GRIEKENLAND IS IN OORLOG MET ITALIË Hitier naar Florence Schuilkelder - ellende in Engeland Ir. J. E. F. de Kok overleden DE EEMLANBER Maandag 28 October 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 103 Rome eischte uitlevering van verschillende gebiedsdeelen DE INCIDENTEN AAN DE De verkiezingen in Amerika Directeur-generaal van de Ned. Mij. tot exploitatie van petroleumbronnen DE VEEL-BESPROKENBIRMA-WEG VOOR ONDERHOUD MET MUSSOLINI De Carltonclub werd door bommen getroffen VLIEGER VIEL EEN GROOT CONVOOI AAN Laatste Berichten Eerste blad pag. 3 BIRMAWEG WEER GETROFFEN EEN REDE VAN ATTLEE VERDUISTERING AMERSIFOQRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P®r 3 «a*nden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per i week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummert f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS OER MHmihllH van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer. elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 ATHENE, 28 Oct. (D.N.B.). Het officieele Grieksche nieuwsagentschap publiceert een boodschap van minister-presi dent Metaxas aan het Grieksche volk. In deze boodschap wordt gezegd, dat Italië hedenochtend van hem, den minister-president, de uitlevering geëiseht heeft van deelen van het Grieksche gebied en heeft medegedeeld, dat het zijn troepen om zes uur in den och tend zou doen opmarcheeren om deze gebiedsdeelen te bezetten. Hij, Metaxas, heeft den Italiaanschen gezant verklaard, dat hij dit beschouwt als een oorlogsverklaring van Italië aan Grieken land. De boodschap van den minister-president besluit met een op roep tot den strijd. ALBAANSCHE GRENS ROME, 28 Oct. (D.N.B.). Het agentschap Stefani meldt uit Tira na (Albanië), dat het blad „Tomori" uit verschillende plaatsen aan 'de Grieksche grens melding maakt van een reeks nieuwe incidenten behal ve die van Koritza en Porto Edda. Volgens die berichten heeft men sinds 3 maal 48 uur op zes verschillende plaatsen van 'de grens tusschen het Presba-meer en Koni spoil bewegingen van betrekkelijk talrijke met geweren bewapende groepen waargenomen, die hier en daar vlak aan de grens opdoken en weer verdwenen in het golvende heu velland. Een douanebeambte ten Noor- 'den van Koritza heeft in het gebergte zes mannen, die bijna een kilometer ver op Albaansch gebied waren doorgedron gen, moeten gelasten halt te houden. Volgens andere berichten inzake de grensschending bij Karvia op den weg tusschen Argiroeastro en Janina, zou den een honderdtal jonge Grieken in wie men studenten meende te herken-, nen van de universiteit van Janina on der leiding van hun docenten, bij de grenspalen een vijandelijke betooging tegen Italië en Albanië hebben gehou den door te zwaaien met Grieksche vlaggen en scheldwoorden en dreige menten te uiten. De grens is van Griek sche zijde practisch gesloten en alle Al- baansche boeren, dié hun land aan de overzijde van de grens hebben en zich eiken ochtend daarheen plachten te be geven, zijn zonder eenige geldige re den door de Grieksche gendarmes niet toegelaten. Het blad „Tomori'' schrijft, dat de op winding der Grieksche bevolking kunst matig door het optreden van speciale propagandisten gekweekt is en op de bewering berust, dat Engeland soldaten en vele vliegtuigen gereed heeft staan om Griekenland te helpen en hulp te verleenen om Albanië binnen te vallen. Andere berichten houden in. dat sinds eenigen tijd propagandisten in het klooster van Vela ten Zuiden van Kanni- baki worden opgeleid, die bpstemd zijn op Albaansch gebied over te gaan om de bevolking in oproer te brengen. Deze berichten, zoo vervolg) genoemd Albaansch blad. kunnen or> de bevol king van Albanië geen indruk maken, omdat alle maatreeden genomen zijn ■teneinde adn elke aanval, van welke zij de die ook moge komen, het hoofd te bie dep. In dit verband meldt bet blad verder, dat een vliecfnisr. dat zeer hone vlooe en vermoedelijk F.neelsch was. Zondagochtend on de Znideliike gebie den strooi' in Albaanscbe taal heeft laten vallen, waarin de bevolking werd aangespoord o««,-"'l te rnaWn TEGEN DUBBELE BETREKKINGEN BIJ ROEMEENSCH ONDERWIJS BOEKAREST. 28 Oct, (A.N.P.), - Hie» is een verordening uitgevaardigd welke gericht is tegen de opeenstapeling van betrekkineen hij bet Roemeensche on derwijs- Een leeraar of'onderwijzer mae volgens dezp verordening, zoo meldt Transcnntinent Press, slechts één func tie bekleeden'. Geestelijken mogen geen ander onderricht geven dan in den godsdienstleer. De hij bet onderwijs werkende gehuwde vrouwen, wier echt genooten cnaptr verdiepen om hun ge zin te onderhouden, kunnen ontslagen worden. Generaal Abe naar Tokio TOKIO, 28 Oct, 0D.N.B.). Generaal Abe. die sedert begin April als speciale ambassadeur voor onderhandelingen met de Ohineesche centrale regeering in Nanking vertoefde, is voor het uitbren gen van rapport naar Tokio terugge keerd. WASHINGTON, 28 Oct, (Reuter). Roosevelt heeft aan de pers medege deeld dat hij, wanneer de toestand van het oogenblik zich niet veranderde, on geveer twaalf uur uit Washington zou zijn om deel te nemen aan de verkie zingscampagne. Over den toestand in Europa of in het Verre Oosten weigerde hij eenig commentaar te geven, doch terwijl hij met de journalisten sprak, vernam men uit bevoegde bron, dat Roo sevelt vier punten aandachtig volgt, n.l. Spanje, het lot van de Fran6che vloot, Griekenland en de Balkan en het Verre Oosten". Verklaard werd, dat deze kwesties maatregelen zouden vereischen, zooals zij reeds in het verleden ten gevolge van andére gebeurtenissen door den presi dent zijn genomen, b.v. bij het evacu- eeren van Amerikanen of het, blokkee- ren van kapitaal. Op de vraag van een journalist., of hij met het oog op het on derhoud Pétain-Hitler de regeering van Vichy nog steeds als een bevriende mo gendheid beschouwde, antwoordde Roo sevelt bevestigend. Naar aanleiding van den vlootdag heeft president Roosevelt een brief ge richt tot den minister, van marine, waar in 'de vloot een bescherming tegen de poging om het continent de dictatuur op te dringen genoemd wordt. Roosevelt wenscht niets vuriger dan dat de vloot ook voortaan door haar 6terkte 'den na druk moge leggen op het besluit van Amerika een vrij, onafhankelijk land to blijven. ter gelegenheid van den vlootdag ie bekend gemaakt., dat in de afgeloopen maand zes oorlogsschepen in dienst ge steld en vier van stapel geloopen of op 6tapel gezet zijn. De Birmaweg, een van de meest be langrijke strategi sche wegen in het Verre Oosten, is door de Engel- schen weer ge opend, waardoor wederom oorlogs tuig van Honkong naar China kan worden vervoerd. De Japanners bom bardeeren nu ge regeld deze verbin ding, ten einde haar onbruikbaar te maken. Onze foto laat den weg zien, zooals hij zich tegen de ber gen omhoog slin gert. (Foto Scherl) De Italiaansche vloot oefent in de Mid dellandsche zee een scherpe controle uit. Onze foto toont een aantal Italiaansche oorlogsbodems in kiellinie. Op den voorgrond ziet men, op den achtersteven van een slagschip, een boordvliegtuig. (Foto Scherl) 's-GRAVENHAGE. 28 Oct. Na een vrij langdurige ongesteldheid, welke in de laatste dagen een ern stige wending nam. is hedenmor gen in het Roode Kruis-ziekenhuis te 's-Gravenhage od 58-jarigen leef tijd overleden de heer ir. J. E. F. de Kok. directeur-generaal van de Nederlandsche Maatschappij tot ex ploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch Indië N.V. Johan Egbert Frederik de Kok is 6 Januari 1882 te Maastricht geboren. Na de hoogere burgerschool te hebben door- loopen ging hij naar de militaire aca demie om voor Indisch officier te wor den opgeleid. Uitgezonden naar Nedcr- landsch-Indië in 1002 diende hij korten tijd als tweede luitenant hij het leger overzee. Afgekeurd voor den militairen dienst ging hij aan de technische hoo- geschool te Delft, studeeren. In 1908 be haalde hij het diploma van scheikundig ingenieur, met lof. Reeds in het jaar van zijn promotie trad hij in dienst bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij. •Spoedig klom hij op tot chef van de scheikundige afdeeling van dit wereld concern en toen Colijn in 1021 uit. de'di rectie trad snrak het vanzelf, dat de heer De Kok hem zou opvoleen. Aldus gesrhiedde en toen in 1936 de beer DPterdine zijn ontslag nam ver leende het college van commissarissen van de Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie vah petroleumbronnen in Nederlandsch Indië N.V. aan den heer De Kok den persoonlijken titel van di- recteur-gpneraal. Deze snpllp en eervol le carrière dankte de hper De Kok aan zijn voortreffelijke eieenschanpen van karakter en verstand, die aan de mili taire academie te Breda en aan de tech nische hoogeschool hem reeds .de ach ting en vriendschap van zijn leermees ters en tijdgenoot en verschaften. Bij de ze eigenschappen behoorde een haast overdreven bescheidenheid, die hem elke publiciteit over zijn persoon deed schuwen. Zijn groote beminnelijkheid in den omgang bleek echter ook steeds te genover journalisten, dien hij een goed hart toedroeg. Groot aanzien verwierf de heer De Kok zich ook in den kring van de bur gerluchtvaart. Eerst op middelbaren leeftijd ging hij het vliegen leeren. In korten tijd behaalde hij zijn brevet en ging toen verscheidene groote tochten maken, steeds vergezeld van den heer Schmidt Crans. Zoo vloog hij o.a. naar Nederlandsch-Indië en naar Zuid-Afrika. Deze uitzonderlijke prestaties van een sportvlieger vestigden de aandacht van de geheele wereld op zijn persoon. Over zijn tochten hield de heer De Kok verschillende voordrachten in ons land en ook te Londen, waar hij eens van zijn vliegavonturen vertelde, op de hem eigen bescheiden wijze, voor meer dan 1300 personen, leden van het personeel van de Shell en andere genoodigden. Natuurlijk wilde men den heer De Kok gaarne ook een plaats in verschil lende lichamen van de burgerluchtvaart geven en zoo werd hij o.a. voorzitter van het college van commissarissen van de K.L.M.. voorzitter van de Nederland sche Vereeniging' voor Luchtvaart, van het Nationaal Luchtvaart Fonds, het Fokkerfonds en het Luchtverdedigings- fonds. Herhaaldelijk trad de heer De Kok nu in het. openbaar on om de be langen van deze instellingen onder het nuhli"k te bepleiten. Van den belangrij ken financieelen steun, dien hij ver- ROME, 28 Oct. (D. N. B.) Stefani meldt het volgende: De Führer zal heden te Florence een ontmoeting met den Duce hebben. In den nacht van Zondag op Maandag heeft de trein van den Führer den Brenner gepasseerd. De Führer wordt op zijn reis ver gezeld door den Rijksminister van buitenlandsché zaken Von Rib- bentrop. De Duce is, in gezelschap van den Italiaanschen minister van buitenlandsche zaken, graaf Ciano, naar Florence vertrokken. NEW YORK, 28 Oct. (D.N B De Londensche correspondent van de New York Herald Tribune beschrijft de toestanden in de schuilkelders van het East End. Een stank als in een apenhuis, zoo meldt de Amerihaansche journalist, heerscht in een soort opslagruimte naast de spoorbaan, die tot schuilgèlegenheid dient. Hier zitten driehonderd menschen op stoelen, zonder dat voor ventilatie gezorgd is. Het dak lekt, de grond kleeft van stof en vuil. Slechts enkele kinderen en zieken hebben ruimte om te liggen. In een hoek liggen dekens op een hoop drek. die slechts met een voet aarde bedekt is. Deze menschen in Londens armste buurt wachten eiken nacht ver langend op degenen, die namens liefdadigheidsvereenigingen melk en cacao ronddeelcn De schuilplaatsen in het East End, zoo vervolgt dc Amerihaansche correspondent, onderscheiden zich slechts in de mate van afschuwelijkheid. Het ergste is een spoor wegtunnel, die overdag tot laadruimte dientHier vinden tienduizenden menschen toevlucht. Zij liggen in en onder de wagons en op de kinderkopjes van het plaveisel. Bij het morgenkrieken stroomen deze menschen als vluchtelingen naar buiten. In kin derwagens, karretjes en op al wat wielen heeft, zeulen zij beddegocd mee, zelf bela den met andere bundels. Een groep schoonmakers van tien man maakt dan de gele genheid gereed voor den volgenden nacht en desinfecteert de slaapplaatsen van tienduizenden menschen. Ir. J. E. F. de Kok leende, spreken allen, die met hem sa menwerkten, vol erkentelijkheid, maar de heer De Kok waakte er altijd voor dat daarvan niets in -de courant kwam. Tenslotte zij vermeld, dat ir. De Kok ridder in den Nederlandschen Leeuw was en dat. hii als directeur-eeneraal van de Nederlandsche petroleum maat- schapnii verschillende commissariaten in buitenlandsche petroleummaatschap- pijen veryulde. Fransozean meldt: De Carl-ton Club, het hoofdkwartier van de invloedrijkste conservatieve kliek van Groot-Brittannië, is, zooals reeds gemeld, door verscheidene Duitsche bommen ge troffen. Op het oogenblik. dat de^ bommen in sloegen, zat een aantal prominente con servatieven deels in hef restaurant van de club te dineeren, deels in de conver satiezalen. Hieronder bevonden zich de chief whip, kapitein Margisson en dc fi- nancieele secretaris van het ministerie van oorlog, Sir Victor Warrender. Zij wierpen zich, naar uit loonden wordt be richt, plat op den grond en bleven onge deerd. Ook de onlangs afgetreden rechter Lord Hewart, die eveneens in de club aanwezig was, liep geen verwondingen op. De naast Fleetstreet in de stadswijk Holborn gelegen omvangrijke gebouwen van Kemsley House, waarin zich de re dacties en drukkerijen bevinden van dc Daily Sketch, Sunday Times. Sunday Chronicle, Sunday Graphic en van tal rijke provinciale bladen, werden even eens door een hom getroffen. Daar het grootste gedeelte van de redactieleden bijtijds naar de schuilkelders was ge gaan, werd slechts een redacteur ge dood. D.X R. meldt uit Berlijn: In den Atlantischen Oceaan, ten Noord westen van Ierland, is een convooi, be staande uit 26 koopvaardijschepen, 6 tor pedojagers en acht hewakingsvaartui- gen, door een Duitsch vliegtuig aange vallen. Het vliegtuig wist in duikvlucht twee voltreffers op een vrachtschip van 8.000 ton te plaatsen, die terechtkwamen op de Twee bruggen over de Mekong- rivier vernield SJANGHAI, 28 Oct. (D.N.B.). De woordvoerder van de Japansche marine heeft medegedeeld, dat de beide brug gen over den bovenloop van de Mekong- rivier op den weg van Birma naar Yoen- nan vernield zijn, waardoor de wapen toevoer naar Tsjoenking via Birma ge stagneerd is. De woordvoerder voegde hieraan toe, dat na twee vergeefsche aan vallen een groote formatie Japan sche vliegtuigen op 25 October 26 voltreffers op de bruggen heeft la ten neerkomen, waardoor de noor delijke brug op drie plaatsen ver nield werd, terwijl de Zuidelijke brug in de diepte stortte. Het door de Ver. Staten gecharterde s.s. „Tupper Sikiang" wilde uit Hai phong (Indo-China) Amerikaanscihe goederep vervoeren, die aldaar waren aangehouden, aangezien het vervoer van oorlogsmateriaal door Indo-China naar Tsjoengking verboden is. De Fran- sche autoriteiten hebben den kapitein van het schip thans gelast de lading van deze goederen te staken. Aan boord van dé „Tupper Sikiang" zijn wacht posten geplaatst.. De maatregel der Fransche overtheid wordt in een bericht uit Hanoi daaraan toegeschreven, dat de eigenaren der goederen voornemens zijn deze via den Birmaweg naar Tsjoenking te brengen. DE BOODSCHAP VAN KONING GEORGE AAN PETAIN STOCKHOLM, 28 Oct. (Transocean). In Londen is Zaterdagmiddag beves tigd, dat Koning George van Engeland zich met een boodschap heeft gericht tot maarschalk Petain. In deze bood schap heeft de Engelsche koning uit drukking gegeven aan zijn vertrouwen, dat Engeland de definitieve overwin ning zal behalen. Overigens is de ko ninklijke boodschap „een mengsel van aanmoediging en sympathie voor het fransche volk." Hij voorziet een moeilijken toestand voor Engeland STOCKHOLM. 28 Oct. (D.N.B.) Groot Brittannië zal wellicht nog in een moeilijken toestand geraken," ver klaarde de Engelsche lord-zegclbewaar- der Attlee in een Zondag te Londen gej houden rede. Hij onderstreepte deze pes simistische voorspelling nog door erop te wijzen, dat Duitschland in tegenstel ling tot Engeland de laatste jaren groo te prestaties heeft verricht. Ten aanzien van de Duitsche superioriteit meende Attlee evenwel, dat het Brilsche volk thans groote vorderingen maakt om in zijn positie verhetcring te brengen. brug en de luiken. Een ander schip, even eens van 8.000 ton, kreeg twee voltref fers op de voorste luiken. Beide schepen bleven met. slagzij liggen. Hetzelfde vliegtuig kon de gisteren ernstig getroffen Empress of Britain, die nog steeds in lichterlaaie staat, waarne men. De Londensche correspondent van het dagblad „Ya", Assia, schrijft onder het opschrift: „Londen stelt al zijn hoop op een wonder" het volgende: Alle Engel- schen zijn thans in tegenstelling tot hun vroegere reëele levensopvatting aanhan gers geworden van het wondergeloof. Zij wachten op een tooverinstrument, dat de Duitsche vliegers met één slag moet ver nietigen. Bovendien verwachten zij een wonderlijke verandering in rie wereld, die alle volken in één front, tegen Duitsch land moet brengen, opdat het den En- gelschen weer goedgaat en al het. lijden van den teg-enwoordigen tijd verdwijnt. Vervolgens schrijft Assia over de jongste Duitsche luchtaanvallen, waarbij hij con stateert, dat deze aanvallen intensief zijn. Zaterdag zijn minstens vierhonderd Duit sche vliegtuigen boven Londen geweest. Vandaag gaat de zon om 1819 uur onder. Zonsopgang op Dinsdag 29 October is om 8.30. Gedurende de tus- schenliggende tijden moet verduisterd worden-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1