HITLERS BESPREKINGEN MET LAVAL EN FRANCO Frontvorming van Europa tegen Engeland VERKIEZINGSREDE VAN ROOSEVELT DE EEMLANDER Donderdag 24 October 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 100 Ook Frankrijk wil nieuwe oriëntatie De ontmoeting van Hitier en Franco Amerikaansche bases in New-Foundland „Wij willen niet deelnemen aan vreemde oorlogen" Britsche luchtaanval op Groot-Berlijn Luchtaanval op Oost-Schotland Ambassadeur Tatekawa in Moskou Collecteverbod in België AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week i 015 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVERTENTIEN van l—4 reiels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regele 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BERLIJN, 24 Oct. (V.P.B.). - De Duitsche pers deelt in groote opmaak de ontmoeting van Hitier en von Ribbentrop met Laval mede, doch onthoudt zich van ieder commentaar. Daarop is ge volgd het onderhoud van Hitier met den Spaanschen staatsleider generaal Franco. Men kan wel aannemen, dat voorloopig geen nadere, mededeelingen gedaan zul len worden, gezien de gewoonte van de Berlijnsche diplomatie om groote gebeurtenissen niet van te voren aan te kondigen, doch de ontwikkeling der feiten voor zich zelf te laten spreken. Er valt echter niets aan de politieke heteekenis van deze ontmoeting tusschen de staatslieden van nog.twee met elkaar in oorlog verkeerende landen te twijfe len. Er bestaat reeds .een reeks van aan- knoopingspunten, die ons bij het vor men van een oordeel behulpzaam kun nen zijn. In tal van uitlatingen, die den laatsten tijd in Frankrijk bekend gewor den zijn, is duidelijk de wenseh van de Fransche politiek tot uitdruking geko men om met het Duitsche rijk in con tact te komen. Een dergelijk streven is zeer wel te begrijpen, daar sinds het sluiten van het wapenstilstandsverdrag in het bosch van Compiègne in de verhouding tus schen heide landen, die zich nog immer tusschen oorlog en vrede bevinden, geen verandering is gekomen. Het schijnt dan ook wel dat dit verrassend contact tusschen Fransche en Duitsche staatslie den verder gaat dan een eenvoudige be spreking van vraagstukken, die uit de bepalingen van het wapenstilstandsver drag zijn voortgekomen. Een dergelijke veronderstelling vindt reeds steun in het feit, dat Adolf Hitler zelf bij de besprekingen tegenwoordig was. naar aanleiding waarvan men zich minstens kan afvragen of en in hoeverre in de Duitsch-Fransche betrekkingen alsook in de positie van Frankrijk te genover het nieuwe Europa een veran- deriag zou kunnen intreden. In dit. op zicht verdient ook de polemiek, welke de officieuse correspondentie van de Wil- helmstrasse tegen het beroep van Chur chill op de Franschen voert en die op de volkomen vereenzaming van Grrot- Brittannië in Europa wijst, alle aan dacht. De Duitsch-Fransche ontmoeting wordt in de Wilhelmstrasse als een ant woord aan Churchill beschouwd cn als een weerlegging van de bewering. dat Duitschland Frankrijk zou w:llen Ter- nietigen. De officieuse onderstreping van de geisoleerde positie van Groot- Brittannië maakt in ieder geval dui delijk, dat de Duitsche diplomatie door de idee van een organisati van het vasteland tegen F.r,geland beheerscht wordt., wat ongetwijfeld als een aanwijzing voor Ihet doel van de Fransch-Duitsche ontmoeting kan worden aangezien. Verdergaande veronderstellingen over een afzon derlijken vrede of koloniale proble men behooren zeker in het rijk der combinaties thuis. Men kan aannemen, dat de belang rijke Fransch-Duitsche ontmoeting slechts een schakel is in de reeks van de sinds langen tijd elkaar opvolgende initiatieven der spilmogendlieden met het doel om het Europeesche v<is'elard te organiseeren, inwendig vrede te geven en zóó lang tegen Engeland jericnt te houden als de politiek te Londen de geldigheid van de nieuwe Europeesche orde tracht te bestrijden. De ontmoeting HitierFranco VER het verloop der ontmoeting tus- schen den Fuehrer en het hoofd van den Spaanschen staat., generaal Franco, vernemen wij nog de volgende bijzonderheden: Woensdagmiddag was de Fuehrer in een extra-trein aan de FranschSpaan- sche grens aangekomen. Het kleine grensstation op Fransch bezet gebied was met de rood-geel-roode kleuren van het nationale Spanje en met hakenkruis- vlaggen versierd. Kort na aankomst van den Fuehrer liep de extratrein van den Caudillo. van de grens komend, binnen. De Fuehrer, die het Spaansche staats hoofd op het perron opwachtte, verwel komde den Caudillo, toen deze uit zijn trein stapte, op zeer hartelijke wijze. Nadat de Fuehrer ook den Spaanschen minister van buitenlandsche zaken, Ser rano Suner, begroet had. stelde het Spaansche staatshoofd den Fuehrer de hem vergezellende heeren voor: den Spaanschen ambassadeur te Berlijn, ge neraal Espinosa de los Monteros. den chef van het militaire kabinet' van den Caudillo, generaal Moscardo, den plaats- vervangenden chef van het militaire ka- biet, gen.eraal Uscjuiano, den chef van het civiele kabinet van den Caudillo. Monos Aquilar, den chef van het proto col, baron de los Torres, den directeur- generaal der persafdeeling'. Gimenez Arrau en den directeur van het Spaan sche persbureau E. F. E. Gallego. Bo vendien bevond zich de Duitsche am bassadeur te Madrid, von Stohrer, in gezelschap van den Caudillo. De Fuehrer stelde vervolgens aan het Spaansche staatshoofd de voor de ont vangst aanwezige Duitsche persoonlijk heden voor: den rijksminister van bui tenlandsche zaken, von Ribbentrop. den opperbevelhebber van het leger, gene- raal-veldmaarschalk von Brauchitsch, den chef van het opperbevel van de weermacht. generaal-veldmaarschalk Keitel, den rijksperschef rijksleider dr. Dietrich, rijksleider Bormann, den gene- raloberst Dollmann, den luitenant-gene raal Bodenschatz en den onderstaats secretaris Gauss. Daarna inspecteerden de Fuehrer en de Spaansche generalissimus, terwijl het Spaansche volkslied gespeeld werd, het op het perron aangetreden eere-batal- jon. De Fuehrer begeleidde den Cau dillo vervolgens naar zijn salonwagen, waar de besprekingen terstond een aan vang namen. In den loop van den avond was de Caudillo de gast van den Fuehrer in den salonwagen aan een kleine maaltijd, waaraan bovendien een reeks der aan wezige Duitsche en Spaansche persoon lijkheden deelnam. Na afloop van de besprekingen inspecteerde de Fuehrer met den Caudillo persoonlijk het eere bataljon en begeleidde hij zijn hoogen gast naar den extratrein, waar hij op de meest hartelijke wijze afscheid nam. De extratrein van het Spaansche staats hoofd verliet daarop langzaam rijdende het station, terwijl het muziekcorps van het eerebataljon het Spaansche volks lied aanhief. Fransch blad over de rede van Churchill De Petit Parisien schrijft het volgen de over de door Churchill tot het Fran sche volk gehouden radio-rede: „Deze rede brengt ons niets nieuws. Churchill heeft juist den dag, waarop 135 jaar ge leden Nelson de Fransche vloot bij Tra falgar overwon, gekozen, om zich tot de Franschen te richten en vertrouwen in de toekomst te eischen. Churchill hee'ft echter niet gesproken van den jongsten verleden tijd. Hij heeft niet gesproken van den veldslag in Frankrijk, waarin het den Franschen legers aan Engel- sche hulp ontbrak. Hij heeft ook niets gezegd over de Engelsche aanvallen te gen Frankrijk voor Oran en Dakar." Het blad voegt er aan toe. dat men in Fran sche politieke kringen erop wijst, dat Churchill in zijn rede vermeden heeft van maarschalk Pétain als hoofd van den Franschen staat te spreken. Staatspresident dr. Hacha (blootshoofds) opende in bijzijn van Duitsche spoor' wegautoriteiten een 1119 meter lange tunnel in het spoorwegnet nabij Praag- (Foto Scherl) MILAAN, 24 Oct. (D.N.B.). De ont moeting van den Fuehrer en Franco heeft in Noord-Italië groot opzien en levendige instemming gewekt. De dag bladen wijzen op de groote politieke en internationale beteekenis van het on derhoud aan de Fransch-Spaansche grens. De bijeenkomst toont in de eerste plaats, aldus de Popoio d'Italia, dat Spanje trouw het program van zijn we deropbouw uitvoerende, ernstige en hechte betrekkingen van vriendschap en samenwerking, met de mogendheden in stand houdt, die het ter zijde ston den in de groote en moeilijke uren van .zijn verheffing. De ontmoeting tusschen den Fuehrer en den Caudillo is geheel ingeschakeld in de politiek, die Berlijn en Rome voeren jegens het bevriende Spanje. Dit wordt, door het Italiaansche volk met de levendigste voldoening toe gejuicht. De Corriere della Sera wijst er op, dat de bijeenkomst een nieuw bewijs vormt voor de gemeenschap des geestes en der doelstellingen, benevens van de vriendschap, die de volken der spil ver bindt met het volk van het nieuwe Spanje. De ontmoeting krijgt een bij zóndere beteekenis on het oogenblik. dat Engeland door Churchill en Eden vergeefs zijn laatste pogingen in het werk stelt om bondgenooten te vinden, die zouden moeten strijden voor het in puin vallende imperium. De houding van het nieuwe Spanje heeft nooit twij fel doen ontstaan. De Gazetta del Popoio verklaart, dat de ontmoeting ongetwijfeld een krach fige .reactie zal hebben op den diploma tieken toestand, welken de reeks der directe contacten van de verantwoorde lijke leiders der spilpolitiek sedert eenige maanden heeft ingeleid. De be studeering der internationale proble men door Hitier en Franco zal niet na laten een doelstreffende bijdrage van helderheid en solidariteit tot den alge- meenen Europeeschen toestand te leve ren. De ontmoeting in de Pyreneeën, al dus de Stampa, maakt een einde aan alle tendentieuze manoeuvres van Lon den om verwarring te doen ontstaan in de duidelijke houding van Spanje. De vriendschap van Spanje met de spil- mogendheden is door het. bloed bezegeld en zal iedere proef doorstaan. WASHINGTON, 24 Oct. (D.N.B.). De minister van marine der Ver. Sta ten Knox, heeft meegedeeld, dat tus schen de Ver. Staten, Engeland en Ca nada een overeenkomst betreffende het inrichten van een steunpunt voor het leger, de vloot en de luchtmacht aan de Zuidkust van New-Foundland door de Ver. Staten, tot stand gekomen is. Een delegatie uit de Ver. Staten be vindt zich reeds in New-Foundland om toebereidselen te maken voor de inrich ting van zulk een steunpunt Het ministerie van oorlog maakt voorts bekend, dat twee eskaders jacht vliegtuigen naar de Philippijnen ver plaatst worden. Er werd niet meege deeld, uit hoeveel vliegtuigen deze es kaders bestaan. In scheepvaartkringen verluidt, dat onderhandelingen gevoerd worden met het departement van buitenlandsche. za ken over het zenden van het s.s. „Man hattan" naar. Ierland, teneinde de Ame rikanen uit Engeland te evacueeren. De Amerikaansche ambassadeur te Londen had, zooals bekend, voor dit doel twee schepen gevraagd. Maarschalk de Bono in de ruines van het Alcazar Maarschalk de Bono bezichtigde tijdens zijn bezoek aan Spanje ook de ruines van het tiidens den burgeroorlog vernietigde Alcazar in Toledo, waar hij door generaal Moscardo, den befaamden verdediger van het Alcazar, werd rondgeleid. NEW YORK, 24 Oct. (D.N.B.). Pre sident Roosevelt heeft gisteren te Phi- ladelfia de eerste zijner aangekondigde vijf verkiezingsredevoenngen gehouden, waarin hij o.a. het volgende zeide: „Ik wjL vervalsohingen en valscihe voorstel lingen weerleggen, welke tijdens de verkiezingscampagne zijn opgedoken. Mijn tegenstanders probeeren hef. Ame rikaansche volk angst in te boezemen, Het zwaarste verwijt, dat men mij aan doet, is de beschuldiging, dat de regee ring buiten weten van het Congres en van het volk geheime verdragen met andere landen gesloten heeft en daar mede de veiligheid van de Ver. Staten in gevaar brengt of de Ver. Staten tot het deelnemen aan een oorlog elders verplicht. Ik verklaar plechtig, zoo zeide Roose velt letterlijk, dat er geeii geheim ver drag, geen geheime verplichting of af spraak van eenigerlei aard direct of in direct met eenige andere regeering of natie bestaat, welke Amerika bij een oorlog zou kunnen betrekken of welke voor eenig ander doel zou zijn overeen gekomen. In zijn verkiezingsrede in Philadel phia heeft Roosevelt nog gezegd, dat de regeering er van beschuldigd wordt de Ver. Staten in den oorlog te leiden. Daartegenover verklaarde de presi dent, dat al zijn denken en handelen in den loop van deze jaren gericht is ge weest op het doel den wereldvrede te behouden en in het. bijzonder voor de Ver. Staten en het Westelijke halfrond den vrede te bewaren. Een sterke verdediging, zoo ging Roosevelt verder, is de beste garantie voor vrede en veiligheid op het Weste lijke halfrond. Hij verzekerde nogmaals, dat hij en de minister van buitenland sche zaken den weg naar den vrede be wandelen en verklaarde: „Wij bewape nen ons niet voor den een of anderen buitenlandschen oorlog. Wij bewapenen ons niet voor doeleinden van verove ring of interventie in vreemde conflic ten. Ik herhaal nogmaals, dat ik mij houd aan het program van onze partij. Wij willen niet deelnemen aan vreemde oorlogen, wij willen niet ons leger, on ze vloot of ons luchtwapen uitzenden voor den strijd in vreemde landen bui ten" het Amerikaansohe vasteland, uit gezonderd in het geval, dat wij worden aangevallen." RUKT THAILAND INDO-CHINA BINNEN? TOKIO. 23 Oct. (DN.B.) De gespan nen toestand in het grensgebied van Thailand en Fransch Indo-China duurt, volgens een Domeibericht uit Bangkok, voort. De bevolking van het. Nahosge- bied vreest, dat Thailandsche troepen de rivier Mekong zullen overtrekken en Fransch Indo-China zullen binnenruk ken. De bevolking is daarom reeds naar het gebergte gevlucht. VEERDIENST TUSSCHEN KOPEN HAGEN EN MALMOE HERVAT KOPENHAGEN, 24 Oct. (D.N.B.). Naar verluidt kan een hervatting van den veerdienst tusschen Kopenhagen en Malmoe binnen afzienbaren tijd moge lijk geacht worden. Gezegd wordt, dat onderhandelingen, die omtrent deze kwestie tusschen vertegenwoordigers van de Deensche en de Zweedsche spoorwegen in Helsingborg zijn gevoerd, tot. een positief resultaat hebben geleid en dat binnenkort een definitief be sluit kan worden verwacht. BERLIJN, 24 Oct. (D.N.B.) In den nacht van Woensdag op Donderdag hebben Britsche vliegtuigen geprobeerd een grooten aanval op de Rijkshoofd stad te ondernemen. Slechts enkele toe stellen bereikten het luchtruim van Groot-Berlijn. Er werd luchtalarm ge maakt en de luchtdoelartillerie trad in werking. De vijand wierp brandbommen ën ontbrandbare plaatjes uit, hier en daar ook brisant-bommen, op verschei dene plaatsen vooral in het Weste lijke stadsdeel ontstond er een lichte schade aan gebouwen en braken kleine branden uit., die spoedig gebluscht kon den worden. Er wordt melding gemaakt van eenige gewonden. STOCKHOLM, 24 Oct. (D.N.B.) De Duitsche vergeldingsaanvalien op Londen zijn Dinsdag begonnen om 19 uur 30. Het 246ste luchtalarm duurde vier uur twintig minuten, n.l. tot 23 uur 50. Er volgde een pauze tot één uur des nachts. Toen werd voor de 247ste maal luchtalarm gemaakt. In den loop van Woensdagavond on dernamen Duitsche gevechtsvliegtuigen een aanval op de Oostkust van Schot land en bombardeerden met succes de spoorlijnen en het station van een stad. Waargenomen branden toonen de ge- yvenschte uitwerking van den aanval aan. Naar de Engelsche scheepsomroep meldt, heeft Churchill gisteren Oost- Schotland bezocht om de verdedigings linie aan de kust te inspecteeren. GEEN AMERIKAANSCH PROTEST IN ROME ROME, 24 Oct. (D.N.B.) Ten aan zien van de van Engelsche zijde ver spreide geruchten, volgens welke het bombardement op de Bahrein-eilanden een Amerikaansch protest te Rome ten gevolge zou hebben gehad, verklaart men in welingelichte Italiaansche krin gen, dat geen protest van dien aard is ontvangen. De Engelsche propaganda heeft een schending van beweerde Ame rikaansche belangen alleen naar voren gebracht om verwarring te doen ont staan en de aandacht af te leiden van riit succes van het Italiaansche lucht wapen. ENGELSCHE KRUISER IN BUENOS AIRES BUENOS AIRES. 23 Oct. (D.N.B.). De lichte Engelsche kruiser. Enterprise, die behoort tot de Zuid-Atlantische vloot, is vandaag de haven van Buenos Aires binnengeloopen voor een verblijf van 48 uur. MOSKOU, 24 Oct. (Tass). De nieuwe Japansche ambassadeur, generaal Tate kawa, is Woensdag te Moskou aangeko men, Otodzji Salto. de gewezen Japansche consul-generaal te Batavia, wordt ge noemd als de eerste directeur van het ge projecteerde bureau voor Zuidzee-aange- legenheden van het departement van bui tenlandsche zaken. Dit bureau krijgt twee afdeelingen en zal de aangelegen heden behandelen, die betrekking heb ben op Nederlandse h-Indië, Ma- Iakka, Burma, Thailand (Siam) en Fransch Indo-China. De Japansche regeering heeft medege- deeld/dat zij niet voornemens is het in 1911 gesloten accoord met Engeland, de Ver. Staten en Sowjet-Rusland betreffen de de bescherming van robben te ver nieuwen. Zij is echter bereid een accoord op nieuwen grondslag te sluiten. De Japansche regeering motiveert haar besluit er mede, dat de robben zich in de Noordelijke deelen van den Stillen Oceaan zoo vermeerderd hebben, dat zij voor de visscherij. die voor Japan in de hoogste mate van vitaal belang is, in den loop der laatste jaren steeds groo- tere schade deden ontstaan zonder dat het op grond van de overeenkomst moge lijk was zorg te dragen voor passende tegenmaatregelen. Zestigduizend menschen verhuizen BOEKAREST, 23 October (D.N.B.), Naar schatting/zal de Duitsch-Roemeen- sche overeenkomst betreffende de verhul zing der bevolking van Duitsche afkomst uit de zuidelijke Boekowina en de Do- broedsja betrekking hebben op 60.000 menschen. Van hen zullen er 45.000 uit de zuidelijke Boekowina over Hongarije naar Duitschland reizen. Daar de ver huizing der Duitschers uit Bessarabië binnen enkele dagèn voltooid zal zijn, zullen de 15 000 Duitschers uit de Do broedsja gebruik maken van de Donau- schepen, die tot dusverre dienst deden voor het vervoer tusschen Galatz of Be- ni en Semlin. De burgemeester van Lyon gearresteerd GENEVE, 23 Oct. (D.X.B.). De bur- gemeester van Lyon. Nicod, is met eeni ge medewerkers wegens revolutionair optreden gearresteerd. In Lyon zou vol gens hier ontvangen berichten een uit gebreide zuiveringsactie worden onder nomen. BRUSSEL. 23 Oct (D.N.B.). De se- cretaris-gneraal van het ministerie van Binnenlandsche Zaken en Volksgezond heid heeft thans een verordening uit gevaardigd, die alle openbare en parti culiere collecten en inzamelingen tot nader order verbiedt De collecten in gebouwen voor den eeredienst of ter be strijding van de behoeften daarvan val len niet onder het verbod. Met het oog op de gisteren bekendgemaakte oprich ting van een organisatie voor winter hulp in België heeft deze verordening recht op bijzondere belangstelling. PIERLOT EN SPAAK IN LONDEN NEW YORK. 24 Oct. (D.N.B.). Naar uit Londen gemeld wordt, is de vroe gere Belgische minister-president Pier lot met den vroegeren Belgischen mi nister van buitenlandsche zaken Spaak uit Lissabon in Londen aangekomen, met bet voornemen om in ballingschap Belgische regeeringsfuncties uit te oefenen. ROEMEENSOHE VLUCHTELINGEN IN DEN PIRAEUS ATHENE. 23 Oct. (D.N.B.). In den Piraeus worden ongeveer 2000 Roe- mecnsche joden en vluchtelingen ver wacht. Krachtens de aanwijzingen dor Grieksche autoriteiten mogen zij niet in Griekenland blijven. Zij zullen met een Grieksch schip naar Lissabon worden gebracht. ÓO<XX>0<XXXX>00 DE VERDUISTERING Vandaag gaat de zon om 18.27 uur onder. Zonsopgang op Vrijdag 25 October is om 8.23 uur. Gedurende de tusschenliggende tijden moet verduis- terd worden. Maanopkomst 1.03 uur q Maanondergang 15.45 uur. y <>0<x>0^0^<><><>^<>oo^ooooooocoo^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1