Spel en tegenspel in Oost-Azië Thailand als factor De Rijkscommissaris over het talen-onderwijs aan de Nederl. scholen Teekenen van spanning in het Pacifisch gebied DE EEMLANDER Dinsdag 22 October 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 98 O; De dienstplicht in de V.St. DeNed.-Indische petroleum en Japan Duitsche militaire missie in Boekarest „Er is nooit sprake van geweest het Duitsch eenigszins ten koste van het Neder landsch te beoefenen" Redevoering te Rotterdam Engelsche activiteit op den Balkan „Zuidslavië is aangewezen op zijn buren" Duitsche aardappels naar Frankrijk SLUITING VAN DE CONSULATEN Sterk Japansch oorlogskabinet te verwachten AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummer» f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVERTEnTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigbeids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 OST-AZIË blijft de aandacht der wereld opeischen. Japans strijd tegen den Chineeschen maarschalk Tsjang Kai Sjek is nog immer niet beëindigd, hoezeer het er ook naar uitziet, dat de Japansche staatslieden en militai ren alles in het werk zullen pogen te stellen om in China eerlang rust en vrede te verkrijgen. Pas dan immers zal Tokio de handen vrij krijgen om zijn zoozeer geambieerde taak, lei ding te geven bij de ordening der Oost-Aziatische ruimte, ten volle aan te vatten. Dat deze Japansche leiding niet naar den zin is van Washington en Londen laat zich denken! Van daar, dat de twee Angelsaksische zeemogendheden niets nalaten om den Chineeschen maarschalk in zijn verzet tegen de Japanners te stijven; vandaar ook, dat zij opnieuw willen probeeren om door het verstrekken van credieten en het aanvoeren van eorlogsmaterieel zulk een hardnekkig verzet mogelijk te doen blijven. De jongste berichten, welke er op wijzen, dat Groot-Brittannië zijn Chineesche viootbasis Hong-Kong ter beschik king zal stellen van de Amerikaan- sche marine, beteekenen, dat Wash ington wellicht gewapenderhand de transporten, bestemd voor Tsjang Kai Sjek, zal gaan beschermen. Dat dit aan de Japarisch-Amerikaansche be trekkingen niet ten goede zal komen, spreekt vanzelf. De vraag, of deze verslechtering tot oorlog tusschen de drie groote maritieme Pacific-mo- gendheden zal leiden, kan slechts hij beantwoorden, die weet, of Tokio, Washington en Londen hun Chinee sche belangen zoo hoog waartfeeren, dat zij er een oorlog aan willen wa gen, en bij een eventueel bevesti gend antwoord op deze vraag of de drie genoemde hoofdsteden zulk een oorlog al dan niet kansloos ach ten. ORLOG in Oost-Azië? Ook in ander verband kan daaraan worden gedacht. De jongste uitspra ken van den Siameeschen minister president onderscheiden zich van voorgaande Siameesche uitingen, doordat daarin het woord .oorlog' voorkomt. Siam thans Thailand geheeten maakte in het begin der dertiger jaren een revolutie door, [waardoor jonge nationalistische ele menten de regeering vai. het land in handen kregen. Sedertdien heeft Bangkok zich veel meer dan voor heen georiënteerd op Tokio. De al oude Britsch-Siameesche verhouding, die in wezen een protectoraatsver houding was, onderging wijzigingen. De Siameezen gingen zich herinne ren, dat zij omstreeks de jongste eeuwwisseling zoowel aan Engeland (in het Zuiden) als aan Frankrijk (in het Oosten) niet onbelangrijke territoriale concessies hadden moeten doen. Zij vergaten evenwel, dat hun land zijn onafhankelijkheid slechts heeft kunnen bewaren dank zij de omstandigheid, dat het als buffer staat gelegen was tusschen Britsch- en Fransch-Achter-Indië. Parijs en Londen achtten in het begin dezer eeuw hun belangen gediend bij het instandhouden van een, zij het ver kleind, Siam als onafhankelijk land. Thans, nu Frankrijk in Europa den strijd verloren heeft en de Japanners in Indo-China vasten voet en vlieg velden hebben gekregen, achten de jong-Siameezen het oogenblik oppor tuun om hun eischen inzake restitu tie van gebiedsdeelen aan Frankrijk met steeds luider stemme, ja, met ge bruikmaking van het oorlogsdreige- ment kenbaar te maken. Het is niet onwaarschijnlijk, dat Japan deze ei#chen in beginsel ondersteunt, al zal het antwoord op de vraag, of de Japansche weermacht zulks ook in f e i t e zal doen, voor een niet onaanzienlijk deel door de verdere ontwikkeling der Britsch-Ameri- kaansch-Japansche betrekkingen be paald worden. Londen zal de Siamee sche eischen zeker niet aangenaam vinden, want zou Frankrijk (moeten) toegeven, dan weten de Britten met aan zekerheid grenzende waarschijn lijkheid, dat ook zij spoedig verrast zullen worden met Siameesche wen- schen inzake gebiedsrestitutie. T ET indertijd door Groot-Brit- -*■ tannië aan Siam ontnomen ge bied op het schiereiland Malaka is belangrijk, wijl het als rubber- tinproducent voor de wereldmarkt van beteekenis is. Het ligt derhalve in de rede, dat Londen niet bereid zal zijn om Siam op het stuk zijner ter ritoriale verlangens ter wille te zijn. Anderzijds zou een Britsch-Siamee sche oorlog vóór 1918 vocht Siam aan Britschen kant mede op dit oogenblik Londen niet zeer te stade komen. Want de Japanners zitten reeds in Indochina en hebben dus, als ook Siam in den strijd be- trokken wordt, een overlandweg naar Birma, dat èn als olieproducent èn als toegangspoort tot China juist tegenwoordig een vitaal deel van het Britsche Rijk is. Het is dan ook geenszins uitgesloten, dat Siam's hui dige actieve buitenlandsche poli tiek mede Londen's uiteindelijke hou ding jegens Tokio zal bepalen. De politieke en militaire situatie in Oost- Azië is ten huidigen dage gelijk uit het voorgaande blijkt zeer ver ward en dus, op haar gevolgen, moeilijk te beoordeelen. Tal van krachten en tegenkrachten zijn opge treden; hoe de resultante zal zijn en, vooral, hoe deze resultante zal wer ken, ligt nog in den schoot der na bije toekomst verborgen. Onmiddellijk na de verovering van Solloem en Sidi el Barrani aan de Egyptische kust begonnen de Italiaan- sche troepen met den wegenaanleg om verdere offensieven te vergemak kelijken. (Foto Scherl) WASHINGTON, 22 Oct. (D.N.B.) Op 29 October zal Roosevelt de loting voor het eerste contingent dienstplich tigen openen met een korte toespraak tot de natie. De minister van oorlog Stimson zal het eerste lot trekken. De toespraak van Roosevelt zal over alle zenders worden uitgezonden. De loting zal er over beslissen in welke volgorde de mannen tusschen 21 en 36 jaar zul len worden opgeroepen voor den actie ven dienst Deze- mannen zijn Woens dag j.l. geregistreerd. Naar de leider der loting. Dijkstra, verklaarde, zullen de de capsules met de nummers in het be roemde goudvisschenbassin liggen, dat reeds in den Wereldoorlog een derge lijke rol heeft gespeeld. Do geheele lo ting zal ongeveer 12 uur duren. TOKIO. 22 Oct. (D.N.B.) In een verklaring aan de pers zeide de Ja pansche minister van handel. Koba jasji, die naar Tokio is teruggeroe pen om verslag uit te brengen, dat hij hoopt spoedig naar Nederlandsch Indië te kunnen terugkeeren. De petroleumkwestie is voor Japan van de grootste beteekenis. Daarom wordt zij gescheiden van de andere handelsvraagstukken behandeld. De autoriteiten van Nederlandsch- Indië, aldus Kobajasji. hebben Ja pan reeds een bepaalde hoeveelheid petroleum toegezegd, maar Japan heeft, meer noodig. De onderhande lingen. die in zijn afwezigheid zul len worden voortgezet, zijn nu het tweede stadium ingegaan en kun nen. naar hij hoopt, met succes be sloten worden. Denzelfden dag. waarop zij in Boekarest aankwamen, legden de leiders der Duit sche militaire missie in Roemenië kransen bij het graf van den Roemeen- schen onbekenden soldaat. Links generaal Hansen, rechts luit.-generaal Speidel (Foto Scherl) ROTTERDAM, 22 Oct. Bij de herdenking van het vijftig-jarig be staan van de Deutsche Oberschule te Rotterdam heeft de Rijkscommissa ris Rijksminister Seyss-Inquart gis teren een rede gehouden. De Rijks commissaris begon imet uitdrukking te geven aan zijn voldoening over het feit, dat het na de gebeurtenissen in Mei mogelijk geweest is 'het werk van de Duitsche school te Rotterdam zoo voort te zetten als voor het be reiken van het doel van deze school vereischt is. Te meer verheugde hij zich over het bereikte doel, daar hij toch al groote aandacht besteedt aan de Duitsche scholen in Nederland. Het is duidelijk, dat de opdracht, die hij van den Führer ontvangen heeft, namelijk ée belangen van het Duit sche rijk in Nederland te vertegen woordigen, ook de taak omvat aan de Duitsche scholen hier de haar toeko mende positie te verschaffen. De Rijkscommissaris ging daarna in op de toespraak van den voorzitter der schoolvereeniging, Günther, door er op te wijzen, dat de lste October inderdaad voor de Duitsche school in Nederland bijzondere beteekenis heeft, want op de zen dag zijn de Duitsche scholen onder zijn beheer en toezicht gekomen. Dat wil echter niet zeggen, dat hij thans den ar beid der Duitsche sohoolvereenigingen ietwat overbodig acht. Juist hij, die uit de Duitsche grenslanden stamt, weet wel ke beteekenis aan de schoolvereenigin- gen toekomt. Zij behooren ook in Neder land te blijven bestaan. Vervolgens hield de Rijkscommissaris zich bezig met de omstandigheid, dat de Duitsche scholen ook Nederlandsche kinderen herbergen. Hij verheugde zich daarover, naar hij zei. Toch moet men zich er van bewust zijn, dat daaraan een bijzondere verplichting verbonden is: de Nederlandsche kinderen mogen den samenhang met hun Nederlandsche volk nooit verliezen. Zij moeten hun volk en de genoten Duitsche opleiding tot eer strekken. Dat is voor den nationaal- socialist, die de krachten, welke recht streeks uit het volk stammen, nauwkeu rig kent, iets dat vanzelf spreekt Bij deze gelegenheid roerde de rijks commissaris de discussie aan, die ont~ staart is naar aanleiding van de vraag in hoeverre het onderwijs in het Duitsch ook aan de Nederlandsche scholen verstrekt moet worden. Hij heeft den zin van dit debat niet begrepen, omdat prof. Snijder, die blijkbaar door deze discussie aange vallen moest worden, immers juist in zijn tegenwoordigheid openliik met nadruk verklaard had, dat uitgebreide beoefening van het Nederlandsch hem na aan het hart lag. Dat is ook bij hem, den rijks commissaris. het geval en er is nooit sprake van geweest het Duitsch eenigs zins ten koste van het Nederlandsch te be oefenen. Hij kan zich niet geheel aan den indruk onttrekken, dat deze onvruchtbare uiteenzettingen, die op een misverstand berusten, uitgaan van instanties, die des tijds voldoende tijd en middelen hebben gehad om althans het Nederlandsch die ruimere zorg te doen toekomen, die hij zelf beoogt. Ik geloof anderzijds, zoo ging de Rijkscommissaris voort, dat de Neder- landsohe kinderen hun opvoeders in de toekomst miet dankbaar zouden zijn, indien zij ook het Duitsch niet werke lijk beheerschen, want imet Duitsch zal men in de toekomst niet alleen op het vasteland, maar ook buiten ons conti nent overal terecht kunnen. De Rijks commissaris werkte deze gedachte ver der uit en stond daarbij stil bij de be teekenis van het schoolonderwijs en bij de opvoeding, zooals deze volgens Duitsoh standpunt opgevat moet wor den. Het gaat niet om de kennis alleen, ook niet om de lichamelijke vorming, doch daarom, dat de scholieren tot jeugdige persoonlijkheden worden, die zich de eigen kracht bewust worden en deze kracht leeren gebruiken. Wij willen, zoo zei bij, dat jonge, be wuste menschen opgroeien, die weten wat bet leven van hen eischt en wat zij van het leven hebben te verwachten. Het is het doel van het nationaal-socialisme harmonische menschen te vormen, die gelukkig kunnen zijn en ook anderen ge luk kunnen schenken. Voor dit doel of fers te brengen is iets, dat vanzelf spreekt, evenals de leider van het Duit sche volk zijn geheele leven voor anderen inzet om voor de nationale gemeenschap, ja, de groote Germaansche gemeenschap gelukkige levensvoorwaarden te schep pen. De Litausche regeering van Kaunas naar Wilna KAUNAS, 22 Oct. (Tass) De regee- ringsbureaux van de Litausche socialis tische Sovjetrepubliek werden van Kau nas naar Vilnius (Wilna) verplaatst. Het volkscommissariaat voor openbare gezondheid bevindt zich daar reeds en het volkscommissariaat voor onderwijs zal^er 'binnenkort gevestigd zijn. De voorzitter van den raad van volkscom missarissen der Litausche republiek ver klaarde, dat het besluitgenomen was alle regeeringsinstellingen per 1 Mei naar de oude hoofdstad Vilnius te ver plaatsen. Met dit werk is reeds een aan vang gemaakt. In Vilnius worden ge bouwen in gereedheid gebracht om de regeeringsinstellingen onder te brengen. De sfad vertoont een groote bedrijvig heid. DE INSPECTIEREIS VAN GENERAAL WEYGAND GENEVE. 22 October. (D.N.B.). Naar uit Vichy wordt gemeld, heeft de gedelegeerde van de Fransche regeering in Noord-Afrika, generaal Wevgand, gisteren zijn inspectiereis vanuit Rabat naar Casablanca voortgezet. Generaal Nogues heeft in Casablanca met de be voegde Fransche autoriteiten uitvoerige besprekingen gevoerd. Generaal Wev gand keerde tegen den avond weer naar Rabat terug. BERLIJN. 22 Oct. (A.N.P.). De diplomatieke activiteit van Enge land in Athene en Ankara wordt in Berlijnsche politieke kringen, zoo-, als te begrijpen valt, voortdurend met belangstelling gevolgd. Het En gelsche streven wordt in de Wil- helmstrasse beschouwd als een po ging om het geschokte vertrouwen te herstellen. Men kan wel zeggen, dat het Rijk de rol van een oplet tend toeschouwer speelt. In Berlijn is men ervan overtuigd, dat de staatslieden in de beide genoemde steden, welke staatslieden een realis tische politiek willen voeren, met hun oordeel en conclusies niet zeer ver af kunnen staan van de Duitsche opvat tingen. Vanzelfsprekend werden ook do troe penverplaatsingen, die in de beide ge noemde landen gedeeltelijk tenuitvoer- zijn gelegd, van Duitsche zijde waar genomen, doch hieraan wordt geen groot belang gehecht. Men bestudeert al deze gebeurtenissen vanuit den na tuurlijken gezichtshoek van het eigen belang in den strijd tegen Engeland. BELGRADO, 22 Oct. (D.N.B.) Mi nister-president Zwetkowitsj heeft in zijn te Nisj uitgesproken rede gezegd, dat Zuidslavië rekening gehouden heeft, met den vrede en dit ook in het vervolg zal doen. Daarom heeft het met zijn na buren goede en vriendschappelijke be trekkingen onderhouden en zal het alles doen, opdat zijn economische en overige betrekkingen met hen geen wijzigingen ondergaan. Dat is noodzakelijk, omdat het. geheele economische leven van Zuidslavië is aangewezen op de groote markten van zijn naburen. Wat de zoojuist geëindigde handels besprekingen met Duitschland betreft, zeide Zwetkowitsj. dat de overeenkomst, aldus is, dat Zuidslavië zijn volstrekte economische bedrijvigheid in stand kan houden. Voorts kondigde de minister-president de uitvoering van groote openbare wer ken aan, die door een binnenlandsche leening van verscheidene milliarden dinare'n zullen worden gefinancierd. On geveer een millioen hectare land zullen verbeterd worden. Vierhonderdduizend hectare grond worden op het oogenblik in het geheel niet bewerkt. Ongeveer vijfhonderdduizend boeren in Zuidslavië kunnen niet leven van de opbrengst van hun grondbezit. De Vreme meldt, dat op grond van den numerus clausus in het huidige school jaar slechts 10S Joodsche scholieren zijn toegelaten tot de eerste klas der gym nasia. PARIJS, -22 Oct. (D.N.B.). De Pa- rijsche bladen publiceeren een mededee- ling van de Duitsche autoriteiten, waar in gezegd wordt, dat de rijksregeering besloten heeft te helpen bij de aardap pelvoorziening van de Fransche bevol king. Op grond van een overeenkomst met de Fransche regeering zullen hon derdduizend ton aardappelen ter be schikking worden gesteld en naar Frankrijk worden vervoerd. Deze hoe veelheid aardappelen is in de eerste plaats bestemd voor de Parijsche bevol king. In dit verhand wordt eraan her innerd, dat de Duitsche bezettingstroe pen de door hen henoodigde aardappe len van het rijk betrekken. Reeds is de eerste hoeveelheid aardappelen uit Duitschland in - Parijs aangekomen en onder de bevolking verdeeld. TOKIO, 22 Oct. (D.N.B.). Uit wel ingelichte Amerikaansche kringen al hier verluidt, dat de Amerikaansche ambassade thans de kwestie der slui ting van althans een deel der Ameri kaansche consulaten in Japan over weegt. Zoo zou het consulaat in Hagoja eind October gesloten worden, daar de meeste aldaar wonende Amerikaansche burgers reeds naar de Ver. Staten ver trokken zijn of op het punt staan te vertrekken. Domei meldt uit Washington: Staats secretaris Huil heeft verklaard, dat hij er niets van wist, dat het Amerikaan sche consulaat-generaal te Tokio bin nenkort zou worden gesloten. Vice-admiraal Hart, de opperbevel hebber van de Aziatische vloot der Ver. Staten, heeft bekend gemaakt, dat alle familieleden van het Amerikaansche vlootpersoneel in het Verre Oosten zoo spoedig mogelijk op kosten van de ma rineleiding naar huis gezonden moeten worden. Men raamt, dat ongeveer dui zend personen onder dezen maatregel vallen, nl. alle familieleden van vloot personeel op de Philippijnen, in China en in Japan. Boodschap van Knox aan Amerikaartsche marine Naar aanleiding van den dag der vloot heeft de minister van marine Knox, een boodschap gericht aan de Amerikaansche vloot, waarin hij de manschappen uitnoodigt „zich in dezen ernstigen tijd gereed te houden". De minister van marine beweert, dat in Europa. Azië en Afrika oorlogen worden" gevoerd met het doel de wereldheer schappij te veroveren, waardoor de de mocratie en de vrije handel in gevaar worden gebracht. WASHINGTON. 22 Oct. (D.N.B.) - President Roosevelt heeft een verorde ning geteekend in zake het oprichten van weerafdelingen in de afzonderlijke staten. Zij moeten de militie vervangen, die, zooals hekend, in den actieven leger dienst is opgenomen. TOKIO, 22 Oct. (D.N.B.) Met het oog op de heerschende uitzonderlij ke tijden zal minister-president Ko- noye volgens de Kokoemin Sjirn- boen binnenkort door wijzigingen in het kabinet een sterk „oorlogskabi net" in hei leven roepen. Japans vastbeslotenheid, zoo schrijft het blad, om den nieuwen opbouw van Oost-Azië ten uitvoer te leggen, is ver sterkt door de toenemende Engelsch- Amerikaansche vijandigheden, zooals de heropening van den Birmaweg en de openlijke bedreiging van vitale lij nen van Japan in het Zuiden. Deze ac ties van Engeland, de Ver. Staten en China tegenover het driemogendheden- part zijn vooral toegenomen sedert het binnenrukken der Japan-she troepen in Fransh Indo-China. Tegelijkertijd is de internationale toe stand in den Stillen Oceaan ongehoord gespannen. Konoye heeft derhalve reeds de nationale beweging tot steun aan de keizerlijke politiek in het leven geroe pen en vertegenwoordigers van de weer macht, de politiek en het economische leven benoemd tot kabinetsadviseurs om het land door de crisis heen te brengen. Thans schijnt Konoye plan te hebben tot vorming van een oorlogs kabinet. Na aankomst van Kobajasji uit Ne- dcrlandsch-Indië moet uitvoering van de kabinetswijzigingen verwacht wor den eri wel hoogstwaarschijnlijk in het begin van de volgende maand. DE VERDUISTERING Vandaag gaaf de zon om 18-31 uur% onder. Zonsopgang op Woensdag 2.?$ October is om 8.19 uur. V Gedurende de tusschenliggcnde tijden c \moet verduisterd worden. Maanopkomst 22.52 uur. Maanondergang 13.50 uur. j v <*><><><>0<>0<><>C><>0<><><>^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1