Koopvaarders der V.S. bewapend? De olie van Iran SLEUTELBURG: een steenen graf Beslissingen nog vóór den winter Sovjet-nota aan Iran Onrust in Koerdistan De strijd in het Oosten Verklaring van Laval Keulschenajaarsbeurs DE VERDUISTERING 40e JAARGANG No. 66 MAANDAG 15 SEPTEMBER 1941 AMER3F0ÜRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; per maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. *620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIEN: van 1—4 regels J 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. -■Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20. NEW YORK, 15 Sept. (D.N.B.) Associated Press publiceert een bericht van haar correspondent in Washington, die uit gesprekken met congres-leden afleidt, dat de bewapening van do Amerikaan srhe koopvaardijschepen in verband met de rede van Roosevelt beschouwd wordt als de volgende stap yan de Ver. Staten. Daarvoor zou echter de neutraliteitswet moeten worden gewijzigd, welke uit drukkelijk slechts handvuurwapens op Amerikaan6che schepen toestaat. Een tweede probleem is de levering van het geschut. Ook bestudeeren de congres leiders. naar Associated Press verder meldt, de neutraliteitswet nauwkeurig om behalve de bewapening der schepen ook het aanloopen van havens van oorlog voerende landen door Amerikaansche schenen mogelijk te maken. Hiertegen is echter een sterke oppositie te verwachten. DE Deutsche Diplomatisch-Politische Körrespondenz schrijft over de in terpretatie van Roosevelt van het be- prip „vrijheid ter''zee" en verklaart, dat Roosevelt daarmede de vrijheid neemt de Amerikaansche marinestrijdkrach-, ten te. bevelen»tegen ieder Ruitsch oor lops?chip op te treden dat zich ophoudt in de door de Ver.'Staten als vitaal wor ziin defensie beschouwde wate ren. waarhij het gaat om wateren, die ah ravitailleerineswegen voor de leve 1 ring van materiaal aan de vijanden van Duitschland in aanmerking ko men. Het zou nu interessant zijn te verne men, of Rnosevelt theoretisch en prac I tisch. aan andere naties het recht zou geven op de zeeën, die zij speciaal als vitale defpnsiewateren \oor zichzelf he I schouwen, van haar kant op te treden f tegen "Amerikaansche oorlogsschepen j die immers overal moeten spionneeren ten punste van Engeland. Want Rooso l velt heeft althans naar buiten niet. nog niet verklaard, dat alle zeeën moeten worden gezien als ...Amerikaansche de ïensie wat eren". Legitieme verdedigim bestaat echter logischerwijze voor de anderen niet. alleen, in de bescherming der wateren 'in het eigen gebied, maar pok in de verhindering van toevoeren .aan notoire moordenaars, brandstich ,ters en roovërs, zooals vooral de bólsje visten zijn. Ondersteuning van bandje ten over zee is echter niet anders dan .uitgesproken zeeschuimerij. Dit dilem ma echter kan ook Roosevelt moeilijk 1 zon maar ontwijken Rnvendien is van bekende Japansche I zi|d* Engeland aangeduid als de „we reldzeeschuirner" en de Ver Staten al« zijn adjudant, ongetwijfeld terecht. Het I feit. dat Roosevelt en Huil vermijden zich \ast te leggen op enn omschrijving van de Amerikaansche verdediging* wateren heeft.yppral ten doel de moze lijkheden voor incidenten uit te brei I den. leder middel is goed voor Roo=e I velt. wanneer hij op die wijze rijn I agressie-politiek kan bevorderen. Het eigen volk wordt daardoor voort durend in onrust en nervositeit gehnu- |dén„aan den anderen kant wordt ieder I voldongen feit begunstigd. Uitzonderingstoestand in Oslo BERLIJN, 14 Sept. (A.N.P.) - Naar door politieke kringen alhier werd 'me degedeeld, is voor Oslo en omgeving de uitzonderingstoestand afgekondigd. De ze raaatrogel werd noodzakelijk door p&gingen tot het verstoren van den ar- •beidsvrede jn dit gebied. In verband met het afkondigen" van den uitzonderingstoestand mag zich nie mand meer na des avonds zeven uur op straat bevinden. De verkeersmidde len, riet uitzondering van de spoorwe- &eri. zijn slechts gedurende bepaalde uren van den dag in bedrijf. De Oslosche bladen manen naar aan leiding van de afkondiging van den uitzonderingstoestand de bevolking aan tot kalmte en verstand. «A ft e n p o s t en" schrijft „onder meer .Dat het zoo ver. gekomen is, "vindt zjin oorzaak daarin, dat onver antwoordelijke elementen den laatsten tijd hun spel onder het Noorsche volk hebhen gespeeld." «Fritt Fol k" stelt de vraag, wie de verantwoordelijken zijn „Welke krin- gen zijn het. zoo schrijft het blad. die de hoofdstad en haar omgeving in den toestand hebben gebracht, dat de Duit- sche bezettende macht die gedurende anderhalf jaar h?eft getoond, het beste voor ons te willen, thans legen haar wil tot uitzonderingsmaatregelen moet Qversaan. om haar geweldigen strijd iepen het we re ld hols iewisme te kunnen voeren, en aldus ook ons Noorsche land voor de Sovjet-verschrikkingen te be waren* Alleen den vrienden van Enge land, voo verklaart het blad verder tjjeff de verantwoording voor datgene thans ons allen getroffen heeft." -w „Mor g en h 1 a' d e t" schrijdt, dat de onseenomen maatregelen er toe z.ul bijdragen om den ophitsers het ver voortzetten van hun onderaard hen werk onmogelijk te maken. ZITTING VAN FRANSCHEN MINISTERRAAD 'JCHY, 14 Sepf. (D.N'.B.). Heden ie Fransche ministerraad hijeengeko- 'nJn aansluiting ,op de henaadslagin- is een communiqué uitgegeven ar'n bekend gemaakt wordt, dat op 'rstel van den minister van ooriog. ritziger, besloten is tot ontslag van onder de wapenen zijnde lichting v. in drie étappes-, per 15 November, oris werd de verbetering van de func neerine der induetrveele "productie hriissies en der erondstoffendietribu bureau's besproken, evenals de wijn- 'nhutie, betreffende Nwelk onderwerp J wetsontwerp werd goedgekeurd een wet od de aardappelvoorziening rd goedgekeurd. STOCKHOLM, 14 Sept. (D.N.B.). Reuter meldt uit Teheran, dat de Iraan- sche petroleumvelden zich thans geheel onder Brjteeh toezicht bevinden. De En- gelsche strijdkrachten hebben met de bolsjewistische de strategisch belang rijke punten der Iraansche verkeerswe gen bezet. De Britsche en de bolsjewis tische regeering onderzoeken thans grondig het vraagstuk der transporten van oorlogstuig door Iran naar de Sov jet-Unie. Er loopt slechts één spoorlijn door het land, dat driemaal zoo groot is als Frankrijk. Er zullen groote moeilijk heden te overwinnen zijn. Daar de spoorlijn van Teheran door het geberg te naar de Kaspische zee loopt, zal deze lijn waarschijnlijk zeer spoedig insneeu wen. Het ma'eriaal, dat per 6poor van de Perziche Golf naar Teheran komt, moet overgebracht wordt, naar de Kas pische Zee en wan daar worden ver scheept naar Bakoe. Reuter merkt voorts op, dat ook een moeilijkheid is, dat er bij de Iraansche spoorwegen te kort aan rollend materieel bestaat, "waarbij komt, dat er drie of vier maan den sneeuw ligt op Wt traject door he' gebergte. Brug tusschen Duitschland en Denemarken FEHMARN. 14 Sept. (D.N.B.) - In tegenwoordigheid van den Duitschen minister van spoorwegen. Dorpmuellen deri inspecteur-generaal van het wegen net, rijksminister Todt, den Duitschen gezant te Kopenhagen, den Deebschen minister van openbare werken en den directeué-eeneraal der Deensché staats spoorwegen, is vandaag op het eiland Fehmarn de eersie spade gestoken voor de „vogel vlucht lijn" DuitschlandDene marken, een spoor- en autoverbinding Minister Dorpsmuellcr hield een toe spraak, waarin hij zeide. dat ferwijl de oogen der wereld op de geweldige' wor steling gericht zijn, hier een begin wordt gemaakt met. een geweldig -vredeswerk. De hnoge brug, die hier zal ontstaan zal een snellere verbinding zoowel vnor trein als auto mogelijk maken. De weg HamburgKopenhagen bijvoorbeeld zal daardoor ruim -S0 kilometer korter wor den. Denemarken en Duitschland zullen dan door de beste verkeersmiddelen met elkander verbonden zijn. Dr. Todt zeide, dat de nieuwe verbin ding een svmbool van de nieuwe orde ning der Europeesche. betrekkingen is. Na de plechtigheid begaf men zich per vliegtuig naar Peensch gebied, waar de eerste spade» vnor de ontworpen spoor- en autoyerbindrng tusschen de Deen- sche kust en Kopenhagen werd gestn- ken. NEDERLANDSCHE JOURNALISTEN IN DUITSCHLAND BERLIJN, 14 September (A.N.P.). - Een aantal Nederlandsche journalisten, die op uitriöodiging van de Duitsche vrouwenleidster een bezoek aan Duitsch land brengen, hebben -de tentoonstel ling in het bureau van de vrouwen!etd- s*.er en rijksmoederschool. bezichtigd Zij hadden gelegenheid, met vooraan staande'vrouwen te spreken over de or ganisatie, de taak en het doel van den Duitschen vrouwenarbeid. De journalis ten hebben in de gouwen Weser, Ems. Hglle. Mersëburg. Maagdenburg-Anhalt en Saksen reeds een aantal instellingen van de narionaal-soci-alistriche vrou wenorganisatie. het Deutsches Frauen- werk. de N.S.V. en het Duitsche arbèids front bezichtigd. ENGELSCHE LUCHTMAARSCHALIt OP JAVA SJANGHAI, 14 Sept. iD.N.B.). Vol gens een bericht ui* Batavia is de op perbevelhebber der Britsche strijdkrach ten in het Verre Oosten, sir Robert Broo ke-Popham, op Java aangekomen om aldaar, naar het heet, met den gouver neür-generaal en opperbevelhebber van leger en vloot van Nederlandsch-Indie besprekingen fe voeren. ADMIRAAL WOODHOUSE VERMIST NEW YORK. 14 Sept. (D.N.B.). - De bevelvoerende chef op de scheepswer ven te Gibraltar, de Britsche adrhiraal Woödhouse, wordt, volgens een bericht van Associated Press, verniist. De naam van he* schip, waarop Woodhouse, zich bevond, wordt niet bekend gemaakt! HERTOG VAN KENT IN ENGELAND NEW YORK, 14 Sept. (D.N.B.). De hertog van Kent. die verscheidene we ken in Canada heeft doorgebracht en o.a. onlangs ook een bezoek heeft ge bracht aan Amerika, is weer in Enge land teruggekeerd. Gelijktijdig is ook de Britsche hooge commissaris-voor Ca nada, Macdonald in Engeland aangeko men. Deze verklaarde, dat er een drin gende reden bestond voor zijn bezoek aan Engeland. bij een der Duitsche voorposten aan het Oostelijk front. Granaatwerpers beantwoorden de vijandelijke activiteit op afdoende wijze (Orbis-Holland) OPSTAND IN NOORD-IRAKL ONDER DRUKT TUNIS, 14 Sept. (D.N.B.). Volgens hier uit Bagdad ontvangen berichten, is zoo juist in Soeleimani (Xoord-Irak) op bloedige wijze een opstand offrierdrukt, welke gericht was tegen de Engelschen en de regeering Madfei. Er is aldaar een militaire rechtbank ingesteld. Vólgens een ander bericht zou een groep „ongewenschte elemen'en" uit het gebied van Mossoel naar Basra zijn overgebracht. Dpze elementen zouden met het eerstvolgende transport naar Britsch-Indie worden overgebracht. TEHERAN, 15 Sept. (D.N.B Naar radio-Teheran meldt, heeft de Sovjet- regeering op de Iraansche'nota van 4 September geantwoord, dat in de de marcatielijn van hej bezette gebied geen wijziging kan worden gebracht en dat dë steden Kaswin en 'Mesjmed daar nret buiten kunnen vallen. De Iraan sche autoriteiten, in de eerste plaats de politie en gendarmerie, kunnen haar werk blijven dopn, indien zij met de bolsjewistische weermacht samen wer ken. De Sovjets behouden^zich het recht voor, oorlogsmateriaal over de Iraan sche wegen en spoorlijnen naar de Sov jet-Unie te vervoeren Zij verlangen concessies voor de exploitatie der Noor delijke petroleumvelden Ten aanzien van het „thans aan de Sovjet-Unie behoorende Fransche bezit" zal ieder geval onderzocht worden Daarvan hangt af. of bet teruggegeven of inbeslag genomen wordt De bujtge maakte wapens en munitie zullen aan Iran worden teruggegèven, „zoodra de Sovjet-weermacht zich uit Irarr kan te rugtrekken". Er kan geen sprake zijn van betaling der oorlogsschade, aldus de Sovjet-nota, aangezien qorlog „door den tegènstand der Iraansche weer macht is uitgelokt en verlengd". STOCKHOLM, 1.5 Sept. (D.N.B.). - Volgens eep bericht uit Londen in Svenska Dagbladet meldt de Tirnes^cor- respondent in Teheran, dat in Iraansch. Koerdiëtan ongeregeldheden zijn uitge- Broken, welke klaarblijkelijk veroor zaakt zijn door een inval van Koerdische stammen. DE JAPANSCHE GEZANT IN DE V.S. TOKIO, 15 Sept. (D.N.Ê N^ar Do mei meldt, ^-vertrekt de Japansche ge zant in de Veregnigde Staten, Wakasoe- gi vandaag van, Jokohama naar Wash ington. Hij was 30 Augustus naaj Japan gekomen, om verslag uit te brengen over diplomatieke en politieke aangele genheden in de Vereenigde Staten. REVAL, 15 Sept. (V.P B De stad Sleutelburg aan het Ladogameer is in Duitsche handen... Peter de Groote bad de stad zoo genoemd, omdat de vesting inderdaad een sleutelpositie innam. De Duitsche weermacht heeft thans de sleutel omgedraaid, de poort is dichtge vallen de Duit.sch-Finsche ring om Leningrad is gesloten. In het jaar 1701 veroverde Peter de Groote na een verwoeden strijd de Zweed^che yesting Noteburg, die hij Sleuterburg noemde, want het bezit van leze vesting vef-zekerde hem een belang rijke sleutelstelling ep tevens den uit gang naar de Finsche golf. Toen echter de. vesting Petersburg uit le moerassen rond om de Newa verrees, verloor Sleutelburg meer en meer haar strategische beteekenis en werd in den loop der tijden staatsgevangenis. Staatsgevangenis in het oude Rus land... slechts huiverend fluisterde de bevolking over de kerkers vari deze dwanghureTft. waarin zoo velen verdwe nen. Het volk sprak dan ook nooit, van Sleutelburg, doch van het „Steenen graf". De gruwelijke geschiedenis yan deze staatsgevangenis wordt slechts door die van de Peter- en Paulsvesting in Peters- burg overtroffen. In de Sleutelburg werden gedurende twee eeuwen de politieke, tot levens lange kerkerstraf veroordeelde misdadi- eer? opgesloten. In de veertiende eeuw op een eiland in hét Ladogameer gebouwd, verhief de burcht zich als een voorwereldlijk mon ster met de korte, gedrongen torens èn de meters dikke muren. Een werkelijk oord der verschrikking. Nooit bevriest het vVater óm het eiland, zoodat een vlucht over het ijs ten cenen male uitgesloten was. TIPEX van de eerste gevangenen in deze burcht waren de gemalin van Peter de Groote. Eudoxia Lupochina, beroemd om haar schoonheid en Peters Zuster Maria, die, omdat zij openlijk voor haar medegevoelens met haar ongelukkige schoonzuster uitkwam. Hier stierf ook een czaar. de.kleinzoon van Peter de Groote, die door zijn tante Elisabeth van den troon gestooten en in een onderaardschen kerker opgesloten wérd. Toen Peter de Derde den troon besteeg, dacht hii aan het 'droevige lot van-ziin bloedverwant en haastte zich naar de Sleuteiburg. Hij vond in de kelders een verdierlijkt schepsel, dat niet meer in staat was menscheliike ge-' luiden voort te brengen. Elk verkeer met'de buitenwereld was onmogeliik. De gevangenen sleten hun leven in duistere vochtige vertrekken, elke afleiding zelfs een gesprek met de gevangenbewaarders werd hun streng verboden. Slecht? eenmaal per dag werden zij korten tijd gelucht. Op de binnenplaats, waarheen zij afzonderlijk werden ge bracht, mocht zelfs geen sprietje gras ^roeien. Slechts een zandhoop lag in een hoek, die de gevangenen, om zich bewe ging te verschaffen, mochten omschep pen, Tn Maart 1918 werd de oude gevange nis. die ook talrijke revolutionairen bin nen haar muren had gezien, door de opstandelingen verbrand. Een van de verschrikkelijkste gevangenissen uit den Tsarentijd ging in vlammen op, doch op de puinhoopen verrezen de Sovjet-gevangenissen, die nog verschrik kelijker waren en in bestialiteit de vroegere verre, overtroffen. Zeeliedenstaking in de V.S. NEW YORK. 15 Sept. (D N B.) De zeeliedenbond „Seafarers International Union" aangesloten hij den Amerikaan schen bond van vakarbeiders heeft een staking uitgeroepen om voor de leden van den bond op alle schepen een oor- loestoelage te verkrijgen, welke in het oorlogsgebied varen. Volgens Associa ted Press worden alle schepen, welke op geallieerde havens varen door de staking getroffen. De arbeidersbond is niet gekant tegen de hulp aan Enge land. doch wil voor zijn leden met het oog op de gevaren een financiële ga rantie verkrijgen. Als gevolg van' deze staking kunnen reeds drie schepen van de Alcoa-lijn niet uitvaren. Deze schppen zouden be wapeningsmateriaal naar de Ameri-' aansche steunpunten in West-Indië bréngen. Verder worcTen de „Calmar-Line" „Seas Shipping Co." en de „Waterman Steamship Co" w.elke^hoofdzakelijk ^een dienst onderhouden op Afrika en CÓina door de staking getroffen. De vakver- eeniging eischt een maandelijksche toe lage van zestig dollar. Botsingen Peru-Ecuador LIMA. 15 Sept. (D.N.B.) In een ver klaring van de regeering van Peru wordt medegedeeld, dat hij nieuwe bot singen met troepen van Ecuador in het grensgebied op 11 September drie Fe- ruaansche officieren en 23 soldaten ge sneuveld zijn. In dif communiqué pro testeert de regeering van Peru tegen de voorstelling der regeering van Ecuador op 11 September, die over aanvallen van de Peruaansche troepen sprak. In het communiqué wordt verder gezegd, dat soldaten van Ecuador in het aan Peru toegewezen grensgebied patrouilles van het Peruaansche leger uit een hinder iaag hebbep aangevallen. Hiermede heeft Ecuador den wapenstilstand weer verbroken. De regeering van Peru, zoo besluit het communiqué, heeft de noo- dige stappenondernomen en dezeii stand van zaken aan de drie bemidde lende mogendheden meegedeeld SLUIKHANDEL IN MEF.LPRODUCTEN ONTDEKT WAALWIJK, 15 Sept De amhte naren van den crisiscontroledienst ziin, tn samenwerking met de gemeentepoli tie, een sluikhandel in meelproducten op het spoor gekomen. In verband hier mede zijn reeds twee personen, S. en H., gearresteerd. Bij S. kon ntpn ongo veer 1000 kg. rneel, tarwe en mais in be slag nemen. BIJZONDERE RADIOUITZENDINGEN 's-GR \VE\'H AGE 15 Sentf Dins dagavond 16 September te 18 45 uur spreekt in de rubriek „In een nieuw licht bezien" Ernst Voorhoeve over. „Wat ons vereenigt- de liefdé voor ons volk en vaderland". Woensdagavond 17 September te 1945 uur wordt in de rubriek „In en om de NSB", een re portage van de 'kernvergadering te Maastricht gegeven. BERLIJN. 15„Sept. (V.PB.) - Van mi litaire zijde werd commentaar gegeven op de Angelsaksische en Sovlet-Rtissischc verwachtingen ten aanzien van de hulp van generaal winter, welke in het verleden steeds de beste bondgenoot van Sovlet- Ruslaiid geweestis. Nog voor het invallen van den winteraldus werd verklaard kan men met felle Duitsche slagen in het Oos ten rekeninz houden, slagen, waartegen de Sovjetlegers gelet op hun huidige positie niet meer opgewassen zullen bliiken te zijn- Reeds de komende weken 'zullen lecren. welke van beide partijen op het Oost front de succesvolste en de hardnekkigste was. Daaraan zal noch de Britsche noch de Amerikaansche hulp. zelfs wanneer men aanneemt, dat het nret die hulp ernstig ge meend was iets kunnen veranderen- Het probleem der militaire opératies gedurende den winter wordt in Duit sche kringen anders beoordeeld dan in Engeland, Amerika en Sovjet-Rusland. Van Duitsche zijde wordt er aan her innerd, dat de Duitsche troepen in rlcn wereldoorlog gedurende vier winters aan het Oostfront gestaan hebben en /dat er in dien oorlog felle wintervcld- slagen geleverd zijn. In den winter van 1918 ondernamen de Duitsche legers zelfs een algemeenen opmarsch. Welis waar di'agen de winters in Rusland een ander karakter dan in midden-Europa, maar in het gebied van Leningrad on Moskou dalen de gemiddelde dagtem peraturen eerst van begin November af heneden nul graden. In de omgeving van Kief on aan de Don eerst eind No vember. Vorst en een lichte sneeuwval kunnen de operaties niet belemmeren. Zit betppkenen meestal zelfs een verge- makkelijkine in de oorlogsvoering, om dat het terrein dan beter begaanbaar wordt. Generaal winter zal. aldus werd gezegd, geen Soviet-Russische bondgenoot wor den. Men kan er op rekenen, dat de u'é- zenliike militaire beslissingen nog voor het invallen van den winter gevallen zullen zijn. De actie van de Duitsche luchtmacht ^fRLI.TN, 14 Sept. (D.N.B). Giste- ren in den loop van den dag hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen, naar het D.X.B. van militaire zijde verneemt, op ongeveer 50 kilometer ten Oosten van de Zuidelijke punt der Faroer-eilanden een koopvaarder \an 1 000 brt. in 6cheer- vlueht aangevallen. Het schip kreeg ver scheidene treffers midscheeps en ver- dween na een hevige ontploffing in de diepte. Ook in den afgeloopen nacht heeft de Duitsche luchtmacht in het zeegebied rondom het Britsche eiland aanvallen gedaan op vijandelijke schepen. Hierbij werd een koopvaarder'van 4.000 brt. ten Oosten van Clacfon on Sea met bommen van zwaar kaliber bestookt en bescha digd: \Een ander schip van 10.000 brt,, vermoedelijk een tankschip, werd in het zeegebied aan de Schotsche kust eveneens met sticces. aangevallen. Andere Duitsche aanvallen waren geu richt op havenwerken en vliegvelden in Midden- en Onst-Engelanrt, In Noord«-Afrika plaatste de Duitsche luchtmacht in dén lóóp van 13 Septem ber voltreffers op barakken en opslag plaatsen. Er ontstonden talrijke bran den. Het Duitsche luchtwapen heeft in de, week van 6 tot 12 September weer bui tengewone successen behaald in afwepr en aanval, zoo verneemt het D.N.B. voorts van militaire zijde. De Britten hebhen hun aanvallen aan het Kanaal bijna geheel gestaakt. In die eene week hebben de Britten in totaal 63 vliegtui gen verloren. De Duitsche gevechtsvlieg tuigen behaalden daarentegen overdag en des nachts eroote succeséen: zij wier pen-bommen op de Schotsche en Brit sche Oostkust, de militaire bedrijven aan de Tune en aan de Humher. bene vens in het graafschap York, op de ha vens van Great Yarmouth en de hoog ten van Middelesbrough. Voorts troffen zij de Britsche scheepvaart weer zwaar: vijftien koopvaarders met in totaal 93.000 brt. werden tot zinken gebracht en 10, benevens een lichte kruiser, wer den zwaar beschadigd. Een gelijke be drijvigheid ontwikkelde het luchtwapen in Noord'-Afrika en aan het Oostelijk front, waar niet alleen alle mvitaillee- ringwegen en spoorwegpn der Sovjets werden bestookt, maar ook de troepen concentraties en versterkingen op den grond, terwijl voorts bommen werden geworpen op het ingesloten Leningrad en op Moskou. Verscheidene honderden bolsjewistische vliegtuigen werden neer geschoten. De Duitsche marine heeft in de week van 6 tot 13 September buitengewone successen behaald. Motor-torpedobooten hebben den 7en September uit con- vooien vijf koopvaardijschepen 'tezamen 13.500 brt. tot zinken gebracht. Duik- booten meldden denken September het tot zinken brengpn v!an 21.500 brt. Ver ^rter vielen zij in de' wateren rond IJs land -een convooi van veertig koopvaar dijschepen aan en bnordpn daarvan 28 schepen met een tonnaee van 164-000 brt. in den grond. Patrouillevaartuigen sloegen een aanval van een afdeeling Britsche motortorpedobooten op een DuitSch convooi af en brachten daarbij drie Britsche motor-torpedohooten tot zinken. Tn dezelfde week heeft de Duit sche luchtmacht 93.000 brt tot zinken eebrèicht. DE FILMBIENNALE TE VENETIE VENETIE. 15 Sept. (D N.B.). In het Pallazzo Reale zijn gisteravond de prij zen der filmkunsttentoonslelling uitge reikt. De Italiaansche minister van volkscultuur, Pavolini, hield een toe spraak, waarin hij zeide, dat de Euro peesche filmproductie, zoowel naar hoe veelheid als hoedanigheid grooie vorde ringen heeft gemaakt. De te Venetië ver- 'oonde films hebben bewezen, dat Euro. pa zeer wel in Etaat is een artistieke filmproductie .te waarborgen. De president der internationale film kamer, graaf Volpi, reikte ritprijzen uit. De copna Mussolini voor de beste Ita liaansche film, werd toegekend aan do film ..T^ corona di Ferro",. de coppa Mussolini voor de besté buitenlanpschP f»lm aan „Ohm Krueger" (Tohis, Duitsch land), de beker der fascistische partij aan ..La nave btanca" (ItaliëV. de beker van het ministerip van volkscultuur aan „Heimkèhr" (Ufa. Duitschland), de Volpi beker voor den besten acteur aan Ermete Zaceoni in de film .Buonaparte" 'Italië), de Volpibeker voor de beste ac trice aan Luise Ulrich in de film „Anne- 1 ie" (Ufa, Duitschland). VICHY, 15 Sept. (A.N P De voor malige Fransche minister-president, Pierre Laval, heeft na zijn genezing van den op hem gcpleegden aanslag, tpgen- over den vertegenwoordiger van United Press een verklaring afgelegd, waarin hij betoogde, dat. de vele brieven en an dere blijken van deelneming, welke hem hebben bereikt, voor hem een be wijs van vertrouwen in zijn werk betee- kenen en tevens een aansporing inhou den om zijn inspanning ten hate van zijn land met verdubhelde kracht voort te zetten» Men heeft gezegd, aldus Laval, dat degene die op mij schoot, heeft, willen demonstreeren tegen sa menwerking met Duitschland De sa menwerking met Duitschland is echter een matérieelë en politieke, een econo mische en militaire voorwaarde voor het behoud van Frankrijk en zijn kolo niaal rijk. Men moet.de toekomst vast beraden tegemoet zien, zoo' vervolgde Laval en streven naar oen duurzamen vrede, waarbij alle gevoelens van haat zijn uitgesloten. Deze vrede kan alleen het gevolg zijn van een politiek van goéde verstandhouding met Duitsch land, terwijl Frankrijk in de toekomst een van de voornaamste steunpilaren van het nieuwe Europa zal z jn, aldus besloot Laval. KEULEN, 15 Sept. (A.X.P.). Zondag morgen heeft de Keulsche najaarsheurs haar deuren geopend. Hoewel het beeld van deze beurs vergeleken met de vori ge niet veranderd is, komt toch deze vierde Keulsche beurs in oorlogstijd een andere befeekenis toe. Vroeger jvae. het voornaamste doel van de tentoonstellin gen verkeopen en aanknopen tot stand te brengen. Thans is het voornaamste doel het contact tusschen koopers en verkoopers te handhaven en deze na- jaarsbeurs te gebruiken om de wen- schen der koopers te lecren kennen. Hoewel enkele stands leeg zijn, ver toont de textielafdeeling een aanzien-, lijke uitbreiding, welke veroorzaakt is door het deelnemen van de te\tiel-in- dusfrie uit den Elzas. De beteekenis, welke men in de Westelijke nabuurlan den aan deze Keulsche najaarsbeurs hecht, komt niet alleen tot uiting in de groote deelname van Nederland en Bel gië. doch ook in het feit, dat een groot aantal Belgische en Nederlandsche ex posanten deze gelegenheid hebben be nut om de producten van hun talrijke industrieën in grooteren kring bekend heid te doen verwerven. Rped6.den eersten ochtend heerschte op het groote 'errein van de najaars beurs een drukte, hetgeen voldoende be wijst. dat de Keulsche najaarsbeurs niets van Jiaar aantrekkingskracht heeft verloren. „DE OORLOGSINVALIDEN EN HUN DANKBAAR VADERLAND." 's-GRAVENHAGE, 15 Sept. Heden avond spreekt Max Blokzijl om 19.45 uur voor de radio (Hilversum 2) over: .,Dp oorlogsinvaliden en hun dankbaar vaderland." FRAUDULEUS GESLACHT VARKENS- VLEESCH VLA AR DINGEN. 15 Sept. Het was de politie alhier ter oore gekomen, dat frauduleus geslacht varkensvleesch ver kocht zou worden. Inderdaad bleek bij een ingesteld onderzoek, dat zekere B. uit VJaardingerambacht de varkens slachtte Deze verkocht bij weer asn V., •lie op zijn beurt het vleescb weer aan verschillende andere personen verkocht, namelijk aan L.. de G.. de V.. en P. De grootsle hoeveelheid werd wel gekocht door laatstgenoemden P. Hej vleesch weijd verder weer door middel van tus- schenpersonen of rechtstreeks aan di verse menschen uit den omtrek verhan deld, o.a. aan zekeren B. uit Schie dam en v. d. L uit Vlaardingen. De po litie heeft, nog ongeveer 90 pond var kensvleesch in beslag kunnen nemen. Tegen alle personen is proces-verbaal opgemaakt, terwijl B., V. en P. in ver zekerde bewaring zijn gesteld. K>0<X>0<XX><><><X><XX>0<XXX>0<><><?ClO Vandaag. Maandag, gaat de zon op om 7 13 uur en onder om 19 56 2 uur. Maan onder 16.34 uur. Dinsdag: zon op 715 uur en on- der om 19.54 uurmaan op 1.40 uur <5 en onder om 17 16 uur. ooooooo<xxxysooooocx>oocx>ooor>

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1