}k in V.S. twijfel aan Roosevelts documenten Boawsteenen uit klei en zand Rotterdam's nieuwe burgemeester over zijn taak DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a mpe vervalsching zegt Berlijn Premiën ingevolge het ziekenfondsbesluït DE N.A.D. ZINGT Ambtsaanvaarding DE BROODPRIJZEN JAARGANG No. 104 WOENSDAG 29 OCTOBER 1941 4MERSFÖ0RTSCH DAGBLAD iJNtMENTSPRIJS: pe' 3 maanden voor Amersioort 2.05j laand 0.68', per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 6620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIENvan 1—4 regels J 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiëh „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent. driemaal plaatsen 1.20. HINGTON, 29 October. (D.N.B.) ielangstelling van de zeer talrijke isten. die gisteren op de pers- ntie in het Witte Huis waren men, was geconcentreerd op de iamd van Duitsche zijde afkom- landkaart van Zuid-Amerika, in de president in zijn radiorede esproken. Men verzocht Roose publicatie van deze kaart toe n. Roosevelt weigerde dit echter i zeggen, dat er zich op de kaart llende aanteekeningen bevinden, fhullcn waar de kaart vandaan Een publicatie van de kaart zou je, naar de president opmerkte, zijn tegenover zekere lieden en zijn bron van inlichtingen kun- en opdrogen. Toen de president ;ewezen werd, dat men te Berlijn ndkaart als een vervalsching be- -t, gaf de president ontwijkend twoord. dat men te Berlijn ook tgen geleden heeft beweerd, dat ff de Kearnv heeft laten torpe- betrekkine tot de Kearny deelde elt mede. dat 1 ij niet'over nieu- onderheden beschikte, doch wel ito's. van het schip, toen dit de binnenvoer. Washingtonsche c correspondent New York Sun meldt, dat in igton de meening heerscht, dat zóó dicht bij een oorlogsverkla- lat als voor den president 6lechts k was. Ook de Washingtonsche ondent van United Press rt. dat de V.S. aansturen op een en zeeoorlog. cm York Bund schrijft over de ?cn van Roosevelt over Zuid-Ame- over een van Duitsche zijde zoo- de voorgenomen afschaffing van diensten, dat de Amerikaansche c meening verwachtdat de presi- het ministerie van huitenlandsche fen bewijs van echtheid der docu- zullen leveren. raag. welke beantwoord moet is. waarom de president zijn Jt het Amerikaansche volk heeft Jen niet tot het federale Congres, e w Y o r k W o r 1 d T e 1 e g r a m dat de ouders in Amerika van en zonen in de kazernes en ook [cicele berichten weten, dat Ame- et voor een oorlog gereed is. F.r slechts twee mogelijkheden. Of [et in de verdere hulpverleening geallieerden" de voornaamste 'aarbij de Amerikaansche verde- op het tweede plan geraakt, of lort zich onvoorbereid in een oor- ffdit geval zal het Amerikaansche •op staan het bewapeningsmate- oor zich zelf te houden, precies de Engelschen tegenover Fran le bben eedaan. Wanneer de presi- ch hierover niet openlijk uit- zal hij nooit de oppositie van lerikaansche volk tegen een ac- Inemen aan den oorlog overwin- Berlijnsch commentaar Hoewel, aldus de Dienst aus Deutschland. Berlijnsche politici er niet aan denken de laatste rede van Roosevelt als uitgangspunt te nemen voor een politieke discussie, wordt toch gezegb dat de bewerin gen van Roosevelt over de doelstel lingen van de Duitsche binnen- en huitenlandsche politiek het Duit sche volk uitdagen. De Duitsche bladen nemen deze for muleering over en richten zich in hun verdere commentaren op de rede niet alleen tegen den persoon van den Ame- rikaanschen president, maar ook tegen zijn adviseurs, aan wie het te wijten is dat in het Witte Huis dergelijke on zinnige voorstellingen van Duitsohland gegeven kunnen worden. Men acht het te Berlijn volkomen on mogelijk de beweringen van Roosevelt op zakelijke wijze te weerleggen, omdat de Amerikaansche president geen enke le door hem geponeerde stelling hééft bewezen. De z.g. documenten, waarop Roosevelt zijn theorieën over de Duit sche plannen ten opzichte van Zuid- Amerika en ten aanzien van de ophef fing van kerkgenootschappen opbouw^ de, worden van officieele Duitsche zijde plompe vervalschingen genoemd. Het doel van de rede van ftoosevelt is duidelijk. Daar het Amerikaansche volk zich noir steeds tegen een directen oorlog met Duftschland blijft verzet; ten, neemt Roosevelt alle middelen ter hand om de kansen van het Ameri kaansche interventionisme te verbete ren. De Berliner Boersenzeitunz schriift met betrekking tot de zoogenaam de documenten omtrent Duitsche. plannen tot verdeeling van Zuid-Amerika in vijl vazalstaten en aangaande de afschaffing van alle godsdiensten, dat deze blijkbaar in het bureau van den politieken flesschen- trekker. Donovan, zijn ontstaan, leder, die nog zijn zinnen bij elkander heeft, heeft heuscfi geen officieele Duitsche verklaring noodig. dat dit geheele plan niets anders is dan stumperig maakwerk $an de hand langers van Roosevelt. Het Hamburger Pre m den blatt zegt: niet een staatsman doch een demagoog in* hemdsmouwen is aan het woord geweest en heeft met on waarheden gesmeten om de Wild West manieren van zijn politiek te bedekken met een manteltje van recht. De Deutsche Allgemeine Zei- t u n g noemt den president den expo nent der joden. De oorlogshitser in het Witte Huis heeft met het -schuim op den mond gesproken. Met een derge- lijken amokmakeP als Roosevelt is een politiek debat niet meer mogelijk. Een negerstamhoofd in Afi*ika, die zijn stam genooten dergelijk en onzin z.ou voortzet ten. zou hebben afgedaan. De Amerika nen moeten met een dergelijken presi dent genoegen nemen, omdat het joden dom hem aan de macht gebracht heeft. 'ACHTINGEN OVER E LANGE OORLOG ienst aus Deutschland meldt: in réde voor de Italiaansche boe- ?ft Mussolini wederom de kwes- i den oorlogsduur opgeworpen, bekend hebben de Angelsaksi- lachten bij herhaling verklaard: 1 is onze betrouwbaarste en sterk- dgenoot." Vooral door de Britten 's „de tijd" tot bliksemafleider U voor de criliek, welke in eigen P de militaire en politieke lei- pleverd werd. (s loopt door de Engelsrhe propa- de volgende draad: Weliswaar >t nu toe niet alles naar wensch ionneerd. maar het zal van tot maand beter wrorden. Wij zul- nillioen brt. aan scheepsruimte om de verliezen, welke wij in •lantischen Oceaan lijden, te ni- •n. Wij zullen kanonnen, muni- tserwagens en vliegtuigen naar jtsche eilanden, naar de oever3 Caspische Zee, naar Noord-Afri- •aar het Verre Oosten zenden en 'beele industrie op de productie rlogsmateriaal instellen. Wij zul- Veel produceeren dat wij onze de- houding zullen kunnen laten on dat wij tot een offensief kun- ergaan. de lange oorlog, waarmede men ]r} de overzijde van het Kanaal 's *- zonder een gewapend in- van de Vereenigde Staten'óf [tteloözé belegering op langen óf een gewapende tfrede, wei- veel verschilt van den toestand onmiddellijk aan de oorlogsver- van Frankrijk en Engeland aan dand voorafging. schijnt in de landen, waarin de htiugen op een langen duur van ir'°g gesteld zijn, niet te welen en belegering grootere offers dan een belegerd zijn. Wanf. hoe orkelijke stand van zaken? Bolsjewisten uit hun industrie- •n van Zuid- en Oost-Europa ver zijn. kunnen zii zich onmogelijk éon macht van eenige mili- riéekenis opwerken En daaruit at het eenige Europeesche front, 8 overgebleven is. door een deel Doorberekening niet toegestaan 's-GRAVENHAGE. 29 Oct. - In verband mei de 1 November a.s. ingaande heffing van premiën in gevolge het ziekenfondsbesluit. deelt de gemachtigde voor de prij zen mede. dat het den werkgevers niet is toegestaan het door hen te betalen "»'onvpbpdraer in de prijzen voor de door hen verkochte produc ten tot uitdrukking te brengen. De ze premiën moeten derhalve door de werkgevers zelf gédragen vor- den. Uiteraard blijft de mogelijkheid open. dat werkgevers, die van meening zijn. Jat de hen aldus opgelegde verplichtin gen van dien aard zijn, dat zij deze niet zelf kunnen dragen, langs den gebruike- Iijken weg bij de daarvoor aangewezen instantieseen verzoek tot prijsverhoó- ging indienen. LEEUWARDEN, 29 Oct. De „Zan gers van het Noorden'', zooals we de zer dagen de jongemannen van het corps Workum van den Nederland- schen Arbeidsdienst noemden, hebben ook de bevolking van de Friesche hoofdstad hun zangtalenten getoond. Echter niet alleen op het gebied van den zang kreeg men het een en ander te genieten, tijdens een marsch met ge schouderde schop door de stad, heeft men ook kunnen ^ervaren, dat de leden van dén N.A.D. in de ruim twee maan den, welke zij nu dienst doen, hebben geleerd hoe een marcheerende troep in druk op den burger moet maken. Vroolijk hun liederen zingend, trok het corps naar de Breedstraat, waar de commandant, hopman Simmers, zijn mannen voorstelde aan den voorzitter van den keuringsraad. hopman de Madt; welke raad in zalen Schaaf zit ting hield ter keuring van hen, die'zich vrijwillig voor "dienstneming bij den N.A.D. meldden. Dat vele jongemannen zich tot deze instelling aangetrokken voelen, konden we opmaken uit de verklaringen van den voorzitter van den keuripgsraad, die. meedeelde zeer tevreden te zijn over het aantal aanmeldingen vobr dienstne ming bij de winterploegen, die op 6 De cember naar de arbeidskampen zullen gaan. De keuringsarts had den gèheelen dag druk werk gehad. van de strijdkrachten van de continen tale Europeesche volken, in bedwang gehouden kan worden. En dat beteekent dat millioenen krachten vrijkomen voor de economische verzorging van Europa. „De lange oorlog" zal nooit leiden tot een uithongering van het Europeesche vasteland, maar tot een uitsterven van Oost-Europa en Nóord-Azië welke ge bieden immers thans afgesneden zijn van hun rijke productiecentra in het Zuiden en tot een ineenstorting der luchtkasteelen van de Angelsaksische politici, die alle verwachtingen van hun volk op een verlenging van den strijd stellen. Steeds meer verkondigen neutrale critici dat Europa een Angelsaksische belegering niet alleen kan doorstaan, maar dat het zelfs steeds sterker wordt. Verandering in Britsche propaganda De Dienst aus Deutschland meldt: De spreekbuis van de Wilhelmstras- se. de Diplo, bespreekt de Engelsche reactie op de maatregelen, welke Duitschland na de moordaanslagen te Nantes en Bordeaux genomen heeft. De Diplo constateert een aanmerkelijke verandering in de nVanier. waarop de Britsche propaganda stemming tracht te maken. v Plotseling zegt de Gaulle blijkbaar is hij bairg voor het leven van zijn bes te vertrouwensmannen en agenten dat in Frankrijk geen aanslagen meer gepleegd mogen worden, zoolang hij zelf daar niet het teeken toe geeft. Ook de Engelsche bladen constateeren nu, dat afzonderlijke acties tegen de bezet tende macht geen nut hebben. Tenslotte schrijft de Diplo woorde lijk: De wereld kent de methode, welke de Britten in de door hen bezette ge- bieden toepassen, afdoende Wanneer daar ergens een Britsche onderdaan of ambtenaar iets overkomt, dan worden niet alleen maatregelen genomen tegen hen. die de richting van den dader zijn toegedaan, maar zelfs worden, wanneer de streek hekend is, waaruit de misda- •diger komt geheele dorpen gebombar deerd. Nooit zal het brutale optreden der Encrelschen tijdens den Boerenoor log vergeten worden, toen talrijke vrpu-, wen en kinderen gedood werden om het verzet van de mannen breken. 's-GRAVENHAGE, 28 Oct. Onlangs zijn in de pers berichten verschenen over een methode om bouwsteenen te persen uit Jdei en zand, waaraan een weinig cement is toegevoegd. Deze berichten, welke uiteraard de belangstelling trokken van belangheb benden bij de bouwnijverheid hebben den indruk gewekt» dat min of meer reeds een uiteindelijk resultaat zou zijn bereikt. Naar aanleiding hiervan deelt men ons van bevoegde zijde mede. dat op verzoek van het bestuur eener gemeen te in enkele rijkslaboraforia proeven zijn genomen met het op bovengenoem de wijze vervaardigen van steenen. Op grond van deze voorloopige proeven zullen in samenwerking met andere in stanties de onderzoekingen worden voortgezet. Aan de hand van het. resul taat van die uitvoeriger onderzoekin gen zal eerst een oordeel gevormd kun nen worden omtrent de waarde van de nieuwe bouwsteenen. Men doet daarom het beste in deze een afwachtende houding aan te ne men. DE 50.000ste INWONER TE EMMEN Gisteren is ten gemeentehuize van Emmen de 50.000ste inwoner ingeschre ven n.l. Tjapko, zoon van F. Lunenborg en A. Lunenborg-Baas, wonende tc Nieuw-Amsterdam. Het gemeentebe stuur heeft een spaarbankboekje met een saldo van honderd gulden ten name van den jongen wereldburger aan de ouders overhandigd. DIENSTEN VAN HANDELAREN 's-GRAVENHAGE, 29 Oct. Tenein de de klanten te helpen die om be paalde goederen verlegen zijn, loomt het vaak voor, dat handelaren deze goederen bij andere handelaren koo- pen, omdat op dat oogenblik hun eigen voorraad is ^uitverkocht. De gemachtigde v*>or de prijzen ves tigt er de aandacht op. dat in zulk een geval nooit' tot prijsverhooging mag worden overgegaan. Het ligt integen deel veel meer op den weg van de handelaren om elkander in dergelijke gevallen korting toe te staan, waar door voor ieder een zekere winstmar ge mogelijk wordt zonder prijsverhoo ging. Wapenleveranties met politieke consequenties BUENOS AIRES, 29 Oct. (V.P.B.). Na twee zittingen van het kabinet, heeft de Argcntij'nsche regeering het voorloo pige besluit genomen, om wapens aan te schaffen in de V.S. Hierbij werden echter geen mededeelingen gedaan over het totale bedrag van de aankoópen, noch ook over het feit. of dit ging in mindering van het leen- en pacht cre- diet. dat de V.S. hadden aangeboden. Het feit. dat voor de behandeling van deze aangelegenheid twéé lange kabi netszittingen noodig waren, waarbij al léén de voovwaarden wérden besproken, zonder dat de regeering zich verder uit liet over de kwestie van het aanspreken van het leevt- en hulpcrediet. doet ver moeden dal men bevreesd is dat deze leverantie van wapons door de V.S. en vooral het crediet aanleiding zouden kunnen ge\en lot 'de meening, dat er politieke condities aan vastzaten, wes halve de regeerïng een voorzichtige, af wachtende houding wenscht aan te ne men. In dit verband schenkt men llier bij zondere aandacht aan de debafren in het Chileensche parlement over dc door de V.S. aan dat land aangeboden cre- dieten voor de bewapening. Een verte genwoordiger van de conservatieven verklaarde openlijk, dat de regeering van de V.S. het toestaan van 'deze cre- dieten afhankelijk maakte van dc plaats innemen /lie Chili in het kader van de huitenlandsche politiek van de V.S. in zal nemen. Slowaaksche staatslieden hebben, zoo als gemeld, dezer dagen een bezoek aan het hoofdkwartier van den Fiihrer gebracht. De foto toont den Sfowaak- schen president,' drTiso, samen met rijksmaarschalk Goering. (P.K. Eitel Lange—Scherf m.) Binnenkort aftreden van Lord Beaverbrook NEW YORK, 29 Oct. Associated Press meldt uit Londen, dat minister van slaat, lord Beaverbrook,- volgens Engelsche berichten in de afge.'oppen dagen zVare asthma-aanvallen te door staan heeft gehad, zoodat verwacht kan worden, dat hij voor het einde van zijn ambtsduur zal aftreden. DE AMERIKAANSCHE HULP AAN ENGELAND WASHINGTON, 29 Oct. (D.N.B.) President Roosevelt heeft een wet on derteekend, waardoor het tweede cre diet van 5.985 milliard dollar voor de hulpverleening aan Engeland in wer king treedt. Verder heeft hij "een veror dening geteeke'nd. volgens welke het tenüitvoerleggen van de wet lot hulp verleening aan Engeland in het „office of emergency management" wordt ge centraliseerd. HOOGE SCHOOL VOOR LICH. OPV. SOFIA, 28 Oct. In Bulgarije v.-ordt naai de oprichting van ^een hoogeèchool voor lichamelijke opvoeding gestreefd. De Hoo- geschool, welke een leerpan van vier jaren zal krygen en de vorming van bekwame sportleeraren zal verzorgen, zal zoo moge lijk nog dit jaar worden geopend. Een wetsontwerp in dezen geest zal aan den Bulgaarschen rijksdag worden voorgelegd. HITLER FELICITEERT TURKSCHEN PRESIDENT BERLIJN, 29 Oct. (D.N.B.). De Führer heeft den president der Tjjrk- sche republiek naar aanleiding van den nationalen Turkschen feestdag telegra fisch zijn gelukwenschen aangeboden. WARME MAALTIJDEN VAN DE WINTERHULP 's-GRAVENHAGE, 2S Oct. Naar wij vernemen zullen de gemeenschap pelijke maaltijden vanwege de slichting Winterhulp Nederland dit seizoen voor het eerst weder worden gehouden op Zondag 9 November, althans in de meeste daarvoor in aanmerking komen de plaatsen des lands Voor Den Haag zelf is de datum nog niet vastgesteld, doch deze zal vermoedelijk op 16 No vember worden bepaald. door den heer F, E. Miiller ROTTERDAM. 29 October. Bij het aanvaarden van zijn ambt als burge meester van Rotterdam, heeft $e heer F. F,. Muller, oud-commissaris in de provincie Utrecht, hedenmorgen ten stadhuize een rede gehouden, waarin hij o.m. hef volgende zeidë: „Ik begrijp, dat. mijn benoeming hier in Rotterdam met gemengde gevoelens is ontvangen. Ik heb dit ambt aan vaard. niet omdat ik er om gevraagd heb, maar omdat wij. nationaal-socia- lis'en dp taak t°n uitvoer brengen, die ons wordt opgelegd. Ik weet. dat het meerêndeél van u, inwoners van deze gemeente afwijzend staaf tegenover de beginselen van het nationaal-socialis- me waarvan °ik mii drager weet, en voor de verwezenlijking waarvan ik mij jaren geleden heb ingezet. Dit te erkennen doet mij leed. maar ik meen, dat, uw instelling verklaarbaar en be grijpelijk is. Gij hebt uw stad lief en veel wat u dierbaar was. hebt gij een prooi zien wórden van de verwoestin gen van den oorlog. Ik wil hier niet. ingaan op de schuldvraag. Het ligt niet op mijn t weg dit te* doen, en zeker niet om het op deze plaats en op dit oogen blik te doen. Ik meen echter, dat er één ding is, waaraan veel leed te wijten is. en zonder hetwelk uw omstandigheden en die van ons gan- sche volk anders zouden zijn. Dit is: de nalatigheid. Nalatigheid van de zijde van onze be- stuurderen was het, welke er toe leidde, dat ons volk vreemd bleef staan, j^ vijandig gestemd werd jegens de revo lutie van ontzaggelijken omvang en draagwijdte, welke nieuwen vorm zal geven aan de samenleving van de vol keren van Europa Het is dit verzuim geweest, dat ons vervreemdde van het volk, dat als drager van deze revolutie zijn moeilijken strijd voor de verwezen lijking ^daarvan streed en het is door dit verzuim, dat ons land tenslotte in den oorlog werd betrokken, op de wijze, zopals 'n het vorige jaar tot ons aller diepe leedwezen is geschied. Nalatigheid heeft daarbij onze be- stuurderen gekenmerkt, toen het er om ging, de gevolgen van dit alles onder het oog te feien en herstel en wederop bouw t-er hand te nemen. Hpt geheele vraagstuk der schadever goedingen is beïnvloed door de nalatig heid dergenen, die verzuimd hebben tij dig voorzieningen te treffen, en die, na dat de ramp over ons gekomen was, nagelaten hebben onmiddellijk en af doende met de vereischte ruimheid van blik op te treden. Dp tijd .gaat echter voort en nieuwe inzichten Svinnen veld. Nu ik thans hier mijn ambt als burge meester uwer gemeente aanvaard, weet ik, .dat deze aangelegenheid in Den Haag berust in de handen van een man, die over deze zaken denkt zooals ik dat doe, en wiens oprechten wensch het is. om hier in het belang van het Nederlandsche gemeeentebest de zoo dringend noodige hulp te verschaffen. In samenwerking met hem, en met den inzet van mijn geheele persoon zal ik er naar streven, ook hier in Rotterdam, waar het oorlogsleed zulk een grootcn omvang heeft, te helpen, en met kracli- ige hand zal ik mij ^wijden aan den wederopbouw tan deze .stad. De handelshoogeschool Rotterdam is een stad. van den han del. Tot de dagelijkische en praktische werkzaamheden qp het gebied van den handel en het bedrijfsleven heeft Rot terdam zich echter niet beperkt. Als een harmonische vervolmaking en aan vulling van deze praktische zijde van 'bet bedrijfsleven bezit zij een onder wijsinstelling, uit dit bedrijfsleven voortgekomen en nauw daarmede ver bonden: de handel? hoogeschool. Wan neer ik dan ook hier uitspreek, dat ik mij als taak stel de bevordering van den handel en van het bedrijfsleven, dan denk ik daarbij niet in de laatste plaats aan deze onderwijsinstelling. Mijn streven zal het daarom zijn te bevorderen, dat de leerlingen van deze nóogéschoo]. reeds als studenten in de gelegenheid gesteld worden naast hun theoretische opleiding contact te vegkrij gen met, en aldus inzicht te verwer ven in het praktische bedrijfsleven. Omgekeerd stel ik mij tot doel, het op treden van, in de praktijk ervaren en bekwame personen in dc kiringen van de hoogeschopl te stimuleeren. Ook hier zal de nieuwe tijd zijn invloed doen gelden. Wanneer Rot terdam herleeft en weder opbloeit, zal dit geschieden in Jiet kader der nieuwe ordening, welke in onze Europeesche wereld wordt tot stand gebracht. In de verbreiding van de wetenschap omtrent de ordening, in het wekken van begrip van de grondgedachte daarvan zal voor een handelshoogeschool op haar beurt een belangrijke taak zijn weggelegd. Aldus zullen dc stad Rotterdam en haar hoogeschool in de toekomst hand in hand kunnen gaan. Winterhulp en Volksdiensf Het zwaartepunt van do taak van den burgemeester ligt niet |n de technische hanteering van het .bestuursapparaat? doch in het leiden van de volksgenoo- ten in zijn gemeente naar een gelukki ger toekomst- Daarom zult u mij steeds zien in de stad en haven, maar daarom zal ook mijn aandacht als burgemeester van Rotterdam uitgaan naar de stich tingen Winterhulp Nederland en den Nederlandschen Volksdiensl. Als commissaris van dc provincie Utrecht is het mij niet ontgaan, dat de meeste burgemeesters hun taak in dfczo beide stichtingen hebben opgevat als een hun ambtelijk opgelegden arbeid, zonder dat zij begrepen, dat zoowel de Winterhulp Nederland als do Neder landsche volksdienst geenszins techni sche apparaten, doch daarentegen volksinstrumenten beoogen te zijn. Deze burgemeesters bezagen de beide organisaties vanuit bet standpunt der bestuurs-technici en voelden dc daar aan Verbonden arbeid als een last bij de vele lasten, die zij reeds te dragen hadden. De sociaal voelende burge meester echter weet, dat zoowel Win- lorhulp-Nederland als de Nederland sche Volksdienst zich tot het volk richten en dus naast hem op de eerste rij staan. De buiten het politieke leven liggende grondslagen van deze in stellingen kjïnnen geen enkele waarachtige volksgenoot tegen de borst stuiten. Aldus kan er echter ook voor niemand reden zijn zich van medewerking te onthouden. Het zal mijn streven zijn de Rot- terdam6che volksgenooten tot deze medewerking op te wekken. Samenwerken zal het kenmerk moe ten zijn van onzen arbeid. Tot deze sa menwerking hen ik ten volle bereid, maar ik- verwacht deze zelfde bereid heid ook van al degenen uit mijn om geving. Ik verwacht deze bereidheid tot samenwerking van mijn medewerkers buiten het stadhuis, maar vooral ook ik moge het hier met nadruk doen uit komen van mijn ambtelijke mede werkers en de onder mij gestelde amb tenaren. Mocht iemand meenen. deze aanwijzing niet voor volle 100 pet. te kunnen volgen dan doet hij heter reeds thans heen te gaan, want vroeg of laat' zou zijn houding voor mij aanleiding zijn de samenwerking te verbreken. Te werken aan Rotterdam's toekomst is de grootsche taak, welke op dit oogen blik voor ons is wegeelepd. In het vaste vertrouwen, dat-gij allen, die hot wel meent met uw stad en met on® volk, daaraan zult willen medewerken, in deri geest van den nieuwen tijd, aan vaard ik hiermede de leiding over deze stad." 's-GRAVENHAGE, 29 Oct Naaf uit de praktijk gebleken is, heerscht er nog eenig misverstandt.a.v. de bcre« kening van de prijzen voor luxe-wit brood en luxe-brood. Door sommigo bakkers worden, vaak geheel te goeder trouw, prijzen voor luxe-witbrood ge vraagd. die veel te hoog zijn. Zoo is het voorgekomen, dat een groot e bakkerij in Den Haag voor casinobrood 26 c. be rekende. terwijl deze prijs in werkelijk heid slechts 20 c. mag bedragen. De gemachtigde voor de prijzen ves tigt er thans de aandacht op, dat voor luxe-witbrood slechts eert prijs mag wor den berekend, die gelijk is aan den prijs voor volkswitbrood, vermeerderd met 1 c. Onder luxe-witbrood wordt verstaan brood, dat slechts in vorm of bewerking afwijkt van volkswitbrood, terwiil onder luxe-brood verstaan wordt krentenbrood, rozijnenbrood en dergelijke broodsoorten, die ook in de samenstelling zichtbadr af wijken van volkswitbrood. Voor luxe brood mag een hoogcre prijs worden ge vraagd. indien deze prijs voor het in wer king treden van de beschikking ook reeds hooger was dan die voor volkswitbrood- In dat geval mag men wen bestaandejt prijs aanhouden, vermeerderd met I c. Ook is hpt nog niet voldoende tot al len doorgedrongen, dot de thans gel dende broodprijzen vastgestelde prijzen zijn, waarhoven, maar ook waar bene den, men niet mag verkoopen. Het spreekt dus van zelf, dat het geven van kortingen aan de klanten in strijd is met de bepalingen van de verordening* Voor gestichten, ziekenhuizen e.d., welke vroeger, omdat 7i| groote hoe veelheden tegelijk afnamen, een extra korting genoten, bestaat de mogelijk' heul een korting van beperkte hoogte te verkrijgen, indien zij een 1 voldoend groote'afname hebben en een verzoek rich'ten tot bet rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd *0 's-Gravenhage. Vandaag verduisteren j om 18.18 uur Vandaag. Woensdag, gaat dc zon op om 8 29 uur en onder om 18.18 uur. Maart op 16 18 uur en onder om j 2.11 uur. Donderdag: zon op 8.31 uur en onder om 18-16 uur: maan op 16-13 uur en onder om 3-19 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1