;aliaansche aanval op ;root Britsch convooi De Wilhelmstrasse over de conferentie te Moskou Nieuwe zeepbons Oproep aan het Ned. volk DE EEMLANDE1 Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a [le schepen vergaan Tal van schipbreukelingen Distributie van vaste grondstoffen ENGELSCHE BOMMEN Craigie's reis uitgesteld Maatregelen in het protectoraat Drie Sovjet-divisies vernietigd Luchtaanvallen op Italiaansche steden DE VERDUISTERING I JAARGANG No. 79 DINSDAG 30 SEPTEMBER 1941 ERSFÖORTSGH DAGBLAD JNNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amerstoort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTERC.. «620 HOOFD RED ACTEUH J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 14 regels f 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent. elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20 iME. 29 Sept (Stefani). Het fclkwartier van de Italiaansche nacht publiceert het volgende i bericht: be in het weermachtberichf van ■teren gemelde vijandelijke vloot' Imatie die uit Gibraltar was uit- loopen. bestond uit een convooi. |t vergezeld was van een vlieg- ■graoederschip. een slagschip, een fet nauwkeurig vastgesteld aantal [uisers en ongeveer 10 torpedo- lotjagers. Onmiddellijk nadat de Imatie door onze verkennings- ■Pirtuigen ontdekt was. startten lliaansche torpedovliegtuigen van In steunpunten on Sardinië. In door twee torpedo's getroffen Ie kruiser ging onmiddellijk onder, luccesvolle Italiaansche vliegtuigen [den onder bevel van kapitein Mei- eersten luitenant Setti. Een lich- [ruiser kreeg een torpedotreffer, de janning van t succesvolle vliegtuig d onder bevel van den eersten luite- Giacopinelli Een groote eenheid |g 'n torpedotreffer De bemanning lhet succesvolle vliegtuig stond on- Ibevel van den eersten luitenant lurini Een lichte kruiser kreeg een iedotreffer De bemanning van het Besvolle vliegtuig stond onder bevel |den eersten luitenant Bucerri. Een van ongeveer 10 000 t. kreeg 'n Iedotreffer en voer met slagzij uit de iiatie weg. De bemanning van het iesvolle vliegtuig stond onder bevel den kapitein Marini. Kort daarop Ifste een ander Italiaanscb vliegtuig fer bevel van den eersten luitenant |stiani een treffer op denzelfden die onderging. De vliegtuig- ■nandanten der begeleidende jacht- ktuigen zagen, dat reddingbooten te pr werden gelaten. Nog twee aanvallen Ren tweede golf van twee groepen, ^Bonder bevel stohden van kolonel Sffll en major Buri zette den aanval ■t met het volgende resultaat. Een ^■schip kreeg een torpedotreffer aan loegzijde. een kruiser kreeg een tor- )treffer midscheeps, een tweede ser kreeg een treffer. ?n derde golf behaalde het volgende iltaat: een lichte kruiser kreeg een iedotreffer. De bemanning van het jesvolle vliegtuig stond onder bevel den eersten luitenant Barioglio en fiani. egen den- avond deed een volgende oatie, die van Sicilië was opgeste- een aanval op de resteerende een- en en plaatste met zekerheid een iedotreffer op een zwaren kruiser 5en op een torpedojager. De beman den der succesvolle vliegtuigen ston- onder bevel van den kapitein Ma noli en den eersten-luitenant Silva De resultaten Samenvattend wordt geconsta- >erd. dat twee zware kruisers en in lichte kruiser met stelligheid in ondergegaan en dat een slag- 'hip, een ander niet nauwkeurig 'aarcenomen eenheid. 6 eenheden an minder groote tonnage en een Drpedojager min of meer zware tor- edotreffers hebben gekregen. Luchtgevechten 'ijdens den strijd werden felle ge- :hten geleverd tusschen Italiaan- *n vijandelijke vliegtuigen. Zes Srische vliegtuigen werden brandend beschoten. Acht van onze eigen toe- ,,en zijn niet op hun steunpunten te- reekperd Als aan het hoofd van hun naaties gesneuveld moeten be °uwd worden de kolonel die bevel ?rde over den aanval en drie escader "maiidanten Tiidens dezen grooten die op 27 September geduurd heeft n 13 tof 22 uur hebben de Italiaan- ,e vliegers op schitterende wijze in ^moedigheid wedijverend en een tsche verachting voor het gevaar Mende zich gestort op een zeer tchfige Engelsche vloot, niet alleen de kracht van hun hommen maar 1 Met hun moed en hun onwankelbare stberadenheid om den tegenstander treffen. Koopvaarders geraakt van de koopvaarders, die in het con oi voeren is er een getorpedeerd door Mfe eenheden der Italiaansche mari )n de Straat van Sicilië, een tweede hip werd voor de Algerijnsche kust )f,r eenheden van de Italiaansche ma le «troffen en tot zinken gebracht V(w> an<^ere schepen van tezamen •0(H) t. werden tusschen Sardinië en 3nis door torpedovliegtuigen in den '°nd geboord. Deze vliegtuigen ston- in onder bevel van de luitenants Fo- lcci Belloni en Di Bella. LISSABON, 29 Sept. (DIN.B.). - De Portugeesche treiler Groenlandia heeft in den nacht op 26 September de uit zes man bestaande bemanning van een op den Atlantischen Oceaan drijvende *ed- dingshoot opgepikt. Het waren schip breukelingen van een in Britechen dienst varenden koopvaarder,-die door Duitsche duikbooten getorpedeerd was, toen zij in een Britech convooi voer. Het 6chip was volgens verklaringen del* overlevenden met oorlogsmateriaal op weg naar een Brit6che haven. f In de haven van Ponte Dalgada op de Azoren zijn in reddingsbooten en aan boord van Portugeesche visscherssche- pen nog 103 schipbreukelingen van de elf Britsche koopvaarders, die bij den aanval van Duitsche duikbooten op een convooi ten Westen van Afrika op den Atlantischen Oceaan tot zinken wer.den gebracht, aangekomen. Rijkscommissaris dr. Scyss Inquart inspecteert in gezelschap van Ober- dienstleiter Schmidt de Hitlerjugend te Den Haag tijdens de groote bijeenkomst ter gelegenheid van de opneming der JS-jarige jongens en meisjes in de N.S.D.A P. (Foto Stapf-Mol) BERLIJN, 30 Sept. (V.P.B.). Se dert het oogenblik, waarop besloten werd de conferentie te %fóskou te houden en het moment, waarop de besprekingen geopend werden, n.l. gisteren, hebben zich zulke groote wijzigingen voltrokken, dat de deel nemers aan de Moskousche confe rentie plotseling voor een heel wat ingewikkelder probleem staan, dan zij voor enkele weken konden ver moeden. Daar de Angelsaksische mogendheden de meening waren toegedaan, dat de Sovjet-Russisohe oorlog voor Engeland een ontlasting en voor Duitschland een twee-fronten-oorlog beteekende, rijpte het plan tot een drie-ihogendheden-con- ferentie, waarin de practisChe mogelijk heden tot een verscherping van dezen twee-fronten-oorlog onderzocht zouden -worden. Maar op het moment, dat de conferentie werkelijkheid werd, aldus wordt in Berlijnsche politieke kringen verklaard, moest het zwaartepunt der besprekingen verlegd worden naar de( dringende kwestie, hoe de ineenstorting van Sovjet-Rusland voorkomen kan wor den. De Wilhelmstrasse reduceert de talrijke vragen, dip met deze coriferentie verband houden tot drie groepen: a. Het conferentieplan ontsproot uit de volgende twee punten- 1. De geweldige oorlogsindustrie en het ontzettende menschenmateriaal der Sovjet-Unie dwingen Duitschland lot een strijd, welke het moet verliezen. Moskou en Londen staan slechts voor de taak de geweldige massa's zoo effec tief mogelijk aan te wenden. 2. De operaties in het Oosten betee- kenen voor Engeland een groote ontlas ting, want Engeland wordt, in staat ge steld, zich zonder noemenswaardige sto ringen, van levensmiddelen en oorlogs materiaal te voorzien, en eventueel tot een offensief op andere fronten over te gaan. b. De conferentie zelf kwam door de ontwikkeling der operaties in het Oos ten in het teeken van de volgende pun ten te staan: 1. De geweldige oorlogsindustrie en het ontzettend mensohenmateri- riaal zijn in grooten omvang ver nietigd. De capaciteit der Duitsche oorlogsindustrie is echter door de bezetting van vele groote Sovjet- Russisohe industrie-centra niet on- langrijk gestegen. Het gebrek aan oorlogsmateriaal en geoefende troe pen bij de bolsjewisten komt dage lijks duidelijker tot uitdrukking. 2. De operaties in het Oosten zijn voor Engeland geen ontlasting geweest. Daar den laatsten tijd steeds meer Brit sche schepen tot. zinken gebracht zijn, is het verzorgingsprobleem voor de Engel- schen nog groot er dan tevoren. Zelfs de schuchtere pogingen om met behulp van het luchtwapen tot offensieve acties in het Westen over te gaan. zijn onder groote verliezen vast geloopen. c. Onder deze omstandigheden moest ten slotte geconfereerd worden over: 1. Vervanging van het verloren gegane oorlogsmateriaal. Wanneer men echter bedenkt, dat de Sovjet- Unie reeds de productie van ver scheidene jaren heeft ingeboet, dan kan sleohts gedacht worden aan de vervanging van een zeer klein ge deelte. 2. Het zoeken van wegen, waarlangs het materiaal de Sovjet-Unie kan berei ken. De wegen welke ODen staan, vragen echter hij het transport zooveel tijd, da' de hulp haar waarde groolendeels ver liest. De weg over de Noordelijke IJszee is inr den winter zoo goed als onbruik baar,' de weg over Iran tijdroovend en de weg over Wladiwostok zoo lang, dat bijna negentiende deel van den aardom trek afgelegd moet worden, om het ma teriaal op de plaats van zijn bestem ming te krijgen. 3. Vervanging van de geoefende bolsjewistische troepen, die of gevangen of gedood zijn. maar noch Amerika, noch Engeland kan in deze leemte voor dien. De Sovjet-Russische zinspeling op het inzetten van Engelsche hulptroepen aan het Oostfront, is door de Engelsche pers reeds oogenblikkelijk afgewezen. Zes commissies gevormd BERLIJN. 30 Sept, (D.N.B.). Reuter meldt uit Moskou, dat de drie-mogend- heden-conferentie zes commissies ge vormd heeft, n.l. voor leger, marine, luchtmacht, transporten, grondstoffen en leveringen. De commissies zijn on verwijld met haar taak begonnen en zullen Vrijdag a.s. rapport uitbrengen Voorts bericht Reuter dat Stalin een tweede onderhoud heeft gehad met Lord Beaverbrook en Harriman. Ook bij dit onderhoud waren de commissaris van Buitenlandsche Zaken, Molotof, alsmede Litwinof tegenwoordig v 's-GRAVENHAGE. 30 Sept. De se cretaris-generaal van het departement van Handel. Nijverheid en Scheepvaart maakt het volgende bekende inzake de distributie van vaste brandstoffen Aan de verbruikers, die voor kook- doeleinden op het uitsluitend gebruik van vaste brandstoffen, al dan niet in combinatie met petroleum zijn aange wezen, werden bonkaarten M en N uit gereikt, waarvan tot dusverre vier. on derscheidenlijk vijf bonnen zijn geldig verklaard, welke ieder recht gaven op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen. Voor den aanstaanden winter zullen voor kookddfcleinden van deze kaarten nog drie bonnen worden geldig verklaard, ieder voor een tijd vak van twee maanden. In verband hiermede is thans be paald, dat de met „K.F. 06" ge merkte bonnen gedurende het tijd vak van Woensdag 1 October 1941 tot en met Zondag 30 November 1941 recht geven op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen, met uitzondering van fabrieksturf. Zooals reeds een dezer dagen is ge publiceerd, is thans anthraciet niet meer op deze bonnen verkrijgbaar. Tevens wordt bekend gemaakt, dat gedurende het tijdvak van Woensdag 1 October 1941 tot en met Vrijdag 31 Oc tober 1941 de met de woorden „genera- tor-anthraciet tiende periode" gemerkte bonnen recht geven op het koopen van 1 hectoliter (max. 75 kg.) anthraciet- nootjes v of 50 kg. turfcokes. De met de woorden „generatorturf tiende perio de" gemerkte bonnen geven gedurende bovenstaand tijdvak recht op het koo pen van 50 stuks baggerturf. 's-GRAVENHAGE, 30 Sopt. In den afgeloopen nacht was de Engelsche luchtactie boven ons gebied gering. Er werden in een stad in Noord-Holland een 25-tal woonhüiaèn door bommen- splinters licht beschadigd. Voorts wer den bij een Engelschen aanval op een schip voor onze kust een man. een vrouw en een kind door machinege weervuur gewond. 's-GRAVENHAGE, 30 Sept. De secretaris-generaal van het departe ment van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat de onderstaande bonnen recht geven op het koopen van de daarachter vermelde hoeveelheden zeep. Toilet- en huishoudzeep Gedurende het tijdvak van 1 October tol cn met' 31 October a.s. geeft de met „120" genummerde bon van de „bon kaart algemeen", alsmede de "met „C. zeep" gemerkte bon van de zeepkaar- ten P. en Q., welke respectievelijk aan kinderen beneden den leeftijd van twee jaar en van een leeftijd tusschen twee en acht jaar, zijn uitgereikt, recht op het koopen van: hetzij 150 gram toiletzeep (samenstelling van na 1 September 1940), hetzij 90 gram huishoudzeep, hetzij 200 gram zachte zeep (samenstelling van vóór 1 Januari 1941). hetzij 150 gram zachte zeep (samenstelling van na 1 Ja nuari 1941), hetzij 100 gram zachte zeep (samenstelling van na 31 Augustus 1941). hetzij 300 gram zachte zeeppasta, hetzij 250 gram zeeppoeder, hetzij 450 gram waschpoeder. Stukken huishoudzeep van 120 gram, welke nog in omloop zijn, mo gen tegen inlevering van één bon wor den uitverkocht. Gedurende bovengenoemd tijdvak geeft de met X toiletzeep" gemerkte bon van de zeepkaart P, welke aan kin deren heneden den leeftijd van twee is uitgereikt, recht op het koopen van gram toiletzeep van de oude samen stelling. Volledigheidshalve wordt er op gewe zen, dat waschpoeder niet 'gekocht kan worden door het publiek, doch uitslui tend wordt beschikbaar gesteld ten be hoeve van wasscherijen. Zeep voor wasscherijen De bestaande regeling ten aanzien van de wasscherijen blijft onvermin derd van kracht. De wasscherijen zijn derhalve ver plicht voor elke twintig kilogram droge vuile wasdh een zeepbon van het pu bliek in ontvangst te nemen. Zooals reeds voorgeschreven is, dienen de was scherijen eerst een bon van hun klan ten in ontvangst te nemen en pas daar na een hoeveelheid van twintig kilo gram waschgoed, hetzij ineens, hetzij bij gedeelten in behandeling te nemen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat bovenstaand voorschrift ook geldt voor de zoogenaamde „waschverzen- ders", die slechts als tusschenpersoon tusschen het publiek en de wasscherijen optreden. De wasch van kantoren, hotels, café's' enz. voorzoover het handdoekken, poets en stofdoeken, servetten, tafellakens e.d. betreft, kan ter behandeling worden ge geven zonder dat daarbij bonnen behoe ven te worden afgegeven. NEW YORK. 30 Sept*. (D.N.B.) De Britsche ambassadeur in Japan Crai- gie, die oorspronkelijk voor een verlof van drie maanden naar de Ver. Staten wilde vertrekken, heeft zijn vertrek plotseling uitgesteld. .Naar te Tokio verluidt heeft Craigie zijn reis naar de Vereerligde Staten op gegeven op rechtstreekêche instructies van Londen. Het is niet bekend of dit slechts een uitstel voor korten tijd of een volledig opgeven van zijn verlof moet beteckenen. Politieke kringen zijn van meening, dat Londen met dergelijke manoeuvres druk op Japan wil uitoefe nen, aangezien de vorige Japansche ambassadeur in Londen reeds twee maanden in Tokio is en nog geen nieu we is benoemd. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ 1000: 1123 4840 11099 11414 15S77 f 400: 2743 3080 17919 21479 200: 8170 21521 100: 1062 1341 1483 3226 3861 9915 15203 15956 20129 21192 21680 's-GRAVENHAGE, 30 Sept. De win ter staat voor de deur en velen zien in gerechtvaardigd vertrouwen uit naar de helpende hand van de gemeenschap. Wij allen zijn ons de ernstige zorgen be wust, waaronder een deel van het Ne- derlandsche volk de komende maanden gebukt gaat. Moeders en vaders zullen met bezorgdheid naar hijn kinderen zien. Kinderen, die den strijd om het be staan hebben leeren kennen, weten hoe hun oudjes in de wintermaanden een extra-verzorging noodig hebben. Winterhulp heeft het vorig jaar haar taak aangevangen, om in gezamenlijke!) arbeid van het geheele volk, al deze zor gen en nooden weg te nemen. Het is den afgeloopen winter niet gemakkelijk ge weest om dit ideaal te verwezenlijken. En toch, ondanks dwaze geruchten en helaas zelfs verdachtmakingen, waaraan deze tijd zoo rijk is, kon winterhulp in de.eerste werkperiode, met behulp van honderdduizenden in den lande, een be drag van circa zes miilioen voor hulp verleening ter beschikking stellen. Deze inzet van tallooze gevers, de dui zenden collectanten, in alle gemeenten onder de persoonlijke leidiqg van de burgemeesters en de stille werkers, zij hebben tezamen velen, die nood kenden, naast vreugde, een gevoel gebracht van veilig geborgen te zijn in deze groote familie het volk van Nederland. Na den eersten October zult U weer onze bussen hooren rammelen. Lijstcol-- lecten zullen de kasmiddelen versterken. Daarnaast vertrouwt Winterhulp op ruime giften van hen, wier levensom standigheden en bedrijven zulks moge lijk maken. Duizenden vrijwillige medewerkers- (sters) zijn noodig, om als collectanten- trices) door persoonlijken inzet, dit voor ons volkbestaan noodzakelijk werk te doen slagen. Deze winter zal hoogere eischen aan ons allen stellen dan de vorige. Welnu dan. gave en arbeid te zamen zijn bij machte deze harde maanden te overwin nen. Wat ook moge scheiden, wij zullen daaronder nimmer de minstbedeelden laten lijden. Wij willen ook nu sterk zijn daarom zorgen: Voor het volk, door het volk. BERLIJN. 30 Sept. (V.P.B.) Zooals uit enkele officieele Duitsche mededee- lingen blijkt, moesten in het protecto raat maatregelen genomen worden, welke een einde zullen maken aan de handelingen van vijandige elementen, die de bevolking van liet protectoraat tegen Duitschland trachtten op te zetten Te Berlijn is men er van overtuigd, dat de vijandige actie uitgegaan is van een kleinen kring, welke echter stuitte op de houding van het Tsjechische volk, dat in zijn groote meerderheid zich niet voor de uitvoering van de plannen ge leend heeft. Ook de Tsjechische pers beschouwt de situatie van dit êtandpunt en zegt, bovendien, dat. de genomen maatregelen zullen bijdragen tot een zuivering der atmosfeer. Tsjechische premier gearresteerd Naar de „Deutsche Zeitung in den Niederlanden" uit Praag meldt, is op hevel van den plaatsvervangenden rijks protector, S.S.-Obergruppenführer Hey- drich, de minister-president der autono mie protectoraatsregeering, ingenieur Elias, in verband met hoog- en landver raad gearresteerd. Hij zal zich voor het Volksgerechtshof van het Duitsche Rijk te verantwoorden hebben. Gelijktijdig werd de gearresteerde van zijn functie als minister-president der autonome protectoraatsregeering ontheven. Twee generaals ter dood veroordeeld De Tsjechische bladen melden, dat de vroegere generaal Jospf Bili en de vroe gere generaal Hugo Vojta standrechte lijk ter dood veroordeeld zijn. Beiden be hoorden tot de leiders van een Tsjechi sche groep van verzet, die zich ten doel gesteld had het herstel van een zelfstandigen Tsjecho-Slowaakschen slaaf door middel van 'n gewelddadige losscheuring van het protectoraat Bohe- men en Moravië van het Duitsche rijk. AMERIKA EN DE OORLOG NEW YORK, 30 Sept. (D.N.B.) In Philadelphia is het tot een rumoerig in cident gekomen tijdens een vergade ring, waar het lid van het Huis van Af gevaardigden Fish het woord voerde. Fi6h verklaarde, dat hij tot het uiter ste verzet zou bieden tegen deelneming van de Ver. Staten aan den oorlog. Wanneer het Congres zich echter voor den oorlog zou uitspreken, zou hij den oorlog ondersteunen. Toen Fish dit zei- de. schreeuwde eeu rumoerige opposi tie, dat zij in geen"geval den oorlog wilde'en zou weigeren in geval van oorlog de Amerikaansche regeering te steunen, zelfs indien het Congres den oorlog zou verklaren. DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 29 Sept. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Ten Noordoosten van Dnjeprope- trowsk werden drie Sovjet-divisies door Duitsche en Italiaansche troe pen in een omsingelende beweging aangevallen en vernietigd. Volgens de tot dusver ontvangen berichten werden 13.000 gevangenen gemaakt; 69 stukken geschut en talrijk ander oorlogsmateriaal werd buitgemaakt. Do deels in een moerassig gebied gedrongen vijand leed zware, bloe dige verliezen. Sterke formaties van de luchtmacht bestreden met goede uitwerking spoorweginstallaties in het Done's- bekken, alsmede in het gebied rond om Moskou. In het zeegebied rond om Kroonstad kreeg een Sovjet kruiser een bomvoltreffer. Gevechts vliegtuigen bombardeerden in den afgeloopen nacht voor den oorlog belangrijke installaties in Leningrad en Moskou. Duikbooten hebben, zooals reeds in een extra bericht is medegedeeld, uit een van Gibraltar naar Engeland varend convooi in aanvallen, welke verscheidene dagen duurden, 12 vij andelijke koopvaarders met tezamen 67.000 brt. en een bewakingsvaartuig tok zinken gebracht. In het Zuide lijke deel van den Atlantischen Oce aan heeft een duikboot een tank schip van 12.000 brt. tot zinken ge bracht-. In den strijd tegen Groot-Brittan- nië bombardeerde de luchtmacht in den afgeloopen pacht militaire in stallaties aan het St. Georgekanaal en aan de Zuidkust van het eiland. In Noord-Afrika plaatsten Duit sche gevechtsvliegtuigen bomvol- treffers op Britsche tentenkampen en opslagplaatsen van materiaal bij Tobroek. Bij deze aanvallen verloor de vijand in luchtgevechten vijf en door de luchtdoelar.tillerie twee vliegtuigen. Vrij zwakke strijdkrachten van de Britsche luchtmacht vlogen in den afgeloopen nacht naar Noordwest en ZuUlwest-Duitschland. Door neer geworpen bommen ontstond onaan zienlijke 6chade. De luchtdoelarfil- lerie schoot een Britschen bommen werper neer. ROME, 29 Sept. (Stefani). In zijn weermachtsbericht no. 483 maakt het Italioansche opperbevel het volgende bekend: Noord-Afrika: Activiteit'van de artillerie aan de fronten van Tobroek en Soiloem. Tijdens een luchtaanvallen op Bardia werden twee vijandelijke vlieg tuigen door de afweer op den grond en 2 door Duitsche jagers neergeschoten. Oost-Afrika: Vijandelijke eenhe den probeerden een aanval te onderne men op onze vooruitgeschoven posten in den sector van G on dar. Zij werden door onze artillerie en door de afweer van onze afdcelingen op de vlucht gedreven, cn Engelsche vliegtuigen hebben de stad Rhodos aangevallen. Er werden eenigo woonhuizen en het ziekenhuis getrof fen, waar 12 personen gedood werden. In het centrale bekken van de Mid- dellandsohe Zee hebben onze jachtvlieg tuigen twee Blenheims brandend qm- laag gehaald. De vijandelijke lucht- rpacht viel Trapani, Marsala en Castel Vetrano aan, waar brandbommen ge worpen werden. Bovehdien werd Paler mo aangevallen, waar negen dooden en 26 gewonden te betreuren zijn, alsmede Turijn waar een vliegtuig door de af weer op den grond werd neergeschoten en bij het plaatsje 'Candiolo terecht kwam. De vijf leden der bemanning kwamen om het Jeven. Vijandelijke vliegtuigen vlogen boven de stad Milaan, waar ech ter geen bommen werden uitgeworpen. Zes personen werden gewond als ge volg van scherven van het luchtdoelge schut en drie anderen door ongevallen op straat. De woonwijken van Savona Marina werden gebombardeerd. Er ontstond schade aan de woonhuizen, behalve brisantbommen en lichtfakkels werden brandbommen en pamfletten uitgewor pen. Ook werd een luchtaanval onder nomen op Genua, waar eenige huizen instortten. Eenige op het platteland ontstane branden konden gebluscht worden. Onder de'burgerbevolking val len een doode en drie gewonden te be treuren. Een brandweerman werd doo- delijk getroffen. Vier brandweerlieden werden door scherven van luchtdoelge schut gekwetst, van wie twee ernstig. Een andere aan\al werd ondernomen op Sppzia, waar kleine cn groote brand en brisantbommen werden uitgewor pen. De branden werden gebluscht. Door scherven van luchtdoelgeschut werden vier personen gewond. Heden (Dinsdag) gaat de zon op om 6.38 uur; onder om 1021 uur. De maan gaat op om 17.14 uur; onder om 2 03 uur Woensdag gaat de zon op om 7.40 uur; onder om 19-18 uur. De maan gaat op om 17.45 uur; onder om 3.10 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1