MANTELCOSTUUMS - BONTJASSEN Invoering van persoons bewijzen TURKIJE'S PRESIDENT SPREEKT Russisch oordeel over de acties in de lucht GR1EKSCH CONFLICT EN DE BALKAN Fa. DUIM BURGER DE EEMLANDER Zaterdag 2 November 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 108 Definitieve identiteitskaart, waaromtrent nader zal worden bepaald, wanneer zij wordt ingevoerd LEGESGELDEN 1 GULDEN Britsche bommen op Berlijn GENERAAL WEYGAND IN ALGIERS Hij schetst het bondgenootschap met Engeland als hecht en onwrikbaar VERHOUDING TOT RUSLAND vriendschappelijk Mist belemmert activiteit der R.A.F. Medische Hulp 65 jaar getrouwd K- VERDUISTERING Men constateert, dat de Balkan-entente ter ziele is gegaan EEN VERKLARING VAN BELGRADO prima coupe en kwaliteiten AMERSFO ORÏSCH DAGBLAD ABONhtlflEUSPRIJS per 3 ®aandeD VOOT Amersfoort 1.95; per maand 0.65; pei week '015 post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummer» f 0.05 TELEFOON INTERC «620 Binnenland tram POSTREKENING 47910 i'itiJS DER AüVtiliti.licN van 14 regels i 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel» 50 cent, elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 005 's-GRAVENHAGE, 2 Nov. -r: Bij besluit van den secretaris-generaal van het de partement van Binnenlandsche Zaken wordt onder den naam persoonsbewijs een algemeen identiteitsbewijs tevens bewijs vaji opneming in het bevolkingsregis ter ingevoerd, waarvan het model wordt vastgesteld door den secretaris-gene raal. Deze persoonsbewijzen worden van rijkswege uitgegeven in drie soorten, n.l. voor Nederlanders, voor Nederlandsche onderdanen en voor vreemdelingen. Ge bruik van den naam persoonsbewijs voor andere bescheiden dan die, welke van rijkswege worden uitgegeven overeenkomstig het vastgestelde model is verboden. Verder is verboden het gebruik van het model van het persoonsbewijs voor andere doeleinden dan bij of krachtens dit besluit bepaald, zoomede het nadrukken, doen nadrukken of anderszins namaken of doen namaken van een zoodanig model. De persoonsbewijzen blijven eigendom van het rijk. |7 EN ieder. die. overeenkomstig de bij of ingevolge de wet van 17 April 1887 (staatsblad no. 67) gege ven voorschriften is of moet zijn op genomen in een der bevolkingsre gisters van het bezette Nederland sche gebied en die den leeftijd van 15 jaar beeft overschreden, is» ver plicht een te zijnen name gesteld geldig persoonsbewijs in bezit te hebben, te allen tijde bij zich te dra gen en desgevorderd te vertoonen aan iederen opsporingsambtenaar, alsmede aan alle ambtenaren of an dere personen, door wie zulks inge volge eenig wettelijk voorschrift wordt verlangd. De hier bedoelde verplichting geldt niet voor: 1. Personen of groepen van personen van vreemde nationaliteit, die bij be- achikking van den secretaris-generaal Van deze verplichting zijn ontheven. 2. Personen of groepen van personen, aan wie het recht tot het bezit van een persoonsbewijs, ingevoge een beschik king van den secretaris-generaal, is ont zegd, voor den duur der ontzegging. Eenzelfde persoon mag niet in het be zit zijn van meer dan een persoonsbe wijs te zijnen name. Ieder gerechtigde is gehouden, op ver- langen van de met de zorg voor de uit reiking van persoonsbewijzen belaste autoriteiten of ambtenaren naar waar heid alle opgaven of inlichtingen te ver strekken welke noodig of wenschelijk kunnen zijn voor het vaststellen zijn identiteit, zijn burgerlijken staat en zijn staat van Nederlander. Neder landse!) onderdaan of vreemdeling. Elk uitgereikt persoonsbewijs heeft een geldigheidsduur van vijf jaren, te rekenen van de dagteeke- ning der afgifte. Ieder gerechtigde is verplicht, in ge val van vermissing of ontvreemding van het hem uitgereikte persoonsbewijs, on verwijld daarvan aangifte te doen aan den burgemeester of. indien hij is op genomen in het centrale bevolkingsre gister of niet is opgenomen in eenig lie volkingsregister van het bezette Neder landsche gebied, aan het hoofd der rijks inspectie, onder mededeeling van de feiten cn omstandigheden welke tot op sporing van het vermist of ontvreemd persoonsbewijs kunnen leiden. Hij, die de aangifte van overlijden doet. is vernlicht het in het bezit van den overledene zijnde persoonsbewijs tegelijk met de aangifte in te leveren hij den hurgemester der gemeente, waar het overlijden plaats vond. Het is aan een ieder verboden zich op eenigerlei wijze van het hem uitgereikte persoonsbewijs te ontdoen of daarin eenige verandering aanvulling of toe voeging aan te brengen of te doen aan brengen Uitsluitend de gerechtigde of zijn wet telijke vertegenwoordiger kan bij den secretaris-generaal schriftelijk in beroep komen tegen de weigering of intrekking van een persoonsbewijs binnen veertien dagen nadat de desbetreffende beschik king te zijner kennis is gekomen. Voor elk uit te reiken persoons bewijs wordt een recht van een gul den aan leges geheven, van welk bedrag vijftien ten honderd komt ten bate van 's rijks kas en vijftig ten honderd ten hate van de gemeente kas. In geval van min- of onver mogen kan de burgemeester of het hoofd der rijksinspectie dit bedrag tot de helft verminderen of koste- looze uitreiking toestaan. Overtreding van vorenstaande bepa lingen wordt met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste honderd gulden gestraft. In bijzonder zware gevallen kan ge vangenisstraf tot één jaar of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden worden opgelegd. De secretaris-generaal stelt de voor schriften vast, noodig voor een juiste uitvoering van dit besluit, hij bepaalt tevens nader op welk tijdstip de onder scheidene deelen van dit besluit in wer king treden. Dit besluit wordt aangehaald als „be sluit persoonsbewijzen". De zweefvliegerij krijgt ook in Japan steeds meer aanhangers en de Japan- sche jeugd wil ook in dit opzicht niet achter blijven. Een dochter van „het land van de rijzende zon" aan de stuurknuppel van een zweefvliegtuig- (Foto Scherl) Het Rudolf Virchow-zieken- huis weer getroffen BERLIJN, 2 Nov. (D.N.B.) Vrijdag avond hebben eenige Britsche bom menwerpers geprobeerd de Rijkshoofd stad te naderen. Het krachtige Duit- sche afweergeschut verdreef de meeste Engelsche vliegtuigen naar het zuiden en het noorden. Daarbij wierpen zij brisantbommen en brandbommen op woonwijken en tuindorpen. Brandbom men troffen o.a. weer het reeds een keer geteisterde wereldvermaarde Ru- dolf Virchuw-ziekenhuis. De uitbreken de dakbranden werden spoedig ge- bluscht. Schade van beteekenis is er niet ontstaan. Onder de burgerbevol king vallen verscheidene dooden en gewonden te betreuren. Bij dezen aan val is opnieuw gebbken, dat de R.A.F. ook bij hel deren sterrenhemel woon wijken van burgers bombardeert, die ver van militaire doelen verwijderd liggen. Generaal Weygand die in opdracht van de Fransche regeering een bezoek aan Algiers bracht, begaf zich kort na zijn aankomst op weg naar het monument voor de gevallenen. Links van hem de burgemeester van Algiers, rechts admi raal Abrial. gouverneur van Fransch Noord-Afrika. (Foto Scherl) ANKARA, 2 Nov. (D.N.B.) In zijn rede voor de nationale vergade ring heeft de Turksche president Vrijdag een uiteenzetting gegeven van de buitenlandsche politiek. Hij uitte de vrees, dat de oorlog zich nog verder zou kunnen uitbreiden en betoogde in dit verband, dat Turkije aan zijn onafhankelijkheid en veiligheid vasthoudt. Het ver trouwt op zijn recht en is paraat voor zijn verdediging. Sinds zijn betoog bij de opening van de parlementszitting, heeft de Turksche buitenlandsche politiek geen wijziging ondergaan. TurkijQ koestert geenerlei voornemens jegens eenig land en denkt er niet aan hen aan te vallen. Onze hou ding als oorlogvoerende natie kan geen hinderpaal zijn voor de handhaving van normale betrekkingen jegens alle lan den. die met denzelfden goeden wil be zield zijn en dienovereenkomstig hande len. Deze houding sluit zonder eenige Bitzondering het gebruik van ons MOSKOU. 2 Nov. (A.N.P.). Het ma rine-orgaan Ivrasny Flot houdt zich in een artikel bezig met de nachtelijke luchtaanvallen der luchtwapens in de zen oorlog. Omtrent de nachtelijke mas sa-aanvallen van het 'Duitsche luchtwa- pen op Engeland en vooral op Londen constateert het blad dat zij hun groot sten omvang hebben bereikt in Septem ber en October. Vooral wordt in het ar tikel gewezen op de nachtelijke aanval len van 15 op 16 October en van 18 op 19 October. De nachtelijke bomaanvallen hebben de hoofdstad en de indnstriecen tra van Engeland groote schade doen lij den. Zelfs volgens officieele Engelsche berichten hebben de Duitsche hommen werpers tot 5 October alleen in Londen ongeveer 16.000 huizen verwoest, 8.500 menschen ziin omgekomen. 13.000 wond. Wanneer men er rekening mede houdt, dat de werkelijke verliezen moge lijk kleiner zijn. dan moet toch verwacht worden, dat hij de Duitsche luchtaanval len op Engeland veel meer gebouwen vernield zijn. zoowel militaire als civiele. Zoo is hekend. dat reeds ruim de helft van de industrie-ondernemingen van Londen haar werkzaamheden eestaakt hebben. Voorts hebben vele havens Zuid-en Oost-Engeland hun bedrijvigheid beperkt. De Duitsche luchtaanvallen heb ben invloed op het moreel der Engelsche bevolking. Een diepen indruk maken de zgn. huilbommen. Het orgaan wijst er vervolgens op. dat in den geheelen tijd van de nachtelijke aanvallen de Duitschers zeer geringe verliezen hebben geleden, in totaal 70 tot 80 vliegtuigen. Deze geringe verliezen wijt het blad aan de geringe trefzeker heid van de Engelsche luchtafweerka nonnen en aan het. feit, dat de nnchttoe stellen van het type Bristol Blenheim niet opgewassen ziin tegen de moderne eischen. Juist gebleken is de Duitsche methode om een bepaalde groep bom menwerpers te belasten met de vernie ling van een bepaald object. Het weer ongunstig voor de Engelschen Volgens welingelichte Duitsche militaire kringen hebben de waar nemingen van den laatsten tijd dui delijk getoond, dat de slechte weers omstandigheden bij het voortschrij den van het jaargetijde voor de Britsche luchtaanvallen op Duitsch- land steeds ongunstiger voorwaar den bieden. De optredende dichte grondmist verhindert vaak starten en landen. Daarbij moet opgemerkt worden, dat grondgebied en onze vloot en luchtbases door eenige oorlogvoerende mogendheid uit. Dat blijft van kracht zoolang wij niet aan den oorlog deelnemen. Komende tot het. Italiaansdh-Grieksche conflict, sprak de president van Grie kenland als „onze vriend en huur" en betoogde hij. dat. Turkije op 't punt staat gemeenschappelijk met „onzen bondgo- noot Engeland" de uit dit. conflict voort spruitende positie te onderzoeken. Hij zeide te hopen, dat de door hem aange geven politieke beginselen ook in de toekomst de veiligheid van Turkije zou den waarborgen. De betrekkingen van Turkije je gens alle landen, naburige of ver- derverwijderde. zijn tot dusver nor maal verloopen. De betrekkingen tot Sovjet-Rusland zijn na een tijdvak van moeilijkheden zelfs weer vriend schappelijk geworden. Bijzondere waarde, aldus de president, hecht ik er aan te constateeren. dat de betrekkingen tusschen Turkije en de Sovjet-Unie met het oog op de wissel vallige wereldpolitiek op zich zelf een waardevolle factor vormt, welke onaf hankelijk van alle andere invloeden be waard dient te blijven. Deze politiek zal voor beide partijen nuttig ziin en de be langen van beide landen dienen zonder iemand afbreuk te doen. Het is mogelijk en zelfs 'waarschijnlijk, dat de mensch heid een langen tijd van lijden te wach ten staat. Turkije, dat buitengewoon ee voelig is voor alles wat de levensbelan gen van het land betreft, zal deson danks trouw blijven aan zijn vriend schappen en bondgenootschappen. Nu Engeland in een strijd om ziin bestaan gewikkeld is, is het onze plicht te ver kondigen. dat het bondgenootschap, het welk ons met Engeland vereenigt. hecht en onwrikbaar is. ondanks deze op zich zelf voor beide partijen even ongunstige omstandighe den, de Duitsche piloten door hun voor treffelijke opleiding in het blindvliegen cn met behulp van de wereldbekende uitmuntende meetinstrumenten veel be tere start- en vliegvoorwaarden hebben. Met het oog op de betrekkelijk geringe afstanden tot aan hun doelen hebben de klimaatsomstandigheden voor de Duitsche vliegtuigen slechts betrekke lijk geringe gevaren van ijsvorming. De Britsche vliegtuigen moeten echter in verhand met de. voor hen veel grootere afstanden vooral in Duitschland veel meer ijsvorming verwachten. Daar komt bij, dat de geheele naviga tie-inrichting van hun vliegtuigen het den Duitschcn piloten veel ge mak kei ij ker maakt de aan te vallen doelen op te zoeken, ook bij slecht zicht op den grond, dan het geval is bij de Britsche toestellen, die «en veel primitiever ap paratuur hebben. Op grond van deze feiten verklaart men in Berlijn dat neraal winter" dus een goede bondge noot van het Duitsche luchtwapen blijkt. Bovendien zijn er in de uitgebreide startbases der Duitschers ook hij alge meen ongunstig weer vrij stellig wel eens mistvrije vliegvelden, terwijl de R.A.F. beperkt is in ziin mogelijkheden tot het Britsche eiland, dat. zooals he kend is, in den herfst en de winter maanden in dit opzicht atmosferisch biizondpr in het nadeel verkeert Zondag hebben dienst de volgende ge- neesheeren: Kolk, Utrechtscheweg 9; tel. 5924. Meijer. Utrechtscheweg 84; tel. 6882. Hulp wordt alleen verstrekt voor ziektegevallen, die medische hulp drin gend noodig hebben. Zondag heeft dienst de apotheek van: Schouten, Varkensmarkt 19b; tel. 3767. Zondag hebben dienst de vroedvrou wen: Mej. v. d. Grient, Breestraat 8b; tel. 830. Mej. de Leuw, Soesterweg 15; tel. 4973. BRITSCHE SCHEPEN VERGAAN NEW YORK, 2 Nov. (D.N.B.) Uit New Yorksche scheepvaartkringen wordt vernomen, dat het Britsche vrachtschip Matheran (7653 brt) in den Atlantischen Oceaan door het optreden van den vijand tot zinken is gebracht. Canadian Press meldt uit Ottawa den ondergang van het Britsche koopvaar dijschip Eurymedon (6223 brt). De plek en de datum van den ondergang wor den niet meegedeeld. Wel wordt er ge meld, dat 34 personen aan boord ge dood zijn. terwijl drie opvarenden door 'n Canadeeschen torpedojager gered zijn. doen Uw voelen: Omdat ze zich weer gezond err krachtig gevoelen na b, lANGESTRAAT 56 TEL.3II8 PEDICURE EN MASSAGE BATHMEN. 2 Nov. Donderdag herdacht het echtpaar G. J- Hoogen- kamp en J. A. Bieleman onder groote belangstelling ziin 65-jarig huwelijk. De man is 91 en de vrouw 90 jaar. De laatste kan nog zonder bril lezen. On der hen. die het echtpaar kwamen ge- lukwenschen. bevonden zich ook de burgemeester der gemeente en zijn echtgenoote- Britsch watervliegtuig neergeschoten ERGENS IN ITALIë, 2 Nov. (Stefani). De speciale correspondent van Stefani aan het lucht front meldt, dat twee Ita- liaansche jachttoestellen boven de Mid- dellandsche Zee een Britsch gepantserd watervliegtuig van het type Sunderland hebben aangevallen. Na een kort ge vecht stortte het Britsche vliegtuig bran dend neer. Het had een bemanning van meer dan tien koppen aan boord. Vandaag gaat de zon om 1809 uur onder. Zonsopgang op Zondag 3 No vember is om 8.39 uur. terwijl dien dag de zon ondergaat te 18.08 uur. Op Maandag 4 November komt de zon om 8 41 uur op. Gedurende de tus- schenliggende tijden moet worden verduisterd. BERLIJN, 2 Nov. (D.N.B Het Hamburger Fremdcnblatt betoogt in een hoofd artikel van dr. Adolf Halfeld. dat eiken dag, dat de Italiaansche opmarsch in Epirus ter rein wint, het Grieksche conflict dreigt over te gaan in een proef op de som van de Engelsche machtspositie in den strijd tegen het vasteland van Europa. Onweerstaanbaar gaat, zoo wordt o.a. verklaard, juist daar, waar Engeland zich in het bezit van onaantastbare politieke en potentieel militaire machtsposities achtte, de turopeesche opbouwarbeid voort en Engeland is in het geheel niet in staat dc vorming van een groot Europeesch gebied buiten zijn zeggenschap om te verhinderen. Het blad wijst np de voorzichtigheid, waarmede Engeland, docr ervaringen wijs, thans bij de uitschrijving van zijn ondersteuningswissel aan Griekenland te werk gaat en ves tigter in het bijzonder de aandacht op, dat geenszins duidelijk na te gaan valt of Enge land zelfs wel een concrete toezegging van hulp in diplomatiek geldigen vorm aan Athe ne gegeven heeft, zoodat de Grieken zelf zich wel moeten afvragen, wat zij nu koopen voor de eer bondgenoot van Groot Brittannië te zijn. LJ CT blad schrijft dan woordelijk: Het x x groteske verschijnsel doet zich voor, dat de Britsche inlichtingencen trale te Ankara de landing van een Britsche vlootafdeeling op het eiland Kreta bekend maakte, maar dat de offi cieuze berichtendienst te Londen deze mededeeling dementeerde met de ver klaring. dat deze geruchten ongetwijfeld door Duitschland uitgestrooid waren. De rechterhand van Duff Cooper heeft dus niet geweten, wat de linker deed. De Engelsche pers. met de Times aan het hoofd, eischt derhalve met verdub helden hartstocht de bezetting van Grieksche vlootsteunpunten in de Aegei sche zee of op Kreta door de Britsche vloot. Hoe staat het evenwel met de strategische kansen van de Britsclie vloot? Hieromtrent heeft admiraal Lord C'vtn-H p^n ranport uitgebracht, dal aan scepsis niets te wenschen laat. Zuid-Slavië en het conflict Het officieuze telegiaaf-agentschap Avala publiceert een verklaring der Zuid Slavische regeering, waarin, nadat gewezen is op de vriendschappelijke be trekkineen met alle huurstaten. in het 1 ijzonder Duitschland en Italië, gezegd wordt: ..Het jongste conflict tusschen Italië en Griekenland, dat diep betreurd wordt door Zuid Slavië, omdat dit op- orhte vriendschappelijke betrekkingen tot beide landen onderhoudt, heeft den oorlog ook overgebracht naar den Bal kan. Het is daarom te begrijpen, dat Zuid-Slavië den nieuwen toestand met de grootste aandacht gadeslaat, terwijl het zijn uiterste best blijft doen om den vrede te handhaven. Met het oog op de houding, die het tot dusverre heeft aan genomen, hoopt Zuid Slavië dat zijn be langen door de verdere ontwikkeling der gebeurtenissen op den Balkan van geen- enkele zijde in gevaar gebracht worden." D.N.£. beridht uit. Belgrado: In poli tieke kringen alhier wijdt men er groote aandacht aan, dat de president der Turksche republiek Inonoe in zijn rede voor de Turksche nationale vergadering in het geheel geen rfewag heeft ge maakt van Joego-Slavië en Bulgarije. In deze kringen ziet men daarin een be vestiging van de meening van Joego- Slavië, dat de Balkanentente thans ook officieel heeft opgehouden te bestaan en dat Joego-Slavië geenerlei verplich tingen krachtens het Balkanpact meer heeft. Wegens de versperring van het trein verkeer door Griekenland naar West Europa en het staken van het Roemecn- sche scheepvaartverkeer tusschen Con- stanza en Istanhoel bestaat als eenige mogelijkheid van verbinding tusschen Turkije en Europa slechts de Sovjet- Russische staatsschecpvaartlijn Istan- boel-Burgas (Bulgarije). Een eerste transport van reizigers naar Europa is Vrijdag onder de Sovjet-Russische vlag derwaarts ^erraan. Dames- en Kinderconfeclie - Arnh.weg 26 Tel. 3977

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1