Nieuw bombardement op Amsterdam Fatale botsing tusschen autobus en trein r n Bijna 1000 bommenwerpers vannacht boven Londen DE EEMLANDER Uitgave: VALKHOFF Co. BureauArnhemsche Poortwal 2 a Herdenking van Columbus THANS GEEN DOODEN Ned.-Indië niet in één front met Engeland Berlijn verklaart: Britsche hoofdstad moet kiezen tusschen vernietiging en onvoorwaardelijke capitulatie Mist belemmert de Engelsche luchtactie Geruchten over het Po-leger Verzekering Oorlogsschade NEFKENS, Soesterberg Verklaring van Roosevelt AMERSFO OMSCH DAGBLAD üBOHNtMENïSPRIJS p« 3 m week voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per f 0 15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummer» f 0 05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 4620 irtIJS DER AtiVcKltiallEN van 14 rei®1» *-05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regela 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen t 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Woensdag 16 October 1940 39e Jaargang No. 93 Duitsche, Italiaansche en Spaan- sche naties weer vereenigd voor een zelfde taak BERLIJN, 16 Oct. (A.N.P.). Op den „Dia de la Raza", dag van het ras, den gemeenschappelijken. feestdag van alle Spaansch-voelende naties der Oude en Nieuwe Wereld, heeft men ook in Was hington enkele woorden gewijd aan d.e herdenking van Columbus en sterkte ge zocht in de overwinning, die Columbus na een verschrikkelijken tijd heeft, be haald. De Amerikaansche president, die deze woorden heeft gebezigd, heeft daarmede eer betuigd aan een man, die door zijn ontdekkersdaad dezelfde schep pende krachten van het Avondland be lichaamde en opwekte, die thans bezig zijn aan de wereld na en verschrikke lijken tijd den zegen van een nieuwe ordening te schenken. Christophorus Columbus was een van de grootste zonen, die Italië aan de menschheid heeft geschonken. Zijn ontdekkingstocht deed hij in opdracht van Spanje. De resultaten hiervan echter leidden tot het op richten van de wereldmonarchie van den Duitschep keizer Karei V, in*wiens rijk de zon en het licht van het Christendom niet meer on derging. Dezelfde drie naties, die door Colum bus destijds aan de wereld een nieuw aanschijn en een onmetelijken vooruit gang gaven, zijn thans voor de zelfde taak met elkander verbonden. Thans, evenals toen, zijn zij. de draagsters van de wereld in beweging brengende denk beelden. Strevend naar een nieuwe so ciale en economische rechtvaardigheid, vervullen zij haar missie met een ge loof, een kracht en een volharding, den grooten Columbus waardig. Evenals Columbus vechten haar leiders voor een nieuwe levensruimte en evenals toen tertijd bij Columbus, staan tegenover hun allen vijandig, die in plaats van vooruitgang achteruitgang, in de plaats van vrijheid van denken en handelen een leven van geestelijke dorheid en van sociale voogdijschap wenschen. Er waren toentertijd niet weinig per sonen, die Columbus zoo wantrouwden, dat zij hem een proces wilden aandoen. De wereld is sedertdien niets veranderd. Evenals toen, wordt thans al het goede en grootsche door kleingeestigp lieden vertreden, Als Columbus thans naar de Vereenigde Staten zou kunnen zeilen, zou hij waarschijnlijk niet als toen door de indianen als een blanke afgezant van God jubelend worden ontvangen, doch door de politie als lid van de „vijfde co lonne" worden gearresteerd. NIEUWE ROEMEENSCHE GEZANT BIJ VATICAAN BOEKAREST, 16 Oct. (D.N.B.) Va- sile Grigorcea is benoemd tot Roe- meesch gezant bij den H. Stoel in plaats van ambassadeur Petrescu-Comnen, die als vertegenwoordiger van het systeem Carol was teruggeroepen, Grigorcea, die gezant in Londen was, werd in Decem ber 1938 teruggeroepen omdat hij bij het bezoek aan Londen van koning Carol mevrouw Lupescu in het protocol niet de plaats had gegeven welke overeen komstig haar eigen wensch en den wensch van den koning was. Gecamoufleerde mijnenvegers Engeland en Bulgarije SOFIA, 16 Oct. (D.N.B.). Koning Boris van Bulgarije heeft Dinsdagmid dag den Engelschen gezant, Rendel, op diens eigen verzoek ontvangen. Duitsche mijnenvegers gereed voor vertrek. Om minder 2ithtbaar te zijn op zee zijn zij op grillige wijze beschilderd. (Foto Scherl) Drie personen gewond AMSTERDAM. 16 Oct. Het A.N.P. meldt: Terwijl de maan haar heldere licht over de slapende hoofdstad ver spreidde en de woonwijken dus duide lijk te zien waren, heeft in den vroegen morgen een Britsch vliegtuig wederom bommen op de huizen der burgerbevol king uitgeworpen. De prachtige nacht ademde vrede en rust. De Engelsche „luchthelden" verstaan echter deze teekenen der natuur niet. Wreed wer pen zij hun bommen uit, niets ontzien zij. Vannacht vielen de bommen wederom in de omgeving van de Oudeschans en in Tuindorp Oostzaan, ;waar reeds eerder explosieve bommen werden uitgewor pen, welke een groot aantal slachtoffers fers eischten. Gelukkig zijn vanochtend geen dooden gevallen. Slechts liep éen drietal personen lichte verwondingen op. In totaal zijn zeven brandbommen en een explosieve bom boven de binnen stad uitgeworpen. De schade aan de huizen in de omgeving is ernstig. In de Lange en de Korte Houtstraat waren vrijwel alle ruiten gesprongen en ook het distributiekantoor aan den Amstel heeft te lijden gehad. Hier werd on middellijk de wacht betrokken, opdat geen onbevoegden zich toegang tot het gebouw zouden verschaffen. Van het perceel Zwanenburgwal 62 is het dak geheel vernield. Door Verklaring van Ned.-Indische autoriteit over de betrekkin gen van Ned.-Oost-Indië tot Engeland BATAVIA, 16 Oct. (Domei.) De chef van het propaganda-bureau van het bestuur van Nederlandsch-Indië heeft ontkend, dat de autoriteiten de opvattingen der pers deelen ten gun ste van de vorming van een gemeen schappelijk front met Engeland in Zuid Oost-Azië. Sprekende over een hoofdartikel in de Javahode, waarin een militair bondgenootschap met Engeland werd bepleit, noemde de chef van het propagandahureau de dagblad- meeningen ..onzin". Hij verzocht den Japanschen correspondenten, die aanwezig waren op de gewone persconferentie, geen belang te hechten aan perscommentaren. Op vragen betreffende thans aan den pang zijnde economische onderhande lingen tusschen de Vereenigde Staten en Nederlandsch-Indië antwoordde de chef van het propagandahureau. dat hij nog nimmer iets daarover had ver nomen. Het hoofd der Japansche missie in Nederlandsch-Indië, Kobajasji, de Ja pansche consul-generaal, Saito. en een lid van de Japansche delegatie. Ota, zijn gistermorgen naar Soekaboemi ver trokken op uitnoodiging van de Ne- derlandsch-Indische delegatie. Ver wacht werd. dat de conferentie gister avond en vanochtend zou worden voortgezet in het Hotel Selabintana in Soekaboemi, in aanwezigheid van het hoofd der Nederlandsche delegatie H- J. van Mook,- den adviseur. J. E. van Hoogstraaten en het lid der Neder-, landsch-Indische delegatie Djajadi- ningrat, chef van algemeene zaken in het departement van onderwijs. Naar verluidt worden belangrijke vorderingen verwacht bij d.o onderhan delingen. die gekenmerkt worden door een uitgesproken activiteit der Neder landsche gedelegeerden. Vanmiddag wordt Kobajasji in Batavia terugver wacht. CANADEESCH STOOMSCHIP GETORPEDEERD NEW-YORK, 16 Oct D.N.B.)Het radiostation Mackay Radio heeft S.O.S. seinen opgevangen van het C.anade.e- sche stoomschip „Trevisa". groot 1813 ton, »lat meldde op 600 mijl ten Westen van Ierland te zijn getorpedeerd en in zinkenden toestand te verkeeren. New- Yorksche scheepvaartkringen verklaren, dat het Finsche vrachtschip „Hilde- "aard'\ groot 2362 ton. ter hoogte van Castro Urdiales (Spanje) getorpedeerd de scherven zijn drie personen licht gewond, waarvan er één in het Binnengasthuis en de anderen ter plaatse zijn verbonden. De brandbommen kwamen terecht op e Oudeschans, de Prins Hendrikkade, in het perceel Rapenburgerstraat 7, een pakhuis op den hoek van Rapenburg en de Oudeschans, en het perceel Nieuwe Uilenburgerstraat 23. Vier brandbommen, die op het wegdek neer kwamen, brandden uit zonder schade te veroorzaken. De drie andere veroor zaakten lichte branden in de genoemde perceelen. De brandweer trad direct krachtig op en wist het vuur spoedig te blusschen. In totaal waren er drie motorspuiten, twee ladderwagens en een personeelwagen uitgerukt. De lucht beschermingsbrandweer behoefde geen dienst 1e doen, evenmin als een auto van den G.G. en G.D. TERWIJL de lijken der slachtoffers van het laatste bombardement op Tuindorp Oostzaan nog in de woningen stonden opgebaard, wierpen de Engel sche vliegers weer bommen op déze reeds zoo zwaar getroffen buurt. Ge lukkig vielen ditmaal echter geen doo den te betreuren, terwijl ook het aantal gewonden zeer gering was. De mate- rieele schade was evenwel andermaal zeer groot Was het den vorigen keer de brand weerploeg van den gemeentelijken luchtbeschermingsdienst, waaronder de slachtoffers vielen, ditmaal ont snapten elf leden van het politie korps op wonderbaarlijke wijze aan een wissen dood. Een brigadier en tien agenten be vonden zich in de nabijheid van het posthuis Maanstraat hoek Orionstraat toen hier voor het gebouwtje een bri santbom viel. De agenten hadden zich plat op den grond geworpen bii het gehuil van den naderenden bom en dit werd hun red ding. De scherven vlogen over de mannen heen,- doch richtten een geweldige schade aan in het perceel, zonder de agenten te raken. Brigadier S. P. Takes, die zich juist naar buiten begaf voor zijn controledienst, stond" voor de deur op het oogenblik van de explosie. Ook hij liet zich terstond vallen doch werd niettemin door een scherf in den arm gewond. Hij moest ter verpleging naar het Binnengasthuis worden overgebracht. Zijn toestand is gelukkie niet ernstig. Agent Boersma werd aan een der voe ten gewond, de andere collega's waren zoo geschrokken, dat zij buiten dienst gesteld moesten worden. Op het Polluxplein en achter de wo ning in de Maanstraat. die reeds zwaar beschadigd was. sloegen twe' andere bommen in. waarvan groote- v *rnielin- gen opnieuw het gevolg waren. Een aantal woningen werd zoodanig he sehndigd, dat zii onbewoonbaar zijn ge worden. Twee brandbommen kwamen ten slotte terecht op het. wegdek van d?n Oostzaandijk. Omwonenden wisten te voorkomen, dat deze projectielen brand veroorzaakten. Ook bommen op Terneuzen TERNEUZEN. 16 Oct. In den af- geloopen nacht is Zeeuwsch-Vlaande- ren wederom door Engelsche vliegtui gen aangevallen. Tn Terneuzen werden verscheidene hommen geworpen. In Zaamstag ziin eveneens hommen geworpen. Van tal van woningen spron gen de ruiten. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. TWAALF GRONINGSCHE ARBEIDERS GEDOOD EN CIRCA TWINTIG GEWOND GRONINGEN, 16 October. Vanochtend omstreeks zeven uur is een groote autobus, welke geheel gevuld was met dertig werk- Iooze arbeiders, die van Groningen naar de Slikken zouden worden vervoerd, door den mist op den ónbewaakten overweg tusschen Winssum en Baflo gegrepen door den locaaltrein ZoutkampGro ningen. De gevolgen waren verschrikkelijk. De bus werd totaal ver nield. Twaalf dooden werden uit het wrak gehaald. De overige inzit tenden waren zwaar of licht gewond. Alle slachtoffers zijn Gro ningers. De chauffeur van de bus was K. Havers uit Zwolle. De directeur van het Academische Ziekenhuis in Groningen was spoedig met zijn staf en vele dokters ter plaatse. De dooden en gewonden werden met auto's naar het Academische Ziekenhuis te Groningen overgebracht. Nog enkelen be vinden zich onder de puinhoopen van het wrak van de bus. Op het oogenblik zijn er dertien slachtoffers, waaronder één doode, in het Academische Zieken huis binnengebracht. Vrouwen van werklieden, die in de autobus zaten, ver dringen zich voor het ziekenhuis om te vernemen of zich hun man onder de slachtoffers bevindt Een groote politiemacht is op de been om het terrein af te zetten. Alle dooden en gewonden z'ljn gehuwd. Tot nu toe zijn de volgende namen van eenige zwaar gewonden bekend, namelijk: C. Huyzinga. J. Valk, J. Fincke, J. Onnes, I. Frank. R. Eerenstein. De toestand van den laatste is hopeloos. De locomotief van den trein is tengevolge van de botsing gederailleerd en ligt naast de spoorbaan, evenals de daarop volgende goederenwagen. Van de reizigers van den trein is niemand gewond. Het treinverkeer ondervindt ernstige vertraging. Heinkel 111 bommenwerper vliegt over de Engelsche kust. Strand en bran ding zijn als een witte streep zicht baar. (Fotö Scherl) ROME. 16 Oct. (D.N.B.) Het door de Turksche bladen gepubliceerde en aan den diplomatieken medewerker van het agentschap Stefani toegeschre ven bericht, volgens hetwelk het Po- leger naar den Dodekanesos verplaatst zou kunnen worden, is, naar van be voegde zijde wordt medegedeeld, niets anders dan een vervalsehing met het doel. onrust te zaaien. Noen de diplo matieke medewerker van Stefani. noch het agentschap Stefani zelf, hebben ooit een dergelijk bericht verspreid. Vraagt by ons inlichtingen voor tegen Telefoon Amersfoort 5130 Wie heeft het nummer 6435? De 100.000 er op gevallen 's-GRAVENHAGE, 16 Octo ber. Bij de heden gehouden trekking van de Staatsloterij is de prijs van honderddui zend gulden op het nummer 6435 gevallen. Naar wii vernemen was het lot, waarop heden de f 100.000 is gevallen, gekocht door de collectrice der staats loterij mevrouw I H. van Tongeren- van der Weide, Prinsestraat 46 in Den Haag, die het lot in zijn geheel aan één persoon heeft wederverkocht. Bij deze collectrice is reeds vroeger eens de hoofdprijs gevallen, terwijl door haar reeds driemaal de 50 000 kon worden uitbetaald. WASHINGTON. 16 Oct (D.N.B.). Roosevelt heeft in de persconferentie bevestigd, dat ambassadeur Kennedy begin November naar Washington zal komen om rapport uit te brengen. Hij sprak echter de geruchten over een af treden van Kennedv tegen. De Engel sche ambassadeur Lothian is per vlieg tuig naar Engeland vertrokken, zoo deelde Roosevelt verder mede. ten einde eveneens zijn regeering mondeling rap port uit te brengen. Ook Lothian zal niet. aftreden. Ten aanzien van de opdracht aan de ministeries van defensie om na 4e gaan, welke werktuigmachines en andere voor de wapenindustrie noodzakelijke mate rialen in het openbaar belang niet naar het buitenland behooren te worden ver kocht. verklaarde Roosevelt, dat uitzon deringen hierop alleen zullen worden toegestaan, wanneer de Amerikaansche regeering het materiaal niet zelf noodig heeft. In dat geval kan het voor „be vriende mogendheden" voor den export worden vrijgegeven. NOG 300 AMERIKANEN WILLEN SJANGHAI VERLATEN NEW YORK, 16 Oct. (D.N.B.) Vol gens berichten uit Sjanghai hebben nog driehonderd Amerikanen verzocht naar het vaderland terug 1e keeren. Het aantal Amerikanen, dat naar huis terug wil, stijgt daardoor tot 2800. BERLIJN, 16 October. (D.N.B.) Officieel wordt te Berlijn bekend gemaakt: Nu de Britten nog steeds niet hebben nagelaten de weerlooze Duitsche burgerbevol king en niet-militaire objecten als doel voor hun onzinnige bomaan vallen uit te kiezen, heeft het Duitsche luchtwapen op 15 Octo ber en in den nacht van 15 op 16 October sterke krachten tegen militaire en voor de oorlogvoe ring belangrijke doelen in Londen laten optreden, die in de Britsche hoofdstad omvangrijke schade hebben aangericht. Over den grooten Duitschen aanval op Londen in den nacht van 15 op 16 Octo ber meldt het D.N.B.: Sinds acht uur 's avonds was Londen weer in den toestand van luchtalarm. Ditmaal kwamen de Duitschers bijzon der snel achter elkaar. Vaak werden verscheidene xliegtuigen tezamen op gemerkt. Overal afweergeschut en oorverdoo- vend lawaai van granaten en bommen. Enorme bommen slaan groote trechters in het wegdek. Huizen storten in. De stad is zoo helder verlicht als overdag. Bijna duizend Duitsche machines heb ben in dezen eenen nacht haar verderf brengende last boven de Britsche hoofd stad geworpen en een ongekende chaos teweeg gebracht. Ruim duizend ton bommen hebben zij uitgeworpen. Een nacht van ver schrikking heeft de stad achter zich. Nachtjagers noch versperringsballons of luchtdoelgeschut waren in staat het on heil af te wenden. Bijna zonder eenig verlies zijn de Duitsche bommenwerpers weer thuisgekomen en weer nemen zij een nieuwe last in om opnieuw te ver trekken. De verzorging van de Britsche hoofdstad is voor geruimen tijd stilge legd. Het Duitsche luchtwapen kent geen pardon. Vaak genoeg is waarschuwend gewezen op de voorheelden van het ver woeste Warschau, het vernielde Rotter dam en het geteisterde Duinkerken. Hoe lang zal het nog duren, dat Londen aan hetzelfde lot ten onder gaat? Omtrent de aanvallen op Londen ver klaarde men Dinsdag te Berlijn, dat deze op het oogenblik in het bijzonder tegen alle belangrijke verkeersknoop punten en verkeerswegen gericht zijn. Door deze te vernielen en uit te schake len wordt Londen steeds meer een be legerde vesting, die van haar omgeving en van de buitenwereld is afgesloten. Men verklaart, dat Londen, evenals des tijds Warschau en Rotterdam, te kiezen heeft tusschen vernietiging en onvoor waardelijke capitulatie. Tevens merkt men op dat de aanval len zich steeds verder over alle belang rijke steden en industriegebieden van Engeland uitbreiden. Tijdens de laatste dagen zijn per 'dag meer dan 200.000 kg. bommen boven Engeland uitgeworpen. Gedurende de laatste vier en twintig uren, sinds Maandagochtend "vroeg, wer den boven Londen, Liverpool en anderen steden in Zuid-Oost-Engeland 350.000 kg. bommen uitgeworpen. In denzelfden tijd heeft het Britsche luchtwapen bo ven Duitschland en de door Duitschland bezette gebieden 6 8.000 kg. bommen neergekomen. In den nacht van Dinsdag op Woens dag zijn de Britsche vliegtuigen, die naar Duitschland gevlogen waren, zeer vroeg naar Engeland teruggekeerd. Naar uit betrouwbare Stockholmsche berichten blijkt, moet de oorzaak hier van blijkbaar daarin gezocht worden, dat de Engelsche toestellen, die Dins dagmorgen van hun nachtelijke vlucht betrekkelijk laat terugkeerden, groote mistbanken aantroffen, die hun landing belemmerden, hetgeen eenige vliegtui gen noodzaakte een ander vliegveld te zoeken om te landen. Bij deze landin gen zouden 13 vliegtuigen verongelukt zijn. In dit geval werd aangetoond, dat „generaal mist" ook als bondgenoot van Duitschland kan optreden, een omstan digheid, waarop den laatsfen tijd Chur chill en andere Engelsche regeerders herhaaldelijk gewezen hebben. Verscheidene vijandelijke vliegtuigen naderden bij hun nachtelijke vluchten de Westelijke gebieden van de mark Brandenburg. In Berlijn werd bij wijze van voorzorg luchtalarm gemaakt. De vijand bereikte de rijkshoofdstad echter niet. DE VERDUISTERING Zonsondergang 18.45 uur. Zonsopgang 6.08 uur. Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1