botage Britsche critiek op Britsche oorlogspolitiek Het nieuwe Japansche kabinet Staat van beleg in Moskou F DE CLERCQ de Vlaamsche vrijwilligers F ';alera is bezorgd De neutraliteit der Vereenigde Staten Censuur in Thailand Britten torpedeeren Noorsche postboot STEUNT DE NED. AMBULANCE Tracht geen brood Ned. kolonie te Parijs NED. RECHTBANKEN IN ENGELAND AARGANG No. 96 MAAWUAG ZO OCTOBER 1941 DAGBLAD NfcMtN I SPKIJS per 5 maanden vuur Amcrsiuort J 2.05; aand 0 68; per week 0 16 Binnenland franco per er 3 maandeD 2.50 Afzonderlijke nummer? 0.05. Postrekening 47010 DE EEMEANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON INTER C. W20 HOOFDREDACTEUR 1. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DEK ADVEK1 EN HEN: van l4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën .KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 60 cent. elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20 RTAAN kan een ieder, zich schuldig maakt aan van sabotage, met den dood gestraft- Onverbiddellijk erroepelijk. Tot de sabo ehooren ook zij. die de be- der Nederlandsche volks schap doelbewust scha- erhalve komen clandestie- gers en koopers, bonnen elaars en brave huisvrou ic in bonnen doen, voort or de doodstraf in aanmer- Prijsopdrijvers en andere swinstzoekers behooren ns tot hen, die door het uit- n van hun euvel bedrijf leven en dat hunner rotgé- op het spel zetten. Ham- s. bonnenvervalschers tichters en smokkelaars n nu af aan al evenzeer aten voor den kogel of het t. Vergrijpen tegen de ge- chap vergen harde maat- En sabotage is door de heen alom ter wereld steeds uiterst zwaar vergrijp te- gemeenschap beschouwd als zoodanig gestraft. In van oorlog in het bijzonder n geldt sabotage als een ecflijk iets. Men leze er de e van de pacificatie van -Sumatra maar eens op na lang is hier te lande zoowel en lOcn Mei als nadien van idswege gewezen op den ■an oeconömische en andere 5e Geleidelijk zijn de op isdrijven gestelde straffen ard. Maar de verstrekte huwingen en de uitgedeel- affen zijn niet in staat ge- om het euvel uit te roeien weet iedereen, die hoe ok beoogt de belangefr d Nederlandsche volk te n, dat hij zijn leven in de |chaal stelt. Hard? Ja- Maar ederlandsche volk weet. dat meesters stinkende won aken. SEL. 20 Oct. (A.NP.). Dc de Vlaamsch-nationale be- Staf de Clercq, die zoojuist van naar-het Vlaamsche anti-bols rhe vrijwilligerslegioen „Vlaan- in het Oosten, in Rplgië is te- pp|N*l. heeft 'in. een interview klingen gedaan over den uitste- mdruk, dien hij heeft gekregen 'even van het legioen, eerst wees hij er op. dat hij door i'sehe legerleiding overal harte- °ntvangen en volkomen begrip n'moet voor al ziin wenschen ten van de uitbreiding van het le- Omtrent de organisatie van het flrnp. de legering en de verzor- pr manschappen sprak hij met ^doening Hij had een veldoefe- ;in het legioen meegemaakt en ?*ttgen, dat hij nooit zulke goede ii had gezien. Hier is de waarde van de Duitsche opleiding, Pnipeen in het begin buitenge- narrl was voorgekomen, doch die zelfbewustzijn van de legioen- n zp.cr versterkt had. Allen wach- nu op. dat zij met den wérkelij jand in contact zullen konten, Kaande verklaarde Staf de Clercq. Zich persoonlijk had kunnen 'Kon \an de zorgen der Duitsche Kuren In den dienst ziin zij streng daarbuiten tonnen zij kameraad- lelijke leiders van hun onderga n 'e zijn. Dat is vooral tot uiting on on een kameraadschansavond 'herleiding te zijner eere had ee- KKord Tn een toespraak had de he- 'h van het legioen uitdrukking !ri aan zijn voldoening, dat hij de Kon mocht opleiden. 'ottè verzekerde Staf de. Clercq verwanten van de legioensolda er hun lot tevreden kunnen zpn en rhaalde zijn oproep tot alle in het Kfthleven aanhangers van de ^oh-Natipnale beweging, om den dor solidariteit met hun kamera- het Oosten neg hechter aan te NEW YORK, 20 Oct. (D.N.B.) - On der het opschrift „zwaarder arbeid en zwaarder offers", schrijft de Londensche Sunday Times o.a.- „Wii behooren niet. tot dege/ien, die bij de regeering hebben aangedrongen of willen aandringen op een overijld ontlastingsoffensief met het oog op de wanhopige-situatie in de Sovjet-Unie Wij willen ons oordeel opschorten en het hoofd zoo helder mogelijk houden in den heeten gloed van onze sympathie voor een bondgenoot, die den groot sten „terugtocht-slag" doormaakt., welke ooit op aarde is gestreden. Wij nemen aan, dat wij op dit oogenhlik alles doen, wat rechtstreeks in ohs vermogen ligt. Van Beaverhrook en Harriman zijn geen wonderdaden te verwachten. Wij gelooven. dat de gebeurtenissen van de laatste week een einde hebben ge maakt aan de laatste illussies. dat een ..gemakkelijken" oorlog tegen het mo derne Duitschland mogelijk is." De stemming in Engeland NAAR de Londensche correspondent van de Nya Dagligt Allehanda meldt, publiceert het Engelsche week blad NewStatesman and Nation een beeld van de stemming in Engeland. De schrijver, die zich „critic" noemt, zegt onder meer: „Sedert Miinehen heb ik niet de bezorgdheid' en geprikkeld heid in dit land gezien, die er thans heerschen. Officieren van land en lucht macht hebben mij gezegd te gelooven, dat men iets in het Westen had kunnen doen. elfs wanneer een grootscheepsche expeditie ondenkbaar is geweest. Chur chill zou zich verhazen, indien hij zoo als ik, den commentaar kon hooren, die de laatste weken op de politiek gele verd is en die betrekking heeft op alle partijen en ook op het ministerie van oorlog. De soldaten 'zijn geprikkeld. Men hoort uitlatingen als „Lord Hali fax maakt de mcnschen razend", „de- politieke leiding in het leger is zoo ongelukkig mogelijk". De schrijver verwijt Engeland, dat het zich beschouwt als een tweede arsenaal der democratieën"dat wapens produceert, terwijl anderen leven en bezit offerenDe Sovjet-Unie kan na de verliezen, die zij heeft geleden aan geoefende mannen, uit rusting en industriecle capaciteit, in vele jaren niet zoo sterk worden als zij dezen zomer was. Indien de Engelsche leiders de Soviet-Unie niet als bijzaak hadden be schouwd en niet als een land. dat men moest helpen, maar als slagveld van Europa" en hun militaire krachtsinspan ning bii die der Sovjet-Unie had gevoegd, dan was er, zoo beweert de schrijver, een goede kans geweest op een sneller einde van den oorlog. Zulk een gelegenheid zal nooit terug-' keeren. Als Engeland zich als arsenaal beschouwt, mag het niet vergeten, dat het drie maanden duurde „v 9 o r de conferentie te Moskou materieele steunverleening" organiseerde. De tanks welke men nu pas is begonnen te ver vaardigen. hebben nog een langen weg af te leggen, voor zij in de Sovjet-Unie aankomen" Tenslotte veroordeelt „critic" het, dat Lord Halifax den vijand er van in ken nis gesteld heeft, dat een Britsch offen sief in het Westen niet in aanmerking komt. De correspondent van de Nya Dagligt Allehanda noemt dit stemmingsbeeld belangwekkend, omdat men er in de kringen, die deze critiek uiten, vast van overtuigd is. dat dc nationale een heid van Engeland voor een crisis staat. In een hoofdartikel over de Duitsche vorderingen aan het Oostelijk front, er kent de Londensche Times volgens den Britschen berichtendienst, dat de Duit sche prestaties opmerkelijk zijn. De Dailv Mail schrijft: „de gevoelens der Britsche bevolking nopens de Sov jet-Unie ziin verdeeld tusschen bezorg de svmpathie voor den bondgenoot "1 pen gevoel van hulpeloosheid omtrent de rol. die Groot-Brittannie gedwongen is te spelen." Evacuatie van de Joden uit Duitschland Naar de Berlijnsche correspondent van het Vaderland mededeelt, is thans een begin gemaakt met de evacuatie der Joodsche bevolking uit Duitschland Deze evacuatie geldt zoowel de staten- looze en buitenlandsche Joden als de Joden van Duitsche nationaliteit. De geëvaoueerden worden allereerst naar Litzmannstadt vervoerd, waar zij voor- loopig'in het Ghetto der Poolsche Jo den worden ondergebracht, om dan later met productief werk te worden heiast fn dit verband wordt het gerucht, dat de Joden te werk zouden worden ge steld bij de drooglegging der Rokidno- moerassen in het veroverde Sovjetrus- -ische gebied tegengesproken Het ligt in het voornemen, het gróót- ste deel der zich in Duitschland en in het protectoraat Bohemen en Moravië bevindende Joden te deporteren naar het z g. Ostland. waaronder mën eedeel ten van het voormalige Polen en Sov :et-Rusland verstaat. Joden boven 80 jaar, in gemengd hu welijk levende Joden en Joden die op bijzondere verrichtingen voor Duitsch land kunnen wijzen zullen in Duitsch land kunnen blijven. .ilULM, 20 Oct. D.N.B.)- Vol gens een Reuterhericht uit Dublin, heeft De Valera gisteren in een rede te Wex ford gezegd, dat het Iersche volk niet beseft welk gevaar het bedreigt. Al'e verstandige mcnschen moeten het ge vaar van" verwikkeling in een oorlog ze#- waarschijnlijk achten. De Valera verklaarde voorts, dat Eire zich slechts met horten en stooten op den oorlog voorbereidt, in plaats van zulks te doen met koortsachtigen ijver en in allen ernst. Het leger is nog niet geheel opge steld. fcr mag volgens hem geen behaag lijke rust bestaan, als er kans is op een strijd, waarin de Ieren niet don moed der wanhoop moeten vechten voor al wat hun dierbaar is en dat onder omstandigheden, waaronder misschien duizenden ontberingen' moeten lijden in een mate als nooit tevoren. De bolsjewiki verdreven uit de Oost- zee-provincies. Een herinnering Twee afbeeldingen van de talrijke door de Tsjeka vermoorde inwoners van de Oostzee-provincies tijdens de terreur-jaren 19177922. Continental-Holland). X Mi- TOKIO, 20 Oct. (D.N.B.) „De nieuwe Japansche regeering geniet het vertrouwen van het gehcele land," schrijft het blad Tokio N i t s j'i-N i t s j i. Het blad wijst erop, dat het kabinet-Tojo geen ver antwoordelijkheid draagt voor de gebeurtenissen van het verleden en derhalve in staat is een nieuwen weg in te slaan. Nitsji-Nitsji schrijft verder: „De hecht heid van het nieuwe kabinet is verzo- kerds daar het kan steunen op het leger, welks vertegenwoordigers in het nieuwe kabinet het bijzondere vertrouwen van de kroon genieten. In het kabinet ver eenigen zich de militaire en politieke krachten, die de beste waarborgen bie den voor het hereiken van de groote po litieke doelstellingen van Japan. In dit verfr&nd moet cr vooral op gewezen wor den, dat het overwinnen van de crisis in den Stillen Oceaan de voornaamste taak van een sterk kabinet is. Een mili tair kabinet zal ook zonder moeilijkhe- den de door het volk geëischte eenheid cn versterking van het binnenlandsche front uitvoeren. Uiteraard zal de nieuwe regeering haar taak vervullen in het be stek van het drieniogendhedenpact." Japan Times acht het opmerke lijk,' dat de nieuwe minister-president ook verder dc portefeuille van oorlog behoudt. „Hij blijft, zoo verklaarthet blad, in zeer nauw contact met el ziin generaals, admiraals en economische leiders. Generaal Tojo en de belangrijk ste leden van zijn kabinet hebben het grootste deel van hun leven gewijd aan de militaire-, marine- en oorlogsstruc- tuur van den Staat. Derhalve kan Japan vol vertrouwen iederon toestand tepe moctzien." „Het nieuwe kabinet is een regeering. welke het volk sinds langen tijd ver wacht heeft." zoo schrijft J o m i o e r i Sjimhoen. De regeering is in staat den moeilijken toestand te beheerschen. waarin de natie zich thans bevindt." Het blad verklaart eveneens, dat de minis ter-president als generaal van het leger in actieven dienst blijft en tegelijk de portefeuille van oorlog en hinnenland- sche zaken heeft. Jomioeri Sjimhoen hoopt, dat liet nicu we kabinet de missie zal vervullen waar voor het gevormd is'en dat het zich te vens de uiterste inspanningen zal ge troosten om alle hinderpalen op te rui men, welke de .verwezenlijking van de doelstellingen van de Japansche natio nale politiek in het hinnenland of daar huiten kunnen belommeren. BOLSJEWIEKEN IN ZWEDEN GELAND STOCKHOLM,-20 Oct. (D.N B.). Tien bolsjewisten in uniform zijn volgens D a g e n s N y h e t e r gisteravond per motorboot op het eiland Korsoe bij Sandhamm aangekomen. WASHINGTON. 20 Oct. (D.N.B.). Met het oog op de meerderheid waar mee het 1-Iuis van afgevaardigden het voorstel tot bewapening van de Ameri- kaansche koopvaardijschepen heeft aan vaard, heeft de democratische senator Pepper geëischt. dat de.senaat nog ver der gaat en de^clausulc in de neutrali teitswet moet opheffen, die aan Ameri kaansche koopvaarders, het bevaren van de oorlogszones en het aandoen van ha vens van oorlogvoerenden verbiedt. Volgeps Associated Press wordt Pep per in den senaat beschouwd als degeen. die als wegbereider van Roosevelt op treedt. De democratische senator Glass heeft ten overstaan van persvertegenwoordi gers verklaard, dat hij in den senaat zal voorstellen de genceie neutraiiTenswei te herroepen. De Ver. Staten moeten een zee- en luchtoorlog tegen Hitier voeren. Wellicht is het mogelijk Duitschland van de Amerikaansche bases op IJsland uit met de luchtmacht te bombardeoren De democratische senator Wheeler verklaarde hieromtrent, dat hii hoopt, dat een dergelijk voorstel in den senaat wordt ingediend Op die wijze zou de vraag, of dc Ver. Staten oorlog of vrede wenschen. in het openbaar worden ge steld, zooals het behoort; Roosevelts om geving wenscht waarschijnlijk, den oor log, maar zii bezit niet den moed het Amerikaansche volk met een dergelii- ken eisch onder de oogen tc komen, al dus Wheeler. SJANGHAI, 20 Oct (D.N.B.) Naai de te Bangkok vereshijnende Pramu- a n w a n meldt, heeft het ministerie voor de pers een politie censuur inge voerd voor alle buitenlandsche telegra fische berichtendiensten. Opnemen en publicecren van telegrafische berichten Blijft dientengevolge uitsluitend voorbe houden aan het hoofdbestuur der poste rijen. Het doel van dezen maatregel is. het verspreiden%van berichton te verhin deren die gevaarlijk ziin voor Thailand, de politiek van strikte neutraliteit van dat land en yoop de vriendschappelijke betrekkingen tot andere volken. Voorzorg ie Singapore Naar Reuter uit Singapore meldt, zijn daar volledige voorbereidselen getroffen voor een eventueele evacuatie der bevol king uit het kustgebied ten Oosten en ten Westen van de stad. BLOKKEERING VAN PRIJZEN EN LOONEN IN CANADA NEW YORK. 20 Oct. (D.N B.). De Canadeesche premier. Mackenzie King, heeft volgens een bericht uit Ottawa een officieele blokkeering van prijzen en loonen en algeheel regeeringstoezicht op prijzen en burgerlijk verbruik met in gang van half November aangekondigd King verklaarde, dat Canada moet kie zen tusschen boter en kanonnen. Het is noodig inflatie als gevolg der bewapc ning te keeren. STOCKHOLM, 20 Oct. (D.N. B.) Volgens den Britschen be richtendienst, heeft Stalin een decreet uitgevaardigd, waarin hij den staat van beleg te Moskou proclameert. De New Yorksche zender WRCA heeft de volgende mededeeling bekendge maakt: „De Amerikaansche persverte genwoordigers hebben Moskou verla- ten. Wij wijzen er op, dat wij van nu af aan nog slechts berichten krijgen van het Sovjet-voorlichtingsbureau." Decreet van Stalin De Britsche berichtendienst meldt ter aanvulling \an Stalin's proclamatie van den staat van beleg te Moskou, dat dit. decreet heden in werking treedt en het verkeer tusschen middernacht en vijf uur 's ochtends verhiedt. De hand having van He strengste orde in stad en omgeving is toevertrouwd aan den commandant van Moskou, gcneraal- niafoor Zinilof. Tot dat doel zijn de strijdkrachten der interne verdediging en de arbeidsbataljons onder hem ge steld. Alle arbeiders te Moskou zijn op nieuw aangespoord alle mogelijke hulp te vcrleencn aan dc troepen, die de stad verdedigen. „Terwijl de slag Moskou nadert, neemt de bolsjewistische hoofdstad den somberen aanblik van een stad in de oorlogszone aan", aldus meldt hét Fransche persbureau Ofi uit Moskou. In alle stevige huizen worden stellin gen met mitrailleurs cn stukken panv serafweergeschut geplaatst. Het niee- renrleel dor mannen i6 naar het front en bijna alle fabrieken hebben den ar beid gestaakt. De nog niet weggevoer de arbeiders zijn koortsachtig bezig met nieuwe versterkingswerken in dc buitenwijken cn langs dc toeganswe- gen. OSLO. 20 Oct. (D.N.B.). Het Noor sche telegraafagentschap meldt, dat de Engelschen na de hjnvaartuigen Richard With on Baroey. thans-ook een vreedzame Noorsche. postboot hebben aangevallen. Ter vervanging van de Richard With had men op het traject Hammerfest—Tromsoe het 67S ton me tende s.s. Veste.r Aalen in dienst gesteld Dit. s«hip is in den middag van dei/ 17den October zonder waarschuwing en op erraderlijke wijze door een Britsche duikboot in de nabijheid van Oeksfjórd getorpedeerd. In enkele minuten zonk het schip. Slechts enkele leden der he- manning, en éën passagier konden ge red worden. Meer dan 60 Noren zijn het slachtoffer van dezen aanval geworden Tot dusverre zijn zes lijken iian land gespoeld. De Vester Aaien voer zonder convooi' en er was ook geen Duitsch schip in de nabijheid. Het schip was duidelijk als Noorsch kustvaartuig te herkennen en de Duitsche weermacht had er van af gezien, vim het schip gebruik te ma ken. aang&ien zij het verkeer der be volking nief in ge\aar wilde hrepgen De aanval was gericht op een niet-oor- logvoerend volk. op weerloozc bursters onder wie'vele vrouwen en kinderen. ZWITSERLAND EN DE STRIJD TEGEN HET BOLSJEWISME BERLIJN, 20 Oct. De A.N.P.-cor- respondent meldt: Ten aanzien van de royale Zwitser- sche geste, om een sanitaire en ambu lance-troep ten behoeve van de Duit sche en verbonden legers in het Oosten ter beschikking te stellen waartpe de Zwitsersche bevolking spontaan heeft hijgedragen is van buitenlandsche zijde de meening geopperd, dat Zwitser land zich daarmede in het Europeesche artti-Sovjetfront zou hebben geschaard Zulk een opinie gaat niet alleen te ver. doch is ten eenenmale onjuist. Men over wint het gruwzame bolsjewisme niet inet een ambulance. Daarvoor dient zwaar te worden gestreden. Iets anders is. dat de sanitaire hulp van Zwitser land- een daad van hoogen humanen zin genoemd moet worden, welke als zoodanig natuurlijk de volle waardee ring ook van Duitsche zijde ondervindt. Steunt dc Nederlandsche ambulance. Zij behoeft ook uw steun, want zij wil zijn een expeditie, die gedragen, wordt door het gehcele Nederlandsche volk. Zij wil zijn. een hulpactie voor gewonde strijders cn getroffen burgers in het Oosten. Zij heeft een menschlievende taak te verrich ten, waarmede zü de eer van ons land zal hooghouden. Nederlander! Uw taak. uw plicht is het deze actie te steunen, want nog nooit is Nederland afzijdig gebleven als het cr om steunen. Stort daarom uw bijdrage op girnrekc- ging in nood verkccrende mcnschen tc ning. 8—7—6—0—0 Nederlandsche ambulance, Koninginne gracht 22 's-Gravenhagc. zonder bon te krijgen 's-GRAVENHAGE. Het centraal hureau voor het bakkersbedrijf brengt langs dozen weg onder de aandacht van het. publiek: Was vóór de recente vermindering van het broodrantsoen de neiging bij het publiek reeds groot om tc trachten met alle mogelijke middelen in het be zit te komen van brood zonder bonnen, na deze verlaging is deze neiging nog zeer toogenomen. Vele consumenten schromen niet den looper door het bie den van een hoogeren prijs ertoe te bcwe gen brood zonder bonnen af te leveren, terwijl in andere gevallen getracht wordt van broodbezorgers broodbonncn te koopen. Het. zal een ieder duidelijk zijn, dat hierdoor do voedselvoorziening in Nederland ernstig in gevaar wordt gebracht. Bovendien is van deze onsocialc handelwijzen hot ge volg, dat de betrokken bakkers hun steeds verminde'renden meelvoor- raad allengs gereduceerd zien tot niets. Het onvermijdelijk resultaat is dan sluiting van het bedrijf en ontslag van het daarin werkzame personeel. In verband met het bovenstaande, doet het centraal bureau voor het bakkers bedrijf een ernstig en dringend beroep op het Nederlandsche volk om geen ^rood zonder bonnen in ontvangst te nehien, noch op de broodbezorgers aan drang uit te oefenen om brood zonder bonnen af tc leveren of bonnen tegen contant geld te verknopen. PARIJS, 20 Oct. De A.N.P.-corres- pondent meldt: De eerw. pater Lazarist Meuffles is 10 jaar geleden te Parijs belast niet de zielszorg der Nederlandsche katholieken in Frankrijk. Dit feit is met een plechtige heilige mis herdacht, opgedragen door Z. Exc. mgr. E. Chaptal, hulpbisschop van Pa rijs. Verscheidene Nederlandsche prics- tPrs assisteerden hem, onder wie dc eer waarde heer Romans, vice-supeneur van de congregatie der paters Lazaris ten. De herderlijke arbeid van jiater Meuf fles wordt door al onze landgentfoten in Frankrijk zeer gewaardeerd, om. door hot feit, dat hij zich ook bezig houdt met dc creestolijke zorgen voor de talrijke Nederlandsche katholieke arbeiders, die in Noord-Frankrijk werkzaam zijn. "V 's-GRAVENHAGE. 20 Oct. (A.N.P.) In verband met hej toenemende aant-al gevallen van dienstweigering en sabo tage, gepleegd door de Nederlandsche bemanningen van in Engelschen dienst varende Nederlandsche schepen, heeft, volgons den Engelschen berichtendienst de uitgeweken Nederlandsche regeering zich- genoodzaakt gezien een speciaal Nederlandsch hooggerechtshof en zes rechtbanken in de voornaamste Engel sche scheepvaartcgntra in te stellen. Deze maatregel'werd getroffen in overlee met de Engelsche regeering, aangezien de. berechting van Neder landsche zeelieden door Engelsche rechters bij de Nederlandsche beman ningen groote verbittering bleek te ver oorzaken. DOODSTRAFFEN IN BULGARIJE SOFIA. 19 Oct. (D.N.B.). De krijgsraad heeft gisteren den leider en drie leden van een sabotagegroep van een illegale arbei derspartij in Bulgarije krachtens de wet tot bescherming van den staat ter dood veroor deeld. Z\j wilden spoorwegongelukken ver- oororfaken,, bruggen in de lucht doen vliegen en graanschuren in brand steken. Vandaag verduisteren j om 18.37 uur Heden Maandaggaat de zon op om 8 12 uur; onder om 18 37 uur. De maan gaat op om 7.43 uur; onder om 18.54 uur. I Dinsdag gaat de zon op om 8.14 uur; onder om 18.34 uur. De maan gaat om op 0.05 uur; onder om 19.25 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1