Japans taaie weerstand Roosevelt beveelt een „actieve verdediging" Gevaar voor Afghanistan? Gunstige voedingsbalans Nieuwe bonnen Operaties verloopen met succes Een rijke bodem 1 DE VERDUISTERING Washington wacht af Met de SS-P.K. in Rusland 40e JAARGANG No. G4 VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1941 AMERSFÜORTSCH DAGBLAD 'ABONNuMLNl SPR1JS: per i maanden vuur Amerstoort j 2.05; per maand 0.68; per week 0.16 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE EEMEANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. W20 HOOFDREDACTEVB J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTiEN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20. WASHINGTON, 12 Sept. (D.N.B.). In zijn aangekondigde radiorede heeft president Roosevelt verklaard, dat oorlogsschepen van Duitschland en Italië van nu af aan Amerikaan- sche „verdedigingswateren" slechts op eigen risico mogen bevaren. Hij, Roosevelt, heeft als opperbevelheb ber van leger en vloot het bevel ge geven deze politiek terstond in de praktiik te brengen. De uitsluitende verantwoordelijkheid, zoo beweerde Roosevelt, ligt bij Duitschland. Het zal niet tot schieten komen, tenzij, zooals Roosevelt zeide, „Duitschland een crisis zoekt". Roosevelt begon zijn rede met een her haling van de Noord-Amerikaansche le zing van het incident met de Greer. In strijd met do officieele Duitsche consta teering verklaarde hij. dat de Duitsche duikboot het eerst, zonder waarschu wing, op den torpedoboot jager had ge vuurd. De Amerikaansche torpedqboot- jager bevond zich in wateren, die de Amerikaansche regeering had uitgeroe pen tot wateren der eigen defensie. Uit deze handeling, zoo beweerde Roo sevelt, spreekt een politiek van ongebrei deld geweld tegen ieder schip, dat de zceen bevaart, onverschillig of het oor logvoerend of nietoorlogvoerend is. Het betrof een daad van „zeeschuimerij". Het was niet de eerste Duitsche zee schuimersdaad in dezen oorlog tegen dc Amerikaansche vlag. Aanval is gevolgd op aanval. Roosevelt noemde in verhand hiermede het geval van de Robin Moore, het geval van de Sessa, en het geval van de Steel Seafarer. Bovendien beweende hij. dat in Juli j.l. een Amerikaansch oorlogsschip in Noord-Amerikaansche wateren geruimen' tijd door een duikboot was achtervolgd. Vier van de schepen, die tot zinken gebracht of aangevallen zijn, voeren onder de Amerikaansche ving. In het vijfde geval betrof het een schip.dat onder Panameesche vlag voer. Roosevelt zeide verder, dat de Ver. Staten desondanks hun zenuwen mees ter bleven en niet hvsterisch werden. Het zou een groote natie onwaardig zijn een enkel incident te overdriiven. Het zou echter een niet te verontschuldigen dwaasheid zijn' wanneer men dergelijke incidenten wilde bagatelliseercn. gezien het bewijsmateriaal, dat er duidelijk voor spreekt, dat dit incident niet op zichzelf staat, maar veeleer een „deel vormt van een algemeen plan" Roosevelt zette uiteen, dat het tot de historische politiek van de Ver. Staten behoorde om de „vrijheid der zeeën" in stand te houden. De president geloofde de Duitsche duikbooten en handelsrai dors langs de leverantielijn van de Ver. Staten naar de tegenstanders van de spil. te kunnen aanduiden als „ratel slangen van den Atlantischen Oceaan" en als „een bedreiging van den vrijen weg op volle zee". Wij hebben geen schietenddn oorlog met Hitier gezocht" zoo beweerde Roosevelt, „wij doen dat ook /hans niet. Maar evenmin wcnschen wij een vrede, waarvoor wij zouden moe ten betalen door Hitier te veroorloven onze vloot en koopvaarders aan te val lenr zoolang deze op rechtmatige wijze optreden". Roosevelt beweerde verder, dat aanvallen op Amerikaansche sche pen de manifestatie vormen van een be doeling, die het Amerikaansche volk reeds langen tijd duidelijk gemaakt is. Het is do bedoeling der nazi's, zoo zeide Roóspvelt. om de vrijheid der zeeën te vernietigen en een absolute controle en beheersching der zeeën voor zichzelf te veroveren. Zoodra zij de controle der zeeën in eigen handen zouden hebben, zou de weg vrij kunnen worden voor hun volgenden stap. n.l. de beheersching der Ver. Staten en van het Westelijke halfrond en wel een „beheersching met geweld". In het verdere verloop van zijn rede sprak Roosevelt over „nazicomplotten" op h>t geheele Westelijke halfrond en verklaarde, dat zoodra de wereld buiten het Amerikaansche continent onder de heerschappij der spil, zou staan, de spil- mogend heden aan schoepsbouwmogend- hoden de Ver. Staten verre zouden over treffen. De Ver Staten, zoo zeide Roosevelt, hehh'n een zeer eenvoudige fundamen- te'ele politiek, n.l. die, dat geen enkele natie het recht hééft de oceanen der we reld op grooten afstand van het eigen lijke oorlogstoonecl voor den handel van andere landen onveilig te maken. Dc tiid s gekomen, dat het Amerikaansche volk moet inzién. dat ..de veiligheid der Ver. Staten wordt bedreigd" en dat het zoo iiet kan doorgaan. De „twee bolwerken der defensie" zul len m stand gehouden worden, en wel ten eerste de leverantieliin voor mate rie aan dp viianden van Hitier en tpn twpide de vrijheid der zeeën De tiid v°oi de „actieve verdediging" is thans fcok-omen. Ook de patrouille ter zee en ir dp. lucht van de Ver. Stafpn beeft den plicnt do Amerikaanschp politiek van ^riheiri der zeeën ten uitvoer te leggen wel nu. Dat. heteekent zeer eenvoudig en éiidolijk. dat de patrouilleschepen éi vliegtuigen alle koopvaarders zul- l*n beschermen en wel niet alleen Anerikaansche schépen, maar sche ren onder alle vlaggen, die handel ëriiven in Amerikaansche „verdedi- fingswatéren". ïot is geen oorlogsdaad van den kant Vai Amerika, wanneer men de zeeën verdedigt, die voor do Amerikaansche Mediging belangrijk zijn. „Van nu af aan", zoo zeide Roosevelt woordelijk „loopen Duitsche of Italiaan- sche oorlogsschepen in deze wateren, welker bescherming voor de Amerikaan sche defensie belangrijk is, alleen op eigen risico binnen. De bevelen, die ik als opperbevelhebber van het Ameri kaansche leger en de vloot heb gegeven, houden in, dat deze politiek moet wor den uitgevoerd, en wel terstond. De uit sluitende verantwoordelijkheid berust bij Duitschland. Het zal niet tot een schietpartij komen, tenzij Duitschland daar naar blijft streven" Roosevelt beweerde tpn slotte, dat dit de eenige mogeliikheid is om de.n defen siemuur in stand te houden, dien de Ver. Staten verplicht zijn rondom het Weste lijk halfrond in stand te houden. Hij maakt zich geen illusies ten aanzien van don ernst van dezen stap. 's-GRAVENHAGE, 12 Sept. Voor do week van Zondag 14 tot en met Zaterdag 20 September zijn als nieuwe bonnen aangewezen: 35 voor brood, vleesch en melk en 36 reserve voor 3 kg. aardappelen. Bon 33 voor eieren blijft geldig tot en met 20 September. Voor het tijdvak van 7 Septem ber tot en met 4 October zijn aange wezen voor kaas de bonnen 34, 35, 36 en 37 kaas. Elk der bonnen geeft recht op het koopen van 100 gram kaas. DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 11 Sept. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het Oosten blijven de aanval©- operaties met succes verloopen. In Noord-Afrika hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen gisteren bommen laten vallen op opslagplaatsen van vijandelijke voorraden bij Tobroek on Mersa M«atrpe, autocolonnes uiteenge jaagd en spoorwegemplacementen in Noord-Egypte vernield. In de golf van Suez vernietigde het luchtwapcn in den nacht van 0 op 10 dezer een koopvaarder van 6.000 ton. Bij lucht, gevechten aan de kust vnn Noord- Afrika verloor dc vijand Dinsdag 5 iagers. Boven Duitsch gebied heeft dc vijand overdag noch des nachts mili taire acties uitgevoerd. Do agrarische afdeeling van de najaarsbeurs te Utrecht heeft de onverdeelde belangstelling van de deskundigen. Een landbouwmachine wordt met kenners blik gemonsterd (Pax-Holland-De Haan m) ANKARA, 11 Sept. (V.P.B.) Men slaat hier de ontwikkeling van den toestand in het Oosten nauw keurig en met bezorgdheid gade. Vooral houdt men zich bezig met de vraag: Wat zal er met Afgha nistan gebeuren? Afghanistan heeft een oppervlakte van 650.000 vierkante kilometer en is dus ongeveer even groot als groot- Duitschland zonder dc Poolschc gehie- rto^i. Het telt echter niet meer dan 7 rnillioen inwoners. In .weerwn van zijn grootte is Afghanistan klein in verhou ding tot zijn onmiddellijke buren. Het ligt geklemd tusschcn de reusachtige gebieden van Sovjet-Unie en Engelsch Indie. Tot dusverre behoefde het geen vrees te koesteren verpletterd te worden, want het vormt den sleutel tot rlc poort naaar Indié. Zijn beide buren hielden elkaar van weerskanten in bedwang. Zoodra de Sovjet-Russische regeering pogingen in het work stelde, via Afgha nistan een weg te zoeken naar Ind.e, stootte zij op den tegenstand van Enge land, en als Engeland van Indie uit iets legen Afghanistan trachtte te onderne men, protesteerde Moskou. Of Engeland thans van de gelegen heid gebruik wil maken om Afghanis tan te bemachtigen, dan wel of Afgha nistan op het punt staat. het. slachtof- BERLIJN, 12 Sept. (V.P.B.) Nu van alle zijden berichten zijn binnengekomen over den stand van den oogst in de meeste landen van het vasteland van Europa, is het mogelijk, zich een oordeel te vor men over den toestand op het gebied van dc levensmiddelenvoorziening in den komenden winter. Dit oordeel kan worden samen gevat in de weinige woorden: Euro pa behoeft geen vrees te koesteren, dat het honger zal lijden. Onder de, in den loop van de laatste weken binnengekomen berichten over den stand van den oogst bevond zich ook de schatting van FranSche zijde. Volgens deze mededeeling zou de oogst 20 méér bedragen, dan de normale verwachting was. In het commentaar, dat hierop wordt gegeven, heet het, dat dit gunstige resultaat niet in de laatste plaats te danken is aan het feit, dat de zone van de vestingwerken van de Ma- ginotlinie, voor de bebouwing is vrijge komen. De stand van den oogst in Duitschland werd, tijdens de regenperiode van Augustus, door tal van critici in het buitenland niet gunstig genoemd. Daar entegen echter staat het vast dat reeds vóór de periode van slecht weer inzette aanmerkelijk meer dan de helft van het graan was binnengehaald zelfs meer dan drievierden van de rogge. De ver betering. die in den weertoestana intrad tegen het eind van Augustus, heeft het mogelijk gemaakt ,in vele streken het graan, dat nog te velde stond, in vrij goeden toestand binnen te halen. De landen in Noord-Europa, die het vorige jaar een vrij slecht figuur had den gemaakt, hebben dit jaar over het algemeen zeer bevredigende resultaten te zien gegeven. Dit kan ook worden ge zegd van Finland. De in het Westen aan het Duitsche rijk grenzende landen, vooral Nederland en België", melden een goeden, gemiddelden oogst. In Zwit serland is de graanoogèt bevredigend. De oogst van veevoeder kan zelfs zeer goed worden genoemd. I E toestand in hét Zuiden van Euro- L/ pa gééft alle reden tot voldoening. De oógst van het jaar 194Ö is voor een deel aanmerkelijk overtroffen, naar thans blijkt, nu de oogst bijna overal is afgeloopen en het mogelijk is, een over zicht te verkrijgen. Dit geldt voor Italië en in bijzondere mate ook voor Spanje, dat voor de eerste maal sedert het uit breken van den burgeroorlog weder kon berichten, dat dc oogst gemiddeld goed was uitgevallen. In de Donaulanden, die van zeer bij zonder belang zijn voor de verzorging van geheel Europa, is de opbrengst van den oogst bijna overal aanmerkelijk grooter dan verleden jaar. Zelfs Honga rije; dat in het voorjaar sterk te lijden had van overstroomingen en hoogen stand van het grondwater, kan in 1941 beschikken over een aanzienlijk over schot. dat kan worden uitgevoerd. In Kroatië. Servië, Bulgarije en Roemenië is de oogst zoo goed geweest, dat deze verre boven het gemiddelde uitgaat. Alles bijeengenomen kan men zeggen dat de verbetering, welke de Europee- sehe voedingsbalans vertoont als gevolg van den oogst van dit jaar, zeer gunstig afsteekt bij die van 1940. Ons wereld deel kan dén komenden winter met ge rustheid tegemoet zien: Honger zal er niet worden geleden. Aanmelding joodsch grondbezit 's-GRAVENHAGE, 11 ffp'tember. Het Rijkscommissariaat maakt bekend: Volgens paragraaf 3, alinea 3 van de verordening van den Rijkscommissa ris voor de bezette Nederlandsche gebie den nr. 154/41 betreffende het Joodsche nrendbezit moet dit grondbezit vóór 15 September 1941 met gebruikmaking van de bij de Kamers van Koophandel en Industrie te verkrijgen formulieren bij de Nederlandsche administratie van Onroerende Goederen Den Haag, Julia na van Stolberglaan 45, aangegeven worden. Aangezien het bijeenbrengen van de voor de aanmelding nocdige gegevens voor een deel niet binnen dezen termijn voltooid kon worden, kan de aanmel ding voor zoover dit het geval is, nog geschieden tot 30 September 1941. In geval de aanmelding van joodsch grondbezit en van de onder de bepa lingen vallende rechten niet vóór dien datum geschiedt, moet verwacht wor den, dat de in hoofdstuk 6 van de ver ordening beschreven straffen en andere maatregelen worden toegepast. fer te worden van een overeenkomst tusschcn Engeland en Sovjet-Rusland is nog een open vraag. En ding echter Is zeker: van die zijde wordt blijkbaar alles in het werk gesteld om op een of andere wijze een einde te maken aan de onafhankelijkheid van Afghanistan althans, deze opinie is nien hier vrij algemeen toegedaan. Az.ialisch Zwitserland f-T ET land wordt vaak gekenschetst 1 A als het Aziatische Zwitserland. De overeenkomst is inderdaad zeer groot. Beide landen liggen in het hart van een werelddeel. Geen van heide heeft een toegang tot do zee. Zij zijn bergachtig en waren uit dien hoofde moeilijk te ontsluiten voor het moderne verkeer Eigenaardig is ook. dat beide landen niet worden bewoond door één volk, doch door een mengsel van verschillen de volken en rassen. Deze zijn echter, zoowel in Zwitserland als in Afghanis tan, sterk aan hun geboortegrond ge hecht. Zooals wij reeds opmerkten, is Afgha nistan over het algemeen bergachtig. Het voornaamste gebergte wordt ge vormd door den Hindoekoesj. welke hier en daar een hoogte bereikt van bijna 3000 Meter. De Oostgrens van Afghanistan bestaat geheel geheel uit bergruggen, waarin slechts weinig berg nasscn voorkomen. In het Noorden des lands echter zijn groote vlakten en ook woestijnen. Tn den Zuidwesthoek, waar de drie landen: Beloetsjistan, Afghanis tan en Iran elkander ontmoeten, treft men eveneens vlak land aan. De gemid delde hoogte van het land bedraagt 900 Meter. De hoofdstad, Kaboel, ligt oeh- ter op een hoogte van ongeveer 2000 Meter. Rijke bodem P) E in den laatsten tijd ingestelde geologische onderzoekingen heb ben uitgewezen, dat Afghanistan onme telijke minerale rijkdommen in zijn bodem verbergt In het Seradsj-gcbergte treft men een berg aan, die geheel uit rood ijzererts bestaat. In het Paghman gebergte heeft men groote lagen man- gaanerts geconstateerd. In den Hindoc- Koesj zijn rijke ijzer-, lood- en koper- lagen. De rivieren in het Noordoosten voeren groote hoeveelheden goud mede; op ongeveer 120 kilometer afstand ten Noordoosten van Kaboel bevinden zich groote steenkolenmijnen. De industrie is slecht vertegenwoor digd. Zij blijft in hoofdzaak bepaald tot de hoofdstad. Men vindt er wapenfa brieken. fabrieken voor lederbowerking, schoen- en textielfabrieken. De regee ring geeft zich de laatste jaren alle moeite om het handwerk te ontwikke len. Van een wegennet kan niet worden gesproken. Wat met den naam van „weg" hestcmpeld wordt, is in den regel weinig geschikt voor het moderne ver keer. Het bergachtige karakter van het land is oorzaak, dat men zich meestal bepaald heeft tot het aanleggen van naden en smalle rijwegen. Slechts en kele korte trajecten van Pesjawor tot Oelan aan den voet van den Hindoe koesj zijn voor auto's te gebruiken. JAPAN EN AMERIKA WASHINGTON. 12 Sent. (V.P.B.). Voor het geval, dat de diplomatieke be trekkingen tusschcn Tokio en Washing ton zouden worden afgehroken, heeft de regeering der V.S.#aan de Argentijnsche regeering het verzoek gericht, in Japan de belangen van Noord-Amerika te wil len waarnemen. 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>oOO y o 6 Vandaag. Vrijdag, gaat de zon op 9 9 om 7.09 uur en onder om 20.04 uur. Maan op 23.19 uur cn onder cm 13.58 O uur. 9 Zaterdag: zon op 7.10 uur cn on- 9 der om 20 01 uur: maan op 23.59 X uur en onder om 14-54 uur- O O <xxxxxxx><>oooooo^<x>ooooo<cx>o^ TOKIO. 12 September. (V.P.B.) Het Zuidelijke deel van den Stillen Oceaan is nog steeds in hevige beroering sedert het sluiten van het verdrag tusschcn Frankrijk en Japan ten aanzien van Indochina, dat door de Vereenigde Staten en Engeland werd beantwoord door het nemen van te genmaatregelen. zooals het bevriezen van de Japansche credieten, hetstopzetten van het goederenverkeer en het met ver dubbelde kracht voortzetten van de ver sterking der Engelsche garnizoenen en het uitoefenen van druk op Thailand. Wat dit laatste betreft is er een zekere stilte inge treden. die evenwel niet bewijst, dat men de actie tegenover dit land heeft gestaakt. In het geheim wordt het nog steeds aan druk onderworpen. Men schijnt hoe langer hoe meer de grens van het wederzijdsche uithou dingsvermogen te naderen. Men kan do toestanden in Azië echter niet afme ten naar die in Europa. Wel is waar is de laatste phaso van de militaire voor bereidingen bereikt, doch daardoor is de oorlog niet onvermijdelijk geworden. Er blijven nog altijdachterdeurtjes open. Dat weet men evengoed in Wash ington als in Tokio. Alleen is het de vraag, of elke onvriendelijke maatregel tegenover Japan onmiddellijk wordt be antwoord met een tegenmaatregel. Toen Japan, bij wijze van reprc6saille, zijn gezamenlijke schepen aan dc Ameri kaansche routes onttrok, toen geen en kel Japansch schip zich meer liet zien op de Philippijnen. kwam men in Ame rika tot de conclusie, dat elke medaille ook een keerzijde heeft. In dit geval be staat deze keerzijde daarin, dat onver wachts 700.000 ton scheepsruimte uit don Stillen Oceaan zijn verdwenen, het geen een sterken terugslag heeft op de scheepvaart en het cconomischo leven van de Philippijnen. Wladiwostok P\OCH dit zijn tenslotte slechts bij- komstigheden. Amerika is waar schijnlijk van meening, dat het er in kan slagen, Japan te omsingelen door zich te bedienen van Wladiwostok en ontelbare groote en kleine steunpunten op de route naar Singapore. Elke druk lokt evenwel een tegendruk uit en Japan is door deze taktiek in het minst niet verrast. Wij wijzen slechts op een voorbeeld, waaraan over het algemeen to weinig aandacht is geschonken. Wij bedoelen de hervorming van de Japansche eco nomie, die tot stand werd gebracht als resultaat van vier korte zittingen van den mobilisatieraad. Het betreft hier niets meer of minder dan do invoering van dwangkartels en het controlerecht van den staat. Wanneer men weet, dat de Japansche economie tot vobr kort nog liberalistische idealen huldigde en zich richtte naar Amerikaansche prin cipes, zal men moeten erkennen, dat hier een weerstand moest worden over wonnen en werd overwonnen die niet gering was. Dat Japan zonder aan zien des persoons op den ingeslagen weg zal voortgaan, staat als een paal boven water. Dit blijkt uit uitlatingen van vooraanstaande Japansche politici van den laatsten tijd. Het is mogelijk, dat ook do V.S. niet op hun schreden zullen kunnen of willen terugkceren, doch in dat geval moeten zij zich voor bereiden op den taaien tegenstand van Japan, dat vastbesloten is het Japansche ideaal ten koste van alles to verwezen lijken en de geestelijke cn cconomischo leiding van het Verre Oosten op zich to nemen. Twee fronten VOOR Japan is dc kern van het pro bleem, dat het zich wil bewapenen tegen de pogingen van Amerika zoowel als van Engeland, om druk uit te oefe nen, door de teugels van de levering van grondstoffen nu eens wat te laten schieten, dan weer aan tc trekken. Het is duidelijk, dat Engeland gaarne van de gelegenheid gebruik zou willen ma ken om de politiek van Washington in den Stillen Oceaan vast te leggen, zelfs ten.Jsoste van een oorlog. Aan den an doren kant evenwel is het duidelijk, dat Washington geen neiging aan den dag legt om haast te maken, daar het op ziet tegen een oorlog aan twee fronten terwijl het tevens profijt wil trekken van den bestaanden toestand. Het is derhalve zeer begrijpelijk, dat president Roosevelt draalt met het ne men van een beslissing. Amerika is duizenden kilometers verwijderd van het Zuiden van den Stillen Oceaan. Me.t de Engclsehe vloot kan men Japan niet dreigen, daar de strategische toestand duidelijk in het voordeel van Japan is. Bovendien is, door het gebeurde in In dochina, het prestige van Japan in sterke mate gestegen, dat van de An gelsaksische mogendheden echter in even sterke mate. gedaald. Op grond van al deze overwogingen geeft Amerika er de voorkeur aan, af te wachten hoe de gebeurtenissen zich verder zullen ont wikkelen. „Het gaat ongelooflijk snel. S.S.-P.K. Nederland. Ergens tusschen Plcskau en Luga. PIKHOUWEELEN slaan rhythmisch. duizenden spaden werpen de bruine Russische leem op. reusachtige steenklop- machines vermorzelen de aangesleepte stecnbrokken tot steenslag, vrachtwagen colonnes rijden af cn aan. Dat is het leger der wegenbouwcolonnedat de Duitsche oorlogsmachine in het leven heeft geroe pen, vlak achter het front der zegevierende aanvalsdivisies. Dc Nederlander, die des avonds rustig ziin krant leest cn wellicht nu en dan een blik slaat in zijn schoolatlas, maakt de opmerking „Wat gaat het toch langzaam met den Duilschcn opmarsch in Rusland". De Nederlander, die deze regels neer tikt op zijn schrijfmachine, gezeten op de treeplank van zijn auto. weet wel beter. Het gaat snel. het gaat ongelnnfclijk snel. wanneer men maar cenig begrip heeft van Russische afstanden en wegen. De eenige rijweg, die over Pleskau en Luga naar St. Petersburg voert, verdient naar Hojlandsche begrippen nauwelijks dien naam. Het is een bruin leemlint, dat zich uitstrekt tusschen moerassen en oerwouden, bezaaid met scherpe flleenbrokken. doorkloofd met verrader lijke kuilen en groeven, soms ruw en hard cn adembenemend stoffig. Auto's zakken in deze kleverige ma6sa tot over de assen weg en vrijwel elke kilometer moet de spade te hulp komen, alsmede liet beroemde „knuppcltapijt", dat elke Duitsche legerauto met zich mede voert, als redder uit de modderellende. De ar beid wordt verricht door de wonderbaar lijke instelling, welke bekend en be- joemd is geworden als „organisatie Todt", in samenwerking met militaire w egenbouwbataljons en met behulp van duizenden Russische krijgsgevangenen, die in hun onaanzienlijke leemkleurige Sovjet-uniformen nauwelijks te onder scheiden zijn van den bruinen modder, waarin zij rondklodderen. Russen van het klassieke type, zooals men zich die nog herinnert uit den wereldoorlog, ziet men er niet meer onder. De mannen met de stoere gestalte, het hooge voor hoofd, de edele gelaatstrekken en de melancholieke oogen boven den vollen blonden baard zijn door het Sovjet regime uitgeroeid. In plaats daarvan vindt men kleine scheefoogige bastaar den met touwrafelbaardjes, ongeloofe- fijk vies en onoogclijk. Kennelijke bas taarden van Malmoeken, Kirgiezen, Tar taren en anderè gekleurde Aziaten. Zij hebben loerende bloedbeloopen oogen cn meestal een wczenlooze, afgestompte uitdrukking on het verdierlijkte gezicht. In de rustpauze zitten zij hij elkander en kakelen en twisten meer of min op gewekt, want zij hebben thans tenmin ste behoorlijk te eten. Een toestand van luxe voor deze lieden, die zich dagen lang hebben gevoed met enkéle rauwe witte cn waterige aardappelen Tegen deze ondermcnschcn heeft het Duitsche leger gestreden cn het is nauwelijks denkbaar, dat zij zoo hardnekkig verzet hebben geboden. Men begrijpt het slechts, wanneer men met eigen oogen dc plaatsen ziet, waar deze verdierlijkte stumpers door hun Sovjet-commissaris sen waren vastgebonden of ingegraven, in den rug bedreigd met het machine pistool van den politieken commissaris, geen andere mogelijkheid dan machi naal de bewogingen aan het geweer of machinegeweer te verrichten, die hun waren bijgebracht. Millioenen van deze wezens stonden klaar om Europa bin nen tc vallen, uitgerust met het. zwaar ste aanvalsmateriaal, dat de krijgsge schiedenis ooit bijeen zag. Zware en zwaarste artillerie, waarvan dc kardoe zen cn granaten thans links en rechts den terugtochtweg garneeron. Pantser wagens als oorlogsschepen voorzien van geschuttorens, waaruit kanonnen loeren, die ccn kleine kruiser zouden kunnen sieren. Thans liggen deze logge gevaar ten links cn rechts van den weg. Soms in eindelooze rijen, veelal met vieren of vijven bij elkander, de rups- wielen vernield, dc geschuttorens krampachtig verdraaid, dc stalen wan den opengescheurd, als reuzenspccl- gocd, dat stuk getrapt werd. Wat ware er van Europa terecht gekomen, wan neer deze millioenenhorde van nauwe lijks menschel ij ke wezens met deze vcr- nielmgsmachines over onze westelijke beschaving heengevallcn was! Men durft het zich niet indenken. En men zou wenschcn, dat alle Nederlanders even in de gelegenheid waren, om dit alles biet eigen oogen te zien, opdat zij eindelijk eens beseffen, aan welken ondergang zij ontsnapt zijn door het dapper opofferend toeslaan van het Duitsche wapen. Opofferend! Dit woord krijgt een nieuwe ontroerende beteekenis, wan neer men links en rechts van den een zamen opmarschweg in het hart van Ruslarid de kleine ruwhouten kruizen ziet, gekroond met den grauwen stalen helm. Liefderijke kameraden hadden op elk graf wat bloemen geplant of soms enkel maar wat groen. Dat is de laatste rustplaats der mannen, die huis en haard verlieten, doch die vffruwen, kin deren, vader en moeder niet zullen weerzien. Duitschland verdedigt Europa en de geheele Europeesche beschaving, dus alles, wat ons lief en dierhaar is, op dit oostfront Moge de tijd snel komen, dat mijn verblinde landgenooten weer zullen zien. Dan zullen zij zeker lijk met schaamte in het hart dank weten aan deze helden, deze dappere mannen, wier lichamen thans opgelost worden in dc bruine humus, de eeuwige Russische aarde, doch wier daden zullen blijven lichten in dc geschiedenis der Europceschp beschaving Dat zijn de eerste indrukken van den commandant der Nederlandsche propa- Tandacompagnie, die thans zelf aan hot front vertoeft, om een juist inzicht te krijgen van de moeilijkheden, die den oorlogscorrespondenten straks wachten, wanneer hun opleiding zal ziin voltooid en ook zij geroepen zullen zijn, om de bladzijden van het groote geschiedenis boek te vullen met de documentaire be wijzen van dezen gróotstcn oorlog aller beschavingsoorlocen SS-P K.-frontherichtgever WOUTER HULSTIJN.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1