Colportage - beperking Hevige Duitsche lucht aanvallen op Londen Russische tegenspraak van bericht over Stalin Diplomatieke activiteit der groote mogendheden DE EEMLANDER Maandag 21 October 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 97 MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN ONGEREGELDHEDEN Prijsstijgingen en schaarschte Britsche lucht aanvallen op Berlijn Rijksmaarschalk Göring boven Nederland De schuilkelders in Londen Geen bespreking met Turkschen ambassadeur EEN 103-JARIGE TE GOES Weer bommen op Rotterdam Verklaringen van Willkie Strijd om de baby voorloopig geëindigd Amerikaansche scheepvaart AMERSFQORÏSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week 015 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2 85. Afzonderlijke nummera f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVtRïEftTlEN van 1iregeUf 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 'e-GRAVF.NHAGE, 21 Oct. De secretaris-generaal van het departement van justitie heeft, volgens een buitengewoon politieblad, een rondschrijven ge richt aan de procureurs-generaal fgd. directeuren van politie, ter voorkoming van ongeregeldheden bij de colportage van bladen van politieke partijen of be wegingen. Voorkomen moet worden, dat colporteurs van verschillende richtin gen naast of vlak bij elkaar hun bladen aanbieden. Verzocht wordt maatregelen te nemen, dat bepaalde standplaatsen bij uit sluiting worden toegewezen aan de colporteurs van een bepaalde politieke partij of beweging, zoodat deze colporteurs zich op minstens 300 meter afstand bevin den, waarbij rekening moet worden gehouden' met bestaande usances, welke als een soort verkregen recht kunnen worden aangemerkt, en voor het overige het systeem van afwisseling kan worden toegepast. Verboden wordt op een standplaats met meer dan twee personen te colporteeren. Een volksoploop om en bij den colporteur moet terstond worden verspreid. Voor zoover dit nog niet is vastgesteld moet de colportage uiterlijk een half uur. na zonsondergang zijn beëindigd. Het dagelijksch leven van de bevolking der Britsche hoofdstad ondergaat groote wijzigingen NEW YORK, 21 Oct. Associated Press melt uit Londen, dat de hevige Duitsche luchtaanvallen in den nacht van Zaterdag op Zondag groote schade en het verlies van veel menschenlevens ten gevolge heeft gehad. In een hotel is een onbekend aantal gasten omgeko men, toen een bom buiten het hotel ont plofte. Een voltreffer, heeft een clubge bouw vernield. Ook hier is het aantal dooden niet bekend gemaakt. Bijna twintig Londensche wijken zijn ernstig geteisterd. Een zeer bekende straat is met brandbommen overzaaid. Het blusschingswcrk werd door daar opvolgende brisantbommen zwaar be lemmerd, zoodat de brandweer tijdelijk niets kon doen. De aanval was een der zwaarste, die Londen ooit beleefd heeft. Later was de aanval hoofdzakelijk op de buitenwijken gericht. Twee 6teden in de Midlands en andere plaatsen in het Zuid-Oosten zijn eveneens zwaar ge teisterd. De New York Times meldt, dat hon derden brandbommen op Londen geval len zijn. Ovenal ziet men bergen puin, doch het is verboden namen te noemen. Het bericht van het blad, dat sterk ge censureerd is, maakt de conclusie, dat de aanval op Londen thans blijkbaar in het stadium der volledige verwoesting van de stad gekomen is. De Londensche correspondent van de New York Herald Tribune meldt, dat men in Londen wegéns de komende lan ge winteravonden het bedrijfsleven vol komen moet gaan wijzigen. Regecrings- bureaux, zaken en winkels sluiten thans reeds eerder .in den namiddag, opdat het personeel voor. het begin van het nachtelijk alarm huiswaarts kan gaan, te meer daar de nachtelijke Duit sche aanvallen thans twee uren eerder beginnen. Met leven en werken in Londen moet men zich in elk opzicht behelpen. De minister voor de veiligheid Morrison overweegt ingrijpende plannen en zou over eenige weken een algemeene wijzi ging in do sluitingsuren voor de zaken afkondigen. Bepaalde regeeringsbu- rcaux in Whitehall overwegen de invoe ring van een vierdaagsche werkweek met dagelijks 12 uren arbeidstijd. Dit be teeken t, dat het personeel practisch op kantoor moet wonen, eten en slapen. Vele groote ziekenhuizen zijn voorne mens het personeel in de kelders onder te brengen. Andere winkels sluiten reeds om halfvier de*.- middags. Banken zouden voortaan reeds des namiddags sluiten, opdat het personeel reeds vóór het invallen van de duisternis de schuil plaatsen kan bereiken. Ook de dagbla den zijn reeds tot wijziging van hun ar beidstijd overgegaan. Ook geen zijden onder- kleeding meer in Enge land. Niet alleen zijdep kousen, maar ook zijden onderkleeding zal in Engeland van af 1 December op grond van een verordening van het Britsche ministe rie van handel niet meer vervaardig worden. In verband hiermede is in En geland een waarlijk onbeschrijflijke, stormloop ontstaan op dc kousenwin kels, znn meldt Svonska Dagbladet. De productie van versperringsballons en parachutes 's volgens het blad de oor zaak van deze verordening. De Londen sche vrouwen zullen daarom waar schijnlijk de lange broek in de mode laten komen. Dagens Nyheter meldt, dat voorzichtige Kngelsche vrouwen reeds tijdig groote hoeveelheden zijden kousen hebben gehamsterd. Naar uit Londen gemeld wordt, is het prijsniveau daar nog verder geste gen. De prijzen voor levensmiddelen liepen drie punten op tot 169 en het al gemeene prijspeil steeg tot 189. In bei de gevallen is voor het jaar 1914 het cijfer op 100 gesteld. Men verwacht een verdere golf van prijsstijgingen in ver band met de verhooging van de omzet belasting. Men neemt aan, dat deze een prijsstijging van niet minder dan 25 procent ten gevolge zal hebben. Ervaring van een Franschen diplomaat De op een diplomatenpas reizende persattaché van de Fransche ambassade te Washington, Brousse, die gisteren aan boord van het Amerikaansche schip „ExeterV in Jersey-City is aangekomen, heeft meegedeeld dat de Engelschen hem op de Bermuda-eilanden twee of- ficieele stukken hebben afgenomen, welke het Fransche departement van buitenlandsche zaken aan de Fransche ambassade te Washington gericht had. De Engelschen zeiden, dat de Franschen de stukken via de Britsche ambassade te Washington zouden terugkrijgen. Bo vendien haalden de Engelschen 770 zak ken post uit de „Exeter". Aan boord van het schip bevond zich ook een hoe veelheid goud ter waarde van 3.2 mil- lioen dollar van de bank van Portugal voor de Federal Reserve Bank te New York. BERLIJN, 21 Oct. (D. N. B.) Vij andelijke gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht van 20 op 21 October de Rijkshoofdstad in verscheidene op ei kaar volgende golven aangevallen. Het grootste deel der toestellen kon reeds bij het naderen van de hoofdstad door krachtig afweergeschut verdreven wor den. Eenige vleigtuigen, die Berlijn be reikten, wierpen brandbommen op ver scheidene woonwijken. Er werden uit sluitend niet-militaire doelen getroffen. Daar de vijand allpen brandbommen wierp en geen militaire of voor de oor logvoering belangrijke objecten aan viel, is men in Berlijn van meening, dat de Britsche luchtmacht met voor bedachte rade een zuivere actie van terreur tegen de Berlijnsche bevolking wilde ondernemen. Een vijandelijk vliegtuig werd boven Groot-Berlijn, een tweede reeds bij het naderen van de Rijkshoofdstad door de luchtdoelartil lerie neergeschoten. Britsche vliegers hebben in den nacht van Vrijdag op Zaterdag het re presentatieve, eeuwenoude Kieler slot met bommen bestookt. Het oude mo nument biedt een beeld der verwoes ting. Een brisantbom heeft een deel van een verdieping doen instorten. In het kastcelpark liggen de boeken van de Sleeswijk-Holsteinsche bibliotheek, die hier ondergebracht is, verspreid. Dit zijn unieke documenten van histo rische beteekenis. Honderden en hon derden boeken zijn vernietigd. Geheele boekenrekken zijn verwoest. 's-GRAVENHAGE. 21 Oct. Rijks maarschalk Göring heeft in verband met de door hem persoonlijk geleide ac tie van het luchtwapen legen Engeland ook boven Nederland gevlogen. Hij heeft niet nagelaten, zelfs bij duisternis en kele beschermingsmaatregelen en spe ciaal de verduistering in alle deelen van Nederland, zoowel vanuit het vlieg tuig als na tusschenlandingen te onder zoeken. Het resultaat van dezen onverwachten vliegtocht en tusschenlandingen heeft aan de gestelde eischen voldaan. De houding van de desbetreffende Duit sche en Nederlandsche organen had de waardeering van den rijksmaarschalk en den weermachtbevelhebber in Ne derland, generaal der vliegers Fr. Christiansen. Resten van een Engelsche sperballon, geschoten werd. die door een Duitsch vliegtuig in brand (Foto Scherl) NEW YORK, 21 Oct. (D.N.B.). De uitgever van het Engelsche tijdschrift „New Statesman and Nation". Kingsley Martin, noemt in een door het Ameri kaansche tijdschrift „Life" gepubliceerd ooggetuigebericht de schuilkelders in het Londensche Eastcnd schandelijk. Een vroegere spoorwegloods wordt als schuilkelder gebruikt, aldus schrijft Kingsley Martin. lederen avond staan duizenden voor deze loods in de rij. Men- schen van allerlei slag. Ariërs, Joden, Chineezcn, Indiërs en negers liggen daar door elkaar. De eenige waterkraan bevindt zich vlak bij het toilet voor de mannen, waar de stank het ergste is. Deze inrichting stroomt 's nachts over. waardoor de in houd zich verspreidt tot aan de dekens der slapenden. Slechts enkele personen pogen nog het toilet te bereiken, omdat zij over zooveel slapenden heen moeten stappen. Het komt voor, dat vrouwen urenlang moeten rondloopcn, tot haar pas den volgenden dag, als zij totaal uitgeput zijn, een onderdak wordt aan gewezen. Er zijn vele personen, die der tien uur lang over een afstand van meer dan tien kilometer hebben geloopcn, tot dat men hun eindelijk een onderdak ver schafte. Niemand weet precies hoeveel slacht offers er gevallen zijn, aldus schrijft Kingsley Martin verder, want er wordt zelfs geen poging in het werk gesteld om de lijken uit de ingestorte huizen te halen. Ilot gevaar voor epidemieën is reeds groot. Talrijke gevallen van diph terie en huidziekten moeten reeds voor gekomen zijn. Een influenza-epidemic zal ook wel komen. Het luizengevaar is groot, omdat duizenden menschcn zich wekenlang niet uitkleeden. Het misnoe gen over de onvoldoende schuilkelders neemt toe en zal wanhopig worden, wan neer straks bij het begin van het koude weer geen betere schuilplaatsen aanwe zig zijn. Gecamoufleerde Duitsche duikboot in Fransche haven Een Duitsch generaal bezichtigt een duikboot in een steunpunt der Duitsche ma rine aan de Fransche kust. (Foto Scherl) MOSKOU, 21 Oct. Het Rus sische persbureau Tass publiceert het volgende communiqué: Het Amerikaansche persbureau Uni ted Press heeft een bericht ver spreid van zijn correspondent te Istanboel, volgens hetwelk de Turksche ambassadeur in Mos kou, Aktai, op 18 October een ver trouwelijke bespreking gehad heeft met Stalin. Tass is gemach tigd te verklaren, dat het bericht van United Press niet met de fei ten in overeenstemming is. In Boekarest werd Zondagnacht volledige verduistering ingevoerd. Alle huizen en rijdende wagens moeten voortaan van middernacht tot het aanbreken van den dag ver duisterd zijn. Na middernacht rij den, geen trams meer. De propagandareis van Eden naar Egypte en zijn van Engelsche zij de aangekondigde bezoek aan Turkije en Griekenland werden in Italiaansche kringen beschouwd als een duidelijke bekentenis van bezorgdheid en rade loosheid der Britsohe regeering ten op zichte van den toestand in de Middel- landsche Zee en in het Nabije Oosten. De bedoeling van Eden, aldus de. Glornale d'Italia, is klaarblijkelijk de Egyptische natie in den oorlog te sleepen en de Grieksche en Turk sche kaart tegen de spil uit te spe len, met één woord: nieuwe bond- genooten als slachtoffer voor de verdediging van het Britsche impe rium te winnen. Italië volgt deze nieuwe manoeuvres met de grootste kalmte. De vijand van Italië is niet Egypte, maar Engeland. De Londensche regeering zou de Egyp tische willen dwingen tot een beslis sing ten gunste van Engeland. Men be grijpt onder deze omstandigheden maar al te goed dc toenemende bezorgdheid van het Egyptische volk. De voor het lot van Egypte verantwoordelijke man non zouden tot de bijeenkomst van de Kamer beweerd wordt, dat zij op 14 November bijeen zal komen genoeg tijd hebben om na te denken over het lot. de verwachtingen en dc gevaren, die hun natie bedreigen. Wat Griekenland en Turkije be treft, Eden streeft er naar het reeds ontelbare malen mislukte Engel sche plan te verwezenlijken en op den Balkan een oorlogsfront tegen de spilmogendheden te doen ont staan. De partij kan reeds als voor Engeland verloren worden be schouwd. Wanneer echter Enge land het spel toch nog mocht wa gen, zal het terstond, ja van te vo ren al het passende antwoord krij gen. GOES, 21 Oct. Zaterdag vierde de oudste Goesenaar, (waarschijnlijk teven* de oudste Nederlandder), de heer P. Vermaas onder groote be langstelling zijn 103-en verjaardag. Ook van de zijde der Duitsche auto riteiten werd hem een geluikwensch toegezonden. De heer Vermaas is sedert vorig jaar, toen hij een been brak, bedlegerig, maar zijn geest vermogens zijn nog helder. Hij wordt door een van zijn dochters verpleegd. Vijf personen gewond ROTTERDAM, 21 October (A.N.P.). Wederom hebben vliegeniers van de Royal Air Force in de Rotterdamsche binnenstad schrik en ontzetting gebracht. Zondagavond hebben Britsche piloten on verwachts het rustig wandelend publiek in hot centrum van de stad bestookt met een viertal bommen van vrij zwaar kali ber en weer zijn hierbij slachtoffers ge vallen. Vast slaat, dat op zijn minst vier of vijf voetgangers min of meer ernstige verwondingen hebben opgeloopen door de rondvliegende bomscherven. Twee hunner werden zeer ernstig gewond. Met een ziekenauto van den G.G.D. zijn zij naar een der ziekenhuizen vervoerd. De eerste bom die neerviel eischte geen slachtoffers. Hij kwam terecht in het wa ter van de Rotte. Onmiddellijk daarop werd een drietal bommen geworpen in het centrum van de stad. De eerste hier van viel op het kruispunt Kruiskade Mauritsweg en kwam terecht op het puin naast den rijweg. Een vijftal voorbijgan gers liep hierbij kwetsuren op. De vol gende twee bommen vielen op eenigen af stand en kwamen terecht on het voor malige Sophia ziekenhuis. Hierbij werd vrij veel schade aangericht. Onverwijld rukten de verschillende hulpdiensten uit. Manschappen van de Ordnungspolizei alsmede de Rotterdamsche politie zorg den voor een afzetting van het terrein. Over de geheele lengte van den Wes tersingel werden de ruilen van de percee- len uit de sponningen gerukt, doch aan de electrische geleiding van het tramnet werd weinig of geen schade toegebracht, zoodat het verkeer niet op ernstige wijze werd belemmerd. NEW YORK, 21 Oct. (D.N.B.). De republikeinsche candidaat voor het pre sidentschap Willkie heeft in een rede te Springfield (Illineis) voor een groote schare toehoorders verklaard, dat indien de Ver. Staten nog eens in een oorlog geraken, de nationale schuld dermate zou stijgen, dat om daaraan het hoofd te bieden nog sléchts een nationalisatie van het Amerikaansche bedrijfsleven zou overblijven. Wie voor invoering van een dergelijk staatssocialisme is, aldus Willkie, moet rustig op Roosevelt stem men. TOGO, tot dusverre Japansch ambassadeur iri Moskou, is Zondag uit de Rus sische hoofdstad vertrokken naar Tokio. Talrijke leden van het corps diploma tique en vertegenwoordigers van het Russische volkscommissariaat van buiten landsche zaken deden hem uitgeleide. Zijn opvolger, generaal Tatekawa, wordt op 23 October in Moskou verwacht Volgens een Domeibericht heeft de Japansche ambassadeur in de Ver. Staten, Horinoetsji, een afscheidsbezoek gebracht aan staatssecretaris Cordell Huil. Hel bezoek duurde slechts enkele minuten. Horinoetsji vertrok terstond daarna naar San Francisco, vanwaar hij op 25 October met de „Asama Maroe" naar Japan zal vertrekken. De Britsche ambassadeur in de Ver. Staten, Lord Lothian, is Zondag per vliegtuig uit Lissabon naar Londen vertrokken. De gouverneur-generaal van Canada, Lord Athlone, is Zaterdag vergezeld van zijn vrouw voor het brengen van een bezoek aan president Roosevelt in Hydepark aangekomen. 's-GRAVENHAGE, 21 Oct. Van de uitspraak, welke het Haagsche ge rechtshof op 30 September j.l. deed in het proces om den baby, waarvan het bezit na de verwarring, ontstaan bij den bominslag in de Bethlehemkliniek al hier op 10 Mei j.l., werd betwist tusschen de families Steinmetz en van der Win den, bij welke uitspraak werd beves tigd het vonnis van den president der Haagsche rechtbank, dat het kind aan de familie Steinmetz toewees, heeft al leen nog een beroep in cassatie openge staan. Naar wij thans vernemen, heeft de familie van der Winden van zulk een beroep afgezien, zoodat dit tra gische geschil thans geëindigd is. Althans voorloopig, want dc familie van der Winden is voornemens, de zaak opnieuw aanhangig te makén wanneer het kind twee jaar oud zal zijn geworden en een erfelijk- heidsonderzoek meer kans op suc ces zal hebben dan thans. NEW YORK. 21 Oct. (D.N.B.).Volgens de Herald Tribune heeft de Amerikaan sche seheepvaartcommissie telegrafisch aan alle Amerikaanrche recderijen om onverwijlde mededeeling van namen en positie verzocht van alle schepen boven de 2 000 b.r. ton alsmede nauw keurige beschrijving van hun voorloo- pige reisbestemming. Een reden voor dezen maatregel werd niet opgegeven. Schcepvaartkringen zijn van meening, dat zij geschiedt uit voorzorg voor het geval, dat de evacuatie van Ameri kaansche burgers uit het Verre Oosten of Europa plotseling noodig zou wor den. Een dergelijke rondvraag is sinds het uitbreken van den oorlog wel nir en dan geschied, maar thans is zij ook. bedoeld voor schepen die tusschen de Veroenigde Staten en het Europeesche deel van den Atlantischen Oceaan als mede de Aziatische kusten van den Stillen Oceaan varen. <x><xxxxxx><>ooo<x>o<><><x>o<x><>oo<> I DE VERDUISTERING f Vandaag gaat de zon om 18-33 on-% sder. Zonsopgang op Dinsdag 21 Oct.% \is om 8-14. terwijl dien dag de zon omO 118.37 onder gaat. Y Gedurende de tusschenliggende tij-X \den moet verduisterd worden. O Maanopkomst 21.56 uur. Y Maanondergang 1.02 uur. X ^ooooooooooooooooooooo<xx>oo

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1