Aanslag op Japansche officieren te Sjanghai Omvangrijke Duitsche lucht aanvallen op Engeland Nieuw -Zeelandsche troepen in Engeland ,Geen overdrijving' tusschen Roemenië en Hongarije DE EEMLANDER Dinsdag 15 October 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 92 Zweedsch blad: bommen op 36 districten Frankrijk'staak: een Fransche politiek HET TOEKOMSTIGE EUROPA Oorlog tegen vrouwen en kinderen Snelle evacuatie van Amerikanen uit China Duitsche missie in Roemenië Duitsch oordeel over rede van Roosevelt Geen Duitsche troepen in Bulgarijë INDO-CHINA EN THAILAND HET DRAMA IN DE VIJZELSTRAAT AMERSFQORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 ®«ndeD voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; pet mweek 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2-85. Afzonderlijke nummer» f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 I ilJS DER AUVcRlti.htN vanl4 regel» 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Lieidadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 STOCKHOLM. 15 Oct. (D.N. B.) Svenska Dagbladet bevat een eigen bericht uit Londen over de jongste Duitsche bomaanval len. Daaruit blijkt, dat de aanval len van Maandag de hevigste ge weest zijn, die Londen ooit be leefd heeft. De Duitsche vergel- dingsaanvallen waren zeer uitge breid geweest en werden bevor derd door het heldere maanlicht. Vijandelijke vliegtuigen wierpen Maandag, niet alleen bommen op Lon den maar ook op het Zuiden. Zuid-Oos ten en centrale deel van Engeland. Niet minder dan 36 districten van groot-Lon 'den waren gisteren aan de vergelding- aanvallen van het Duitsche luchtwapen blootgesteld. Bovendien zijn twintig bui tendistricten door Duitsche bommen werpers gebombardeerd. In den namiddag van 14 October heeft een Duitsch gevechtsvliegtuig met tal rijke bommen een aanval gedaan op een vliegveld, dat bestemd was ter be scherming van Londen. Verscheidene bommen van midden- en zwaar kaliher troffen onderkomens en hangars. De ontploffingen richtten in de hangars groote verwoestingen aan. Voorts wer den verscheidene op de startbanen staande toestellen vernield. Een ander Duitsch gevechtsvliegtuig dat reeds tevoren met succes een ZuiVi Engelsche haven had aangevallen, be schoot op den terugtocht met goede uit werking een geschutstelling aan de Britsche Kanaalkust. Hetzelfde vlieg tuig deed kort daarop in duikvlucht een GENEVE. 15 Oct. (D.N.B.) Uit Vi chy wordt gemeld: De Temps schrijft betreffende de boodschap van Maar schalk Pétain, dat Frankrijk zich moet bevrijden van alle vooroordeelen en bui- tenlandsche politieke bintenissen uit het verleden, teneinde een zelfstandige en Fransche buitenlandsche politiek te voeren. Het staat vast, dat het oude machtssysteem van de wereld geschokt is en dat alle landen een nieuwe stel ling moeten gaan betrekken. Frankrijks taak is het een typisch Fransche poli tiek te voeren. Al moet de Fransche politiek in de komende jaren worden opge bouwd op de nederlaag, welke "op de slagvelden geleden is, toch kan Frankrijk een factor van evenwicht op het vasteland worden, wanneer het uitsluitend zichzelf en zijn eigen belangen voldoende is. Een waarlijk Fransche buitenlandsche politiek sluit de vriendschap met andere volkeren niet uit, omdat zij naar haar aard overeenkomstig de taak van dezen tijd is. In de „Mot d'Ordre" spreekt Frossard eveneens over de boodschap van Pétain. Ook hij gaat er van uit, dat de Fran sche politiek haar uitgangspunt in de Fransche nederlaag heeft. Wanneer de mogelijkheid aanwezig is van een I'ransch-Duitsche samenwerking kan hij Frossard den maarschalk slechts antwoorden, dat men algemeen tot deze samenwerking bereid is, tot een samenwerking, die oprecht actief en loyaal zal zijn. NEW YOBK, 15 Oct. In het New Yorksche blad American geeft de Ame- rikaansche uitgever Hearst als zijn mee ning te kennen, dat een overwinning van Engeland tot gevolg zou hebben, dat Europa in vele kleine landjes zou worden ontbonden, waardoor Europa te gen gevaren van buiten hulpeloos zou zijn. De keuze moet zijn, aldus Hearst: ófwel een uit groote krachtige centra belichaamd door Duitschland, Italië en Sovjet-Rusland bestaand Europa, ófwel een onder invloed van de asmogend- heden staande, groep, die zich zou moe ten aaneensluiten tot de Vereenigde Staten van Europa. aanval op een groot koopvaardijschip in het Kanaal. Sinds de vroege avonduren van Maandag waren weer sterke Duitsche gevechtsformaties in den aanval op Londen zonder oponthoud vöortduur den. deed en kleine formatie Duitsche bommenwerpers een aanval op een troe penkamp in Zuid-Engeland. De aanval had groot succes. Alle bommen waren goed gericht. In duikvlucht werd het kamp ook met machinegeweervuur be. stookt. Er ontstónden groote branden, die tot midden in het Kanaal te zien waren. Volgens te Washington binnengeko men berichten gaat het bij de onlangs te Londen in dienst gestelde 5000 pio niers omheen troep politiemannen, wier taak het niet is, zooals het te Londen heette, na de bomaanvallen het puin weg te ruimen, doch die voor de be scherming van het eigendom moeten zorgen. Deze maatregel is noodzakelijk geworden, daar de plunderingen te Londen de laatste dagen een buitenge woon grooten omvang aangenomen hebben. Aan alle in Engeland woonachtige Amerikaansche burgers is door het Amerikaansche consulaat-generaal schriftelijk de vraag gesteld, of zij naar hef vaderland wenschen terug te kee- ren. Voor het geval ambassadeur Ken nedy voor trahsportgelegenhei'd zou kunnen zorgen. BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN BERLIJN BERLIJN, 15 Oct. (D.N.B.) Van de Britsche vliegutigen, die in den nacht van 14 op 15 October Noord-Duitschland zijn binnen gevlogen, hebben eenige toe stellen de Rijkshoofdstad bereikt. Zij wierpen bommen, die eenige woonhui zen beschadigden. Daarbij werd ook het ziekenhuis van Virchow getroffen. Per soonlijke ongelukken deden zich echter niet voor. De overige machines werden door het afweergeschut verdreven. Drie vijandelijke vliegtuigen werden bij da vlucht naar Berlijn brandend neerge schoten. Duitsche observatie-ballon aan het Ka naal. waarin waarnemers gadeslaan wat zich afspeelt Ier zee in het Kanaal en aan de overzijde op de Engelsche kust Foto Scherl) NEW YORK, 15 Oct. (A.N.P.) De New York Sunday News'noemt de door Engeland gevoerde propa ganda tegen het verstrekken -Van levensmiddelen door de Ver. .Staten aan de bezette gebieden in Europa een „oorlog tegen vrouwen en kin deren". Het blad schrijft, dat de hongcrblokkade Duitschland noch Engeland treft, doch wel 20 mil- lioen Nederlandsche, Fransche. Poolsche en Noorsche vrouwen en kinderen. Het blad stelt tenslotte die Amerikanen aan de kaak, die in na^m van Engeland vóór de hon- gerblokkade vechten. Winston Churchill groet een contingent Nieuw-Zeelandsche troepen, die ter ondersteuning van de Engelsche legermacht naar het moederland zijn overgebracht. (Foto Scherl SJANGHAI, 15 Oct. (D.N.B.). Een onbekend gebleven dader heeft Maan dagavond in het onder Japansche bezet ting staande deel van Sjanghai een aan slag gepleegd op Japansche officieren, zoo meldt een Japansch communiqué. De dader loste op eenige in een dienst auto rijdende officieren een schot, dat den Japanschen chauffeur liöht ver wondde. Japansche soldaten namen ter stond uitgebreide maatregelen en slo ten o.a. alle bruggen over de Soetsjau- kreek. De Japansche overheid neemt het geval in verband met vroeger ge pleegde aanslagen zeer ernstig op. Evacuatie van Amerikanen PEIPING, 14 Oct. (Reuter). Het Amerikaansche departement van mari ne heeft allen leden van de Amerikaan sche ambassade bevolen. Peiping te ver laten. Door dit bevel worden veertig vrouwen en kinderen getroffen. Zeven tig van de 540 Amerikaansche staats burgers, in Peiping willen zoo snel mo gelijk geëvacueerd worden. Verschillen de gezinnen van de leden der ambas sade, waaronder ook de vrouw van den ambassadeur niet ihaar twee kinderen, zullen waarschijnlijk 7 November van uit Sjanghai vertrekken. SJANGHAI, 14 Oct. (D.N.B.). Op grond van den raad der autoriteiten hebben zich meer dan duizend hier wo nende Amerikanen op de evacuatielijst laten plaatsen. Uit het feit, dat zoodoen de een vierde gedeelte van de Ameri kaansche kolonie voor het vertrek ge reed is, wordt opgemaakt, dat Ameri kaansche kringen in het Verre Oosten den toestand ernstig beoordeelen. Het opbreken van Amerikaansche huishou dens en het sluiten der zaken nemen steeds grootere vormen aan. Japansche economische missie naar Indo-China Naar Associated Press meldt, ver wachten de Fransche autoriteiten bin nenkort de aankomst van een Japan sche economische missie. Aangenomen wordt, dat dit een teeken is voor een verdere uitbreiding van de Japansche belangen in Zuid-Indo-China. De in de ze streek gewonnen rubber werd bijna hoofdzakelijk naar de Ver. Staten uitge voerd. De Japansche militaire operaties zijn tot dus verre beperkt, gebleven tot Ton- king, de Noordelijkste slaat van de vijf staten, waaruit Indo-China bestaat. Zooals reeds is gemeld, hebben deze operaties ten doel een beslissenten slag te leveren tegen den voor het bestaan van China noodzakelijken weg door Birma. Japansche'woordvoerders alhier 'neb ben verklaard, dat deskundigen bezig zijn om een uitbreiding te verkrijgen van den tot dusverre onbetcekenden handel met. alle Indo Chineesche staten, met inbegrip van Annam en Coohïn- China. Deze staten liggen binnen te economische en gcographische sfeer van Britsch-Malakka, Nederlandse h- n d i en de Philippijnen. BOEKAREST, 15 Oct. (D.N.B.). De Roemeensche regeering heeft Maandagavond een diner aangebo den ter eere van de Duitsche mili taire missie, waaraan ook werd deelgenomen door vertegenwoordi gers van Italië en Spanje. Minister president generaal Antonescu ver klaarde in een tafelrede, dat het een vaderlandsche daad is steun te zoeken bij een groot leger en de tech nische mogelijkheden van een groo te wapenindustrie. De Duitsche officieren zullen in Roe menië een klein, maar dapper leger vin den. Door hun optreden in Roemenië zal stellig hun vertrouwen in de toekomst en de rechten van Roemenië worden ver groot. De commandant van de Duitsche militaire missie, generaal der cavallerie Hansen, zeide in zijn antwoord te ho pen, dat zijn optreden door succes be kroond zou worden en d.at daarmede de vriendschappelijke betrekkingen tus schen de beide landen nog nauwer zou den worden aangehaald. BERLIJN, 15 Oct. (D.N.B.). Zoo wel te bevoegder plaatse als in Duit sche politieke kringen onthoudt men zich geheel en- al van het uitspre ken van een meening over de laat ste rede van Roosevelt. Over het al gemeen huldigt men in Duitsche kringen de opvatting dat er hoege naamd geen aanleiding bestaat om op eenigerlei wijze zijn standpunt te bepalen tegenover redevoeringen die uit verkiezingsoverwegingen gehou den zijn. Burgerlijke ongehoorzaam heid in Britsch-Indië BOMBAY, 15 Oct. (Reuter.) De Executieve commissie der Congres partij heeft gisteren het plan van Gandhi tot burgerlijke ongehoor zaamheid. dat zich zal uitstrekken tot een zeker aantal personen, goed-, gekeurd. Men gelooft, dat Gandhi heeft voorgesteld, dat zich aanvan kelijk slechts twee personen zullen doen arresteeren. Een dezer beide personen is een aanhanger van den uitersten passieven tegenstand, de tweede zal waarschijnlijk Pandit Jawaharlal Nehroe zijn. BERLIJN, 15 October. (D.N.B.) De rijksminister van buitenland sche zaken, Von Ribbentrop, heeft gisteren den in Berlijn ver- toevenden Roemeenschen gezant. Valer Popp, ontvangen. Semi-officieel wordt te Berlijn gemeld: In verband met de verkoeling, die den laatsten tijd in de Roémeensch-Hongaar- sche betrekkingen viel op te mérken, heeft men thans in Bérlijnscho politie ke kringen, op grond van de persstem men uit beide landen in kwestie, den indruk, dat de moeilijkheden vermin deren. Blijkbaar, aldus zegt men te Ber lijn, staat men in Hongarije en Roeme nië op 't verstandige standpunt, dat ze kere voorvalen niet overdreven moeten worden. Van Duitsche zijde zegt men bij het bèstudeeren van de bladen en vooral van de I-Iongaarsche pers den in druk te krijgen, dat de beide regeerin gen de verschijnselen, die tot moeilijk heden aanleiding geven, niet meer tot het onderwerp van perspolemieken wen schen te maken. Maandag zijn te Boedapest aangeko men de buitengewoon gevolmachtigde Ttaliaansche minister graaf Ruggero de Villanova en zijn secretaris graaf Pig- natti Mo ra no de Custoza, die beiden deel zullen uitmaken van de eemengde Duitsch-Italiaansche commissie, die op verzoek van de regeeringen van Roe menië en Hongarije de geschilpunten zal onderzoeken met betrekking tot de minderheden in de beide landen. De Duitsche gedelegeerden werden heden in Boekarest verwacht. Geen Duitsche troepen in Bulgarije Officieus wordt te Berlijn gemeld: Om trent de door een deel der Engelsche pers verspreide tendensbérichten over de vermeende aanwezigheid >)an Duit sche troepen in Bulgarije ofwel over desbetreffende Dïiitsch-Bulgaarsche on derhandelingen verneemt men in poli tieke kringen te Berlijn, dat daarvan geen sprake kan zijn. Het gaat bij deze beweringen, die zelfs van pressie spre ken. om de bekende Engelsche tenden tieuze berichten, wier strekking inzake alle Duitsche en Italiaansche bemoei ingen met het Zuid-Oosten van Europa is: verstoring van den vrede, on rust- stokerij en sabotage. De Rulgaarsche autoriteiten hebben den Britschen staatsburger Snowden Headly, die sedert vele jaren, in Bulga rije verblijf hield, uitgewezen. Headly, die vertegenwoordiger was van de Ford fabrieken en waarvan men wist, dat hij de chef was van den Britschen gehei men dienst, moet het land binnen 24 uur verlaten, omdat hij de gastvrijheid herhaalde malen zeer ernstig heeft mis bruikt. ARGENTIJNSCH CREDIET VOOR ENGELAND BUENOS AIRES. 15 Oct. (D.N.B.) - In bevoegde kringen wordt bevestigd, dat de onderhandelingen over een door Engeland nagestreefd crediet voor aan koop van vleesch en eraan in Argenti nië op het punt staan voltooid te wor den. Het. zou gaan om een bedrag van 640 millioen pesos. Officieel communiqué der Fransche regeering GENEVE. 15 Oct. (D.N B.) - Het Fran sche ministerie van buitenlandsche za ken maakt in een officieel communi qué het standpunt bekend, dat de Fran sche regeering inneemt ten aanzien van de problemen, welke zijn opgeworpen door de recente* nota van Thailand. Vol gens dit communiqué verklaart de Fran sche regeering zich eerst in aansluiting op het op 12 Juni 1940 gesloten niet-aan- valspact bereid zonder verwijl over te gaan tot uitwisseling der ratificatie-oor konden. Aangezien het Fransche ratifi catie-document nog niet in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, is aangekomen, stelt de Fransche regeering voor deze uitwisseling langs telegrafischen weg te voltrekken. Voorts heeft de Fransche re geering de regeering van Thailand er van in kennis gesteld, dat zij toestemt in het bijeenkomen van de gemengde com missie, zooals die genoemd wordt in het niet-aanvalsverdrag, voordat het pact is geratificeerd, onder voorwaarde, dat deze commissie geen andere territoriale problemen te behandelen krijgt dan de verdeeling der eilanden in de Mekong langs het traject, waar de rivier de grens vormt tusschen Thailand en Indo china. Voorts heeft de Fransche regeering be sloten de gebiedeischen van Thailand, welke betrekking hebben op omvang rijke gebieden aan den rechteroever van de Mekong, van de hand te wijzen. Dader tot 15 jaar gevange nisstraf veroordeeld AMSTERDAM, 15 Oct. Het ge rechtshof bevestigde vandaag het vonnis van de rechtbank, waarbij de 37-jarige expediteur, die op 27 December in de Vijzelstraat te Am sterdam zijn ex-verloofde neerstak en doodde, wegens moord werd ver oordeeld tot vijftien jaar gevange nisstraf. Ook de procureur-generaal had bevestiging van het vonnis ge- requireerd. Hooger beroep van Jean Zay verworpen GENEVE. 15 Oct. (D.N.B.) Naar uit Vichy wordt gemeld, heeft het hof van appèl te Lyon het hooger beroep van den Franschen minister van binnen- landsche zaken, Jean Zay. die onlangs door het dertiende militaire gerechtshof wegens desertie tot degradeering en de portatie was veroordeeld, verworpen. 950.000 BUITENLANDSCHE ARBEI DERS IN DUITSCHLAND BERLIJN. 15 Oct. (A.N.P.) Volgens de meest recente tellingen werken op het oogenblik 950.000 buitenlandsche ar beiders in het Duitsche bedrijfsleven. Hiervan zijn rond 550.000 werkzaam bij den landbouw, de rest in de industrie. Men wijst er op, dat de centrale lig ging en de gunstige levensvoorwaarden der arbeiders in Duitschland hun aan trekkingskracht beginnen uit te oefenen op de naburige volkshuishoudingen. Er kan'thans reeds met stelligheid gezegd worden, dat het streven der Duitschers om buitenlandsche arbeiders aan te trekken na het einde van den oorlog nog wel sterker zal worden dan op het oogenbik al is. ENGELSCHE VERONTWAARDIGING OVER ROEMEENSCHE POLITIEK STOCKHOLM, 15 Oct. (A.N.P.). De Manchester Guardian stelt voor Roeme nië. evenals Frankrijk, van de lijst der Britsche Geallieerden te schrappen. Het Engelsche Mad schrijft, dat men Roe- mennië op militair en diplomatiek gé- bied behandelen moet als Frankrijk. TACTISCHE CAVALLERIE- OEFENINGEN BIJ MOSKOU MOSKOU. 15 Oct. (D.N.B.) In het militaire district van Moskou zijn, naar de Krasnaja Swjesda meldt, in tegen woordigheid van den opperbevelhebber van het Moskouwsche militaire district, generaal Tjoelenjew. tactische oefenin gen gehouden door een cavallerie-for- matie. DE VERDUISTERING Zonsondergang 13.47 uur. Zonsopgang 8.06 uur. (Zooals men weet ts iedereen ver Plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1