MANTELCOSTUUMS - BONTJASSEN Fa. DUIM BURGER Frankrijk moet zich op Duitschland oriënteeren Molotof ontving Japan's nieuwen ambassadeur Twee Russische delegaties naar Boekarest DE EEMLANDER Zaterdag 26 October 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 102 r Entente met Engeland zou kiem voor een nieuwen oorlog vormen Een accoord zou Berlijn niet verrassen De oorlog ter zee De onderhandelingen te Batavia Steunpunten in Roemenië voor Sovjet-vloot? Hoe kan men in Zeeland komen? Grynspan naar Berlijn overgebracht VERSIERING VAN Centrale Tabak Commissie Voor Germaansch recht in België Britsche conferentie in Delhi geopend Eden's bezoek aan den Emir van Transjordanië iiiiiiiiBiiaia prima coupe en kwaliteiten AMERSFO ORTSC1H DAGBIAD ABONNEMENTSF RIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week 1 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummert f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 ?KIJS OER AGVtKltnlIEE van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 GENEVE. 26 Oct. (D.N.B.). Uit Vichy wordt gemeld: Het Fransche geillustreerde tijdschrift Illustration publiceert een artikel van de Lesdain, waarin een nauwe samenwerking tusschen Frankrijk en Duitschland wordt bepleit. De schrijver ziet drie mogelijkheden onder oogen, die thans in buiten- landsch politiek opzicht voor Frankrijk bestaan: 1) De splendid isolation, die schrij ver echter een ondoelmatige oplos sing acht. 2) Een entente met Engeland. 3) Een entente met Duitschland, aangezien Frankrijk niet tot zichzelf beperkt kan leven.en moet steunen op een grooter nabuurvolk. Wanneer Frankrijk een entente met Engeland zou aangaan, zou dit een nieu we kiem vormen voor een toekomstigen oorlog, want Dtfitschland zal in de toe komst evenals in het. verleden een Fransch-Engelsche entente beschouwen als een tegen Duitschland gerichte be dreiging. Kan men echter de veiligheid buiten beschouwing laten, die Frankrijk verkrijgen zou door een entente zonder bijgedachten met het Germaansche volk van 80 millioen? Frankrijk en Duitsch land zouden vereenigd 120.000 menschen beteekenen, welke een afweermuur zou den vormen tegen alle aanvallen. Van economisch standpunt zouden de Duit- scho en de Italiaansche levensruimte er onloochenbaar alle belang bij hebben een gemeenschappelijke ontwikkeling met Frankrijk te aanvaarden. Tenslotte roept de Lesdain zijn landgenooten op zich aan te sluiten bij de werkelijkheids politiek, die in staat is Frankrijk t& red den. De ontmoeting HitierPétain De pers van het onbezette Frankrijk publiceert onder zware koppen de be richten over 'de ontmoeting tusschen den Führer en maarschalk Pétain. Het Fran sche persbureau geeft hierover de vol gende berichten uit: Maarschalk Pétain heeft, vergezeld van Pierre Laval, tegen 8 uur des och tends de demarcatielijn gepasseerd. Daar bij werden hem r' militaire eerbewijzen gebracht. Hij onderhield zich een oogen- blik met de generaals en officieren, die te zijner begroeting aanwezig waren. Tel gen het. eind van den middag had hij een langdurig onderhoud met rijkskan selier Hitier. Enkele uitzonderingen daargelaten, brengen de bladen nog geen com mentaar. De .Moniteur" spreekt van een historische ontmoeting en ver klaart: het hangt in deze wellicht be slissende uren van alle Franschen af, of het. lot van Frankrijk in goe den zin bepaald wordt, of dat Frank rijk integendeel op een weg zonder einde gebracht zal worden. In politieke kringen te Vichy was men vooral onder den indruk over de wijze waarop Pétain door den Führer ontvan gen is. Vooral wijst men er op, dat de Führer persoonlijk na afloop van het ondex*houd maarschalk Pétain naar zijn auto vergezelde en dat den maarschalk door een Duitsche eerecompagnie alle militaire eerbewijzen gebracht werden. MOSKOU, 26 Oct. (D.N.B.). De nieuwe Japansche ambassa deur te Moskou, Tatekawa, is Vrijdag door den volkscommissa ris voor buitenlandsche zaken, Molotof, ontvangen. Vanavond zal Tatekawa vermoedelijk zijn geloofsbrieven overhandigen aan den voorzitter van de opperste Sowjet der Sowjet-Unie. Een V.P.B.-correspondent meldt uit Berlijn: Er worden hier geen mededeelingen gedaan, die een be vestiging of een ontkenning inhou- Hët bruikbaar maken der benzine ia de Fransche lezertankstations voor de Duitsche wecrmachtsdocleinde eischt speciale voorzorgsmaatregelen. De bedicningsmanschappen dragen be schermende kleedij. Foto Weltbild) den van de geruchten omtrent een te verwachten RussischJapansche overeenkomst. Wel wordt te Berlijn van bevoegde zijde verklaard, dat het in Berlijnsche politieke kringen in het geheel geen verrassing zou wekken, wanneer een dergelijke overeenkomst tot stand kwam. Het is bekend, dat Duitschland van het oogenblik af, waarop het Duitsch Russische vriendschapsverdrag ge sloten werd, naar een RussischJa pansche toenadering en overeen stemming heeft gestreefd en ver scheidene stappen in deze richting heeft gedaan. Naar uit Tokio gemeld wordt, heeft het Japansche ministerie van buiten landsche zaken besloten een fundamen- teele wijziging in den diplomatieken dienst te brengen en meer nadruk te leggen op Oost-Azië en de Latijnsch- Amerikaansche staten. De consul-gene raal te Batavia heeft reeds een hooge- ren rang gekregen, terwijl men ver wacht, dat een vooraanstaand diplo maat zal worden benoemd tol consul- generaal te Hanoi met het oog op de beteekenis van Fransch Indo-China. De nieuwbenoemde Japansche consul- generaal te Singapore. Tsoeroemi. is gis teren naar zijn standplaats vertrokken. De evacuatie van Amerikanen Nu het eerste Amerikaansche evacua tieschip, de „Monterey", spoedig in Yo kohama zal aankomen, heeft het Ame rikaansche consulaat-generaal een me dedeel ing uitgegeven, waarin verklaard wordt, dat meer schepen niet venvacht kunnen worden voor het vervoer van Amerikaansche onderdanen uit het Ver re Oosten, behalve dan de drie schepen, die thans ondenveg zijn. De „Monterey" komt 30 October des morgens in Yoko hama aan. de „Mariposa" zal half No vember in Kobe arriveeren. De datum van aankomst van de „Washington" is niet bekend gemaakt. Alle familieleden van Amerikaansch vloot- en marinepersoneel moeten half November nit Sjanghai zijn vertrokken, zoo hebben de Amerikaansche vloot- autoriteiten aldaar bekend gemaakt. De eerste groep, die zestig vrouwen en kin deren omvat, is gisteren aan boord van het s.s. „President Coolidge" naar Ma nilla vertrokken. Ongeveer 65 Japanners, bijna uitslui tend vrouwen en kinderen, hebben gis teren met het Japansche schip „Kisama Maïoe" Bombay verlaten. Dit is hel grootste aantal Japanners, dat in één keer Indië heeft verlaten. Aan boord van een der Duitsche ma- rinev aar tuigen worden dieptebommen in gereedheid gebracht voor haar ver nielend werk. (Foto Weltbild) BATAVIA, 25 Oct. (Domei). Ter voortzetting van de Japansch-Neder- landsch-Indische besprekingen na het vertrek van den Japanschen minister voor handel en industrie, KobajasjL zijn J. E. van Hoogstraten, lid der Ne- derlandsch-Indische delegatie en de Ja pansche consul-generaal Otaji Saito en Tomotsoene Ohta, het voornaamste lid van den staf der Japansche delegatie gisteravond bijeengekomen in het ver blijf van den consul-generaal. Naar ver Inidt werden de olie-onderhandelingen voortgezet, terwijl tevens de voorberei dingen werden besproken voor de a.s algemeene handelsonderhandelingen. De luchtaanval op de Bahreineilanden ROME, 26 Oct. (D.N.B.) In- zake de geruchten over een protest der Vereenigde Staten bij de Ita liaansche regeering wegens den luchtaanval op de Bahrein-eilanden wordt in Italiaansche welingelichte kringen verklaard, dat tot dit oogen blik zulk een protest in Rome niet ontvangen is. MOSKOU, 26 Oct. Officieus wordt gemeld: Vrijdag is een Russische dele gatie met den gewonen trein naar So fia vertrokken. Vandaar reist zij door naar Boekarest en zal naar het heet deelnemen aan de bijeenkomst van de Donaucommissie, die tegen 28 Oc tober in de Roemeensche hoofstad ge convoceerd is. De delegatie bestaat uit zeven personen onder leiding van den secretaris-generaal van het volkscom missariaat van buitenlandsche zaken, Sobolof. Voorts maken van deze dele gatie deel uit Nowikof, chef van de af- deeling nabije Oosten van genoemd volkscommissariaat, en de leider van de afdeeling verdragen, Arkadjef. Te Boekarest zijn zes hoogere Sovjet-Russische officieren aange komen. Er verluidt, dat zij met de Roemeensche regeering onderhande lingen zullen openen over het ge bruik van de steunpunten voor de vloot aan de Roemeensche Zwarte Zee-kust door de Russische Zwarte Zee-vloot. Deze onderhandelingen zouden betrekking hebben op Constantza of op de nieuwe haven aan het meer van Taschau. Aaneensluiting van nationaal-socialisten De leiding van 'de nationaal-socialis- tische beweging van professor Cuza heeft te Boekarest een vergadering ge houden. In een communiqué werd ver klaard, dat deze partij den staatsleider generaal Antonescu zal steunen. Tevens eischt zij aaneensluiting van alle na- tionaal-socialistische stroomingeri in Roemenië. De Berlijnsche pers publiceert een onderhoud, dat de directeur van de buitenlandsche persafdeeling van de Reichsstelle der N.S.D.A.P., Franz Otto Wrede, heeft gehad met den commandant van het Roemeen sche legioen en plaatsvervangenden ministerpresident Horia Sima. Met betrekking tot. het leidersvraag- stuk van het legioen verklaarde Horia Sima, dat, ondanks de door het Carol- systeem gepleegde moorden, de ijzeren garde een voldoende aantal leidersper soonlijkheden heeft. Over de wijze, waarop het Roemeensche volk voor de beginselen van de ijzeren garde ge wonnen zal worden, verklaarde Horia Sima, dat de beginselen van het legioen overeenstemmen met. de overtuiging van het. Roemeensche volk en dat, er ten tijde van het Carol-systeem sledhts en kelen waren, die zich hiervan niet kon den laten overtuigen. De Roemeensche jeugd is zonder uitzondering door d£n geest van het legioen bezield. Reac- tionnaire overblijfselen spelen geen rol meer. Over de verhouding tot Duitschland zeide Horia Sima, dat de overwinning van Duitschland in dezen oorlog een levenskwestie vopr de legionnaire be weging is. De legionnairs hopen op en gelooven in een overwinning van Duitschland. Deel te nemen aan de verdediging van de Arische beschaving en cultuur is het doel van de legion naire beweging. Het is voor de legion nairs ook een eerezaak, dat Roemenië aan de zijde van Duitschland en Italië opmarcheert.. De buitenlandsche poli tiek van het nieuwe Roemenië is een naturlijke voortzetting van de binnen- landsche politiek. Derhalve verheugen zich de legionnair ook over den aan komst van dë militaire commissie, die zorg zal dragen voor de opleiding van de Roemeensche soldaten. Het Roemeensche ministerie van economische zaken heeft maatrege len getroffen tot bescherming van de kleine petroleumproducenten, die bijna uitsluitend Roemenen van den bloede zijn, tegen het voor het grootste gedeelte buitenlandsch- joodsche grootkapitaal van de Roe meensche petroleumindustrie. Zoo is bepaald, dat de petroleumexpor- teur6 de voorraden van de kleine producenten moeten afnemen. In verband met de poging tot ont vluchting van den vroegeren Poolschen minister van buitenlandsche zaken Beek verluidt, dat het geheele personeel van het voormalige Poolsche gezantschap, met uitzondering van den vroegeren ge zant, is gearresteerd. Op de belangrijkste knooppunten van het Fransche Spoorwegnet hebben Duitsche beambten de bediening der seinhuizen overgenomen. (Foto Weltbild) Het verstrekken van uit zonderingsvergunningen Verzoek aan burgemeester s-GRAVENHAGE, 25 October Officieel wordt medegedeeld: Het is den laatsten tijd herhaalde lijk voorgekomen, dat ingezetenen van de meer Noordelijk gelegen provinciën, die door Zeeland wil len reizen, in Roozendaal aanko men zonder in het bezit te zijn van de uitzpnderingsvergunning voor het betreden der Zeeuwsche eilan den Om in de provincie Zeeland te mo gen komen, dient men een verzoek tot het ontvangen van een vergun ning te richten tot de burgemees ters van die gemeenten, in welke men zijn moet. Deze Verzoeken worden na toetsing op de noodzakelijkheid van het verzoek en nadat de burgemeesters hun standpunt te dien opzichte hebben bepaald, gezon den naar den bevoegden stafofficier, die gedetacheerd is bij den vertegenwoordi ger van den Rijkscommissaris, die op nieuw het verzoek zal toetsen en de ver gunning uitreikt In het verzoek, dat men tot de burge meesters richt, moeten zijn vermeld: voor- en familienaam van den verzoe ker, beroep, woonplaats en woonadres, datum en plaats van geboorte, boven dien de reden, .waarom men naar Zee land wil en de duur van het verblijf al daar. Personen, die den voorgeschreven weg niet bewandelen en zich desondanks in het ontruimde gebied bewegen, wor den zonder nader onderzoek onmiddel lijk gedwongen, de eilanden te verlaten en moeten naar huis terugreizen. Aanvragen voor het verkrijgen van een uitzonderingsvergunning, welke aan andere takken van dienst gericht wor den, kunnen niet in behandeling worden genomen. BERLIJN, 26 Oct. (V.P.B.) Naar wij vernemen is de moordenaar van den Duitschen gezantschapssecretaris te Parijs, vom Rath.- de jood Herschel Grynspan, naar Berlijn overgebracht., waar het, rechterlijk vonnis over hem zal worden uitgesproken. Zooals bekend bevond de moordenaar van den Duit schen diplomaat zich sinds November 1938 in hechtenis in Frankrijk, terwijl zijn zaak nog steeds in het stadium van onderzoek verkeerde. De vroegere Fran sche regeeringen hebben echter nagela ten. zooals thans in de Fransche pers verklaard wordt, zijn gerechte straf over hem uit te spreken. Wy Ae//oen (/O GRATIS VOETONDERZOEK IANGESTRAAT 56 TEL.3II8 PEDICURE en MASSAGE OORLOGSGRAVEN AMSTERDAM, 26 Oct. Het comité ter versiering van oorlogsgraven in Nederland is deze week begonnen met het beplanten der oorlogsgraven met bloembollen. De graven van in ons land gesneuvelde militairen worden thans met narcissen-, crocussen-, hya cinthen. vroege tulpen-, late tulpen en darwinlulpenbollen beplant, welke tegen het voorjaar in bloei zullen staan. Het comité ter versiering van oorlogsgraven in Nederland streeft naar een blijvende piëteitvolle versie ring der graven ZWEDEN REQUIREERT NOORSCHE SCHEPEN STOCKHOLM, 26 Oct. (D.N.B.) Het Zweedsche telegraafagentschap t.t. deelt mede, dat de Zweëdsche regeering op grond van het algemeene beschikkings recht negen Noorsche stoomschepen heeft gerc.quireerd. Het betreft de „Flint 2," de „Hilada", de „Ing&ren", de „Kong Magnus", de „Sirene", de „Lily 1", de „Fagerborg" en de „Fantoft." Al deze schepen liggen op het oogenblik in de haven van Gotenburg. Het negende schip „Ulsnes", ligt in de haven van Malmö. Als reden voor de vordering wordt gebrek aan tonnage in de Oost zee opgegeven. Samenwerking tusschen I.T.C. en A.T.C. AMSTERDAM, 26 Oct In aan sluiting op het bericht vgn eenigen tijd geleden, waarin wij mededeeling deden van de oprichting van een in dustrie tabak commissie (I.T.C.), waarin vertegenwoordigd zijn de ta bakverwerkende industrieën in Ne derland, kunnen wij thans melden, dat in samenwerking met de groe pen van importeurs, makelaars en handelaren in ruwe tabak, welke reeds vereenigd waren in de alge-, meene tabak commissie (A.T.C). Is opgericht een centrale tabak commis sie (C.T.C.). Deze commissie, waarin dus vertegen woordigd zijn alle rechtstreeks belang-' hebbendén bij den import van, handel in en verwerking van tabak, zal tot taak hebben het behai'tigen van de gemeen schappelijke belangen van dc door haar vertegenwoordigde groepen en het zoe ken van contact met de regeering en of- ficieele instanties. Yoorloopig zal als voorzitter optreden de heer Herbert Cremer. directeur der Deli maatschappij te Amsterdam, terwijl als secretarissen zullen fungeeren de se cretaris der A.T.C. en een der secreta rissen der I.T.C. Het correspondentie adres der centrale tabak commissie ia Joh. Vermeerstraat 29, Amsterdam. BRUSSEL. 25 October (D.N.B.) In het openbaar klinken in België hoe lan ger hoe meer stemmen, die pleiten voor de invoering in het Vlaamsch-YVaalsche gebied van een wetboek, dat op de hoog te van zijn tijd is en past in de nieuwe Europeesche orde. Op een algemeene vergadering der Antwerpsche advoca ten is besloten met alle beschikbare middelen te streven naar afschaffing van den Code Napoléon en in plaats daarvan het Germaansch recht te stel len. DE TURKSCH-RUSSISCHE BETREK KINGEN VATICAANSTAD, 26 Oct. (Domei). Hier wordt vernomen, dat in verband met den steeds -ernstiger wordenden toestand op den Balkan de apostolische nuntius in Bulgarije aan Paus Pius XII heeft medegedeeld, tfat de Turksch-Rus- sische betrekkingen een zoodanig sta dium van verscherping hebben bereikt dat ieder oogenblik een openlijke breuk verwacht kan worden. LONDEN. 26 Oct. (D.N.B.) De con ferentie van de „Oostelijke groep" werd Vrijdag in New-Delhi geopend. Aan deze conferentie nemen ongeveer honderd gedelegeorden van alle Britsche bezit tingen op het Oostelijk halfrond deel. De onderkoning van Indië opende de bijeen komst en las een hoodschap voor van den minister-president Churchill, waarin deze als doel der conferentie noemt, de hulpbronnen van de aanwe zige landen zoo doeltreffend mogelijk te organiseeren. FÜHRER WENSCHT ROEMEEN- SCHEN KONING GELUK BERLIJN. 26 Oct. (D.N.B.) De Führer heeft koning Michael van Roe menië telegrafisch gelukwenscher» doen toekomen Ier gelegenheid van zijn ver iaardag. BEIROET. 26 Oct. (D.N.B.) Uit Amman wordt gemeld, dat Eden hij zijn recent bezoek aan Emir Ahdallahh van Transjordanië den Emir opnieuw den troon van Damascus heeft aangeboden, wanneer hij het zoo ver zou kunnen brengen, dat de Arabieren Engeland hulp zouden verleenen bii de verdedi ging van het Britsche rijk. Zelfs de Emir heeft, zoo verluidt hier verder, xn zijn antwopvfj moeten wijzen op de anti- Engelsche stemmine in alle Arabische landen, welke thans, een ongekenden omvang heeft hereikt. TSJOENGKINO VRTJWEL GEHEEL IN PUIN GELEGD HANKAU, 26 Och (Domei) Volgens berichten uit buitenlandsche bron is Tsjocngkine door de laatste. Japansche hombnrdemonten vrijwel in puin ge legd. Mén zegt, dat Tsjang Kai Sjek de wijk heeft genomen naar Tsjongloe om aan de luchtaanvallen te ontkomen. ^<X>C<K>C><><X><><> DE VERDUISTERING Vandaag gaat de zon om 18-23 uur', onder. Zonsopgang op Zondag October is om 8.26. Zonsondergang op Ven dag om 18.21. Zonsopgang op£ Maandag 28 Oct- is om 8.28. Geduren-o de de tusschenliggende tijden moetQ verduisterd worden. Maanopkomst 2.16 uur. Maanondergang 16.44 uur. X><XXX><P<X>OC><><><X><X>0<><><><><><>0<>00 Dames- en Kinderconfectie - Arnh.weg 26 Tel. 3977

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1