Verkiezingsdag in de Vereenigde Staten Boodschap van Pétain aan Roosevelt Goering doet mededeeling over de luchtoperaties DE EEMLANDER Dinsdag 5 Nov. 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 110 Recorddeelname verwacht in alle staten Liechtenstein eri het Duitsche Rijk Italië herdenkt 4 November 1918 Ernstig treinongeluk in Engeland Besprekingén te Washington Duitschlands sociale programma bp?«8| Scherpe critiek op de Engelsche berichtgeving AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Per maanden voor Amersfoort 1.95: per maand 0.65: per week 015 Binnenland tranen per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nnromer. f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 /RIJS DER ADVttilEhTIEN vanl4re2ekH.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 NEW YORK, 5 Nov. (D.N.B.). Het New Yorksche stadsbeeld stond Maandag reeds in sterke mate in het teeken der verkiezin gen. Propaganda-auto's, redenaars op de hoeken der straten en het toenemende aantal partijinsignes wezen op de groote belangstelling van het publiek. Algemeen wordt aangenomen, dat de deelname aan de verkiezingen alle vroegere re cords zal breken. Naar schatting zouden in totaal 50 millioen stem men kunnen worden uitgebracht. De belangstelling voor de verkie zingen is in alle staten even hoog. De staat New York heeft 12.000 politiebeambten voor den dienst beschikbaar. De rechtbanken blijven heden tót het einde der verkiezingen open teneinde minder zware overtredingen terstond te kunnen behandelen. De verkiezings machines zijn reeds opgesteld en in be paalde stadsdeelen ziin bijzondere voor zorgsmaatregelen tegen verkiezings- zwendel getroffen. De verkiezingen ein digen in New York om 3 uur 's nachts (midden-Europeesche tijd) en in de Westelijke Staten naar verhouding later. "De verkiezingsuitslag van New York zal waarschijnlijk tusschen 5 en 6 uur 's morgens (m.e.t.) op Woensdagoch tend bekend zijn. De definitieve uitslag der verkiezingen is wellicht pas Woens dag tegen den middag (m.e.t.) bekend, daar een felle strijd verwacht wordt en de laatste stemmen nog de beslissing kunnen brengen. In een tot de vrouwen der Ver eenigde Staten gerichte radiorede heeft de Republikeinsche candidaat voor het presidentschap Willkie nogmaals de verzekering gegeven, dat hij tegen deelneming aan den Eiiropeeschen oorlog was. Hii ken de den oorlog uit ervaring en haatte hem. Elk zijner handelingen als president zou er op gericht zijn, de V.S. buiten vreemde oorlogen en in vrede te houden. BERN. 5 Nov. (D.N.B.). In Vaduz (Liechtenstein) heeft de landdag een plechtige bijeenkomst gehouden ter ge legenheid van den honderdsten geboor tedag van den in 1929 overleden vorst Johann. De tegenwoordige vorst, Frans Josef II, hield een troonrede, waarin hij wees op de nauwe economische be trekkingen van vriendschap met, Zwit serland en het volgende verklaarde ten aanzien van de betrekkingen met Duitschland: „Wij verzorgen en waardccren de vriendschap met. Duitschland, zooals wij ook onze Duitsche taal en cultuur hooghouden en bewaren. Graag denk ik terug aan de vriendelijke ontvangst welke mij in Maart 1939 te Berlijn ten dee] viel, toen de Fuehrer en Rijkskan selier van het Rijk mij gelegenheid bood tegenover hem zelf en zijn meest intieme medewerkers onze verhouding van vriendschappelijke nabuurschap te bevestigen. Wij Liechtdnsteiners, als menschen van Duitschen'stam, hebben thans even als vroeger de grootste be langstelling voor de toekomst en de ontwikkeling van het groote Duitsche volk." Tenslotte verklaarde de vorst., dat het thans d,e taak is van het staatsbestuur van Liechtenstein, het eigen karakter van het land Liechtenstein te verster ken en te bewaren, en tot het welzijn van land en volk te gebruiken. De leider der regeering en de fractie-voor zitters der burgerpatij en der vader- landsche unie legden verklaringen af, waarin zij zich aansloten bij den in houd van de troonrede. ROME. 5 Nov. (D.N.B.). Op den vierden November, den verjaardag van Vittorio Veneto, is het-werk in Italië, in tegenstelling tot andere jaren en met het oog op den oorlogstoestand, gewoon voortgezet. De fascistische partij heeft in het geheele land door het neerleggen van kransen de dooden van den Wereld oorlog en tevens hen, die voor de fas cistische revolutie zijn gevallen, geëerd. Te Rome hebben de koning-keizer en de regeering lauwerkransen doen neerleg gen bij het graf van den onbekenden soldaat. Daarna brachten de secretaris der partij, minister Serena, het direc torium der partij, de gouverneur van Rome en de voorzitter van den bond van oudstrijders hulde aan de gevallenen. De Italiaansche pers wijdt haar aan dacht uitsluitend aan de groote ge beurtenissen van het heden en wijst er in dit verband op, dat Italië, dat te Ver sailles evenzeer bedrogen is als Duitsch land* thans schouder aan schouder met het verbonden Duitschland met volle kracht, strijdt voor het overwinnen van den gemecnschappclijken vijand, Enge land. „De oorlog, die Italië thans voert, zoo chrijft de Corrière della Sera, vindt zijn historische oorzaken in den oorlog van 1915 tot 1918. Toen hebben de vroegere Geallieerden het Italiaansche volk be drogen. dat in vier jaren oorlog meer dan 700.000 soldaten had opgeofferd. Thans is Italië in oorlog met zijn waren vijand, met hen. die het eerloos hebben behandeld en die trachtten het iedere uitbreidingsmogelijkheid ter beveiliging van het leven zijner kinderen te weige ren. Thans voert Italië zijn imperialen en zijn bevrijdingsoorlog." Twintig dooden en meer dan vijftig gewonden NEW YORK, 5 Nov. (D.N.B.). Vol gens een bericht van Associated Press uit Londen heeft zich in het Engelsche graafschap Somerset een spoorwegon geluk voorgedaan, waarhij twintig menschen gedood en meer dan vijftig gewond zijn. Tot, de dooden behoorden acht matrozen. De locomotief van den personentrein was door nog niet opge helderde oorzaak ontspoord en sleepte verscheidene wagons mede. GEEN BRAZILIAANSCH EMBARGO TEGEN JAPAN RIO DE JANEIRO, 5 Nov. (A.N.P.) In een persgesprek hebben hooge amb tenaren berichten over een embargo .op grondstoffen, voor Japan bestemd, gede menteerd. De verzekering werd gegeven, dat Brazilië niet, het voornemen heeft een embargo te leggen op Braziliaansche producten, voor andere landen bestemd. Er werd echter op gewezen, dat dit slechts dan het geval zou kunnen zijn, indien de handelsweg tusschen Japan en Brazilië versperd zou worden, zooals dat thans met Duitschland het geval is. IRANEESCH MINISTER AFGE TREDEN TEHERAN, 5 Nov. (D.N.B.) De Ira- neesche minister van buitenlandscbe zaken, Alam, is om gezondheidsredenen afgetreden. Een luchtioto van de belangrijke Grieksclie stad Pireus, bij Athene, en van het uit. de oudheid bekende eiland Salanus. (Foto Scherl) Opleiding van Fransche jeugdleiders Maarschalk Pétain heeft een dezer dagen een groep jeugdleiders geïnspecteerd, die op het oogenblik in een kamp in Zuid-Frankrijk wordt opgeleid. (Foto Scherl) WASHINGTON. 5 Nov. (D.N.B.). De minister van buitenlandsche za ken Huil heeft Maandag een lang durig onderhoud gehad met den Fran- schen ambassadeur Haye, die vervol gens een bezoek bracht aan onder staatssecretaris .Welles. Huil ver klaarde later tegenover vertegen woordigers van de pers dat Haye hem een nota vin maarschalk Pé tain had overhandigd, die hij thans liet vertalen. Hij nam aan, dat de nota het antwoord was op de me- dedeeling, die Roosevelt onlangs tot Pétain had gericht. Huil zeide verder, dat hij met Haye een langdurig onderhoud had gehad over de wederzijdsche betrekkingen, met het doel tot. overeenstemming t.e geraken. Bijzonderheden waren echter niet besproken. In het bijzonder had men de kwestie van de Fransche be zittingen in West-Indië slechts terloops behandeld. De Fransche ambassadeur te Washington heeft tegenover pers vertegenwoordigers aangeduid, dat de boodschap van Pétain aan Roo sevelt een bekrachtiging vormt van de vroegere Fransche verzekerin gen, dat de besprekingen met Duitschland en Italië de souverei- niteit van het Fransche koloniale bezit niet raken, evenmin als een gebruik maken van de Fransche vlootbases door de as-mogendhe- den. BERLIJN, 5 Nov. (D.N.B.). Rijks- organisatieleider dr. Robert Ley heeft gisteren op het bedrijfsippel van de Berlijnsche fabriek A.È.G. (Allgemeine Elektrizitaets Gesellschaft) gesproken over den Duitschen socialen arbeid, die in voorbereiding is en een veelomvat tende Teoganisatie van het geheele Duitsche arbeidsleven zal brengen. Dr. Ley gaf in een rede van anderhalf uur een overzicht van de bijzonderheden van deze plannen van den Fuehrer, die ver vooruitzien, ter verzekering van een geordende toekomst voor alle wer kende Duitschers. Wat zal de overwinning den Duit schen arbeider brengen? Vroeg dr. Ley. Hij wees er op, dat de Fuehrer elk vrij uurtje gebruikt voor een uiterst nauw keurig onderzoek van pl innen, waar van de zeer snelle uitwerking de op offerende medewerking van front zoo- yat i wel als binnenland zal erkennen. Op den voorgronnd staat daarbij het werk van een veelomvattende ouderdoms voorziening voor alle werkers. Dit is reeds voltooid. In ihet nauwste verbind met deze partieel© taak. die zich het meest op den voorgrond dringt, zoo vervolgde dr. Ley, staat het ontwerpen van een soci ale wetgeving van bepaald revolution- nairen omvang, waardoor alle arbeids vraagstukken volkomen nieuw worden geregeld. De sociale arbeid omvat om te beginnen afzonderlijke maatregelen nopens hulp aan zieken en handhaving der gezondheid. Deze handhaving der gezondheid van den werkenden mensch wordt volgens deze maatregelen be schouwd uit het normatieve oogpunt der prophylaxe met behulp van voort durend onderzoek door bedrijfsmedici. Uiteraard behooren tot dit terrein voorts alle maatregelen voor gezonde arbeidsvoorwaarden, zooals gelegenheid tot ontspanning, vrije tijd enz. Mede tot de revolutionnairstc maatregelen van de betrokken Rijksverordeningen zal een rijksloonordonnantie behooren, die rekening houdt met het gevaar, de zwiarte, de verantwoordelijkheid en de prestatie bij de te meten arbeidskracht. Voorts zullen kleine en zeer kleine woningen, die de ontwikkeling van het gezin slechts tegenhouden, in het toe komstige programma voor den woning bouw niet meer voorkomen onder ge ordende omstandigheden zijn de mini male eischen voor een gezin: een groo te woonkeuken, drie slaapvertrekken, een balcon en een douche-installatie. Bovendien zal het Duitsche irbeids- front de eerste tien jaar na beëeindi ging van den oorlog voor milliard rijksmark extra sociale prestaties dn den vorm van herstellingsoorden, ho tels, zeebaden. Mn' vloot van „Kraft Durch Freude"-schepen enz, leveren. „U allen, zoo besloot dr. Lev, moet bet volgens den wil van den Fuehrer na de beëindiging van dezen oorlog in een voorbeeldig opgebouwd Duitsch land stuk voor stuk beter gaan." AMERIKAANSCHE VRACHTSCHEPEN AAN ENGELAND VERKOCHT WASHINGTON, 5 Nov. (D.N.B.) De Amerikaansche federale scheep vaartautoriteiten hebben vergunning verleend tot den verkoop van de vol gende vrachtschepen der reederii Lykes aan Engeland: „Quistoonck" (5.144 ton) „Jelse" (4.994 ton), „Libertv Bell (5.107 ton). „West Skonk" (5.430 ton). „Oak man" (6.081 ton). Verder werd goed keuring gegeven tot den verkoop van twee particuliere motorjachten. INTERNATIONAL News Service pu- bliceert het volgende interview van haar correspondent Huss met Rijks maarschalk Goering: Rijksmaarschalk Goering. die van de Fransche Kanaal- kust uit de voortdurende aanvallen op Engeland leidt, heeft zich omstreeks middernacht den tijd gegund om voor een exclusief bliksempersgesprek aan de telefoon te komen. Hij verklaarde, dat de Duitsche luchtaanvallen hun hoogtepunt nog niet hebben bereikt en dat de Britsche beweringen, dat zij het Rijk en inzonderheid Berlijn succesvol gebombardeerd hebben, verzonnen leu gens zijn, die slechts ten doel hebben de Amerikaansche verkiezingen te be- invloeden. Goering bevond zich blijkbaar's nachts op het vliegveld, want ik hoorde het doffe grommen der vliegtuigmotoren, terwijl ik op mijn bureau te Bei-lijn te lefoneerde. Dit, is de eerste maal sedert het begin der massale aanvallen op Lon den, dat. Goering een persgesprek toe stond. Hij scheen in uitstekende stem ming en beantwoordde bereidwillig mijn eerste vraag, waarom de militaire cen suur haar berichten over de aanvallen van de Royal Air Force op Berlijn gedu rende de laatste dagen plotselinsr baseer de op de verslagen van buitenlandsche correspondenten. Goering zeide: „Ik zal U zeggen waar om: de Britten verspreiden-den laatsten tijd zulke groteske leugens over de zoo genaamde verwoesting van Berlijn en van andere belangrijke steden o.a. zouden het Potsdamer-, Anhalter- en Stettiner Bahnhof in vlammen staan en de electrisehe centrale Klingenberg zou verwoest zijn dat ik graag zou willen zien tot hoever men met deze leugens wel kan gaan. Er is ook nog een twee de reden: de Engelschen hebben hun hommen op zoo grooten afstand van hun doelen geworpen, dat ik geen reden heb hun door een opgave overeenkom stig de feiten mede te deelen. dat zii geenszins daar geweest zijn, waar zij meenden te zijn. „Wij willen nu eens zien. aldus Goering, hoever de geestelijke ver warring in den tegenwoordigen tijd kan gaan. U als correspondent te Berlijn hebt de beste gelegenheid uzelf te overtuigen. Ik heb mijn toe stemming gegeven, dat. U Maandag met luitenant-generaal Weisè een vlucht boven Berlijn onderneemt om de schade persoonlijk vast te stellen. Als de Engelschen beweren, dat wij op één dag 185 vliegtuigen verloren hebben, waarvan er meer dan honderd boven Londen vernie tigd zouden zijn, maken zij^eenvou- dig van eiken bomtreffer een ver nietigd vliegtuig. Hun tactiek is zoo kinderlijk, dat wij wel eens wilden zien, hoever deze idiotie nog opge voerd kan worden." Ik vroeg hem of de censuur voor den duur van den oorlog zoo zou blijven. Goering antwoordde: „Geenszins. Ik zou alleen willen zeggen, dat ik niet geloof, dat de Britsche vliegers zulke onzinnige rapporten uitgebracht hebben. Daarvoor houd ik ze nog altijd te eerlijk. Ik kan me alleen voorstellen, dat het Britsche ministerie van voorlichting onafhanke lijk van de feitelijke gebeurtenissen steeds doorliegt. Ik ben er van overtuigd, dat de Britsche vervalschingen in deze dagen een bepaalde bedoeling hebben, die .met de Amerikaansche presidents verkiezingen verband houdt. Door de verspreiding van berichten, dat Berlijn in vlammen staat $n dat stations en electrisehe centrales verwoest zijn, wil len zij de aandacht van de ontzaglijke te Londen aangerichte verwoestingen af leiden. De Engelschen beweren bijv., dat de Royal Air Force in den nacht van 29 October tijdens een sneeuwstorm bo ven Berlijn geweest is. Ik zeg. dat dien nacht geen enkel vliegtuig het Duit sche gebied is binnengedrongen. Het feit, dat de Engelschen het Amerikaan sche volk dergelijke leugens opdisschen in de veronderstelling, dat dit volk daaraan geloof zal hechten, is niet vleiend. Den afgeloopen nacht hebben ze in Berlijn bijv. anderhalf uur alarm ge had. hetgeen veroorzaakt was door een Duitsch vliegtuig, dat zijn richting kwijt was geraakt. Gisternacht is geen enkel vliegtuig binnengedrongen en U kunt er verzekerd van ziin. dat ook van daag geen zal binnendringen." Ik vroeg Goering. of de grootscheep- sche aanvallen op Londen ondanks de Britsche beweringen van het tegendeel, voortgingen. Goering antwoordde: „Ik heb 7 September de grootscheep- sche aanvallen op Londen geopend. Tot dusverre is er geen enkelen nacht voor bijgegaan. zonder dat er Duitsche vlieg tuigen boven Londen vlogen. Met uit zondering van vier dagen ziin de Duit sche vliegtuigen ook overdag boven Londen geweest. Ik geef de verzekering. dat met uitzondering van één enkel ge val, in hetwelk d© dekking door de wolken gunstig was. niet één enkel Britsch vliegtuig overdag hoven Duitsch gebied is doorgedrongen, terwijl de Duitsche vliegtuigen hii dag en bij nacht hun bommen uitwierpen. Deze aanvallen zullen niet ophouden, De En gelschen weten, dat ik tot dusverre onze volledige sterkte nog niet in het vuur gebracht heb, maar dat de actie van het luchtvvapen tot nu toe op beperkte schaal geschied is." Ik wees er op, dat de Engelschen be strijden, dat het mogelijk zou zijn nog grooter resultaten te bereiken. Goering zei daarop: „Dat beweren ze. U meent, dat de En gelschen ontkennen, dat ik ongeveer 20.000 vliegtuigen bezat. Nu, zij beweren, dat zij er al 15.000 neergeschoten hebben. Men kan zich dit alles slechts verklaren als men Churchills boek kent. waarin hij hymnen aan de leugen wijdt. Dit is niets anders dan een poging om de ver kiezingscampagne in Amerika le beïn vloeden. Ik geloof, dat er in Amerika een verstandig volk woont, dat in staat is den werkelijken toestand te bcoor- deelen, als men het de feiten voorlegt. Ik geloof, dat de Amerikaansche am bassade. voor zooverre zij nog aan wezig is. getuigenis over de Britsche leugens kan aflegcen. Ik kan u ver zekeren, dat geheele wijken van Lon den verpletterd zijn en dat de havenin stallaties een chaos vormen. Ik kan slechts betreuren, dat ik U niet tot een vlucht boven Londen kan uitnoodigon." Krans uitgeworpen voor Engelschen piloot 's-GRAVENHAGE. Dezer dagen is in de omgeving van 's-Graven- hagc een pakket gevonden, dat waar schijnlijk uit een Engelsch vliegtuig is geworpen. Het pakket bevatte een grafkrans en een brief waarin verzocht werd, den krans je willen leggen op het graf van een Engelschen piloot (de naam werd genoemd), die eenigen tijd geleden was verongelukt. Bij onderzoek bleek, dat de bedoel de vlieger te Rozenburg begraven lag. Op verzoek van den opperbevelheb ber der Duitsche Weermacht in het bezette Nederlandsche gebied heeft de burgemeester van Rozenburg, jhr. L- G. Just de la Paisières. Donderdagmid dag den krans op het graf van den piloot gelegd. K. LADING VAN SPAANSCH SCHIP IN BESLAG GENOMEN ALGECIRAS, 5 Nov. (D.N.B.). Het staatsblad van Gibraltar maakt bekend, dat het Engelsche prijzenhof een deel van de lading van de Spaansche vracht boot „Santa Anna", welke lading uit chemicaliën en kleurstoffen bestond, in beslag heeft genomen. DUITSCH DUIKBOOT-COMMANDANT ONDERSCHEIDEN BERLIJN, 5 Nov. (D.N.B.) De Fuehrer heeft. Kapitaen-Leutnant.' Kretschmer, die in totaal meer dan 200.000 ton vijandelijke koopvaardij- schecpsruimte tot zinken heeft gebriM.hL het eikenloof tot het Ridderkruis ▼an het IJzerèn Kruis verleend. Kretschmer is de zesde officier der Duitsche weermacht, die deze onder scheiding heeft verworven. BRITSCH PATROUILLEVAARTUIG VERLOREN GEGAAN LONDEN, 5 Nov. (D.N.B.). De Britsche Admiraliteit maakt het ver lies van het patrouillevaartuig „Tilbu- rynees" bekend. Het verlies is het ge volg van een acti© van vijandelijke vliegtuigen. MAJOOR GALLAND TOT LUITENANT KOLONEL BEVORDERD BERLIJN, 5 Nov. (D.N.B.) Majoor Galland, die Zondag zijn vijftigsten tegenstander in de? en oorlog neerge schoten hev't, is door den Fuehrer en opperbevelhebber van de Duitsche weermafJit tot luitenant-kolonel be noemd, SPAANSCH MINISTER VAN OORLOG OP TENERIFFE .MADRID, 5 Nov. (D.N.B.) De Spaansche minister van oorlog, gene raal Varela, i* per vliegtuig te Santa Cruz de Teneriffe aangekomen, waar hij door de militair' «n burgerlijke autori teiten en een geestdriftige bevolking ontvangen werd. VERDUISTERING Vandaag gaat de zon om 18.04 uur onder. Zonsopgang op Woensdag 6 November is om S-44 uur. Gedurende den tusschenligsenden tijd moet wor- den verduisterd. De maan komt heden om 14.03 uur op en gaat om 23.50 uur onder.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1