Macdonald's plan tot Duitschlands en Italië's opbouwende taak DE EEMLANDER gedwongen evacuatie der groote Engelsche steden Vrijdag 18 October 1940 Uitgave; VALKHOFF Co. Bureau; Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 95 De Times oefent critiek op de voorlichting Duitsch-Joegoslavisch accoord nabij De Birmaweg weer geopend Jodenstatuut in Frankrijk Ned.- Indië, Japan en het pact van Berlijn De besprekingen tussehen Funk en Riccardi De regeling der Donau-scheepvaart De nachtelijke Engelsche aanvallen Mist, lange afstanden en korte opleidingstij d Schipbreukelingen beschoten AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 t RIJS DER AU*tl\lt».HtN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer( i elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 A SSOCIATED PRESS verneemt uit parlementaire kringen in Londen, dat de Engelsche regeering nog geen Voornemen heeft tot volledige evacuatie van Londen. Mogelijk staat dit in ver band met geruchten, volgens welke de Britsche regeering bet voornemen zou hebben oude plannen ten uitvoer te leggen, welke verplaatsing van het parlement naar Cheltenham in West- Engeland inhielden. Het Engelsche de partement van handel heeft officieel bekend gemaakt, dat de bureaux voor de inschrijving van firmanamen naar Landudno in Wales zijn verplaatst. De Britsche minister van gezondheid, Macdonald, heeft gisteren in een radio toespraak medegedeeld, dat tot dusverre 56 van de bevolking uit de gevaar lijkste Londensche stadsdeelen is ge- evacueerd. Macdonald heeft in het La gerhuis toegegeven, dat de gevallen van hersenvliesontsteking, welke in den wereldoorlog in het leger talrijk waren, belangrijk veelvuldiger zijn geworden. Het aantal bedden in de ziekenhuizen, waar slachtoffers van luchtaanvallen liggen, was volgens Macdonald 5500. Ongeveer 489.000 schoolkinderen in Lon den zijn geëvacueerd, d.w.z. ongeveer 50 procent van de leerplichtige Lon densche jeugd. De Times oefent critiek Het Zweedsche blad Goeteborgs han dels- en scheepvaartnieuws publiceert een hoofdartikel van de Londensche Times, waarin scherpe critiek geoefend wordt op do méthoden der Britsche oorlogsberichtgeving. De Times schrijft: Voorspellingen over wonderbaarlijke verdedigingsmaatregelen kunnen slechts schaden. Onze passieve verdediging is deels materieel, deels moreel. Wat de moreele zijde betreft moet herhaald worden, dat de officieele communique's zeer veel te wenschen overlaten'. Het kan slechts onnoodige onrust wekken, wanneer men in de communiqué's uit drukkingen bezigt als „een beroemde Londensche markt" of „een bekende kostschool". Evenmin is het in overeenstemming te brengen met de gevoelens van hen, die tijdens een nachtelijk bombardement groote verliezen geleden hebben, wan neer men des morgens in het commu niqué leest, „dat de aanvallen verge leken met die van den vorigon nacht iets verminderd zijn". Dergelijke alge meenheden veroorzaken meer last dan nut en kunnenin geen enkel opzicht het moreel van het Britsche volk ver sterken. Dit berust n.l. in grooten om vang op het resultaat van onze mate rieel e verdediging. Vervolgens critiseert de Times bui tengewoon scherp de ongezonde schuil plaatsen en de gebrekkige verzorging der dakloozen. De Londensche corres pondent van Goeteborgs handels- en scheepvaartnieuws meldt, dat deze meeningen van de Times steeds sterker overeenkomen met die van de open bare meening. Het dringendste vraag stuk is dat van de schuilgelegenheden. Zoowel de nieuwe minister van binnen- landsche zaken Morrisson als zijn naaste medewerkster Ellen Wilkinson hebben duidelijk te verstaan gegeven, dat tot een uiteebreiden aanleg van schuilkelders niet kan worden overge gaan. Het is echter duidelijk, dat de ver scherping van den luchtoorlog tijdens de laatste dagen zeer krachtige bom bardementen in de komende lange winternachten aankondigt. De eenige mogelijkheid is gelegen in een groot scheepsche evacueering der bewoners uit de bedreigde gebieden. Men acht het thans waarschijnlijk, dat de regee ring zal overgaan tot een gedwongen evacueering van vrouwen, kinderen, ouden van dagen en zieken uit deze districten. De minister van openbare gezondheid Macdonald heeft als zijn meening te kennen gegeven, dat hij de evacuatie wonscht van al degenen, die geen noodzakelijken productieven ar-1 beid verrichten. HIMMLER NAAR SPANJE MADRID, 18 October. (D.N.B.) Dé rijksleider der SS en chef van de Duit- sche politie. Heinrich Himmler, zal Za terdag. naar de Spaansche bladen mel den. naar Spanje komen. In verband hiermede wijden de bladen hartelijke be groetingswoorden aan Himmler, waarbij zij er on wijzen, dat Spanje in dezen beproefden medewerker van den Führer een vriend en kameraad kan begroeten. BERLIJN, 18 Oct. (D. N. B.) De DuitschJoegoslavische economische onderhandelingen te Belgrado staan naar men in politieke kringen te dezer stede kan hooi-en op het punt be ëindigd te worden. De onderteekening van het verdrag zal binnen zeer korten tijd te Belgrado geschieden. In tegenstelling tot dit feit. waaruit een vlot verloop der economische be sprekingen te Belgrado blijkt, staan de van Engelsche zijde gelanceerde berich ten, die wilden weten, dat bij de Duitsch-Joegoslavischc besprekingen moeilijkheden opgetreden waren. Van Duitsche zijde constateert men, dat ook deze Londensche berichten in het kader der gebruikelijke Engelsche propagan da thuishooren, die vooral in Zuid- Oost-Europa steeds weer op sabotage en onruststokerij uit is. BURGERLIJKE ONGEHOORZAAM HEID IN BRITSCH-INDIE KABOEL. 18 Oct. (D.N.B.) De En gelsche politie heeft te Nagpoer den door Gandhi voor het openen van de burgerlijke ongehoorzaamheidscam pagne aangewezen redenaar gearres teerd. BANGKOK, 18 Oct. (D.N.B.). In den nacht van 17 op 18 October zet ten zich enkele minuten voor mid dernacht aan de grens tus6chen Birma en China twee vrachtauto's in beweging, die de grens passeer den. Op korten afstand werden de ze beide wagens door meer trans porten gevolgd. Daarmede zijn thans de Engelsch-Amerikaansche wa pentransporten van Birma naar het binnenland van China, die drie maaanden lang onderbroken waren, hervat. Deze heropening van den Birmaweg is, naar uit Lasjio gemeld wordt, ook bijgewoond door twee ongenoode waar nemers. In den loop van de nachtelijke uren waren aan de grens tussehen Bir ma en China twee vertegenwoordigers van het Japansche consulaat-generaal in Rangoon aangekomen, die zwijgend de gebeurtenissen der heropening van den Birmaweg aanschouwden. De En- gelschen hebben, naar verder wordt ge meld, de laatste dagen aan de grens tussehen Birma en China troepen sa mengetrokken. Ontploffing in Zweedsche kruitfabriek STOCKHOLM, 18 Oei. (D.N.B.) In de kruitfabriek van Karlskoga heeft gis teren een geweldige ontploffing plaats gehad. Een droogkamer, waarin onge veer 400 kg. ontplofbare stoffen lagen, is in de lucht gevlogen. Tot 400 meter in den omtrek sprongen de ruiten. De oor zaak van de ontploffing is niet bekend. GENEVE, 18 Oct. (D. N. B.) Uit Vichy wordt gemeld: Het lang verwach te Jodenstatuut, dat de regeering in tal van conferenties heeft ongesteld, zal, al dus een gistei-avond verstrekte officiee le mededeeling, de komende dagen in het staatsblad verschijnen. De mededee ling vervolgt dan, dat de regeering sinds het begin van haar opbouwwerk baar bijzondere aandacht gewijd heeft aan het vraagstuk van de Joden en van bepaalde ongewensc.hte vreemdelingen, te meer daar de Joden de Fransche gastvrijheid misbruikt en voor een niet gering deel tot de nederlaag van Frankrijk hebben bijgedragen. Overal, vooral in de openbare func ties, was de schadelijke invloed van de Joden steeds meer merkbaar mworden. De regeering heeft zich er eenter voor gehoed eenige represailles legen de Jo den te nemen. Zij respecteert de Joden als menschen, maar heeft de ervaring opgedaan, dat Joden een tot anarchie ga inde bedrijvigheid ontwikkelen. De ineenstorting van Frankrijk legt aan de regeering den plicht, op aan alle Fransche krachten een nieuwen grond slag te geven. Bij de maatregelen tegen de Joden is geen sprake van wraakne mingen, maar van onvermijdelijke vei ligheidsmaatregelen. Ten aanzien van de Joden, die zich voor het vaderland verdienstelijk gemaakt hebben, zal de Fransche regeering bepaalde uitzonde ringsmaatregelen toepr.ssen. Deze gere serveerdheid toont aan, hoe de regee ring er naar gestreefd heeft in een geest van menschelijkheid een vraag stuk op te lossen, welks universeel ka rakter niet te betwisten valt. De autobusramp op den onbew aakten overweg tussehen Winssum en Baflo (prov. Groningen) eischte verscheidene slachtoffers. Een foto van de plaats des onheils (Foto Pax-Holknd) BERLIJN, 18 Oct. (D.N B.). De Rijks minister van economische zaken en pre sident van de Duitsche Rijksbank Funk organiseerde gisteravond ter eere van den Italiaanscben minister voor den bui- tenlandschen handel Riccardi, die èen week lang te Berlijn heeft vertoefd en thans naar Italië terugkeert, een ont vangst waaraan vele vooraanstaande personen deelnamen. Rijksminister Funk hield een afscheids rede, waarin hij zijn tevredenheid uitte over de resultaten van het 'bezoek in Ber lijn en over den geest van verbonden heid en kameraadschap, waarin alle on derhandelingen gevoerd zijn. Dit resul taat is gegrondvest in den geest, die de geniale scheppingen der beide groote lei ders van Duitschland en Italië beeft ver wekt, de overwinning der legers hc."'Y'>lt en aan de politiek der asmogendbeden haar stalen karakter verleent. De ver bondenheid tussehen de beide revoluties, die het politieke leven in Duitschland en Italië schragen, is zoo nauw, dat zij ook op economisch gebied den waarborg biedt voor de vruchtbaarste samenwer king. In zijn antwoord dankte minister Ric cardi voor de hem in Berlijn bereide har telijke ontvangst. Hij heeft inzijn bespre kingen en hij de bezichtigingen den geest leeren kennen, waarin de Duitsche eco nomische leiding de wetten van haar po litieke leiding volgt, en zal den Duee van deze prestaties op de hoogte stellen. In deze belangrijke week is er gesproken over groote vraagstukken, en evenals minister Funk kan hij verzekeren, dat men het op alle punten volkomen eens geworden is. Hij stelt, zich veel voor van een veel vuldige bijeenkomst der vooraanstaande mannen uit het bedrijfsleven van heide landen die, zooals Duitschland en Italië, door gezindheid en overtuiging zoo nauw verbonden zijn en thans na de zekere in eenstorting van de democratische wereld heerschappij zonder dralen groote vraag stukken moeten oplossen. De besprekingen met minister Funk en zijn medewerkers hebben hem de zeker heid gegeven, dat alle vraagstukken, die door de zekere overwinning der wapens voor de asmogendheden zullen ontstaan, volkomen zullen worden opgelos-t, en dat beide mogendheden ook op dit gebied in staat zullen zijn. beter en vollediger al les te vervangen wat thans zal ineenstor ten. Geen concentratiekampen in Noorwegen OSLO, 18 Oct. (A.N.P.) Van bevoeg de Noorsche zijde wordt officieel ver klaard, dat er irj Noorwegen geen con centratiekampen zijn en geen plannen bestaan voor het oprichten hiervan. Deze officieele verklaring is een antwoord op een bericht van den Engelschen berich tendienst, waarin werd beweerd, dat er in Oslo r.aar aanleiding van een betoo ging van het Nasjonal Samniling onge- regeldheden waren ontstaan en dienten gevolge door de Noorsche politie concen tratiekampen zouden zijn opgericht. Ook de bewering, dat er iu Oslo ongeregeld heden voorgevallen zouuen zijn, wordt van officieele Noorsche zijde geheel uit de lucht gegrepen genoemd. HALF BELGI6 WAS GEVLUCHT BERLIJN, 18 Oct. (V.P.B.) Van be voegde Belgische zijde vernemen wij, dat. in den tijd van 5 Juli tot 1 October niet minder dan 3y2 milliocn vluchtelingen uit Frankrijk naar België zijn terugge keerd. Dat is ongeveer de helft van de geheele Belgische bevolking. Dit getal demonstreert den omvang van de massa vlucht, die in de verschrikkelijke Mei dagen heeft plaats gehad, alsmede de grootte van de taak deze vluchtelingen weer naar hun vaderland terug te bren gen. Dat dit laatste zoo snel en vlot ver- loopen is, is niet in'de laatste plaats, zoo stelt men aan Belgische zijde dankbaar vast, aan de Duitsche autoriteiten te danken, die alles gedaan hebben om het tenigvperen van de vluchtelingen naar hun vaderland te bevorderen. Oficieel communiqué over de besprekingen in Soekaboemi BATAVIA, 18 Oct. (Domei). D.d. 16 October wordt gemeld: De delegaties van Japan en Nederlandsch-Indië heb ben vanavond het volgende gemeen schappelijke communiqué gepubliceerd: „De delegaties van Japan en Neder landsch-Indië hebben van 14 tot 16 October onder voorzitterschap van Ichizo Kobajasji en H. J. van Mook ver gaderd in Hotel Selabintanah te Soeka boemi. In verscheidene vergaderingen en persoonlijke ontmoetingen zijn de algemeene betrekkingen tussehen Ja<pan en Nederlandsch-Indië besproken. In deze besprekingen is volledig aandacht gewijd aan de uitwerking van het recente pact tussehen Japan, Duitschland en Italië op Neder landsch-Indië. In dit opzicht gaf de Japansche delegatie officieel als haar meening te kennen, dat Japan in weerwil van het drielandenpact vurig verlangt de betrekkingen van vriendschap tussehen Japan en Ne derlandsch-Indië te handhaven en te bevorderen en dat deze betrekkin gen door het pact allerminst geleden hebben. Alles wat Japan wenscht is een gezamenlijk bestaan en een gezamenlijke welvaart met de na burige landen. Onder de andere punten, welke be sproken zijn, stond het petroleum vraag stuk op voorgrond. De Nederlandsch- Indische delegatie en het hoofd van het Nederlandsch-Indische bureau voor het mijnwezen, die ook aanwezig was. heb ben uitvoerige uiteenzettingen gegeven over den petroleumtoestand in Neder landsch-Indië. De delegaties zullen de onderhandelingen voortzetten in Bata-. via, met dien verstande, dat de'onder werpen in hun volledigen omvang in de naaste toekomst besproken zullen worden. De delegaties constateeren iv-ai genoegen, dat de onderhandelingen in den meest vriendschappelijken geest ge voerd zijn." BERLIJN, 18 Oct. Officieus wordt uit Berlijn gemeld: Nopens de combina ties over de toekomst van de Donau- comraissies, zooals in een deel der bui- tenlandsche pers verschenen zijn, ver klaart men in politieke kringen te Ber lijn, dat deze veronderstellingen van on juiste promisses uitgaan. Om te begin nen dient geconstateerd te worden, dat er twee Donaucommissi© bestaan, een internationale en een Europeesche. De internationale Donauoommissie, dio in het dictaat van Versailles vast gelegd is, is definitief opgeheven, naar officieele publicaties onlangs duidelijk te kennen gegeven hebben. In de plaats daarvan zal een nieuwe instantie tre den, welke de samenwerking van de staten, die rechtstreeksch belang heb ben bij de Donauscheepvaart, in een nieuwen vorm zal regelen. Over de andere functies van de Euro peesche Donaucommissi© valt voor het oogenblik niets te zeggen. Hieromtrent is langs diplomatieken weg nog een ge- dadhtenwisseling gaande tussehen allen, die onmiddellijk bij dit probleem betrok ken zijn. Een oplossing, die alle partijen beveiligt, zal te zijner tijd stellig gevon den worden. GRIEKSCHE SCHEEPS- VERLIEZEN ATHENE. 18 Oct. (A.N.P.) De Griek- sche koopvaardijvloot heeft, naar Trans- continbnt Press verneemt, in het derde kwartaal van dit jaar 17 schepen met een gezamenlijken inhoud van 73.000 b.r. ton als gevolg van oorlogshandelingen verloren. Griekenland beschikt thans nog over 477 in Europeesche en Amcri- kaansche wateren varende schepen met een gezamenlijken inhoud van 1.472.000 b.r. ton, verder over 16 schepen, die in het Verre Oosten varen en over 12.3 sche pen, die onder buitenlandsche vlag varen, doch voor het grootste deel Grieksch bezit zijn. GERUCHT OVER GRIEKSCHEN KONING ATHENE, 18 Oct D.N.B.) De uit Amerikaansphe bron komende bewering, dat koning George van Griekenland van plan zou zijn afstand te doen van den troon ten gunste van den troonopvolger wordt door het Grieksche telegraafagent- schap formeel tegengesproken. BERLIJN, 18 Oct (D.N.B.). Zooala reeds in het weermachtbericht gemeld, heeft het Britsche luchtwapen in den nacht van 14 op 15 October wederom niet-militaire objecten van'zijn vroege- ren Franschen bondgenoot aangevallen. Zoo werden in Le Havre een Evange lische kerk en verscheidene woonhuizen vernield. Drie burgers werden gedood en vier gewond. Ook Nederland heeft te lijden gehad van de bomaanvallen van Engelsche vliegers. Bi.l de bomaanvallen, die in de week van 28 September tot 5 October in hoofdzaak gericht waren op de stad Haarlem, werden in totaal 36 Neder- landeche burgers gedood en 72 ge wond, waarvan 26 ernstig. Door de aan vallen, die zooals gewoonlijk gericht waren op niet-militaire objecten, werden 25 huizen vernield en 156 huizen min of meer ernstig beschadigd. Bovendien werden tien stuks vee gedood. belemmeren R.A.F.-actie BERLIJN. 18 Oct. (D.N.B.). Twee Duitsche reddingsvliegtuigen hebben in de ochtendschemering verscheidene le den gered van de bemanningen van Britsche bommenwerpers, die op hun terugtocht naar Engeland in den afge- loopen nacht door gebrek aan benzine, sterke mistvorming of door treffers der luchtdoelartillerie op het water moesten dalen en in rubberbooten op zee rond dobberden. Twee hunner waren licht ge wond. Uit de verklaringen van de gevangen genomen officieren blijkt, dat de Engel schen in den laatsten tijd reeds meer malen op hun terugtocht naar Engeland te kampen hadden met gebrek aan ben zine en slechte weei-somstandigheden. Dit had tot gevolg, dat steeds een naar verhouding hoog percentage vliegtuigen op deze wijze kort voor het bereiken van een thuishaven verloren ging. We liswaar konden dë bemanningen in de meeste gevallen öi met rubberbooten de kust bereiken öf radiotelegrafisch hulp inroepen. De officieren waren eenstemmig van mecning. dat in den afgeloopen nacht nog meer vliegtuigen, behalve die van hen, verloren zijn gegaan. Een „pilot officer", een man met de meeste erva ring onder hen. die reeds verscheidene jaren bij de Royal Air Force als sergeant dienst heeft gedaan en een jaar geleden tot officier werd bevorderd, was van meening, dat ook hier weer de nadeelen van den al te korten opleidingstijd tot uiting komen. Het is onmogelijk in de vliegerij met minder dan honderd vlieguren zooveel practische ervaringen op te doen, dat men in staat is voortdurend dergelijke groote vluchten te ondernemen. Voor dergelijke groote acties is een zeer groo te voorzichtigheid en ervaring noodza kelijk. Deze beide eigenschappen vormen een absolute voorwaarde voor het beha len van een succes. Wanneer in Enge land mist hangt, zijn nachtelijke lan dingen altijd bijzonder moeilijk. Hier door zijn, vooral in den afgeloopen tijd, verscheidene vliegtuigen verongelukt BERLIJN. 18 October. (D.N.B.) Voor de Noorsche kust. hebben Engelsche tor pedojagers een klein hulpvaartuig van de Duitsche marine met veel sterkere strijdkrachten aangevallen. Het Duitsche schip is na dapperen tegenstand met de vlag in top ondergegaan. De Engelsche torpedojagers ziin met artillerie en hiitrailleurs blijven schieten op de bemanning, die in het water rond dreef. Juist als hij Narvik en bij den overval op de Altmark hebben de Engel schen ook in dit geval tegen alle wetten Ier menschelijkheid en alle internatio nale overeenkomsten in hulpelooze schipbreukelingen beschoten. Dat de veroorzaakte verliezen slechts gering waren, is uitsluitend een gevolg daarvan, dat dc Britsche torpedojagers zich na hun daad zoo snel mogelijk terugtrokken. De overlevenden konden door de Duitsche vaartuigen gered wor den. Zweedsche visschers, die door Engel sche vliegers beschoten zijn, zullen thans naar Goeteborgs Morgen posten meldt via bet Zweedsche ministerie van bui tenlandsche zaken schadevergoeding van dp Britsche regeering vragen. Zij willen 4000 kronen per boot hebben. DE VERDUISTERING Zonsondergang 18.40 uur. Zonsopgang S.12 uur. Zooals men weet is iedereen ver- ntirht tussehen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1