Aan den vooravond van belangrijke beslissingen Turkije in de knel DE ITALIAANSCHE GRIEVEN JEGENS GRIEKENLAND Engeland gebruikte wateren en eilanden als vloot- bases tegen Italië DE BESPREKINGEN TE FLORENCE DE EEMLANDER Dinsdag 29 October 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 104 De Amerikaansche hulp aan Engeland HEVIGE KOUDE IN SIBERIE Duitsche pers acht de bijeenkomst een mijlpaal in de Europeesche geschiedenis VERDUISTERING AMERSroORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 ^IJS DER ADVERTENTIEN regels 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1.Bewijsnummer extra f 0.05 piERRE LAVAL heeft de portefeuille van Buitenlaridsche Zaken overgenomen. Hierin ligt eene sterke aanwijzing voor de juistheid der meening van hen, die van oordeel zijn, dat de be sprekingen tusschen Hitier en Pétain positieve resultaten hebben opgele verd, en dat Pétain besloten heeft om den weg der DuitschFransche sa menwerking te betreden. Het feit, dat de Engelsche Koning een persoonlijke missive tot het hoofd van den Fran schen Staat heeft gericht en dat deze missive, volgens Amerikaansche staatslieden, een beroep inhield op de FranschBritsche vriendschap, ge tuigt van den indruk, dien de FranschDuitsche besprekingen in de Britsche hoofdstad hebben ge maakt. Het ware natuurlijk zeer inte ressant om den text van 's Konings brief te kennen, doch de Fransche re geering heeft tot dusverre geen aan leiding gevonden om dien text open baar te maken. Evenmin weten wij, ;welk antwoord de maarschalk Pétain den Koning deed toekomen, doch de benoeming van Laval tot minister van Buitenlandsche Zaken nadat Pétain 's Konings boodschap had ontvangen, spreekt althans ten aanzien van den geest, waarin Pétain's antwoord is of zal worden geschreven, een duidelijke taal. HITLER'S bezoek aan den Duce te Florence, onmiddellijk na zijn bespreking met Pétain, wijst er op, dat de Duitsche Rijkskanselier haast maakt met de verdere ontwikkeling der betrekkingen tusschen Frankrijk en de As-mogendheden. Omtrent de besprekingen te Florence is slechts bekend geworden, dat zij hebben ge leid tot algeheele overeenstemming tusschen de Duitsche en de Italiaan sche staatslieden. Wijders kan men uit de berichten opmaken, dat b i n- n e n k o r t hetresultaat van het overleg der laatste dagen aan den dag zal treden. Dat men alom ter wereld met spanning dit aan den dag treden verbeidt, spreekt vanzelf. Wij herha len, wat wij eenige dagen geleden op merkten naar aanleiding van het be richt van Hitler's conferentie met Pétain, te weten, dat eene wijziging van Frankrijk's internationale positie in Europa groote gevolgen op de we reldpolitieke constellatie zal'hebben, terwijl zij tevens van grooten invloed kan blijken te zijn op de militaire situatie in Europa en Afrika, als mede... op debinnenlandsch- politieke situatie in Ne derland. Het wachten is op de feiten. Griekenland bevindt zich nu ook als strijder in de Europee- sche arena. De Grieksch-Italiaansche spanning der laatste maanden heeft zich, veler verwachting ten spijt, ten slotte toch ontladen in een gewapend conflict. Naar het zich op dit oogen- blik laat aanzien, zullen de andere Balkanstaten alles doen om buiten het GriekschItaliaansche conflict te blij ven. Turkije, dat wij in dit verband niet als Balkanstaat zien, neemt een moeilijker positie in. Het is door een verdrag aan Engeland gebonden, doch weet zich tevens bedreigd door Russische aspiraties in de richting van den Bosporus, misschien zelfs over den Bosporus in de richting van de Perzische olievelden. De omstandig heid, dat er in Roemenië èn een zeer deutschfreundliche regeering èn Duit sche troepen zijn, zal eveneens in Ankara ter dege in het oog worden gevat. Anderzijds zullen de Britten niets ongedaan laten om Turkije te bewegen, aan den kant van Grieken land en Engeland te gaan meestrij den. Maar Pierre Laval's benoeming tot minister van Buitenlandsche Za ken en de strategisch-geographische positie van het onder Franschen in vloed staande Syrië zijn twee f e it e n, die het oordeel en de beslissing der Turksche regeering niet minder zullen beïnvloeden dan de Britsche pressie. Kortom, Turkije bevindt zich in een moeilijk parket. Of het zich daar uit zal kunnen redden? Wij weten het nog niet, al zijn wij er vrijwel zeker van, dat Turkije er, zoo al niet tijdens, dan toch na den oorlog niet zonder kleerscheuren zal afkomen. De generaal der vliegers Student, die van zijn verwondingen genezen is, bezocht deze dagen een afdeeling parachutisten, die liii ziin dank bracht voor hun prestaties tijdens het Duit sche offensief. (Foto Scherl) ENGELSCHE AANVAL OP DUITSCH KOOPVAARDIJSCHIP BERLIJN. 29 Oct. (D.N.B.) Twee Britsohe torpedovliegtuigen hebben gis teren op de Noord7.ee een vrij groot Duitsch koopvaardijschip aangevallen. Het schip slaagde er door handig ma noeuvreeren in, de bedoeling van den vijand te verijdelen, zoodat de door de Britsche vliegtuigen afgevuurde torpe do's haar doel misten. En wat Engeland van Amerika wenscht - NEW YORK, 28 OCT. (D.N.B.) De kwestie, of V. S. na de verkiezingen grooterë credieten aan Engeland zullen verleenen, wordt in economische krin gen alhier met levendige belangstel ling besproken. In deze welingelichte kringen wordt, verklaard, dat de Ver. Staten, van Engeland in geval van toe kenning van leeningen hehaive het reeds tot stand gekomen afstaan van militaire steunpunten in de Engelsche koloniën op het Westelijk halfrond ook het. opgeven van de Britsche kapitaal beleggingen in Amerika, met inbe.grip van de Ibero-Amerikaansche staten zouden eischen. Op de industrieele conferentie van den staat Massachussets heeft de be kende Britsche econoom en publicist Sir Walter Layton verklaard, dat het Amerikaansche volk zijn levensstan daard ten zeerste moet beperken om langs dezen weg meer productiekrach ten vrij te maken voor verhoogde oor logsleveranties aan Engeland. Deze offers zijn des te noodzakelijker, gezien de daar nog hij komende Amerikaan sche bewapening. HITLER FELICITEERT PRESIDENT VAN TURKIJE BERLIJN, 29 Oct. (D.N.B.). De Führer heeft den president van Turkije, Ismet Inonoe. op den verjaardag der stichting van de Turksche republiek, zijn gelukwenschen doen toekomen. ROME, 28 October (D.N.B.). „De maat is vol", aldus het Giornale d'ltalia over de Italiaansch-Grieksche spanning. De nieuwe Grieksche intriges, de aan de grenzen ge provoceerde conflicten en de thans openlijke medeplichtigheid van Griekenland met Engeland hebben een reactie uitgelokt. Dit alles bewijst, dat Italië met recht de garantie van Groot-Brittannië heeft gewantrouwd, die dit land in 1939 aan Griekenland heeft opgedrongen. Deze garantie, die nog duidelijker de achterbaksche, doch steeds aan wezige samenwerking tusschen Engeland en Griekenland aan het licht heeft doen 'komen, vormt een deel van het omsingelingssysteem, dat Londen na het sluiten van het Duitsch-ltaliaansche defensief verbond heeft trachten te verwezenlijken. In zijn rede van 10 Juni heeft de Duce ook Griekenland, evenals alle andere nabuurlanden, de rustige waarschuwing gegeven van de woorden: „Italië heeft niet de bedoeling andere volken bij hët conflict te betrekken. Het zou dienstig zijn indien Zwitserland, Joegoslavië, Grie kenland, Turkije en Egypte van mijn woorden kennis nemen. Het hangt van hen, alleen van hen af, of zij strict in acht genomen worden of niet. ~\J h'T F feiten, waarop het Italiaansohe memo- AJ±J±J Elv A yj\JULIIt randum berust, zijn ten deele bekend. TTTTTtT "DT?'\T AJTTTT1 Sinds geruimen tijd ontwikkelde de XIIJljIjA Hill li lUl J. Grieksche regeering aan de grens van Albanië een politiek van terreur en chi canes tegenover de Albaneesche bevol king, om aan de grens onrust te stich ten. Ook de Albaneesche inciden ten in het geding GRIEKENLAND heeft, naar het s>emi- officieele blad verder schrijft, de woorden van den Duce niet ter harte ge nomen, en onmiddellijk aan de Britsche marine en het Britsche luchtwapen iede re ondersteuning verleend. Het staat vast, dat er zich niet minder dan dertig Engelsche militaire groepen met vér- schillende missies en zeker niet als on schuldige toeristen, op verschillende plaatsen van het Grieksche gebied en de Grieksche eilanden bevinden. Het is bewezen, dat talrijke Griek sche steunpunten in het binnenland en aan de kust., vooral op de eilan den Cherigo en Kreta voortdurend ter beschikking staan van de Engel sche vloot en luchtstrijdkrachten, die hiervan bij haar aanvalspogingen op Italië en op de Italiaansohe scheep vaartlijnen gebruik maken. Het is bewezen, dat volgens een in'den jongsten tijd getroffen overeenkomst het aantal van deze aan Engeland afgestane steunpunten tot dertig is gestegen. Het is bewezen, dat Grie kenland krachtens dezelfde overeen komst het eiland Kreta heeft, afgestaan voor een volledige be zetting door Enge land en dat reeds in Egypte een uït een volledig uitgeruste divisie bestaand lan dingscorps gereed stond. Het. is tenslot te bewezen, dat Grie kenland zich, over eenkomstig de beken de intriges en aflei dingsmanoeuvres van Engeland, zich voor bereidde op een in den sector van Korit- za beginnende offen sieve actie tegen het Albaansohe gebied. Griekenland heeft voor dit doel zijn troepenconcentraties in volle oorlogsuit rusting aan de Westelijke grens van Al banië versterkt en pas in de laatste da gen ook de derde divisie uit Patras en de vierde divisie uit Nauplia hierbij be trokken. Het artikel van de Times, zoo gaat het blad verder, waarin enkele dagen gele den de regeering werd aangeraden de Grieksche steunpunten in de Eegeische Zee voor de lucht, en vlootstrijdkrachten te bezetten, heeft slechts een voor het grootste gedeele reeds verwezenlijkten wensch tot uitdrukking gebracht en had ten doel een alibi te verschaffen voor de prioriteit van zekere acties. De Ilaliaansche regeering is tot dus verre tolerant geweest. Zij heeft zich langen tijd er toe beperkt, de regeering te Athena de compromitteerende feiten voor oogen te houden en haar in ver schillende nota's verzocht haar elemen tairste neutraliteitsplichten tegenover de oorlogvoerenden alsmede tegenover Al banië te vervullen. De regeering te Athene daarentegen heeft zich ver- schuild achter het vage krantenge schrijf. Thans is de maat vol. Beschouwingen van Stefani |~~)E diplomatieke medewerker van het L/ agentschap Stefani schrijft het vol gende over het Italiaansch-Grieksche conflict: De nota, die de Italiaansche gezant te Athene Maandag aan de Grieksche re- geerine heeft overhandigd, legt duidelijk de volle verantwoording bloot, welke Griekenland met zijn uitdagende hou ding en zijn voortdurende neutraliteits- schendingen op zich genomen heeft. De Minder bekend daarentegen zijn de schendingen der neutraliteit, die de Grieksche regeering volgens de internationale neutraliteitsbepalin- gen begaan heeft. De territoriale wa teren, de kusten en de havens van Griekenland werden en worden nog door de Engelsche vloot als operatie basis tegen Italië gebruikt. Met de Grieksche regeering als mede plichtige kon Engeland in den Griek- schen archipel een geheel net oprich ten voor het overbrengen van militaire informaties en voor het verzorgen van zijn eigen strijdkrachten. De diploma tieke vertegenwoordiger van Italië heeft de Grieksche regeering daarop herhaal delijk gewezen. Maar de Grieksche re geering heeft haar samenwerking met de bewapende Engelsche krachten nog versterkt, in plaats van maatregelen te nemen die in overeenstemming waren met haar neutraliteitsplichten. Grieken land heeft zich daarbij verlaten op de „garantie" van Engeland; dat er sinds het uitbreken van het conflict slechts op uit was, politieke en militaire verplich tingen aan te gaan, welke Engeland een (Foto Archief A.D.) uitbreiding van zijn omsingelingsplan nen tegen de asmogendheden mogelijk maakten. De verantwoording voor een dergelijke politiek valt uiteraard aller eerst op de regeering van Londen terug, die van het begin af aan erop bedacht was steeds meer landen bij dit conflict ter verdediging van zijn eigen imperia lisme te betrekken. Wil men nauwkeu rig zijn, dan moet men echter zeggen, dat, de verantwoording voor hetgeen thans geschiedt rechtstreeks op reke ning komt van de Grieksche regeering, die zich er rekenschap van had dienen te geven, dat. de voortdurende schendin gen der neutraliteit in alle omstandig heden ernstige gevolgen moesten heb ben. De Italiaansche regeering heeft bui tengewoon lang geduld gehad, maar thans is de maat. vol, en de ware bedoe lingen van Griekenland moeten thans definitief worden opgehelderd. Joego-Slavië en het conflict 5 In politieke kringen van de Joego-Sla- visohe hoofdstad wordt het zeer opmer kelijk gevonden, dat «ie regeering tot. nu toe niet in een kabinetsvergadering, bij eengekomen is. doch dat de politiek toonaangevende ministers zich beper ken tot het houdei* van wederzijdsche besprekingen. Men zou hierin een aan duiding willen zien. dat Joegaslavië zich niet direct bij het Italiaansch-Grieksche conflict betrokken voelt. Van bevoegde Joegoslavische zijde word vterklaard, dat met betrekking tot het Italiaansch-Grieksche conflict tot- dusverre geenerlei bijzondere militaire maatregelen zijn getroffen. De minister-president van Grieken land. Metaxas, tijdens een redevoe ring, kort geleden gehouden Foto Archief A.D.) MOSKOU. 29 Oct. (D.N.B.). Naar de Moskousche radio meldt, is de temperatuur te Jakoetsk in Oost- Sibedië tot twintig graden vorst ge daald. Nog scherpere koude heerscht er in. de ten Noord-Oosten van Ja koetsk gelegen stad Sfigansk, waar 37 graden vorst gemeten wordt. De rivier de Lena is boven jakoetsk dichtgevroren. Daarentegen wordt uit de Krim, na een tijdelijke af koeling, een stijging van de tempe ratuur gemeld tot 22 graden boven nul. KALININ ONTVANGT TATEKAWA MOSKOU. 29 Oct. (D.N.B.) De voor zitter van het bestuur der opperste Sov jet, Kalinin, heeft heden in zijn eigen schap van staatshoofd der Sovjet-Unie, den nieuwen Japanschen ambassadeur te Moskou, Tatekawa, ontvangen, die hem zijn geloofsbrieven kwam overhan digen. BERLTJN, 29 October (D.N.B.). Do beteekenis van de Maandag gevoerde bespreking tusschen den Fuehrer en den Duce wordt in de Duitsche. avond bladen reeds uiterlijk door markante slagzinnen op de eerste pagina geken merkt. De bladen schrijven in hun com mentaren, dat er een lijn loopt van de bijeenkomst op den Brenner, via de etappen Laval, Franco en Pétain tot aan de bijeenkomst in Florence. De bla den wijzen daarbij op het feit, dat de ontmoeting plaats gevonden heeft op den achttienden verjaardag van den fascistischen opmarsch naar Rome. Dit feit, zoo schrijft het Hamburger Frem- denblatt, is een zichtbaar teeken voor de wereldbeschouwende verbondenheid, van de beide volken en hun leiders, als mede daarvoor, dat de Europeesche statenwereld gevormd zal worden vol gens de wetten van -de fascistische en nationaal-socialistische revolutie. De geweldige beweging op politiek en militair gebied, waardoor het tegen woordig stadium van het conflict wordt gekenmerkt, verheft de bijeenkomst van de beide staatslieden tot een mijlpaal in de geheele Europeesche geschiedenis. Men kan than6 de boosaardige opmer kingen, die de Engelsche pers aan de z.g. bedeltochten' van Adolf Hitler op Franschen bodem heeft vastgeknoopt, slechts met een glimlach beantwoorden. De resultaten tan de besprekingen, die op Franschen bodeon en aan de Spaan- sche grens zijn gevoerd, zijn than6, naar het Hamburger Fremdenblatt verder opmerkt, het voorwerp van een nieuwe beraadslaging tusschen de beide mo gendheden geworden, düe aanspraak kunnen maken op de leidende functie bij het hervorming van Europa. Het blad schrijft verder, dat Europa thans op het punt 6taat, onder leiding van Duitschland en Italië een politieke, mo- reele en militaire continentale versper ring tegen het eiland Groot-Brittannië op te werpen. De Lokal Anzeiger verklaart, dat in Florence de laatste punt gezet is on der de besprekingen van den Fuehrer met Franco en Pétain. De wereld be leeft opnieuw, aldus het blad, met welk een snelheid en nauwkeurigheid de spilpolitiek wordt voorbereid en t.enuit- voer gelegd. I-Ict nieuwe denkbeeld van Europa en zijn verbinding met Afrika, het nieuwe denkbeeld van de samen stelling der wereld is reeds lang boven den horizon van het politieke wanbe grip verrezen. Hetgeen er in Florence besproken wordt, zijn de gevolgtrekkin gen \an de reeds voldongen feiten en van de feiten, die zich reeds beginnen af te teekenen. De Deutsche Allgemeine Zeitung merkt op, dat het voor-de Engelschen nauwelijks mogelijk is, het tempo van de diplomatieke initiatieven van de spilmogendheden ook slechts in ge dachten te volgen. Terwijl het onweer zich boven Engeland samentrekt, al dus schrijft het blad, marcheeren de spilmogendheden bij de nieuwe orde ning vooraan. De Boersenzeitung schrijft in dit ver band: De ontmoeting van Florence toont Churchill hoe het met Duitsch land en Italië gaat. Hij kan zich er op verlaten, dat de lijn van de spilnolitiek. die over den Brenner naar Florence leidde, verder zal loopen en in de in storting van Groot-Brittannië zal uit- moriden. OVER het onderhoud van Adolf Hit ler met Benito Mussolini op 28 Oc tober schrijft de Deutsche Diplomatisch- Politische Korrespondenz: De bijeenkomst der beide leiders van de as-mogendheden te Florence is niet alleen een teeken voor een even duur zame als nauwe politieke samenwer king, maar ook de uiting van hun vast- befadenheid het initiatief van handelen niet uit handen te geven. Terwijl Enge land welbewust van zijn critieke po sitie geen middel onbeproefd laat om zich aan Europa vast te klemmen en de Europeesche eenheid op nieuwen gezon den grondslag tegén te werken, zijn de leiders der as-mogendheden aan het werk om ondanks alle Britsche ma noeuvres het Europeesche vasteland te zuiveren van die macht, die, vaak op tredende als valsche vriend, in de twee dracht der volkeren eigen voordeel ziet. Overeenkomstig den op bouwen ei en geest, die de beide groote leiders bezielt, is de politiek der asmogendheden geens zins uitsluitend erop gericht, om de En gelsche macht uit dit gebied te verwij deren. Niettemin blijft, de volledige uit schakeling van elke Britsche invloeds mogelijkheid de voorwaarde voor het Opbouwende wenk, en waar zich nog En gelsche steunpunten en schuilhoeken brvinden, die tot gevaarlijke kuiperijen kunnen worden gebruikt, moeten zij in het belang van de'Europeesche gemeen schap worden uitgeroeid. Wat voor de Europeesche gebieden het geval was, geldt uiteraard ook voor de Midd-elland- sche Zee, waar Engeland het heeft klaargespeeld om door „garanties" bij „neutralen" vriendschappen te kweeken, die ongeacht de voortschrijdende bewe ging tot. aaneensluiting op het. conti nent, steeds ter beschikking gebleven en daarom als voortdurend gevaar on draaglijk geworden" zijn. Thans ziet het Grieksche volk zich voor de gevolgen eener politiek ge plaatst, die van verkeerde veronder stellingen uitging, zich door dwaallich ten liet verblinden en het land in een toestand heeft gebracht, waarbij het door Engeland als een steeds bereidwil lig steunpunt reeds sinds geruimen tijd werd beschouwd. De asmogend heden zijn niet bereid om zich door hinderpalen of moeilijkheden in haar besluit te laten weerhouden. Europa te organiseeren en al zijn leden aan den ophouw en welvaart te laten medewer ken. Gemaakte fouten van het. verleden kunnen niet ongedaan gemaakt wor den. Zij hebben onherroepelijk gevolgen en scheppen daarmede nieuwe voor waarden voor de komende ontwikkeling. Nietemin, zoo besluit de Korrespondenz, blijft het doel van de asmogendheden iets volkomen anders te verkrijgen dan hetgeen de z.g. overwinnende staten van 1918 wilden, geen disqualificatie of ondergang van volkeren die zich een slechte politiek van hun staatslieden hebben laten welgevallen, maar de wil om een plaats open te houden voor ai degenen, welke overeenkomt met hun willigheid tot loyale samenwerking. Vandaag gaat de zon om 18.17 j uur onder. Zonsopgang op Woens dag 30 October: 8.32 uur. De maan komt op om 4.36 uur en gaat onder om 16.07 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1