MOLOTOF'S BEZOEK AAN BERLIJN ALBIONS ECONOMISCHE PROBLEMEN Vliegtuig- en duikbootactie tegen Engeland DE EEMLANDER Dinsdag 12 November 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39 e Jaargang No. 116 CONSTRUCTIEVE EURAZIATISCHE POLITIEK DE POSITIE VAN RUSLAND RUSTELOOS OPTREDEN Zweden verwacht een groote werkloosheid De zeepbon GEVOLGEN VAN GEBREK AAN SCHEEPSRUIMTE VERDUISTERING j AMERSFÖQRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2 85. Afzonderlijke nummer» f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVERÏENTIEN van ire£elaf 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, 1^ elke regel meer f 0.25. Liefdadigbeids-advertentiën voor de helft van den prij». - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BERLIJN, 12 Nov. (D.N.B.) Precies om 11 uur is vanochtend de speciale trein, die den voorzitter van den raad van volkscommis sarissen der Sovjet Unie en volkscommissaris voor buitenlandsche zaken, W. M. Molotof, voor zijn bezoek naar Berlijn bracht, op het Anhalter Bahnhof alhier binnengeloopen- Te zijner verwelkoming waren op het station verschenen de rijksminister van buitenlandsche zaken, Von Ribbentrop en generaal veldmaarschalk Keitel, benevens talrijke prominente persoonlijkheden van den staat en de weermacht. BERLIJN, 12 Nov. (D.N.B.) - De levensvatbaarheid, ja de eisch van vriendschappelijke en ver trouwelijke Duitsch-Russische be trekkingen zijn naar de overtui ging van beide volken de hechte en duurzame grondslag van hun wederzijdsche politiek, zoo schrijft de Deutsche Diplomatisch-Poli- tische Korrespondcnz naar aanlei ding van het bezoek van Mólotof aan Berlijn. De bedoeling van de Duitsch-Russi sche accoorden is. de wederzijdsche be trekkingen zoodanig af te stemmen en er een zoodanigen vorm aan te geven, dat de levensbelangen van den partner te allen tijde in het oog worden gehou den, geen plaats meer overblijft voor onderlinge wrijving en het naast elkaar leven meer en meer gericht wordt op eendrachtige samenwerking. In tegen stelling tót de van het Westen afkom stige politiek, is het derhalve een der leidende gedachten van deze politiek, idat geen der beide mogendheden eenig nut er in ziet, de andere in de bevredi ging van haar levensbehoeften belem merd te zien. Veeleer zijn beide partners er van doordrongen, dat welvaart en 'vei ligheid van den een ook den andere ten voordeele strekt. Deze grondgedachte, die ver uitgaat boven alle actueele vraagstukken, naar de Diplo verklaart, onafhankelijk van de uiterlijke omstandigheden van het oogenblik, derhalve ook van èen oorlogstoestand zooals die thans den eenen partner in beslag neeant. Derhal ve kon ook het hangende conflict den absoluten wil van beide mogendheden, in haar gemeenschappelijke grenssfeer geordende verhoudingen te scheppen, op geenerlei wijze belemmeren of beperken. Ja. de imperialistische oorlog van Enge land werd juist het uitgangspunt voor deze nieuwe ordening. Storingsmanoeu vres kunnen slechts het besef van de noodzakelijkheid eener de geheele we reld omvattende nieuwe orde verdiepen. Slechts zij, die zich steeds weder als destructieve kracHTen hebben ontpopt, dienen hiervan te worden uitgesloten. De verhouding tusschen Duitschland en Rusland berust derhalve op een uitslui tend constructief programma. Dè Duitsch-Russische vriendschap heeft ook een gunstigen invloed ge had op de verhouding der Sovjet- Unie tot de vrienden en bondgenoo- ten van Duitschland, met het resul taat, dat alle vier Eurazi§.tische groote mogendheden thans bereid zijn, tot begrip voor haar wederzijd sche levensbelangen te geraken. Daarmede echter, zoo besluit de Di plo, openen zich de poorten voor een nieuwe wereld-politieke ontwikke ling. Fransche troeven verlaten de stad Haiphong in Indo-China ingevolge overeen komst met de Japanners, die thans deze stad hebben bezet. Foto Scherl) „De eenige groote staat" zoo schrijft de Prawda die bui ten den oorlog blijft" MOSKOU, 12 Nov. (Tass). De Praw da schrijft: Twintig jaar zijn verstre ken, sedert de fortificaties van Wrangel op de landengte van Perekop vielen voor den feilen aanval van het heldhaftige roode leger. De laatste hoop der Engel- sche en Fransche interventionnisten was gesteld op baron Wrangel. Britsche en Fransche ingenieurs hadden op het schiereiland van de Krim moderne ver sterkingen aangelegd, die onneembaar werden geacht. De Fransche vlnnt be waakte de toegangen. De intervc it ion- nis ten bezaten een goede uitrusting, mi litaire ervaring en oefening. Desniette min verpletterden de arbeiders en hoe ren der unie de Russische witte garde evenals de F.ngelsch-Fransche kapitalis ten. De periode van interventie eindigde met de nederlaag van Wrangel, maar de geest van strijdlust leeft nog steeds in het roode leger. Van de vernietiging van de linie van baron Wrangel tot de vernieling van de linie van baron Man nerheim zóó loopt de weg, die is af gelegd door het roode leger, Thans be schikt het roode leger over een moe dige, geharde, volmaakt uitgeruste in fanterie. een geweldige hoeveelheid ge mechaniseerde wapens, een ontzaglijke artillerie, tanks, pantserwagens en een machtig luchtwapen. Thans, evenals twintig jaar geleden, leeft het land in één gemeenschappelijken wensch, één ge meenschappelijken wil de vijanden te vernietigen, die het zouden wagen den vreedzamen socialistischen arbeid te on derbreken. Twintig jaar na de gebeur tenissen van Perekop is de Sowjet-Unie in feite de eenige groote staat, die bui ten den oorlog blijft, welke practisch de geheele wereld heeft, omvat, en die in staat is zijn neutraliteit te handhaven in vertrouwen op zijn eigen krachten. Doelenhuis te Middelburg door storm vernield MIDDELBURG. 12 Nov. - Onder de panden, die op 17 Mei te Middelburg werden verwoest, behoort ook het be kende doelenhuis van de schutterij van SL'Joris aan de Balans. Van den gevel van dit in 1582 in Vlaamschen -stijl op getrokken pand. was het bovenste ge deelte met als afsluiting*St. Joris met den draak, verloren gegaan, doch het onderste deel was blijven staan. Van daag zou men dit juist gaan stutten doch in den afgeloopen nacht heeft de storm echter ook dit gedeelte geheel ver nield. TREINVERKEER JOEGOSLAVIË— GRIEKENLAND WEER NORMAAL BELGRADO, 12 Nov. (D.N.B.). De directie van de Joegoslavische spoorwe gen deelt mede, dat met ingang van 12 November het spoorwegverkeer tusschen Joegoslavië en Griekenland weer nor maal zal worden onderhouden. Voorloo- pig echter rijdt in beide richtingen per dag slechts één trein. Ciano na een bombardements-vlucht boven Saloniki Graaf Ciano is in actieven dienst teruggekeerd bij de Italiaansche luchtmacht. Men ziet hem hier na de bombardementsvlucht van zün eskader „La Disperata" waarbü Saloniki werd aangevallen- (Foto Scherl) BERLIJN, 12 Nov. Het frontbericht van het D.N.B. luidt als volgt: Het weermachtbericht van 11 Nov. bevestigt opnieuw een feit, dat voor de Duitsche vergeldingsaanvallen van den laat6ten tijd kenmerkend is, nl. het uitbreiden van de acties in de lucht tot een steeds grooter gebied. Zeker, Londen blijft als de militaire centrale en het centrum van bes tuur van Groot-Brittannië, dat van de grootste beteeken is is voor de voorziening en bewapening van het lamd, het zwaartepunt van de dagelijk- sohe aanvalleu. Doch daarnaast wor den zeer ver van elkaar verwijderde objecten met bommen bestookt en ver nield. Een veelvoud van doelen en een rus teloos- optreden van de gevechtsmachi nes zijn er pnachtig voor geschikt de afmatting van de verdedigingskracht van den vijand te bespoedigen. De Brit sche hoofdstad is bijgevolg op 10 Nov. en in den nacht van 10 op 11 Nov. zon der onderbreking aangevallen. Dan noemt het weermachtbericht van 11 Nov. een groot aantal voor den oor log belangrijke objecten in Zuid- en Oosl-Engeland, die gebombardeerd wer den. Zoo zijn Zondag in Bexhill haven installaties en stationsgebouwen getrof fen. In twee vlak na elkaar komende aanvallen werden spoorwegen vernield en verscheidene opslagplaatsen in het havengebied in brand geworpen. Ook in de havensteden Hastings, Dover, Clac- ton-on-Sea en Great Yarmouth waren de Duitsche luchtaanvallen op dezelfde doelen gericht, waarbij eveneens zware vernielingen werden aangericht. Felle acties werden ondernomen op de spoor lijn IpswichNorwich, die verscheidene malen door voltreffers onbruikbaar werd gemaakt. In Eastbourne en Margate zijn even eens verkeersinstallaties zwaar bescha digd. In Sto-wmarket vielen bovendien bómmen in een troepenkamp West-Lut- wort'h. Ook de aanval op een fabriek in Chatham had een schitterend succes. Ook hier constateerden de waarnemers zonder eenigen twijfel verscheidene bom- treffers, waardoor zware ontploffingen ontstonden en groote steekvlammen om- boogschoten. De talrijke op zich zelf staande acties werden deels in zeer stoutmoedige duikvluchten ondernomen. Hierdoor stijgt de trefzekerheid van de neergeworpen bommen, terwijl tegelij kertijd met het grootste succes gebruik kan worden gemaakt van de aan boord zijnde wapens. Bij een aanval op een troepenkamp op Dungeness een bal konachtige landtong aan den Westelij ken uitgang van het. Kanaal brak on der het vliegveldpersoneel een paniek uit. toen het aanvallende gevechtsvlieg tuig vlak over de hangai-6 vloog en tij dens het neerwerpen der bommen een levendig machinegeweervuur op de manschappen en de op het veld staande vliegtuigen opende. Het personeel van de Royal Air Force rende radeloos weg en niemand dacht ook maar aan een afweer. Op deze wijze werden hangars en onderkomens in aanzienlijke mate vernield, terwijl het vliegveldpersoneel gevoelige verliezen leed. De nachtelijke acties van het Duitsche luchtwapen richtten zich opnieuw tegen de grootste havenstad aan de Engelsche Westkust, Liverpool, en tegen het in dustriecentrum in de Midlands, Bir mingham. Beide steden werden sedert langen tijd dagelijks gebombardeerd, omdat zij voor de voorziening en de be wapening van het land even belangrijk zijn. Verder is nog een fabriek bij Gran- tyam met groot succes met bommen be stookt. De constateering, dat de Britsche ma rine steeds minder in staat is de zee- routes naar het moederland te verde digen en aan de verhoogde Duitsche activiteit op het gebied der tegenhlok- kade het hoofd te bieden, werd op 10 Nov. opnieuw duidelijk bevestigd. Een gevechtsvliegtuig bracht in het zeege bied ten Oosten van Middle&borough, dus voor de Noordelijke Oostkust van Engeland, een koopvaardijschip van 8000 br. ton tot zinken. Met. het oog op de dwangpositie van Engeland, waarin het afhankelijk is van de aanvoeren van overzee, schijnt ook dit nieuwe ver lies, dat slechts een schakel vormt van de niet brekende keten van het tot zin ken brengen van vijandelijke handels- 6cheepsruimte door de marine en het luchtwapen, smartelijk te zijn. Britsche vliegtuigen vlogen opnieuw alleen des nachts het rijksgebied bin nen. Op verschillende plaatsen werden bommen neergeworpen, doch militaire schade werd niet aangericht, daar geen objecten van militairen aard werden ge troffen. Daarom kan de hulpverlee ning aan Noorwegen niet omvangrijk zijn STOCKHOLM; 12 Nov. (A.N.P.) Prins Karei, een broeder van den Ko ning van Zweden en voorzitter van het Zweedsche Roode Kruis, heeft dezer dagen een radiorede gehouden over de hulp, welke Zweden aan Noorwegen verleend heeft. Er mag geen misverstand over de Zweedsche hulpverleening jegens het Noorsche volk bestaan en waarom zij niet den verwachten omvang heeft aan genomen. Vooral mag men niet denken, aldus de prins, dat de beperking in deze actie ontstaan is door gebrek aan sym pathie in Zweden of door onverschillig heid jegens het buurland, dat zoo zwaar door de beproevingen van den oorlog getroffen is. De beperking in onze hulp verleening spruit uitsluitend voort uit het feit, dat Z wed ens eigen toevoer van goederen niet geheel gewaarborgd is. In den komenden winter wordt in Zweden een groote werkeloosheid verwacht en het kan dan zijn nut hebben inzamelin gen te houden van kleedingsstukken enz. tot leniging van den nood onder onze Zweedsche landgenooten. Tijdens den oorlog tusschen Rusland en Finland toen de Zweden laatstgenoemd land in groeten omvang economische en hu manitaire hulp verleend hebben was de toestand in Zweden heel anders. De prins sloot met een overzicht van de Zweedsche hulpverleening aan Noor wegen, welke tot dusver een bedrag heeft uitgemaakt van 4# millioen kro nen, en betoogde, dat Zweden groote sympathie blijft koesteren jegens het. Noorsche volk, zijn zorgen deelt als mede zijn hoop op de komst van- betere tijden. Militaire bases der V.S. op New Foundland NEW YORK. 12 Nov. (D.N.B.). Vol- gens berichten uit Washington heeft de woorvoerder der marine verklaard, dat de Placentia-baai aan de Zuidkust van New Foundland als vliegtuig- en vloot- steunpunt der Ver. Staten wordt inge richt. Dit is een der bases, die de Brit sche regecring onlangs aan de Ver. Sta ten heeft verpacht. WAPENSTILSTANDSDAG IN AMERIKA NEW YORK (D.N.B.). In geheel Noord-Aimerika is gisteren om elf uur den wapenstilstand herdacht door een stilte van twee minuten. Het American Legion hield bij het ,eeuwige licht' een parade. No 29 van het algemeen distributiebon boekje 's-GRAVENHAGE. 12 Nov. De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het Departement van Handel, Nij verheid en Scheepvaart maakt het na volgende met betrekking tot de distri butie van zeep bekend. Gedurende het tijdvak van Woens dag 13 November tot en met Vrijdag 6 December a.s. geeft de met „29" ge nummerde bon van het algemeen dis- tributiebonboekfe recht op het koopen van 150 gram toiletzeep (nieuwe sa menstelling), of 120 gram huishoud zeep of 200 gram zachte zeep of 250 gram zeeppoeder of voorzoover voorradig 125 gram zeepvlokken of 250 gram zelfwerkende waschmid- delen of 200 gram vloeibare zeep- Voor zoover de verpakking dit toe laat. kan de verbruiker desgewenscht gedeelten van bovenstaande hoeveel heden in combinatie op één bon koo penMen zal dus b.v. op één bon 60 gram huishoudzeep plus 100 gram zachte zeep kunnen verkrijgen- Wasscherijen moeten voor de be handeling van de gezinswasch gedu rende bovengenoemd tijdvak de met .,29" genummerde bon van het alge meen distributiebonboékje van hun clientèle in ontvangst nemen voor het koopen van waschpoeder en wel één bon per acht kilogram droog wasch- goed. De wasscherij zal per bon 600 gram waschpoeder kunnen betrekken. TOEKOMSTIGE TAAK VAN HET WARTHELAND POSEN, 12 Nov. (D.N.B De rijks minister van financiën Schwerin Kro- sigk heeft in een te WIFhelmswalde (gouw Warthe) gehouden rede ver- klaard: „Deze bodem, waarom eeuwen lang is gestreden, moet voor alle tijden en onvoorwaardelijk Duitsch zijn. Daar om moet deze oorlog om de bevrijding van het Duitsche Oosten de laatste zijn. Het Warrheland heeft in de toekomst een dubbele taak te vervullen: Duitsch- land's graan pakhuis te zijn en een kin derland, waarin vele gezonde Duitsche kinderen kunnen opgroeien." BERLIJN, 12 Nov. (A.N.P.) De suc cessen van de Duitsche strijdkrachten in den strijd tegen Engelands aanvoer uit het buitenland stellen de moeilijkhe den, waarvoor de Engelsche economische leiding staat, in een bijzonder helder licht. Uit uitlatingen van Britsche poli tici is bekend dat het in den Wereld oorlog is voorgekomen, dat de voorra den van essentieel belang nog slechts voor enkele dagen toereikend waren. Destijds echter waren de Engelsche ra- vitailleeringsmogelijkheden niet alleen aanzienlijk grooter, daar de geheele Europeesche. markt den Britten ter be schikking stond, ook de Duitsche aan- valskansen op de Britsche konvooien 'hadden tegelijkertijd een veel geringeren omvang. 'Het ligt voor de hand bij een vergelij king met den toestand van den Wereld oorlog tot de slotsom te komen, dat de bedreiging van de Engelsche ravitaillee ring thans veel ernstiger is dan des tijds. Verzekeringen van het tegendeel van de zijde der Engelsche propaganda houden volgens Duitsche opvatting reeds daarom geen steek, omdat dezelf de Engelsche politici, die zich over den catastrofalen toestand van de ravitail leering tijdens den Wereldoorlog geuit hebben, .tegelijkertijd hebben aange toond, dat de Engelsche instanties er in 14'18 in zijn geslaagd deze moeilijkhe den voor de wereld verborgen te houden. In Duitschland worden de officieele verslagen uit Engeland over speciale terreinen van het economische leven zorgvuldig gevolgd. In het ergste jaar van den Wereldoorlog hebben de wer kelijke oorlogskosten 1.075 millioen pond bedragen. In de hegrooting voor 1940/"41. die iedere maand gewijzigd moest wor den, daar de 'bedragen te laag bleken, 's tot dusver evenwel drieduizend mil- ioen pond opgenomen. Enkele dagen geleden werd van bevoegde zijde te Lon den medegedeeld, dat de dagelijksche uitgaven voor den oorlog gedurende de laatste weken van 9 tot W/2 millioen pond zijn gestegen. Dit cijfer verklaart reeds, dat drie mil liard pond voor het loopende jaar onvol doende is. Door een eenvoudige verme nigvuldiging" komt men tot een'totaal van 4y2 milliard pond. Indien de Engel sche minister van financiën meent, dat hij in het loopende begrootingsjaar aan gewone ontvangsten in het gunstigste geval 1,46 milliard pond kan binnen krij gen, dan zou een tekort van ten minste 3 milliard te dekken zijn. Niet minder ernstig ziet het er op het gebied van den buitenlandschen handel uit. In de eerste drie kwartalen van dit jaar bedroeg het invoero ver schot 505 mil lioen pond, waai'door de beschikbare hoeveelheid liquide deviezen en goud in wezen verslonden is. Daar de omzetten van den buitenlandschen handel voor Engeland als gevolg van de devaluatie van het pond. de internationale prijsstij ging en de verhooging van de vrachtkos ten ten minste veertig procent duurder zijn geworden, ligt. de uitvoer (die naar de waarde 343 millioen pond of twee pro cent lager is dan in de eerste negen maanden van 1939) quantitatief meer dan vier procent onder het peil van vorig jaar. De invoer is naar de waarde met 33 procent tot 872 millioen pond gestegen. Zij kan volgens dezelfde berekening quantitatief ten hoogste tien procent ge ringer geweest zijn dan verleden jaar. Daar de tot zinken gebrachte schepen van zeven millioen b.r.ton in totaal als regel geladen waren, moet hun lading, die in de cijfers omtrent de waarde van den buitenlandschen handel natuurlijk tot uiting komt, nog afgetrokken worden van de hoeveelheid van in- en uitvoer, die alleen beslissend is. Daaruit blijkt, dat de Engelsche uitvoer de helft, de in voer, die inderdaad de kust bereikt heeft, twintig procent geringer heeft moeten zijn dan in vredestijd. Het gebrek aan scheepsruimte is, naar uit onmiskenbare teekenen blijkt, oorzaak van andere ernstige moeilijkheden. Volgens Amcrikaan- scihe gegevens is de staalexport naar Engeland in September wegens ge brek aan tonnage geringer geweest dan in Augustus. Als de Engelschen al niet in staat zijn het voor de oor logvoering belangrijkste materiaal, staal, uit Amerika te halen, dan kunnen zij onmogelijk voldoende schepen ter beschikking hebben voor minder belangrijke goederen. Daarop wijst ook het feit, dat met alle middelen is gepoogd om in Amerika an dere vrachtschepen te koopen. De Arae- rikaansche reedèrs weigeren evenwel nog meer scheepsruimte af te geven, nadat zij hun met verlies werkende een heden de laatste maanden tegen fancy- prijzen naar Engeland hebben verkocht. De Britsche inkoopcommissies probeeren nu bij Amerikaansche werven bestellin gen op te geven, die echter niet kunnen worden aangenomen met het oog op het feit. dat deze industrie door de Ameri kaansche bewapening in beslag wordt genomen. Interessant is voorts in dit verband, dat in West-Atlantische havens omvang rijke eenheden neutrale tonnage zijn op gelegd. De officieren en equipages van deze scbepen het zijn behalve andere nationaliteiten vooral Noren en Denen weigeren naar Engeland te varen en zijn voor den duur van den oorlog liever werkloos. De drie aangehaalde voorbeelden wer pen slechts even een flits op de economi sche situatie in Engeland. Zij zijn daar om van bijzondere beteekenis, daar zij met officieele Engelsche of Amerikaan sche berichten te staven zijn. Zonder meer kan worden aangenomen, dat er nog veel meer kritieke punten in het Engelsche economische leven bestaan, die men niet. aan de internationale be oordeeling heeft prijsgegeven. De hout voorziening. de schroot voorziening, het ontbrekende papier, bet tekort aan staal, het gebrek aan werktuigmachines voor de wapenindustrie en nog veel meer be hoort hiertoe. Vandaag gaat de zon om 17-52 uur j onder. Zonsopkomst op Woensdag 13 November' is om 3.53 uur. Gedu- rende den tusschenliggenden tijd j moet worden verduisterd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1