Onder het gezag van den staat zul len zij zich belasten met de uitwerking en de tenuitvoerlegging der arbeidscon tracten e-n zorgen voorde vérbetering der levensomstandigheden van den arbeider. Tenslotte is het haar taak arbeidsconflic- BERLIJN, 11 Oct. (V. P. B.) De hoop van Engeland blijft op een ver troebeling der Duitsch-Russische betrek kingen gevestigd. Alle Britsche bewe ringen hieromtrent stuiten echter op een nuchtere Russische ontkenning af. Het laatste nieuws luidde, dat Duitsch land van Moskou den afstand van vroe ger Poolsche gebieden zou hebben ge eischt. Het Sovjet-agentschap Tass ver klaart. dat dit bericht uit de lucht ge grepen is. In Duitschland beschouwt men dit- Russische dementi als een nieuwe belangrijke aanwijzing omtrent de positie, die Sovjet-Rusland in het huidige, politieke spel inneemt. Het be kende artikel in de ..Prawda" óver het driemogp'nd,'",',en rif et h*"' trim—rn* reeds duidelijk in deze richting gewe zen. De bedienings- manschappen van den sper ballon-gordel rond de Engel sche hoofdstad worden onder wezen in het ge bruik van vuur wapenen (Foto Weltbild) JEUGDDEMONSTRATIL VOOR MUSSOLINI PADUA, 11 Oct. (D.N.B.) - De Nuord- Italiaansche universiteitsstad Padua is gisteren het tooneel geweést van een indrukwekkende demonstratie der vrij- willigersformaties van de Italiaansche Littoriojeugd voor Mussolini. Oók Duitschland had hierheen een marsch- groep Ier sterkte van 270 man van de Hitlerjeugd gezonden en voorts waren er delegaties van de Spaansrhe, Bul- gaarsche. Roemeensche en Hongaar- sche .jetrgd. Op de eeretribune waren de leden van de Italiaansche regeering de diplomatie ke vertegenwoordigers van het buiten land. vertegenwoordigers van alle ,dee- lèn der weermacht, de militaire atta che's en de fascistische gouwleiders van Italië bijeen. Onder het gejubel der volksmenigte reed Mussolini per auto 'augzaarh de kolónnés der vrijwillige :e.if».iif»« strijders af. Het hoogtepunt vao den. dég wérd «évórmd door de pa rade van de kö'nnnes vriiwiljjgèrs voor den Ducé op het Garibaldiplein. Vleesch- en brood distributie Welke bonnen voor de nieuwe periode zijn aangewezen s-GRAVENHAGE. II Oct. - De se cretaris-generaal. waarnemend hoofd van het departement van landbouw en vtsscherii' deelt, het volgende mede: Gedurende het tijdvak van Maandag 14 October tot en met Zondag 20 Oc tober a.s geeft elk der vier met .-04 vleesch" gemerkte bonnen van de vleeschkaart recht op het koopen van WO gram vleesch been inbegrepen, of een rantsoen vleeschwaren De met .04- worst, vleeschwaren" gemerkte bon geeft uitsluitend recht op het koopen van een rantsoen vleeschwuren. De bon nen. welke op 20 October a.s nog niet gebruikt zijn. blijven nog geldig tol en met Zondag 27 October a s met dien verstande dal zij gedurende de week van 21 tot en met 27 October a.s. niet gebruikt zullen mogen worden voor het betrekken van vleesch of vleeschwaren in hotels, restaurants e.d. Het rantsoen vleeschwaren. dut per bon kan worden gekocht bedraagt 75 gram voor gerookt of gekookt var kens-, rund- of kalfsvleesch en voor gerookte worstsoorten. IQ0 gram voor gekookte worstsoorten, rolpens en knafc worst 125 gram voor leverartikelen tongenworst en nierbrood en 150 gram voor bloedworst- Gedurende het tijdvak van Maandag 14 October tot en met Zondag 20 Oc tober a.s. geven de met ..10" genum merde bonnen van het broodbonboekje tezamen recht op het koopen van 2500 gram roggebrood of 2000 gram ander brood. Elk der bonnen geeft derhalve recht op het koopen van 125 gram rog gebrood of 100 gram ander brood. De bonnen, welke 20 October nog niet ge bruikt zijn. zullen voorts nog geldig zijn tot en met Dinsdag 22 October a.s.. met dien verstande, dat zij op 21 en 22 October a.s. niet gebruikt zullen mo gen worden voor het betrekken van brood in hotels, restaurants e.d. ten te regelen door scheidsrechterlijke uitspraken. Het economische systeem der laat ste jaren heeft dezelfde onvolkomen heden en tegenstrijdigheden als het politieke regime getoond, nl. een zoo genaamde vrijheid, die in werkelijk heid een onderdrukking door de geldmacht was. Met het oog op de al- gémeene ineenstorting der liberale economie hebben vrijwel alle volken den weg van een nieuw economisch stelsel betreden. Ook Frankrijk moet dezen weg opgaan en door energie ,den verloren tijd inhalen Daarbij zijn er twee grondbeginselen: in de eerste plaats moet het economische leven georganiseerd en gecontroleerd zijn. De coördinatie van het particuliere economische bedrijf door don staat moet de macht der trosts breken. In de tweede plaats moet de valuta in dienst van het bedrijfsleven gesteld worden Zij moet éen volledige ontplooiing der productie mogelijk maken. Het nieuwe Fransche valutasysteem zal op het goud slechts teruggrijpen als waarborg voor de regeling met het bui-' tenland. De binnenlandsche omloop van betalingsmiddelen zal aan de behoeften der productie worden aangepast. Een der gelijk stelsel houdt een dubbele controle in: internationala opzicht een contróle op den buitenlandschen handel en de va luta's, in binnenlandsch opzicht een waakzame controle op het verbruik en de prijzen om de koopkracht van het geld te handhaven en voor een rechtvaardige verdeeling der producten zorg te dragen. Tenslotte roept. Pétain alle Franschen tot medewerking op. De grondwet zal de juridische uiting zijn van de reguleering, die in de practiik reeds begonnen is. Een revolutie voltrekt zich niet alleen door wetten en decreten. Zij komt slechts tol stand, gis de natie haar verstaat en het volk de regeering vergezelt op den weg der vernieuwing. Eerste blad pag. 3 DE VERDUISTERING Zonsondergang 18.56 uur Zonsopgang 7.59 uur. (Zóuats men wéét is iedereen ver nlirht tnssrhi'n nmsundergimg en znnsnpknrnKt r, rn1»t*teren l

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1