Tijdelijk verbod van pers telegrammen over Duitsche luchtaanvallen op Londen Daily Express constateert: „Wij staan alleen" ROOSEVELT OF WILLKIE TUINDORP-OOSTZAAN EVACUEERT DE EEMLANDER Donderdag 17 October 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 94 Straten liggen vol puin en glasscherven De kinderuitzending uit de groote steden in Duitschland Japansche pers bepleit krachtig optreden Companys gefusilleerd Wendell Willkie op verkiezingstournee WIE ZAL WINNEN? „Steeds hechter samenwerking met de as" Londen wil Baltische schepen vorderen De ramp bij Baflo AMERSFQORTSCH DAGB1AD ABONNEMENTSPRIJS 3 v°°' Amersfoort 1.95: per misnd 0.65; pel week 1 0 15 Binnenlaed franco per post per 3 maandeo 2.85. Afronderli)ke oirmmers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 DER ADVtKltnllEN vanl—4 regelaf 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigbeids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentien „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1«—Bewijsnummer extra f 0.05 GENEVE, 17 Oct. (D.N.B.) - Het Britsche ministerie van in lichtingen, dat onder leiding staat van Duff Cooper, heeft, naar uit Londen gemeld wordt, een „tijde lijk verbod van perstelegrammen over den laatsten Duitschen lucht aanval" uitgevaardigd. De Londensche vertegenwoordiger van Dagens Nyheter meldde over de uit werking der versterkte Duitsche vergel dingsactie tegen Londen, dat, wat Lon den thans beleeft wel het zwaarste is, c wat tot dusverre van de Londenaars is gevergd. De correspondent schrijft aan zijn blad, dat 't moeilijk is een volledig overzicht te krijgen van den omvang der schade. De zware verwoestin gen in de Londsche verkeersstraten dwingt het autobusverkeer geweldi ge omwegen te maken, aangezien het de vernielde straten of de puin- hoopen der vernielde gebouwen, die over den weg liggen, moet vermij den. De schade in de Londensche City kan men reeds een astrono misch bedrag noemen. Svenska Dagbladet wijst er in een ooggetuigeverslag op, dat nog ontelbare personen bedolven liggen onder de pui- nen der vernielde gebouwen van Lon den. Op verschillende plaatsen wordt, deels met deels zonder succes, door de reddingscolonnes gepoogd opgravingen te verrichten. De hoeveelheid glasscher ven van versplinterde ruiten in de Lon- densch setraten is ontzaglijk groot. Het is ondanks het voortdurende oprui- mingswerk eerst na veel moeite moge lijk geworden te beginnen met de op ruiming van het glas. Gisteren zijn de Duitsche gevechts vliegtuigen doorgedrongen tot midden- Engeland. Zij hebben aan de Westkust, ten Zuiden van Liverpool, een groot vliegveld aangevallen. Op drie verschil lende loodsen zijn drie treffers geplaatst, een vierde bom trof het ketelhuis, dat in de lucht vloog. Verschillende voor de loodsen staande vliegtuigen van het type Bristol-Blenheim werden bescho ten en met machinegeweerkogels door zeefd, Op de terugreis ontdekten de vlie gers een troepentrein, die in Westelijke richting reed. Een .Tu 88 viel den trein, ook hier in gedurfde duikvlucht, aan. De locomotief en de voorste zes wagens vielen van een steile helling, de andere wagons schoven in elkander. Men ge looft, dat er meer dan 300 dooden en gewonden zijn.. Storing in kabelverbin ding met Ver. Staten De kabelverbinding tusschen de Ver. Staten en Engeland is gisteren uren lang onderbroken geweest. De Amerikaansche telegraafmaatschappij Western Union moest gedurende den nacht den telegrafischen dienst 8V2 uur lang staken. Het. telegraafagentschap Associated Press, dat een eigen kabel tusschen New York en Londen gebruikt, moest den berichtendienst eveneens sta ken. Ook andere Amerikaansche fele- graafmaatschappijen, als bijv. de Com- merial Cable Company werden ge troffen. Volgens de New York Post heeft de Londensche censuur de bekendma king van de oorzaken der kabelstorin- gen verboden. Het Engelsche volk moet met tegen zin en wrevel constateeren, dat de re sultaten der vluchten van de R.A.F. in geen verhouding staan tot de uit- w-erking der bombardementen van het Duitsche luchtwapen. zoo verneemt de Argentijnsche Nacion uit Londen. On danks de optimistische profetiën, waar door men de bezorgdheid van de hevol- king tracht te verdrijven, worden de Duitsche aanvallen steeds heviger.. De verliezen aan menschenlevens en materieele schade zijn zoo aanzienlijk, dat zij pok tegenover het buitenland niet mee'r te loochenen zijn. BERLIJN, 17 Oct. (V.P.B.) Wij ver nemen, dat het meerendeel der kleine kinderen uit steden, die aan luchtgevaar zijn blootgesteld, zooals Berlijn en Ham burg, op het land zijn ondergebracht. Deze kinderuitzending is eigenlijk een uitbreiding van de uitzending, die vroe ger reeds door de nationaal-socialistische Volkswohlfahrt en de Hitlerjugend werd verzorgd. Op de eerste plaats zijn de kin deren van onbemiddelde ouders bij deze actie betrokken. De kosten van transport en verblijf dezer kinderen worden uit de openbare middelen bestreden. Thans is de verwachting uitgesproken, dat als tweede groep de kinderen van be middelde ouders eveneens de steden zul len verlaten, maar dan op eigen kosten van de ouders. Dwang wordt echter in geen van beide gevallen uitgeoefend. De uitzending is van de toestemming der ouders afhankelijk. Met nadruk wordt er op gewezen, dat deze evacuatie niet geschiedt wegens de gevaren der Britsche homaanslagen, welke tot dusverre nog niet van groote beteekenis zijn geweest, doch op grond van de overweging, dat de kinderen door herhaald luchtalarm veel slaap te lcort. komen en zoo schade lijden aan hun ge zondheid, die in de groote stad toch al aan veel schade is blootgesteld. BRITSCHE KRUISER „LIVERPOOL" BESCHADIGD LONDEN. 17 Oct. (D.N.B.). De En gelsche kruiser „Liverpool" is bescha digd en teruggekeerd naar zijn operatie steunpunt in de Middelland: rhc Zee. Naar de admiraliteit mededeelt, is een desbetreffende mededeeling a"'1 terge houden tot bekend was. dat de kruiser zijn steunpunt had bereikt. Tevoren had de Admiraliteit verklaard: „In werke lijkheid heeft geen enkel onzer schepen verliezen of beschadigingen bekomen." TOKIO, 17 Oct (D.N.B.)In verband met de heropening van den ^veg door Birma -geeft de Japansche pers uiting aan het vaste voornemen van Japan en van zijn weermacht aan dit feit met passende maatregelen het hoofd te bie den. De Asahi Sjimboen constateert, dat de Engelschen de opheffing der sluiting van den weg door Birma zoo probeerden uit te leggen, dat daarmede tevens ook de weg over Hongkong weer open is. De Japansche consul-generaal te Hongkong heeft hiertegen bii den Britschen gou verneur-generaal in Hongkong gepro testeerd. De gouverneur houdt echter aan zijn standpunt vast. Zouden de En gelschen ondanks nieuwe vertoogen op 18 October toch ook Hongkong als uit gangspunt voor leveringen aan Tsjang Kai Sjek openen en daarmede een anti- Japansche centrale scheppen, dan zou de Japansche regeering dit niet stil zwijgend voorbij kunnen zien en zou zij doeltreffende maatregelen moeten ne men. Ook de Kokoemin Sjimboen betoogt, dat de eisch naar onverwijlde en scherpe Japansche tegenmaatregelen steeds krachtiger gesteld wordt. BARCELONA, 17 Oct. (D.N.B.). In de gevangenis van Montjuich is de Catalaansche scparatistenleider en voormalige president van de se paratistische Catalaansche repu bliek, Companys, standrechtelijk doodgeschoten, nadat hij door een krijgsraad ter door veroordeeld was. Italiaansche troeven, die deel namen aan de verovering van Britsch Somaliland, tijdens een zegevierenden intocht in Addis Abeba. (Foto Scherl) GENEVE, 17 Oct. (D.N.B.). ONDER het opschrift „Wij staan al leen" schrijft de Daily Express: „Waar zal het teruggedrongen vuur. van den oorlog nu uitbreken? In Grieken land, Joegoslavië, Turkije, Syrië of Spanje? Ieder heeft zijn eigen meening, die ongetwijfeld even veel waard is al6 die van zijn buurman. Alleen Hitler is degene, die zal beslissen. Dit feit vormt voor. velen van one een beleediging. Zij zouden willen, dat wij zelf den oorlog begonnen en tot een offensief overgin gen om hem eens te toonen» wat oorlog is. Zij zouden willen, dat in Italië, in het bezette deel van Frankrijk, ja zelfs in Duitschland splinternieuwe Britsche fronten gevormd worden. Dit gepraat, houdt geen rekening met de werkelijk heid." Liddell Hart, de bekende Engelsche schrijver over militaire zaken, heeft zich j.l. Maandag gedwongen gezien om de Engelsche openbare meening te waar schuwen voor een „lichtzinnig optimis me ten aanzien van den toestand in de Middellandsche Zee, voornamelijk ech ter in Egypte". Diegene, die kritiek le- verst op den jongsten terugtocht van de Lybische grens en aan de grens van den Soedan, toont daarmede aan, dat hij niet. in staat is de werkelijkheid van den toestand te beseffen, aldus begint Liddell Hart, zijn inleiding. .,Dcze critici sluiten steeds hun oogen voor de onaangename feiten, zoo voor het feit, dat de vijand na de ineenstorting van Frankrijk zijn groote superioriteit aan strijdkrach ten op alle fronten ten volle ge bruikt." De schrijver noemt diege nen, die een offensief eischen zonder rekening te houden met de voor waarden daartoe, gevaarlijke leden van de vijfde colonne". „Bij een nuchter beschouwen van de waarschijnlijke krachtsverhoudingen der tegenstanders in het Oostelijk ge bied van de Middellandsche Zee, aldus schrijft Liddell Hart, zijn de gedeelte lijke terugtochten van de Engelschen niet, zoo merkwaardig als het feit, dat de vijand gedwongen werd zoo voorzich tig en langzaam op te treden. De spil- mogendheden hebben, volgens- Liddell Hart, veel grootere mogelijkheden, o.a. om per vliegtuig versterkingen te zen den voor haar strijdkrachten, dan de Engelschen. De sterkte van het luchtwapen is. vol gens den schrijver, de voornaamste fac tor bij een woestijnoorlog. Op de tweede plaats komen de gemotoriseerde en ge mechaniseerde formaties, die voor ope raties in de woestijn kunnen worden ge bruikt. De „objectieve superioriteit" van den vijand moet aanzienlijk zijn om de Engelschen in hun stellingen te kun nen bedreigen, vooropgesteld natuurlijk, dat de Engelsche militaire leiding snel genoeg een flankaanval van den vijand gewaar wordt en hiertegen maatregelen neemt. In een commentaar op de rede van Churchill gaat de Times ook op den so cialen toestand in Engeland in. De in ternationale vraagstukken, zoo meent het blad, zijn ten nauwste met den so cialen wederopbouw van Engeland ver bonden. ,»Om daarmee te beginnen", zoo schrijft de Times woordelijk, „behoeven wij evenwel niet het einde van den oor log af te wachten. Want de oorlog stelt ons niet alleen voor maatschappelijke vraagstukken, die later aan de orde ko men, maar ook die terstond opgelost moeten worden, nadat wij de voorwaar den vervuld hebben, die een oplossing mogelijk maken. Engeland moet, zoo schrijft het blad tot slot, den wil hebben zich in volkomen nieuwen geest met deze problemen bezig te houden." Wendell L. Willkie, de tegenstander van Roosevelt bij de Amerikaansche pre sidentsverkiezing (rechts), en zün echtgenoote tijdens zijn propagandareis door de Ver'eenigde Staten. (Foto Scherl) WASHINGTON, midden Oct. VOOR bepaalde vragen van algemeen belang worden in Amerika vaak ,stroo-stemmingen' gehouden, ten einde j kijk te krijgen op het eindresultaat. Het .Instituut voor de openbare meening' van professor Gallup heeft in dit op zicht een goeden naam. Men kan er ze ker van zijn, dat de door dit instituut uitgeschreven proefstemmingen inder daad een ziuveven indruk geven van de openbare meening in Amerika. Hier zijn enkele van de onderwerpen, die het in den loop der tijden reeds- behandelde: „Zijt gij van mecning, dat getrouwde mannen, die minder d>an 2500 dollar per jaar verdienen, inkomstenbelasting be hoorden te betalen?" ,.Zijt gij van meoning, dat een man, die 4S dollar per week verdient, kan trouwen?", enz. Vooral in een tijd als nu, nu de presi dentsverkiezingen op til zijn, is het bu reau druk in de weer. De agenten van Gallup bestrijken letterlijk het geheele land en noteeren getrouw de antwoor den, die dan aan het instituut worden opgezonden en gesorteerd. Elk gesprek wordt op tien minuten geschat. „Bij tien bezoeken", zegt een der agen ten. ..werd mij éénmaal de deur voor den neus toegeworpen. Vier maal daar entegen waren de menschen zoo spraak zaam, dat het mij moeite kostte, om weg te komen." Na een week moeten alle stembiljet ten in Princetown, waar- hét instituut gevestigd is, terug zijn en worden ge sorteerd. Uit de 70.000 biljetten, die bin nenkomen, worden er 3000 of 5000 of 10.000 het aantal stijgt met het toe nemende meeningsverschil over een thema uitgezocht, waaruit de defini tieve kiezerskring bestaat, die zoo nauwkeurig mogelijk de sociologische structuur van de gezamenlijke bevolking weerspiegelt. Gallup beweert, dat zijn ^stemmingen' tot op 4 met den uit eindelijken uitslag overeenkomen. Wie wordt de volgende president? E beschaafde krantenlezer, die bijv. geregeld de New Ytork Tirnes leest, vindt het iets van zelf sprekends, dat hij op de eerste pagina van zijn dag blad, vlak naast het bericht over den kiezersstrijd tusschen Willkie en Roo sevelt, een bericht leest van het Insti tuut van Gallup, In den loop der jaren heeft het Instituut een vermoedelijk gerechtvaardigd vertrouwen gewekt in de onpartijdigheid van zijn stemmin gen. Dit is ook het geval met de proefstem mingen van het tijdschrift Fortune. Ver der is er nog een aantal kranten en tijd schriften, die zich met deze proefstem mingen bezig houden, o.a. Ladies Home Journal, dat de stemming onder de Amerikaansche vrouwen weergeeft. Het is niet verwonderlijk dat, bij de vele onderwerpen waarover de moening van liet publiek wordt gevraagd, ver schillende zijn, die slechts als curiosum waarde hebben. Zoo bijv. de onthulling, dat 60 van de Amerikanen zelfs voor niets niet met een vliegtuig naar Euro pa zouden willen gaan. Anders evenwel staat het met de ontdekking, dat 75 X van de Amerikanen aan het bestaan van een hiernamaals gelooven en dat 32 X n'c* k'iinen zwommen. Ten slotte zijn door het feil. dot. vaak hetzelfde onderwerp wordt behandeld, stemmingscurven onts-taan in den loop der tijden. De interessantste curve van dien aard ontstond in antwoord op de vraag: -Zoudt u nu voor Roosevelt 6temmen?" SEDERT Februari 1934 werd met ge regelde tusechenpoozen de vraag ge steld: „Zoudt u 11 u uw stem geven aan Roosevelt als president van de Vereenig- de Stoten?" Het resultaat was, dat voor Roosevelt wilden stemmen:' Februari 1934 69 Juni 1937 60 November 1937 63 Maart 1938 58 Juni 193S 54 Februari 1939 64 April 1939 58 Dergelijke getallen, die veelal samen hangen met politieke gebeurtenissen, evenals de vragen van algemeen-poli tieke beteekenis, worden door de Ame rikaansche politici en staatslieden met de grootste belangstelling gevolgd en hebben in de debatten in het Congres reeds vaak een rol gespeeld. De moge lijkheid, dat over vragen, welke in het Kapitool worden behandeld, particuliere proefstemmingen worden gehouden, BELGRADO. 17 Oct. (D.N.B.). Het officieuze orgaan „Vr,eme" schrijft in een hoofdartikel: De Engelsche propa ganda probeert opnieuw op den Balkan onrust te zaaien. Het doel van al deze pogingen i6 de Balkenlanden onder el kaar en met de asmogendheden in con flict te brengen. Het blad herinnert aan de tegenspraak van het Russische pers bureau Tass betreffende Engelsche be richten over zgn. besprekingen tusschen de Sovjet-Unie, Joegoslavië, Griekenland en Turkije en merkt op: „Het is onnoodig in verband daarme de nog eens te verklaren, dat op den Balkan dergelijke onderhandelingen niet hebben plaats gehad of noodig zijn. De buitenlandsche politiek van Joego slavië is gebaseerd op werkelijke feiten, die worden voorgeschreven door zijn geopolitieke positie en de belangen van zijn bevolking. Tusschen het Duitsche Rijk en Joegoslavië wordt de samenwerking steeds hechter. Ook de betrekkingen tusschen Joegoslavië en Italië zijn sinds het sluiten van het pact van vriendschap tusschen beide landen dieper geworden. Doch ook tus schen Hongarije en Joegoslavië heb ben de betrekkingen zich zeer gun stig ontwikkeld. Tenslotte bestaat er tusschen Jocgo-Stevië en Bulga rije een verhouding van oprechte vriendschap. Geen propaganda van onverantwoor delijke kringen kan den wensch der re geeringen om deze verhoudingen t.e handhaven, veranderen. Uit al deze fei ten blijkt duidelijk, dat de toestand op den Balkan de buitenlandsche propa- gandaleugens weerlegt." valt bij de afgevaardigden in den regel niet in den smaak. Het heeft dan ook niet ontbroken aan voorstellen, om het houden van proefstemmingen te ver klaren tot. monopolie van den staat en ze bijvoorbeeld toe te vertrouwen aan het. bureau voor de statistiek in Wa shington. Tot dusverre echter zijn deze voorstellen altijd terzijde gelegd en zoo kan het vragen- en antwoordenspeb dat thans wordt gespeeld met. Roosevelt en Willkie. ongestoord zijn gang gaan. IN VERBAND MET DE BOMAANVALLEN AMSTERDAM, 17 October. (A.N.P.). Na het bombardement in den nacht van Dinsdag op Woensdag heeft de bevolking van Tuindorp-Oostzaan, bestaande uit meer dan tweeduizend gezinnen, bijna in haar geheel de wijk genomen, bevreesd voor nieuwe Engelsche luchtaanvallen. Verscheidene gezinnen zegden de woning- huur reeds op en verdwenen naar veiliger oorden. Het meerendeel der zoo zwaar getroffen burgerij zocht een onderdak in de nabij gelegen gemeenten Oostzaan en Landsmeer. De medewerking, welke men van alle zijden ondervond, was wel zeer groot. Slechts weinigen zoudan den nacht in het Tuindorp doorbrengen en wel alleen diegenen, die geen plaats konden vinden in de nabijgelegen dorpen, waar alle particuliere woningen, gemeentegebouwen en andere inrichtingen bezet waren. r^E meeste personen evacueerden ge- heel uit vrijen wil. Talrijke bewo ners waren hiertoe evenwel .gedwongen, omdat hun woningen onbewoonbaar wa ren verklaard door de betrokken instan ties. De Engelsche bommen hebben na melijk een chaotischen toestand op tal van punten in het Tuindorp veroorzaakt. Enkele honderden huizen, zoowel van de gemeente als van de algemeene woning bouwvereniging werden vernield of zeer zwaar beschadigd. Van dit aantal moeten vele huizen gesloopt worden, daar herstel niet meer mogelijk is. Voor duizenden guldens huisraad is bovendien verloren gegaan. Velen heb ben alles wat zij bezaten, verloren. Ver scheidene straten van Tuindorp-Oost zaan, die door de politie werden afge zet, bieden een ruïneuzen aanblik. NEW YORK, 17 Oct. (D.N.B.) Naar uit Londen gemeld wordt, heeft het Britsche ministerie van scheepvaart den kapiteins van tien in Engelsche havens liggende Letlandsche en Est landsche schepen gelast hun vaartuigen onverwijld ter beschikking van de Brit sche regeering te stellen. In bepaalde Londensche kringen vreest men, dat fleze opvordering van de Engelsche re geering de verhouding tusschen de Britsche regeering en de Sovjet-Unie verder zou kunnen verscherpen, daar Moskou de schepen ongetwijfeld ,als Russisch bezit zal beschouwen. Deelneming van den Rijks commissaris GRONINGEN, 17 Oct. De rijks commissaris, rijksminister Seyss- Inquart. heeft door zijn gevolmach tigde in de provincie Groningen, dr. Conring, den- burgemeester een be drag ter hand laten stellen, dat zal worden, verdeeld onder de familie leden van de slachtoffers van de ramp bij Baflo. en tegelijkertijd woorden van deelneming laten uit spreken. Genoemde rijks-commissaris heeft voorts 'den directeur A an het Academisch Ziekenhuis eveneens een bedrag ter be schikking doen stellen voor de verple ging van de twaalf gewonden. DE VERDUISTERING Zonsondergang 18.42 uur. Zonsopgang 8.10 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1