ïweldige verliezen bij de bolsjewisten Feestelijke tyijeenkomst der N.S.D.A.P. te Amsterdam DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a m 18e Sovjet-leger otaal vernietigd I ECONOMIE IN HET OOSTEN WORDT HALIFAX ONTSLAGEN? Nieuwe boterbonnen Wm pp 1 i Panameesehe schepen spoedig bewapend? Vele moeilijkheden in Iran HAKENKRUIS OF SOVJETSTER RING OM TOBROEK WEER NAUWER Vertrek van het W.A.-bataljon Osendarps revanche JAARGANG No. SO MAANDAG 13 OCTOBER 1941 ERSroORTSGH DAGBLAD IINc.MhlM 1 SPKIJS. per i maanden vuur Amersluurt J 2.05; |aand 0.68, per wèek 0.16. Binnenland franco per 3 maanden 2.50 Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. «20 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJi. DEK ADVEK1ENT1EN: van 1—4 regels 1.0U, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertetotiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent. elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20 IRLIJN, 13 Oct. Het D N.B. verneemt van militaire zijde, dat het pros inloten'bolsjewisten hij Wjasma en Brjansk op'een kleiner terrein opeen longen. Alle doorbraakpogingen der bolsjewisten, die door hun commis- In worden opgejaagd, mislukten tegen het Duitsche vuur. De bloedige ■•>ii der bolsjewisten zijn enorm toegenomen. Op vele plaatsen liggen de |bij duizenden opgestapeld. Op een terrein van slechts,'200 meter breed al 850 gesneuvelde bolsjewisten geteld. Ie groot de omvang is der vernietiging, die de bij Wjasma ingesloten iiekenlegers getroffen heeft, bewijzen de, reusachtige massa's gevangenen, de Duitsche vcrzamelcentra achter het geveqhtsfront bijeengebracht wor lloe, apathisch, verslagen, half verhongerd en met bloedige verbanden Ikeld, zoo sleepen zich dag na dag duizenden bolsjewieken in lange co lnaar dp Duitsche •gevangenenkampen. Alle volksstammen der Sovjet-Unie Ier vertegenwoordigd. Er zijn ook talrijke leden van arbeidersmilities ui' Idustriedistricl van Charkof gevangen genomen, onder wie zioh 14- .en fce jonge communisten bevonden. Naar de jongelieden verklaarden, waren hegin September nog ondergebracht in een Moskousch weeshuis. Toen i zij op een dag in uniformen gestoken en naar het frönt gezonden. j ebde van den slag bij de zee In Azof vormt weer een beslis- rii dc knie van den Dnjepr, tus- I Dnjepropctrofsk en Zaporozje, de Sovjets hur^egenstand nog bilden, daar was het Duitsche lok liet verst naar het Oosten ■toeschoven. Verder naar het zni- li«schen Zaporozje en Melitopol ■de bolsjewieken zelfs overgegaan lenaanvallen. Op deze tegenaan Isiortte zich het pantserleger van lloborst von Kleist uit Dnjeprope lm Zuidelijke richting en rol le |ling der So\ jets op. Deze werden terugtocht gedwongen en wil |h nu met hun beide leger, het 9e leen weg banen naar het Oosten piot leger van von Kleist haalde en bracht hun zware slagen toe lonwerking met de Duitsche. Tta- |he en Slowaaksche formaties. Westelijke richting kwamen li Noorden en Westen kwam 'het Inn infanteriegeneraal von Man piet de verhonden Roemeensche onder corpsgcncraal Dumitrcs- i de formaties der Waffen-SS |de kust van de Zee van Azof op- i contact kregen met de strijd- |en van von Kleist. waren het 9e jet-leger ineesloten. Zn had leds zware verliezen geleJ^n en lerden nog grooter door drie wig lip de Duitschers in de omsingel |«a dreven. Ten slotte werden zij vernietigd, waarmee een einde is |en aan een operatie, die terstond slot van den slag bij Kief was tien. pGSBF.RGEN, 13 Oct. (D.N.B.). rning van de Duitsche „Ostmesse" KPiioond door de ambassadeurs laüé en Japan, de gezanten van ld, Mandsjoekwo en Kroatië en lermoordigers van Hongarije. |f'ïen, Zweden en Denemarken, minister van economische zaken I sprak over de Duitsche economie Oosten en de Oost-Europeesche Inische vraagstukken in het kader leuwe ordening. Europeeschc oorlog tegen het bols- p. aldus zeide li ij, zal de wereld s voor eeu\ven bepalen (den weergaloozen zegetocht van liische weermacht en haar hond- Jen is de weg geëffend voor een i en economische reorganisatie Nt-Europa. floopig moeten natuurlijk alle fan van dit uitgestrekte gebied. |k is aan grondstoffen, aan de oor- IriDe dienstbaar worden gemaakt I zullen zich echter voor de Duit - Fconomische politiek geheel nieu- |f?peclieven openen, doordat het ■iiropcesche grondstoffengebied een F'isciie aantrekkingskracht zal pen op de grondstoffen verwer- J industrie. |r de bevrijding van het Oost-Eu- fahe gebied is de toegang tot riike fan aankoopmarkten geopend. Hei faesehe gebied is uitgebreid, want pnomische leven der Sovjet-Unie I buiten Europa Het Europeesche land heeft nog lane geen volledig fa gemaakt van zijn aarivullings- l'Jkheden. Duitschland is ongn- fa voorstander van den wereld- fa Wat het bestrijdt, is vooral het puk van handel, crediet en kapi- por machtspolitiek, zooals Enge re langer dan een eeuw gevoerd I Duitschland wil dat het zwaar, P van den. Europecschen handel. 1 np heL gebied van de grondstof oor levensmiddelen en andere be- pike producten, hinnen het bereik [•'Jcopa blijft. Want in de toekomst pn oorlog pp de beste wijze onmo worden gemaakt, wanneer eco- pche oorlogsmaatregelen geen kans i kebbcn. dover onder vuur RUIN, 13 Oct, (D.N.B.), Vér- ?nde batterijen van het Duitsche hebben op 12 October des namid voor den oorlog belangrijke instal- aan de Zuidkust van Engeland bij r onder vuur genomen. .Er worden heidenc treffers in de doelert waar- beti. BERLIJN, 13 Oct. (D.N.B.). De Deut sche Diplomatisch Politische Korrespon- denz herinnert eraan, dat de beschou wingen en verwijten, welke thans in de Engclsche pers verschijnen óver de vraag hoe de Britsche regcering de bols jewistische catastrophe had kunnen vermijden, het einde van alle tot dusver gevoerde veldtochten hebben vergezeld. Deze Engelsche gesprekken, zoo schrijft de Korrespondonz, verdienden nauwe- hjkt de aandacht, wanneer zij niet in de laatste vierentwintig uur een heel on- gewonen draai hadden genomen. De ver klaring van Lord Halifax nl. dat Groot- Brittannië niet in staat is een invasie in West-Europa te ondernemen, stem pelt den Britschen ambassadeur te Washington^ volgens dc meening der Engelsche pers, tot een „herboren erf genaam van de wereldbeschouwing van Chamberlain". De Korrespondonz wijst erop, dat de scherpe toon, waarop deze oolemiek gevoerd wordt, verre uitsteekt boven dien. welke anders in de Engel sche pers gebruikelijk is. Naar de mee ning van de Korrespondonz moet het initiatief voor dezen aanval op Halifax hij Churchill zelf gezocht worden. Dit is 6lerhts een voorspel-voor een binnen kort te verwachten ontslag van den Brit schen ambassadeur te Washington. Het valt niet moeilpk tê raden, zoo schrift rie Korrcspondenz verder, waarom juist Ha lifax aan den dy'k zal worden gezet. Churchill moet zich tegenover zijn volk rechtvaardi gen wanneer het vraagt waarom de Sovjet- Unie onvoldoende is ondersteund. Halifax i9 de man, dien Churchill als zondebok heeft uitgezocht. Halifax is diegene, dien Chur chill persoonlijk en op politiek gebied we gens z'iin autoritaire positie in de conser vatieve partij cn b\j het Britsche volk benijdt en haat. Juist aan het werk van Halifax moet het volgens de meening der Korrespon- Jenz toegeschreven worden, dat men in Arne rikaansche kringen Churchill beschouwt als een meer tijdelijke verschijning in dc Brit sche politiek. Derhalve wenscht Churchill zich klaarheid te verschaffen. Rest nog de vraag, zoo schrijft de Diplo tenslotte, wie in de plaats van Halifax naar Washington zal gaan. Reeds thans worden de namen van Eden en Beavei;brook genoemd. 's-GRAVENHAGE. 13 Oct. De secretaris-generaal van het depar tement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat gedurende het --tijdvak van 14 October tot en met 1 November a.s., elk der met „39" en „40" genummerde bonnen van de boterkaart recht geeft op het koo- pen van 250 gram boter. Zqoals destijds werd medegedeeld, geeft gedurende bovengenoemd tijd vak de met „39" genummerde bon van de vetkaart recht op het koo- pen van 200 gram gesmolten rund vet of 250 gram boter. Voorts geeft de met „40" genummerde bon van dc vetkaart recht op het koopen van 250 grain boter. Uiteraard wordt op de boter, welke op de bonnen „39" en „40" van de vetkaart wordt ge kocht, een reductie verleend van 221/» cent per 250 gram. De met „38" geniimmerde bonnen van de boter- en vetkaarten mogen worden vernietigd. K: M r. ,s. NEW YORK, 13 Oct. (D.N.B.) De New York Times meldt uit Panama, .dat president de La Guardia cn zijn kabinet de mogelijk heid van een bewapening van de on der Panameesche-wlag varende, aan Amerika behoorende schepen heb ben onderzocht. Het door de regee ring Arias uitgevaardigde verbod om koopvaarders te bewapenen, zal waarschijnlijk spoedig opgeheven worden, Associated Prees meldt uit Havanna, dat de afgezette president Arias, met een scliip naar Panama is teruggekeerd, waar hij Dinsdag zal aankomen. Hij heeft verklaard, dat „ernstige moeilijk heden met Washington" hem dwongen het presidentschap op te geven en naar Cuba te vluchten om zijn leven te red den. „Ook heb ik geweigerd de schepen van Panama te bewapenen, zooals door Washington werd verlangd", zeide Arias verder, terwijl hij er het licht op liet val len, dat deze weigering een merkbare diplomatieke wrijving met Washingtoi had veroorzaakt. Onder den indirecten druk van de Ver. Staten was zijn leven in direct gevaar. Debatten in Washington Uit New York meldt het D.N.B. dat hij de laatste, debatten over de aanvullende credieten'voor do hulpverlccning ook verscheidene afgevaardigden verklaard hebben, dat de regeering der Ver. Sta ten betrokken is geweest bij den staats greep in Panama. Het Huis van Afgevaardigden heeft daarna met 328 tegen 67 stemmen zijn goedkeuring gehecht aan de door Roose velt verzochte geldmiddelen voor de hulpverleening aan Engeland. Bewapening koopvaar dij der F.S. De voorzitter van de1 commissie voor buitenlandsche aangelegenhe den uit hetHuie 'heeft medegedeeld, dat de commissie Maandag de be sprekingen zal openen over het ver- lajigen van president Roosevelt om de Arnerikaansche koopvaardijsche pen te bewapenen. De besprekingen zullen tot twee dagen beperkt en achter gesloten deuren ge houden worden. De commissie zal het oordeel vragen van Cordell Hull, van den minister vati marine. Knox, en van admiraal Stark. De republikeinsche le ien der commissie hebben reeds tegen deze wijze van behandeling der kwestie geprotesteerd. De republikein Tinkham verklaarde, dat de besprekingen plaats hebben bnder'miekénning van alles wax op een democratischen regeeringsvorm lijkt. Associated Press mejdt uit officieele kringen te Washington, dat voor het ge val koopvaardijschepen bewapend zul len worden, opgeleide manschappen van de marine met de bediening van het ge schut zullen worden belast. Op elk koop vaardijschip zullen waarschijnlijk één officier en tien manschappen worden estationneerd. Een foto tijdens de inspectie van het Zaterdaz naar het Oostfront vertrokken nationaal-socialistische bataillon. dat uit 1000 W-A-mannen bestaat. Van links naar rechts: Brigadefiihrer Knoblauch, Generalkommissar SS. Obergrunpcn- fiifirer Rauter, de leider der NS.B. ir. Massert en luitenant-generaal H. A- Seyffart. (Polygoon) Zondag werd in het Concertgebouw te Amsterdam een groote vergadering gehouden van de N.SD.A.P-, waar de generaal Arbeitsfiilirer dr. \V. Decker een rede uitsprak. Dr. W. Decker tijdens zijn rede. (Foto Polygoon-Zeylmaker) KABOEL, '13 October (D.N.B.). Radio Teheran meldt, dat Donder dagavond een gevecht is geleverd tusschen een Britsche compagnie en „opstandige formaties". Voorts is een andere Britsche afdeeling aangevallen en in een gevecht ver wikkeld geraakt,. t Associated Press meldt uit betrouw bare kringen te Teheran, dat Iransche kringen een aantal protesten bij de Arnerikaansche artfibassade hebben in gediend over herhaalde verdragsschen dingen van de bolsjewistische bezet tingstroepen. De Arnerikaansche am bassadeur in Iran. Drevfuss. heeft met den Sovjet-ambassadeur, Smirnov, ge confereerd om de spanning tusschen de Iransche bevolking en dc bolsjewisti sche troepen op te heffen.' Het D.N.B. verneemt, dat de Engel- schen eri Sovjets wanhopig zoeken naar Moefti Hadzj Amir el Hoesseini, die spoorloos is verdwenen. Van welinge lichte zijde verneemt men dat generaal Wavell te Teheran letterlijk heeft ver kaard: sinds twee jaar is de Moefti ons steeds een neuslengte voor. Als we hem te pakken krijgen, worat (hij als een hond neergeschoten. Een Sovjet-kol on ne is van de Kaspi sche zee naar Mesjmed opgetrokken uitsluitend met de taak den Moefti tc zoeken. Het resultaat is volkomen nihil. Ook het „Arabjsche legioen" van Ti'ans- jordaansche strijdkrachten, dat Emir Abdoellah' onlangs bij decreet ter be schikking van majoor Glubb h.eeft ge steld, is in -de Syrische en Iransche woestijn op zoek naar den Moefti. De Engelschen hebben 20.000 pond op zijn hoofd gesteld. Naar radio-Ankara meldt, neemt men in Iran aan, dat de groot-Moefti van Jeruzalem zich naar vrienden in Af ghanistan heeft begeven. AMSTERDAM. 12 Oct. Uit geheel het land waren Duitsche nutionaal-socia- listcn naar Amsterdam gekomen om aanwezig te zijn bij de feestelijke, grootsch opm gezette bijeenkomst in het hoofdstedelijk Concertgebouw, georganiseerd door het Arbeitsbereich der K S.D.A.P in den Nicdcrlandcn. ter gelegenheid van zijn eenjarig bestaan. Eon groot gedeelte van de ruim 3000 deelnemers aan deze unieke bijeenkomst trok in de ochtenduren in keurige marschorde met een eigen muziekkorps aan het hoofd, vanaf het Centraal Station door de binnenstad naar het Concertgebouw. Het Concertgebouw was feestelijk versierd. Links cn rechts van den hoofdingang waren piloncn opgericht, dragende den rijksadelaar, palmen en roode vaandels mei het hakenkruisembieem. het podium in de groote zaal was eveneens versierd nut hakenkruisbanicren: ile achtergrond werd gevormd door een wit doek, waarop de groote. gulden rijksadelaar met het hakenkruisembieem schitterde in het felle licht van dc schijnwerpers. Slingers van eikengrocn en herfstbloemen omzoomden het ge heel. terwijl roode cn witte spandoeken het balcon sierden. De groote zaal was tot in de uithoeken gevuld met leden der N S D.A P-. allen in hun bruine, eenvoudige maar toch indrukwekkende uniformen. Dc meeste van hen waren politieke cn plaatselijke leiders van hun organisatie.' Onder de aanwezigen waren behalve General-Arbeitsfiihrcr dr. W. Decker (Bcr- lijrjjL- en de leider van het Arbeitsbercich. Oberdi'enstlcitcr cn commissaris-generaal voor bijzondere aangelegenheden. Schmidt, (je gevolmachtigde van den rijkscommis saris voor de provincie Noord-Holland. Oberdienstleiter Seidcl, dc gevqlmachtigdc van den rijkscommissaris voor de stad Amsterdam, senator Böhmker verschillende functionnarissen van het rijkecommissariaato.w. Oberbereichslcitcr Eltger en Hauptabteilungsleiter Volkmar. alsmede hooge functionnarissen van den Arbeidsdienst- (7 EN plechtig momdnt was het. toen on- der de tonen van een kapel van den Duitschen Arbeidsdienst, de Fahncnein- marsch plaats had en zich 36 vaandels van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P-. 'Ar beidsdienst cn Hitier jeu -.d op het podium groepeerden. ZÓNE DER OPERATIES, 13 Oct. Een der speciale correspondenten van Stefani meldt, dat aan het front van Tobrock Italiaansche troepen een nieu wen sprong vooruit hebben gemaakt en de voorste linie op nieuwe stellingen hebben gebracht. Zondagochtend deden vijandelijke troppen, met steun van tanks, pantserauto's en een fel ge schutvuur, verscheidene groote tegen aanvallen op de nieuwe Italiaansche stellingen. Zij werden echter telkens on verbiddelijk afgeslagen. De vijand leed gevoelige verliezen, terwijl de Italiaan sche verliezen van lichten aard waren. Door deze laatste operaties is de ring om Tobroek vernauwd De luchtmacht van de spil heeft met succes haar in tensieve .activiteit voortgezet. Italiaan sche hommemverpers troffen doelen in 'de sterkte Tobrock en deden er uitge strekte branden ontstaan. geen mobilisatie in bulgarije SOFIA, 13 Oct. (D.N.B.) Het offi cieele Bulgaarsche persbureau demen teert een door Reuter verspreid ger-ucht, als zou de algemecne mobilisatie in Bulgarije zijn afgekondigd. Het bureau verklaart, dat het ook ditmaal weer een positieve leugen is. Vervolgens betrad Oberstdicnstleitcr Schmidt het podium om de feestelijke bij eenkomst plechtig te openen. Spr. begroet te hartelijk de vele partijgenooten. die uit alle deelen des lands waren samengeko men en herinnerde nog eens aan de richt lijnen. die de riikscommissarrs een laar ge leden had gegeven, en de plicht, waardige vertegenwoordigers van het nationaal-so- cialisme te zijn. Spr. gaf. na General-Ar- beitsftihrer Decker te hebben verwelkomd en zijn vreugde te hebben uitgesproken over zijn bereid zijn hier tc spreken, een overzicht van de periode die achter ons liet en hii dacht daarbij aan September 1939. toen F.neeland en Frankrijk Duitsch- Innd. dat stechts Dantzig terug wilde heb ben. den oorlog verklaardenHii herinner de ook non de Meidagen van 1940 toen vele N.S D.A.P.'ers in Nederlandschc ker kers zuchtten. Uit dezen moeilijken tijd groeide onze vriendschap met de Neder landschc NS-H- waarmede wii hand in hand een nieuwe toekorjrst onhouwen en het is geen toeval, dat zii thans schouder aan schouder- mej ons oprukken voor de bevrijding van Europa. Altijd bereid voor het kleine Ook dr. Decker herinnerde aan het, verleden, toen de N.S.D.A.P. hier onder zeer moeilijke omstan digheden haar arbeid verrichtte. Aan één ding konden wij toen nog niet denken, n.l. dat binnen enkele jaren de groote nationaal-socialis tische strijd zou zijn uitgegroeid tot een worsteling van gigantische af metingen. Het gebod van den Fü(h- rer légde ons de verplichting op, in ons eigen Bereich dag voor dag te werken voor de partij. Ieder mensch afzonderlijk wordt geheel opge- eischt, want idealisme hebben voor de groote dingen, beteekent steeds: altijd bereid te zijn voor het kleine. In gloedvolle bewoordingen schetste spr. de eervolle taak van den Duitschen arbeider van hoog tot laag. Niet de •hoogmoed, maar de arbeid zij al'ijd en voor iedereen vooropgesteld. Ik weet niet. of veel menschen al dus spr. zich een voorstelling kun nen maken van het feit, dat de militaire kracht van het bolsjewisme in minder dan vier maanden totaal verpletterd is. Het is moeilijk, zich in te denken hoe geweldig de bolsjewistische u^wanening was en hoe groot de prestaties zijn wel ke door de Duitsche troepen zijn ver richt. Tn den moeilijken tiid van het na- tionaal-socialisme gaf de Fiihrer een pa rool en dit parool was: „gij moet ge- looven. gij moet offeren, gij moet strij den." Dit vormt de onoverwinlijke kracht van het nationaal-socialisme Het doel 'van de partij beteekent niet het einde van strijd en inspanning, maar het be gin van den arbeid. De oude politieke partiien zijn niet ontbonden~"om de men schen 'e treffen, maar verkeerde leiders- princines over boord te gooien cn de menschen van die verkeerde leiding te bcvHjden, die slechts voor persoonlijke belangen op de bres stond. Uitvoerig be sprak dr. Decker de waarde van den Arbeidsdienst. Geen jonge Duitscher mag tot een verantwoordelijke taak worden geroepen, zonder van tevoren de eer van den arheid én in bet bijzon der de moeilijkheid van handenarbeid geleerd en ondervonden te hebben. Hakenkruis of Sovjetster \7 ER VOLGENS ging spr. nader in op v de taak van de partij, die haar stempel drukt op de samenleving. Wij zijn niet aangetreden om de we reld te veroveren, maar om de Europee sche cultuur te beschermen en uit to dragen. Duitschland heeft en dit is aan geen -twijfel onderhevig hier in Europa een grootsche taak te vervullen, met name een Germaanscho taak. Het kan evenmin worden betwijfeld, dat dc strijd, die thans wordt gevoerd er een is om een wereldbeschouwing. Het gaat niet om een of ander economisch gebied, maar om de keuze, tusschen het hakenkruis en dc Sovjetster. De jeugd begrijpt, waarom lief gaat en die jeugd van alle Europeesche landen heelt zich achter de vaandels van Adolf Hitler geschaard om tc strijden tegen het bolsjewisme. En wanneer die leugd een maal terugkomt, dan zal haar land trotsch op haar kunnen zijn. Dan zullen zij solda ten zijn geweest, die vok voor de toekomst en het geluk van hun eigen land hebben gestreden. Wanneer wij allen onzen plicht doen, dan kan niemand of niets onze toekomst meer in gevaar brengen. Een daverend applaus onderbrak her haaldelijk deze met zooveel aandacht gevolgde rede. Vervolgens sprak Oberdienstleiter Schmidt nog een slotwoord, waarin hij o.m. zeide. dat in Nederland slechts één nationaal socialistische partij is n.l. de N.S.B. Spr. wekte on, alle krachten in te zet ten om het nationaal socialisme uit te dragen. De bijeenkomst werd hierna gesloten met dc Fuehrergruss en het spelen van het Duitsche volkslied. Vervolgens had de afmarsch van'de verschillende groepen naar het station plaats. HILVERSUM. 13 OctoberDe persdienst van den Nederlandschen omroep meldt: Maandagavond zal van 19.45 tot 20.15 uur over den zen der Hilversum 1 een uitgebreide re portage gegeven worden van de be- eediging van het eerste bataljon van het W.A.-regiment. dat naar het Oostfront is vertrokken. x 's-GRAVENHAGE, 13 Oct. Naar wij vernemen heeft de Duitsche at.h- leet Scheuring verleden week ter stond na afloop van het sport feest i van den Duitschen Dienstpost, dat op initiatief van den Rijkscommis saris werd gehouden in. het Olym- - pisch Stadion te Amsterdam, zijn verlangen te kennen gegeven on zen landgenoot Osendarp nogmaals in de gelegenheid te stellen zijn krachten mot hem te meten. Daar Scheuring een week later zou starten te Luxemburg, heeft hij zich tot den Rijkscommissaris gewend met het verzoek Osendarp in de gelegenheid te stellen eveneens te starten in Luxem burg. De Rijkscommissaris heeft deze spor tieve en kameraadschappelijke geste tussohen beide sportvrienden ten zeer ste gewaardeerd en terstond die .maatre gelen. f^ten treffen, welke noodig waren om.Osendarp in de gelegenheid te stel len Wederom uit te komen tegen Scheu ring. Osendarp kon aldus nogmaals revan che nemen en stelde ^geenszins teleur. Niemand kon verleden week vermoe den. dat de voorspeiling van den Duit schen trainer Gerschler ten aanzien van Osendarps prestaties reeds zoo spoedig in vervulling zou gaan. aan de lijders der engelsche ziekte 's-GRAVENHAGE, 13 October Max Blokzijl spreekt hedenavond voor de radio van 19.45 tot 2000 uur (Hilver sum 2) over: „Aan de lijders der Engel sche ziekte." Vandaag verduisteren om 18.51 uur Heden Maandaggaat de zon op om 8.00 uur en onder om 18.51 uur. De maan gaat onder om 15.11 uur. Dinsdag gaat de zon op om 8.03 uur. onder om 18 49 uur. De maan gaat op om 0.22 uur en onder om 15 50 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1