DAMES HITLERS REDE IN MUENCHEN VERDINASO NAAR DE N.S.B. Fa. DUIMBURG DE EE M LAN DER Zaterdag 9 Nov. 1940 Uitgave: VALKHÖFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 114 THANS STRIJD TOT HET EINDE' mmmm Doodelijke aanrijding te Maarssen Een manifest van den heer E. Voorhoeve Duitschland en Zd.-Oost Europa NEDERLAND'S NIEUWE POSITIE Prof. mr. A. S. de Blecourt overleden VERDUISTERING I Wij herinneren U aan de toekenning van een WINTERMANTEL op A, AA van gezinshoofdkaart AMERSF0 QRTSCTi DAGBIAD ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week 015 Binnenland franco per post per 3 maanden 285 Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 'rtIJS DER AÜÏtKltUlltN van 14regelsf 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 „Duitsehland en Italië zijn sterk genoeg om aan iedere combinatie op deze wereld het hoofd te bieden DOOR den Fuehrer en Rijkskanselier werd in zijn rede voor de „oude gar de" der partij t.e Muenchen welke rede elders reeds grootendeels door ons wordt weergegeven voorts nog gespro ken over de militaire krachtsverhoudin gen in den huidigen strijd. Deze strijd heeft tot dusver tot unieke resultaten ge leid. In de eerste plaats: hij heeft wat het menschenaantal betreft voor het Duitsche volksgoed zoo goed als geen offers geëischt. In totaal is het aantal slachtoffers nauwelijks iets meer dan de helft van dat. hetwelk de oorlog van- 1870/71 geëischt heeft. Al de gereed ge houden reusachtige vervangingsploegen, die wij voor verliezen in reserve hadden •gehouden, hebben.wij niet behoeven aan te tasten. Ten tweede, in materieel opzicht: De materieele offers van den oorlog zijn alleszins onbeteekenend. Wat wij tot dusver als munifie verschoten hebben is feitelijk slechts een deel van een maand- productie. De reserves zijn zoo enorm, dat ik op menig gébied thans de pro ductie moet staken, omdat er geen moge lijkheid bestaat om deze massa's thans onder te brengen. Ik heb de productie daarom thans laten leiden naar gebie den, waarop ik bijzonder sterk meen te moeten zijn. Gij verneemt immers de dreigementen der anderen, wat zij zullen produceeren: Australië heeft zes of zeven millioen in woners met inbegrip van de bosch negers. Doch desondanks willen zij acht maal zooveel vliegtuigen produceeren als Duitschland. Canada heeft liegen millioen inwoners, doch zij willen twaalf maal zooveel vliegtuigen bouwen als Duitschland. Wat de Amerikaansche productie betreft, deze kan men niet eens met astronomische getallen voorstellen. Op dit gebied zou ik dan ook geen concur rent willen zijn. Doch van één ding kan ik u de ver zekering geven: de Duitsche productie capaciteit is de grootste der wereld en wij zullen deze niet laten verminderen, want wij zijn in staat thans zoo onge veer de krachten van geheel Europa te mobiliseeren. En dat ik 'dit industrieel doe, kan men van mij aannemen. De materieele uitrusting is derhalve een enorme, en zij neemt pas thans toe. Ik kan derhalve samenvattend één ding zeggen: wij zijn op de toekomst voorbe reid als nog nooit te voren. Wij zijn in materieel opzicht voorbereid en wij zijn wat de menschen betreft voorbereid. En dat de weermacht, iederen dag uitbuit, weet ieder die bij ons zelf soldaat is geweest. Dit eerste militai re instrument ter wereld wordt onop houdelijk verzorgd en verbeterd. Wanneer het uur van den aanval op groote schaal- weder slaat, hoop ik weder precies dezelfde resultaten te bereiken, als wij reeds behaald 'heb ben. Wij hebben alles uiterst grondig voor bereid om dan snel en stoutmoedig te handelen. I-Iet oogenblik zal komen, waarop de heeren, die thans de geheele wereld reeds weder met den mond ver overen. met de wapens stand zullen moe ten houden. En dan zullen wij zien. wie de maanden beter gebruikt heeft: wij of de anderen. Duitschland is in elk geval met zijn bondgenoot Ihans sterk genoeg om aan iedere combinatie op deze wereld het hoofd te bieden. Er is geen coalitie van machten, die te gen ons opgewassen kan zijn. In eco nomisch opzicht loonen zich thans de lange voorbereidingen, die wij reeds in vredestijd hebben getroffen: het vierja renplan, dat wij thans voor vier jaren hebben verlengd, heeft ons talrijke re serves opgeleverd en de Engelschen we ten dat zeer goed. Het heeft ons onaf hankelijk moeien maken van iedere af sluiting of blokkade: Overigens willen wij wel eens zien. wie in enkele maan den geblokkeerd zal zijn: wij o'f de an deren. f T K geloof, zoo vervolgde de Fuehrer, 1 dat hun het liegen reeds thans op menig gebied'slecht is vergaan. De heer Churehill, die nog acht of zes maanden geleden verklaarde: „Wij hebben in deze maand vijftig procent van uw duikboo- ten vernietigd", kon de volgende maand niet nog eens vijftig procent zeggen, omdal er anders geen enkele meer over zou zijn. De volgende maand waren het derhalve nog slechts dertig procent. Een maand later, kon hij niet twintig procent zeggen, doch moest hij beweren tien procent Thans begint deze generaal leugenaar der wereldgeschiedenis toe te geven dat er meer Duitsche duikbooten schijnen te zijn dan hij eerst dacht. Wat dat betreft kan hij mij gelooven wan neer ik zeg, dat er inderdaad meer zijn. Hij heeft er vooral geen idee vah hoe zij meer worden. Wij zullen' hen nog tarten. deze internationale kapitalisti sche leugenaars. En wij zullen het nog beleven: eens zal er zeker geen Churchill meer zijn, doch Duitsche duikbooten en nog eens Duitsche duikbooten. Thans heeft deze geniaalste strateeg, die tot dusver geboren werd, zich op den luchtoorlog geworpen. Wam het is reeds een geniaal idee van Churchill geweest, speciaal met het wapen, waarin Engeland in vergelijking mei ons het allerzwakste is, den lucht oorlog te beginnen. Gij weet. dat ik de wereld jarenlang heb voorgesteld, een einde Ie maken aan den hommenoorlog, in het bijzonder tegen.de burgerbevol king. Engeland echter heeft dit. onge twijfeld daar het komende ontwikkeling verwachtte, afgewezen. Goed. Ik heb desondanks in dezen oorlog tegen Polen geen nachtelijke hanvallen den strijd nooit tegen de bugerbevolking laten voeren. Ik heb in den oorlo; op Poolsche steden laten ondernemen. Men kan des nachts de verschillende objecten niet zoo nauwkeurig treffen. Ik liet derhalve in hoofdzaak slechts bij dag aanvallen en altijd alleen mili taire doelen. Ik heb hetzelfde in Noor wegen, in Nederland, in België en in Frankrijk gedaan. Toen kwam de heer Churchill plotse ling op de gedachte, nadat de Britsche luchtmacht overdag in het geheel niet meer over Duitsch gebied kwam vlie gen, de Duitsche burgerbevolking met nachtelijke aanvallen te teisteren. Gij kent mijn geduld, mijne partijgenooten. Ik heb dus acht dagen toegezien. Men heeft bommen geworpen op de burger bevolking nan den Rijn en op de bur gerbevolking in Westphalen. En ik heb daarop veertien dagen toegezien en ge- dacht: „De man is waanzinnig. Hij voert een strijdwijze in, waarbij slechts Engeland kan worden vernietigd". Toen de oorlog in het Westen ten einde was heb ik nogmaals Engeland de hand aangeboden. Ik \verd weder om zoo woest mogelijk beschimpt. De heer Halifax gedroeg zich als een waanzinnige. Ook goed. Men deed de bomaanvallen in hevigheid toenemen. Ik heb weer gewacht. Ik moet zeggen, dat het mij zwaar begon te vallen. Want er kwamen velen tot mij, die zeiden „Ja, hoelang wacht gij nog Fuehrer? Die houden niet vanzelf op:'. Ik heb langer dan drie maanden gewacht, doch toen heb ik op zeke ren dag het bevel gegeven: zoo, ik neem dezen strijd thans aan, en ik neem hem aan met de vastbesloten heid. waarmede ik nog steeds iede ren strijd heb aangenomen. Dat wil de zeggen: Thans strijd tot het einde toe. Zij willen het, zij zullen het heb- ben. Zij wilden Duitschland door den luchtoorlog vernietigen. Ik zal hun thans laten zien, wie vernietigd wordt. Het Engelsche volk, waarvoor ik slechts leedwezen gevoel, kan daarvoor zijn opper-misdadiger bedanken. De heer Churchill heeft met dezen strijd zijn grootsten militairen flater begaan, die ooit een staatsman of een veldheer kon maken. Hij heeft gestreden met het wapen, waarmede hij het zwakst is. En hij heeft gestreden uit een positie, die voor Engeland sedert het oogenblik. waarop wij van Drontheim tot Brest zit ten, ook geografisch slecht is. Het is de zwakste positie, die Engeland maar be zitten kan. Wij zullen dezen strijd doorzetten. I'k betreur het, dat hij natuurlijk aan onze zijde offers eischi. Alleen ken ik het na tionalistische Duitschland. Slechts de heer Churchill kent het niet. Dat is het groote verschil. Hij toch heeft gemeend, wellicht het Duitsche volk murw te kun nen maken. Hij heeft alleen maar glad vergeten, dat thans een ander Duitsch land is opgestaan. Dit Duitschland wordt door iederen bom fanatieker, zijn vastbeslotenheid wordt alleen nog maar grooter. Fe» weet bovenal: aan dit schandaal moet eens en voor altijd een einde worden gemaakt. En daartoe zijn wij vastbesloten. ""P OEN in 1938 de heer Chamberlain 1 hier in München was en mij huichel achtig zijn vredesvoorstellen deed. heeft deze man in zijn binnenste het vaste voornemen gekoesterd terstond na zijn terugkeer te zeggen: ..Ik heb thans een bepaalden termijn gegeven en thans zul len wij ons bewapenen, opdat wij dan Duitschland kunnen overvallen". Wij weten zeer goed, dat iedere wapen De schipbrug over de Maas bij Hedel moest Vrijdag tengevolge van een aan varing voor rijverkeer buiten dienst gesteld worden. Terwijl de herstellings werkzaamheden in vollen gang waren, konden de reizigerste voet passeeren- (Foto Pa):-Holland) stilstand thans feitelijk slechts een wa penstilstand zou zijn. Zij zouden hopen, dat ik dan wellicht na eenige jaren niet' meer aait het hoofd van het Rijk zou staan en dat dan de strijd opnieuw zou kunnen beginnen. Het ie derhalve mijn onwrikbaar besluit, het conflict thans tot een duidelijke beslissing te brengen: precies zooals ik als nationaal- socialist in strijd om Duitschland ieder compromis van de hand heb gewezen, zoo wijs ik ook titans ieder compromis van de hand. Ik heb zoo dikwijls de hand geboden. Het was vergeefs. Zij wilden dezen strijd, zij zullen hem thans hébben. Het Duitsche volk zal dezen strijd tot het einde toe voeren. Het gevaar, dat over een of twee of drie jaar na groote spanning de strijd weder ontbranden zal, moét uit dén weg geruimd worden. Het Duitsche volk wil eindelijk vrede hebben. En wel een vrede, die het laat arbeiden, die.het niet. aan internationale schurken mo gelijk maakt andere volken tegen ons on te hitsen. Voor deze lieden is de oor log natuurlijk de grootste verdienste. Ik heb geen reden om eenig mate rieel belang oorlog te voeren. Voor ons kan hij slechts treurig zijn. Ons, het Duitsche volk en de geheele gemeen schap, ontneemt hij oneindig veel tijd en arbeidskracht. Ik heb geen aandée- len in wapenfabrieken in mijn bezit. Ik verdien aan dezen oorlog niets. Ik zou gelukkig zijn, wanneer wij weder zou den kunnen arbeiden, zooils ik vroe ger voor mijn volk gearbeid heb. Doch deze ipternationale misdadigers zijn tevens de grootste wapenzwende- laars, die er bestaan. Aan hen behoo- ren de fabrieken, zij doen de zaken. Dat zijn dezelfde lieden, die wij vroeger ook in Duitschland hadden. Met deze lie den ie slechts één oplossing mogelijk: hier moet, er een breken. En dat zal onder geen omstandigheid Duitschland zijn. WANNEER echter dit Duitschland thans een andere houding bezit, komt dit daarom, omdat het nationaal- socialisme het Duitsche volk weder ver heven heeft. Het heeft de geestelijke psychische, moreele en ook materieele voorwaarden geschapen \oor de enorme overwinningen der weermacht van ons jonge Rijk. Iedere soldaat weet het en moet het weten, dat de legers, die thans onder onze vaan marcheeren, de revo- lutielegers van het Derde Rijk zijn. Zij dragen in het hart niet slechts, het geloof mede aan een Duitschland, zoo als dit eens was, doch zij dragen in» het hart het geloof aan het Duitschland, dat ons allen in do toekomst voor oogen staat, waarvoor wij zoolang gestreden hebben, het geloof aan een beter Rijk. waarin de groote doelstellingen van onze nationale en sociale beweging verwe zenlijkt worden. Dat wij thans dit Duitschland bezit ten, hebben wij te danken aan hen, die in 1923 gemarcheerd hebben en bovenal ook aan hen, die destijds als eerste bloedoffers voor de beweging gevallen zijn. Deze zestien dooden zijn meer dan slechts zestien dooden. Zij zijn de kroon getuigen van een nieuwe wederopstan ding van ons volk geworden. Zij hebben destijds werkelijk in grenzelooze liefde tot Duitschland gehandeld. „Want wie destijds bij de beweging kwam. tegen hem kon men slechts zeggen: „Je kunt al het andere opgeven. Je hebt in het geheel niets, waarvan je zeker bent, be halve wellicht je eigen dood. Doch je ziet voor je iets. waarvoor wij allen strij den." Het was bijna tien jarenlang één enke le weg van martelaren, het sterkst wel licht in- de Ostmark en in het Sudeten- land, omdat de strijd daar het minste kans op succes scheen te bieden. Hoe konden deze kleine lieden het wonder vooruiztien, waardoor zij anderhalf of twee decennia later glorievol in hun groot Rijk zouden worden terugge brpcht? Zij hebben desondanks gestre den. het. geloof in het. hart. Dit. alles echter vond zijn uitgangspunt in dezen Ssten en 9den November 1923. En daar om gedenken wij de nagedachtenis van deze mannen met bijzondere ontroering, thans meer nog dan toen, want zij alleii hebben tevens ook de sma id van de in eenstorting van 19181919 in het hart gedragen. In hen heeft deze smaad» gevreten en gewoeld. Hoe dikwijls hebben wij teza men gezeten, steeds doorgloeid van die eene gedachte: „Dat moet in onze ge schiedenis hersteld worden, dat kan niet zoo voortdurpn en kan niet blij ven. Dat zou het Duitsche volk voor altijd met schande belasten. Dat zullen wij uit onze geschiedenis doen verdwij nen. Dat zullen wij weer uitwisschen. Wij zullen weder oprichten een Duitsch land van macht en van kracht en van 'heerlijkheid. Duitschland moet weder opstaan, koste wat het. kost." En in dezen geest hebhon zij destijds gestreden. In dezen geest werd daarop de strijd pas soed verder gevoerd en in dezen geest staan wij hier thans voor de overige wereld en zullen wij vol brengen datgene waarvoor ook zij eens gevallen zijn. Zij gelooven Duitschland te vernietigen. Zij zullen zich vergis sen. Uit den strijd zal Duitschland eerst werkelijk opstaan. Aan het slot der rede, die herhaalde lijk door geweldige bijvalsbetuigingen onderbroken werd, brak een storm van applaus los, een heilgeroep zooals deze oude nationaal-socialistische vergader plaats nog nooit beleefd had. Steeds opnieuw braken de ovaties los, welke de massa's den Fuehrer brachten, waarna er volksliederen werden gezon gen. MAARSSEN. 1 Vrijdagavond is de 69-jarige H. de G.. komende van de Klokjeslaan, op den hoek Straat wegStationsweg door een auto ge grepen. In bewusteloozen toestand werd de man overgebracht naar het Groene Kruis gebouw, waar hij enkele oogenblikken later is over leden. (Van onzen specialen verslaggever) 'TMJDENS een heden. Zaterdag, te den Haag gehouden bijeenkomst, georganiseerd door de N.S.B. werd me- dedeeling gedaan van het feit, dat het Verbond van Dietsche Nationaal Solida- risten (Verdinaso) in de N.S.B. is opge nomen. De leider van het Verdinaso, de heer E. Voorhoeve, heeft op deze bijeen komst in een korte toespraak herinnerd aan de geschiedenis van Verdinaso. dat in 1931 door Joris van Severen is ge sticht, die tijdens den oorlog in Abbe ville om het leverf is gebracht. Spreker betoogde, dat de doelstellingen van het Verdinaso samenvallen met die van de N.S.B.; derhalve hebben de leiders van de beide bewegingen contact met elkaar gezocht. Het onderling vertrouwen groeide, en zoo ontstond het streven tot vereeniging met de N.S.B. Voorts deelde spreker nog -mede, dat op 6 November te Utrecht een vergade ring is gehouden onder voorzitterschap van Prof. Wcstra, van niet-geopganiseer de nationaal socialistisch denkende per sonen. waarin een door den heer Voor hoeve opgesteld manifest aan de orde ie gekomen. In dit manifest wordt opgewekt, tot toetreding tot de N.S.B. Het is reeds door vele vooraanstaande figuren geteekend. Hierna werd nog het woord gevoerd door den heer Ir. A. A. Mussert, die in een korte toespraak erop heeft gewezen, dat de N.S.B. thans een groep mannen onder haar vanen, heeft eekregen, die weten wat zij willen. Spreker wees erop, dat Nederland in de toekomst ongetwij feld nationaal socialistisch geregeerd zal worden, en begroette de leden van het Verdinaso als volksgenooten, die be reid zijn mede te werken aan den op bouw van het nieuwe Nederland. Het in het bovenstaande bericht be doelde manifest luidt als volgt: Meer dan ooit is de eenheid van alle nationaal-socialisten in Nederland plicht. Een krachtige Nederlandsche natio naal-socialistische organisatie. 4s in staat de zelfstandigheid van het vader land te verzekeren en Nederland als onmisbaar element te doen medewer ken aan de samenwerking binnen het herordende Europa van morgen. De eenheid van alle Nederlandsche nationaal-socialisten kan het best ver werkelijkt worden in de N.S.B. onder de leiding van Mussert. De N.S.B. im mers is de centrale, meest omvangrijke nationail-socialistische figuur in Ne derland, die lange jaren voor onze ge- mQenschappelijke zaak met grooten moed op de bres heeft gestaan. Door onderlinge aanvulling van kracht, en inzicht kan die figuur geschapen wor den, die in steeds toenemende mate het vertrouwen van ons volk verdient. Ondergeteekenden vatten hun stre ven samen in de volgende 3 punten: 1. De hiërarchische en organische orde worde verwerkelijkt in een vrijen Nederlandschen gezagsfaat, waarin de personen, de groepen, de volksgemeen schap en het staatsgezag (met hun be zit), elkander dienön, waarin de vrijheid en de bescherming van den. Christelij- ken godsdienst gewaarborgd worden door het staatsgezag, waarin het volk en de staat ieder op de eigen gebieden zoo veel mogelijk zelfstandig werken, maar in overleg en hechte samenwerking met elkander. Het ond'érwijs worde door ge meen overleg van alle betrokken groe pen zoo geregeld, dat de eenheid der natie en de godsdienstige belangen der leerlingen het best worden gediend. 2. De hereeniging van het volk dei- Nederlanden en van zijn grondgebied in en buiten Europa worde krachtig bevor derd. 3. Samenwerking en bondgenoot schap van Nederland vooral met eender- gefundeerde staten, die ras-verwante volkeren omsluiten, worde uit allé macht nagestreefd. Deze drie punten zijn ook de grond slag van de beginselen en de politiek der N.S.B. Daarom hebben ondergeteekenden het lidmaatschap der N.S.B. aangevraagd en wekken zij hunne volksgenooten op het zelfde te doen. Voor een sterk en vrij Nederland. De heer E. Voorhoeve, Berg en Dal- scheweg 126 te Nijmegen, stelt, gezien de vele desbetreffende aanvragen van hen, die verhinderd waren op de ver gadering van 6 November te Utrecht aanwezig te zijn, alsnog de gelegenheid open. instemming te betuigen met bo venstaand manifest. Naam en adres moeten door inzen ders duidelijk worden vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt be paald, geeft elk bewijs van instemming den heer Voorhoeve het recht, den naam van den onderteekenaar te pu- bliceeren. Daar de stroom van adhaesie-betui- gingen aanhoudt, zal in den loop van de volgende week een selectie uit. de lijsten van onderteekenaren worden gep-bliceerd. Als onderteekenaren van het manifest kunnen voorloopig de volgende namen worden bekend gemaakt: Ir. H. A. van Baak. Bussum; arts A. A. P. Ferket, Tilbürg; dr. C. L. Bins- bergen. Den Haag: drs. B. de Jong. Hat- tem; jhr. mr. J. D. Quintus. Arnhem; A. van Rijckevorsel. Zand voort; mr. J. A. Wolthuis. Groningen; H. Th. II. Wij- ricveld, Lage Vuurscbe; J. C. Wienecke Bilthoven; E. Wagner, Den Haag; Jan Koert Mzn.. Middelharnis; dr. G. F. Ge- zele Meerburg, Amsterdam; H. R. E. I. Kettiltz, Bilthoven; J. P. A. de Mbnyë. Utrecht: P. Stordiau. Den Haag; Henri Bruning. Nijmegen er. vele honderden anderen, teveel om hier allen te noemen. LANGE STRAAT 5<5 TEL.3II8 PEDICURE EN MASSAGE BOEKAREST, 9 Nov. (A.N.P.) De Curëntul schrijft in een hoofdartikel, dat. de Duitsche economische „levens- ruimte" geen politiek begrip is. maar een feit, dat sedert eeuwen als onweer legbare werkelijkheid bestaat. Sinds eeuwen heeft Roemenië zijn algemeene gebruiksartikelen in meerderheid uit Duitschland betrokken en daar zijn pro ducten afgezet. Of men het er mee eens is of niet. men moet nu eenmaal inzien, dat men hier in een gebied leeft, dat door vele kleine volken en één groot volk met een groot industrieel en com mercieel verleden bewoond wordt. Laatstgenoemd volk beheerscht dit ge bied numeriek, technisch en geestelijk. De goederenruil tusschen Duitschland en de in dit gebied woonachtige volken, is een zegen voor de werkende massa van deze volken. De parasiteerende la gen van de bevolking hebben echter re den tot vertwijfeling. BERLIJN. 9 Nov. (V.P.B.) Dr. W. Hagemann, die het eerste persgesprek met den Rijkscommissaris, dr. Seyss In* quart, mocht' voeren, heeft thans in een' artikel in de Berliner Boersenzeitung zijn indrukken over Nederland weerge geven. Wij ontleenen aan zijn artikel het volgende: Nederland zal in het nieuwe Europa een belangrijke plaats kunnen innemen, temeer omdat Nederland aan de mon ding van den Rijn ligt, waardoor in het bijzonder Rotterdam een groote toekomst tegemoet, gaat. Maar Nederland zal in een andere richting moeten leeren den ken dan tot dusver. Het. zal niet meer de invalspoort van Engeland naar het vasteland van Europa zijn, maar omge keerd de uitgangspoort van Europa naar de overige doelen der wereld. Er zijn reeds vele Nederlanders, die de toekomstige mogelijkheden voor hun handel en scheepvaart inzien en zich gereed maken mede te werken aan de nieuwe Europeesche ontwikkeling. Ne derland zal in de toekomst niet meer op zichzelf kunnen staan met het ge voel: „Wat er in de rest van de wereld gebeurt, gaat ons niet aan." Het zal een onafscheidelijk deel van 'het overige Europa vormen en zijn gedachten niet, meer alleen op Nederland en zijn kolo niën moeten concentrcercn, maar die ook op samenwerking met. de andere mo gendheden op het vasteland van Europa moeten richten. Hoe eer dit gebeurt, hoe beter het voor de Nederlanders zou zijn. Nederland is Sinds de gebeurtenis sen in Mei nog niet geheel op zijn ver haal gekomen. Het beseft nog niet den vollen omvang van de veranderingen, die in den toestand van vrede en rust is gekomen. Deze gebeurtenissen gaan niet alleen Nederland aan, maar in nog vaak groot ere mate het Europpe- sche vasteland. Voorloopig heeft Ne derland slechts één ding begrepen, n.l., dat het bezet gebied is geworden. Het heeft er zich met zijn practische opvat tingen van het leven en zijn nuchteren blik in geschikt. En nu wacht men af. Maar het zal beter zijn niet te lane af te wachten, daar het. anders zou kun nen gebeuren, dat men voor de be roemde omhibus te laat komt. LEIDEN, 9 November. In den ouderdom van 67 jaar is te den Haag overleden prof. mi*. A. S. de Blecourt, oud-hoogleeraar in het oud-vaderlandsch recht aan de Leid- sche universiteit. Vanddag gaat de zon om 17.56 uur j j onder. Op 10 November gaat de zon j om 8.51 uur op en om 17.56 uur onder, j De maan komt heden om 15.5 uur op en gaat morgén om 2.48 uur onder. Zonsopgang Maandag 11 November 8.53 uur en ondergang om 17.54 uur. j Dah.es- en Kindereonfeeih - Arr.h.Ws 23 Tel. S377

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1