Het nieuwe offensief I De Rotterdammers krijgen er genoeg van Regeling voor het inleveren Hü van gedragen winterkleeding daarom het O.K.W. blijft zwijgen Fransche schepen tot zinken gebracht Lloyd-hotel wordt HuiÉ van Bewaring De onderhandelingen Tokio-W ashington Beeld van de verwoestingen te Kief De nieuwe textiel- bepalingen Het voortbestaan van bedri j f svereenigingen Arbeidsdienst geeft ons brood L Oe JAARGANG No. 85 DINSDAG 7 OCTOBER 1941 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD gONNEiVl£NTSPRl JS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; maand 0.68-, per week 0.16. Binnenland franco per )st per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. %620 HOOFD REDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 1—4 regels J 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20. BERLIJN, 7 October. (V.P.B.) Nog nimmer heeft de generale staf van*het itsche leger zoo absoluut gezwegen als thans. Zelfs in de militaire commen en, waarin mep tot voor enkele dagen steeds nog wel een of andere aandui ig kon vinden, wordt geen enkele vingerwijzing meer gegeven. Duit6che mili kringen hebben gisteren volstaan m«t de mededeeling, dat de nieuwe ope >s een veel grooteren omvang hebben aangenomen dan elke vroegere actie in Oosten. Op de Engelsche en Sovjet-Russische berichten over de richting der uwe offensieven worden geen commentaren gegeven. De'passages in dé leger ichlen, waarin enkele korte feiten medegedeeld worden over de succesvolle raties in, het Noordelijk en Zuidelijk deel van het front zijn van militaire le met enkele woorden onderstreept. Zoo wordt bv. de landingspoging van «jewistische troepen in de omgeving van Leningrad beschouwd als een veel eend symptoom voor de benarde positie, waarin de belegerden zich bevinden. ERLIJN, 7 Oct. (D.N.B.). Rijks- schef dr. Dietrich heeft in een inter- met een specialen correspondent het D.N.B. in het Hoofdkwartier van Fuehrer gesproken over den poli- en toestand, zooals deze tot uiting it in de militaire berichtgeving van den en Moskou. et betrekking op de verklaring van Fuehrer in zijn rede van 3 October sedert 48 uur een nieuwe operatie trigantischen omvang aan het Ooste front aan den gang is, wees de ver- mwoordiger van het D.N.B. erop, dat den en Moskou in de laatste dagen dnekkig spreken van „offensieve raties van de bolsjewisten", r. Dietrich verklaarde, dat het feit, de „Duistere bronnen van inlichtin- van de Londensche en Moskousche itaire deskundigen in de laatste da- heel bijzonder rijkelijk vloeiend, rschijnlijk veroorzaakt is door het in .ondensche radio aangekondigde be- t van den directeur-generaal van het sche ministerie van inlichtingen, ïekton, aan den officieelen Sovjet be tgever Losowsky voor het coordi- *en van de wederzijdsche propagan- welk bezoek blijkbaar al achter den is. Zij zijn het misschien eens ge- den. zoo zeide dr. Dietrich, over het to: „onafhankelijk van elkaar be ten geven, doch tezamen liegen", ervolgens citeerde de rijksperschef aantal berichten van Exchange Tele- >h uit de periode van 25 tot 30 Sep- ber, waarin beweerd werd, dat rschalk Timosjenko een succesvol nsief tegen de Duitschers heeft on- ïomen. Intusschen, zoo ging dr. Die- i voort. Heeft de publicatie door den nrer van de gigantische Duitsche nsieve operatie het leugenconcept zwendelaars grondig bedorven, te toonen, op welke wijze thans deze elsch—Sovjet „militaire deskundi- uit deze affaire trachtten te komen^ daarde dr. Dietrich het volgende: 3 October des avonds, toen na de den van den Fuehrer het Duitsche nsief reeds 48 uur in vollen gang meldde Exchange Telegraph uit \ou „alle teekenen wijzen op de bereiding van een grootscheeps bereid onmiddellijk voor de deur nd Duitsch offensief dat tegen Mos- gericht zal zijn. Maarschalk Timo- ko heeft edhter ook initiatieven. Op tober gaf de militaire commentaar ijver van Reuter, generaal Gouglï, dat de toestand iri de Sovjet-Unie den Duitschen aanval thans een «gewoon critieke phase heeft be- Doch hij voegde hieraan toe: „De et6 van hun kant doen hoofdzake- aanvallen op het centrale front en en daar langzaam, doch gestadig molensk is omsingeld -en wordt be id. Op 5 October meldde Exchange graph „Boedjenny en Timosjenko yen hun strijdkrachten bij Poltawa Cornel met het oog op, het nieuwe sche offensief opnieuw gegroepeerd, •aties van een geweldigen omvang n voor de deur." lans na vijf dagen zeide dr. Dietrich, nt men er aan den anderen kant slijk achter te komen, wat de Fueh- °ndubbelzinnig heeft aangekondigd, tt de laatste Reuterberichten van ndasavond melden uit Londen: „een krachtige Duitsche aanval is aan gang op het geheele<2000 K.M. lange f yan Leningrad tot aan de Krim. ■bhtsche aanval wordt als-zeer sterk breven en is waarschijnlijk het groo- fensief, waarvan Hitler in zijn jong- jeden gesproken heeft. Het offensief jnt eenige successen'op te leveren." lze soort perspolitiek, zoo vatte de 'Perschef zijn oordeel over de vijan- ke herichtenpolitiek samen, is wer- k de meest dwaze en domste, die kan voeren. Men-Vraagt zich echter Is opnieuw af. welke een graad van deit en welk niveau van gedachten- ieid een lezerpubliek moet hebben 'kt, dat men dag in dag uit een olijke belachelijke, leugenachtige -blgeving, als militair-deskundig voortzetten. maakte er onlangs gewag van, dat 'ld, waarin wii in onze pers over het DoP der operaties in bijzonderheden e.n te zwijgen, meestal de tijd is, nn de Duitsche weermacht handelt. r Churchills joodsche berichtgevers bs weer liegen, zonder zich eenige. ping op te leggen, en wii zwijgen, dp hun lezers eigenlijk reeds van daaruit de conclusie moeten trék- dat de Duitsche weermacht op het 'oblik weer handelt en wel zeer btig en beslissend handelt. Hiervan bot bericht van het opperbevel der placht op het juiste oogenblik me- eling doen. VICHY, 7 Oct. (D.N.B.) - Hier is bekend geworden, dat. twee Fransche transportschepen, de Qued Yquem en de Theophile Gaütier, door Engelsche oorlogsschepen tot zinken zijn gebracht Het eerste schip, dat met tabak was ge laden, werd in de Middellandsche Zee aangevallen. De. Theophile Gautier. die 8000 ton mat. werd in de Egeïsche Zee getorpedeerd. Het Fransche ministerie van marine deelt mede. dat het grootste deel van de bemanning en de passagiers van het stoomschip Theophile Gautier gered is Er zijn twee dooden en 18 vermisten Het ministerie herinner*. er aan. dat het schip tijdens den Britschen aanval op Syrië te Beiroet lag. In weerwil van de Engelsche blokkade begaf het zidh naar Saloniki om de hulp te halen, die de Fransche regeering den verdedigers van Syrië wilde verleenen. Het schip bleef echter in Saloniki en had thajis van het ministerie opdracht gekregen, met een lading tabak naar Frankrijk terug te keeren. AMSTERDAM, 6 Oct. De rijksge bouwendienst heeft een overeenkomst getroffen omtrent het verhuren aan het Rijk van het voormalige Lloydhotel aan de Oostelijke Handelskade, ten behoeve van het Departement van justitie. Dit departement wenscht heT/ gebouw n.l. tijdelijk in te richten tot Huis van Be waring. Het Rijk heeft zich bereid ver klaard een huurprijs te betalen van 24.000.per jaar. TOKIO, 7 Oct. (D.NB.) Ambassa deraad Igoesji en de financieels deskun dige Nisjiyam van de Japansche am bassade. hebben, naar Tokio Asa hi S j i m b o e n uit Washington meldt, een bezoek gebracht 'aan den minister van huitenlandsc-he zaken. Huil, om bespre kingen te voeren inzake de kwes'ie van bet verkeer tusschen Amerika n Ta- pab. Volgens genoemd blad hebben de Japansche gedelegeerden bij deze gele genheid verzocht de sinds twee maan den aan den gang zijnde besprekingen tot een goed einde te brengen ook am bgssadeur Nomoera zou. volgens aiidc re. berichten, dienzelfden dag bes ore kingen gevoerd hebben met den minis ter van buitehlandsche zaken Huil. AMSTERDAMS „KANAAL OM DE NOORD" AMSTERDAM. 6 Oct. k— De burge meester van Amsterdam heeft, gelet op het rapport van den directeur van pu blieke werken van Augustus 1939 inza ke het „kanaal' om de noord", overwe gende dat het noodig is de gelegenheid open te houden, het kanaal om de Noord tot stand te kunnen brengen, wanneer de ontwikkeling van de scheèpvaart in Amsterdam zulks vereischt, besloten, dit kanaal, eventueele wijziging van het tracé voorbehouden, in het algemeen uitbreidingsplan te handhaven. ROTTERDAM. 7 Oct. Dat de jongste raid van de Engelsche luchtmacht in den nacht van Vrijdag op Zaterdag den Rot terdammer dien heelt getroffen en met weerzin voor een dergeliike wijze van oor logvoeren vervult, hebben wij. zoo meldt een A.N P.-verslaggevergistermiddag kunnen constatcercn. toen wü ons onder het publick van de Maasstdd mengden Den eerste den beste, dien we er over aanspraken karakteriseerde ons al direct den heelen aanvul. Het was een koopman, die bij een der stations zijn waren uit ventte en op dg vraag, welke tram we het beste konden nemen om in het centrum van het getroffen stadsdeel te komen, ant woordde, flat de bommen over de halve* stad verspreid waren neergekomen. Hij noemde een paar namen van straten, die hemelsbreed ettelijke kilometers uit elkaar liggen en somde tegelijkertijd de daarbij- behoorende tramlijnen op- We konden kiezen. Hieruit bliikt wel. dot de Engel- sclien geen bepaalde doelen op het oog hebben gehad en hun bommenlast op on verantwoorde wijze hier en daar heblfen losgelaten. We besloten eerst, een bezoek te bren gen aan de stadswijk Zuid. Wij meng den ons' onder de menigte, die voor het meerendeel zwijgend de nog aan den gang zijnde bergingswerkzaamhe' den gadesloeg. Het voornaamste werk In de mooie hoofdstad van de Oekraine. Kief. hebben de bolsjewisten hun ver nietigingstactiek ten volle toegepast: wat er van een der straten overbleef. (P. K.funck-Scherl mJ 's-GRAVENHAGE, 7 Oct. Aan gezien de hoeveelheid beschikbare textielproducten geringer is gewor den, zal met ingang van '1 Novem ber a.s., d.i. het tijdstip, waarop de nieuwe distrifoutieperiode van tex tielproducten aanvangt, ertoe wor den overgegaan, de grootere stukken slechts (beschikbaar te stellen voor hen, die deze stukken dringend noo dig hebben. Hun zal daarvoor een speciale vergunning worden ver strekt. De handel heeft weliswaar nog eepi- ge voorraden, doch de moeilijkheid is, dat in hoofdzaak de duurdere soorten aanwezig zijn en dat de bevolking* groep, die kleedingstukken noodig heeft, slechts de goedkoopere zal kun nen aanschaffen. '£)e bevolkingsgroep, die de duurdere kleedingstukken zal kunnen aanschaffen, zal wel niet in aanmerking komen voor een speciale yergunning, omdat men in die kringen toch wel over de noodzakelijke klee dingstukken beschikt. Zoo zal de moeilijkheid ontstaan, dat dat deel der bevolking, dat over voldoende middelen beschikt om hun oude jas te vervangen door een nieu- wet dit niet kan doen. aangezien het geen vergunning zal krijgen, terwijl zij, die in aanmerking komen voor een ver gunning, in den regel niet in staat zijn, een nieuw kleedingstuk van vrij hoo- gen prijs te koopen. Het gevolg zou zijn, dat niemand geholpen werd en •dat de handel met dpn duren voorraad stoffen zou blijven zitten. De regeling inzake het inleveren van kleedingslukken voorziet nu in deze moeilijkheden. Deze regeling komt er op neer, dat men van Maandag 13 Oc tober tot en met Zaterdag 1 November a.s. de volgende gedragen en gebruikte kleedingstukken kan inleveren: heeren- costuums, heerenwinterjassen, wollen of half wollen heerenregenjassen, da meswintermantels, wollen of halfwollen damesregenjassen, jongenswinterjassen, meisjeswintermantels, wollen dekens. Voor elke twee stuks ingeleverde arti kelen zal een ontvangstbewijs worden af gegeven, waarmede men onder gelijktijdi ge inlevering van de halve pimtenwaarde één nieuw exemplaar van deze kleeding stukken zal kunnen koopen. Tevens zal men, behalve van de nieuwe textielkaart. gebruik kunnen maken wan de toeslag- kaart en van de nu loopende textielkaart. welke ook na 1 November a.s. geldig blijft. Het is niet noodzakelijk, dat men twee stuks van hetzelfde artikel inlevert zoodat men bij inlevering van bijvéén heerencostuum en één dames-winterman tel of van één jongenswinterjas en één wollen deken recht heeft op een ont vangstbewijs. De inzameling der oude kleedingstukken De inzameling van de oude textiel- stukken zal. evenals het vorige jaar, ge schieden door de in verschillende dis tributiekringen in het leven geroepen kleedingcomité's. Het ontvangstbewijs, dat door de comité's zal worden afge geven. zal nauwkeurig den aard van de ingeleverde kleedingstukken of dekens vermelden. Daarenboven izal het aan geven, welk textielstuk men gerechtigd is te koopen. Het ontvangstbewijs zal eerst na 1 November a.s. geldig zijn. De ingenomen kleedingstukken zullen aan nader aan te wijzen instellingen worden verstrekt, die de goederen zul len uitgeven aan hen, die de middelen niet hebben om zich op noymale wijze van winterkleeding en -dekking te voor zien. Deze zullen bij de in ontvangst neming van de hun gratis te verstrek- kén goederen slechts de helft, van de puntenwaardë daarvan behoeven in te leveren. Bij deze regeling zullen dus de drie groepen: de ifiinder wfelgestel- den, de welgestelden en de handel zijn gebaat. Vooral hun, die niet over de noodige middelen beschik ken om zich tegen tie komende koel de te beschermen, zal de?.e regeling ten goede komen. Aan hen, die zich kunnen verheugen iri het bezit van een uitgebreide garderobe, zal ze de voldoening schenken, behoeftige of minder welgestelde medeburgers in dezen tijd van schaarschte een - dienst van solidariteit en naasten liefde te kunnen bewijzen. Aangezien in vele van deze gezinnen warme kleeding en dekking hoog noo dig zijn, mag worden verwacht, dat, de inlevering een vlot verloop zal hebben, zoodat. -evenals het vorige jaar, toch minstens 200.000 etuks 'kleeding en de kens onder hen zulten kunnen worden verdeeld. Daarenboven is dit de laatste ge legenheid om, indien men over bruikbare bovenkleeding beschikt, deze toch te kunnen aanschaffen, aangezien de kleedingstukken, zooals aj#h liet be gin van' deze mededeeling reeds is op gemerkt, da 1 November 1941 alleen op speciale vergunningen zullen worden uitgereikt, welke slechts zullen worden verstrekt, indien men niet. meer in het bezit is van een draagbaar kleeding stuk. 's-GRAVENHAGE. 6 Oct. Kortgele den heeft de secretaris-generaal van het departement van sociale zaken aan het college van toezicht op de krachtens de ziektewet in het leven geroepen bedrijfs verenigingen machtiging gegeven om indien door het ontbreken van werkge vers, en/of arbeidersleden in het bestuur van een bedrijfsvereeniging, gevaar be staat dat deze haar taak niet naar be- hooren kan voortzetten, de noodige maatregelen te -treffen ten einde de voortzetting der werkzaamheden te ver zekeren. Gebruikmakende van deze be voegdheid heeft het College thans een \yijziging aangebracht in de statuten der Algemeene Bedrijfs vereeniging te Amsterdam, waar door, ondanks het wegvallen van de werkgeversvereenigingen, het be stuur zijn werkzaamheden kan blij ven voortzetten. Ten aanzien van de gemengde be drijfsvereeniging te 'e-Gravenhage is voorts bepaald, dat het bestuur daar van zal zijn samengesteld uit de be stuursleden, aangewezen door de arbei- dersvereenigingen, welke lid van die bedrijfsvereeniging zijn, zoodat ook hier het wegvallen van bepaalde werkgevers vereenigingen is opgevangen. De leden raad dezer bedriifsvereeniging zoo is verder nog besloten zal bestaan iiit de personen, die door de evenbeloelde arbeidersvereenigingen als leden van den ledenraad zijn aangewezen, met be paling voorts, dat in het bestuur en in den ledenraad besluiten kunnen wor den genomen met meerderheid van stemmen. KARDINAAL LANZI GEOPEREERD ROME. 7 Oct. (D.N.B.) Naar van Vaticaansche zijde wordt medegedeeld, heeft kardinaal Lanzi, 76 jaar oud, zich aan een operatie moeten onderwerpen. Zijn toestand is tot nog toe bevredigend. was de afgeloopen dagen en nachten na- tuÉrlijk ai verricht. Thans was men be zig met het ruimen van puin en het bergen van dat gedeelte der inboedels, rlat nog betrekkelijk gaaf is gebleven. Etagos en vloere^ hangen scheef naar heneden. over honderden meters straat zijn ruiten en gevels vernield en be schadigd en bewegen de menschcn zich als xrcemden in en om hun eigen huis. De bevolking blijkt van dit soort Engel sche hulp hcelemaïil niet gediend en stak haar meéning niet onder stoelen of banken. Heeft de vernieling van een spoor baan op een enkele plaats al heel wei nig zin, gezien de vlotte wijze waarop zulk een mankement tegenwoordig her steld kan worden, zelfs dat. hebben de Engelschen niet gepresteerd. Men wees ons alleen een dak van een kleine tram remise'aan, dat een weinig door het vuur was aangetast. Wat. de Engelschen be.zield had. daarnaar wenschte men zelfs niet te gissen. Unaniém was men van meening. dat dit optreden schanda lig was. Men was er zeer verbolgen over. dat de burgerbevolking steeds op nieuw weer de dupe is der Engelsche aanvallen en dat. terwijl ditmaal een heldere maan de Maasstad bescheen In het Westelijke stadsdeel In de andere deelen van de stad i<* het. niet anders. Op een dichtbevolkt punt in het Westelijke stadsdeel, is enorme^chade aangericht door hen, die zich oorlogsvliegers noemen, en zooveel leed en kommer over de Maasstad heb ben gebracht met hun afschrikwekken de daad. Verslagenheid heerscht alom 'en de. bewoners binneji de afzetting pra ten^ zacht, staande in groepjes bijeen, over het lot van zoovele buren. „Mij had hetzelfde kunnen tref fen", klaagt een vrouw en zij wijst naar de overzijde, naar een pand, waar letterliik niets meer aan te ontdekken is, dat opzijn plaatsstaat of hangt. Alles is bij mij thuis ver nield en ik kan van voren ,af aan beginnen, maór ik voel toch nog iets van dankbaarheid 'indeidaad zijn velen hier op dit punt op wonderlijke wijze gespaard gebleven voor het lot, dat zoovelen heeft getrof fen. Op een middentrottoir is een wel zeer zware-brisantbom ingeslagen. Een dikke lantaarnpaal is letterlijk afge knapt, evenals de vier boomen ir; de na bijheid. Slechts een tiental meters ver der is de zijkant, van een straatput. vervaardigd van dik gegoten 'ijzer finaal weggeslagen. Onbegrijpelijk. Er heersoht thans drukte. Verhuiswagens rijden af en aan, heiaden met de resten van deerlijk gehavende inboedels. Schil ders zijn reeds bezig verderop voor iets minder vernielde panden stellingen op te richten en elders staan rijen ramen, die yan glas worden voorzien. Wie men ook spreekt., niemand is er, die het gebeurde ook maar eenigszins nog kan billijken. „Wie dit ziet", zegt iemand, „verandert toch wel van opinie omtrent de kunde van de Britsch^ vliegers, vooral als men weet, wat ook in den omtrek is gebeurd." Inderdaad moet dit worden gelijkgesteld met puur vandalisme en wie wij ook spre ken, ieder is het er over eens, dat het gebeurde onmenschelijk is geweest. Er heerscht in breede kringen groote ver bitterdheid en diepe verslagenheid. Een tijdbom Iets verderop worden wij gewaarschuwd. Hier ligt vlak achter den gevel van een woonhuis een verraderlijke bom. Het moet een tijdbom zijn en elk moment, dat men op eenige\meters afstand hier vertoeft, kan noodlottig worden. Op verschillende plaatsen zijn Vrijdagavond tijdbommen geworpen en ook dit is een nooit goed te keuren daad. Stil doen puinruimers en an dere werklieden in den omtrek hun werk- Temidden van hen ligt die verraderlijke tijdbom. Hij kan ontploffen en dan wor den er nog meer huizen vernield- Men dient er rekening mede te houden. De om geving is ontruimd - Dan hebben wij nog vertoefd in het tehuis voor ouden van dagen en \ragen den opzichter, hoe het met de gewon den is. Zij maken het alle tien redelijk wel. maar er hangt 'een schaduw over het huis. Tien oude menschen hebben het leven gelaten. Aan de voorzijde van het huis ziet men niets, maar zoodra is men binnen, of alom ontwaart men de aangerichte verwoestingen. Bijna 600 's-GRAVENHAGE, 7 Oct! „Een Ier ven zonder feesten is als een lange weg zonder, pleisterplaatsen.'' Deze spreuk werd bij de vlaggenparade in het N.A.D.- k-amp „Hemrik" in de provincie Fries land door den commandant uitgegeven, als „devies van den dag". Dien dag was de gang naar het werkobject een e\lm- feestelijke, want hopman Kouwenherg wilde hot gereedkomen van een afge rond deel van het werk niet zonder meer voorbij laten gaan. Zonneflitsen ket6ten van het smetteloos blonk der ijverig ge schuurde schoppen, toen de arbeids mannen op een lang gelid opmarcheer den over het bewerkte stuk vadcrland- schen bodem, dat wachtte op de laatsto spode-stcek In een grootën halven cirkel hielden tenslotte de mannen halt, om hun com mandant geschaard. „Jullie hebt thans een gedeelte van het ontginningswerk verricht. Als zoodanig hebt jullie daad werkelijk. je deel gebod aan den pro ductieslag. F.r heeft hiér tijdens het werk een goede geest geheerscht en wij allen hebben hieruit echte levensvreug de geputTThans gaan wij dit stuk grond overdragen aan den boer. Over een week zal hierop het eerste winterkoren ge zaaid worden Naast het hel even van dezen gemeen- schopsdaad kunnen we met voldoening wijzen op het feit, dat jullie lichamelij ke ontwikkeling er zeer is op vooruit gegaan: Jullie zijn allen toegenomen in gewicht gemiddeld ongeveer 2 kilo gram en er is zelfs eentje bij, die 10 kg in gewicht vermeerderd is; terwijl de toename van den borstomvang vari eert van 1 tot 6 cm. Dit stemt tot vreug de. We hebben hord gewerkt, niet als een verzameling personen, maar als een éénheid, vrij van klassenstrijd, bezield met ware gemeenschapszin. Ik ga thans over tot den daad von het „symbolisch landwinnen", door liet laatste gedeelte van den wërkput dicht te gooien." Mot enkele forsche echepbewegingen legde de commandant de laatste hand aan het werk en sprak daarop: „Door deze symbolische daad zijn wij aan het eind van een arbeidsperiode gekomen. De dag zal verder in 'het teeken van kameraadschap staan, terwijl de mid dag in het bijzonder aan sportwedstrij den gewijd zal worden." 's Avonds was het „verzamelen in de cantine-eetzaal", waar een gemeen- schapsovond, getiteld „groot heidefeest" wvrd gehouden. Daarbij had o.a. de rijkscommissaris zich laten vertegen woordigen door den Beauftragte des Reichskommis6ars in Friesland, terwijl de Ortskommonriant van Leeuwarden en eenige. hooge kaderleden van den Reichsarbeitsdienst met belangstelling een gedeelte van den dag bijwoonden. Zeer actueel onderwerp 's-GRAVENHAGE, 7 October - Max Blokzijl spreekt hedenavond van 20.15 tot 2030 uur via den zender Hilversum 1 over een zeer actueel onderwerp. Vandaag verduisteren om 19.06 uur Heden (Dinsdag) gaat de zon op om 7-49 uur: ouder om 19.06 uur. De maan gaat op om 20.17 uur; onder om 9.4S uur. Woensdag gaat de zon op oni 7.52 uur; onden om 19-03 uur. De maan gaat op om 20-44 uur en onder om 10-51 uur. menschen. die voor het grootste deel aan een wissen dood zijn ontsnapt. Het is huiveringwekkend, maar de oudjes dragen gelaten hun lot. Maar elk aider berust niet, hij kan het. niet en dat heb ben wij gemerkt, op onzen tocht, gister middag, die ons nog in het Noordelijke stadsgebied bracht, waar het beeld niet veel verschilt. Ook hier \olkomei uit eengerukte gevels, volkomen vernielde inboedels, puin, splinters en ernstige gezichten. Wie al die ellende niet heeft gezien, hij kan over dezen laffen aanslag van groote hoogte op Rotterdam'6 bevolking niet oordeelen. Hij moet weten, dat Rotterdam over een zeer groot opper vlak, grooter dan men wellicht denken zou, is geteisterd. Rotterdam biedt thans een beeld van vernietiging en is voor de zooveelste maal van Engelsche zijde getroffen, onder het mom van militaire doelen, welke gezocht worden. De fei ten weerleggen echter alle fraaie woor den, die thans door niemand meer wor den geloofd. ufoï mmt SfctfS?., Na de groote sportwedstrijden in het Olympisch Stadion te Amsterdam reikte de Rijkscommissaris dr. Seyss Inquart persoonlijk de prijzen uit (Stapf-Mol)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1