ANTSOENEERING VAN TEXTIEL PRODUCTEN VERSCHERPT Wapenindustrie en politiek nieuwe distributie-regeling, welke 3 Nov. a.s. ingaat AMERIK AANSCHE CRITIEK OP ROOSEVELT Washington en Londen zoeken een weg naar de bolsjewisten )VENKLEEDING VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN De belooning voor het aangeven van sabotage-daden Artillerie-actie bij Tobroek Maximum-prijzen voor non f erro-metalen Distributie van vaste brandstoffen EEN LUISTERVERBOD IN FRANKRIJK DE ECONOMIE VAN DE AS Vandaag verduisteren om 18.14 uur JAARGANG No. 106 VRIJDAG 31 OCTOBER 1941 AMERSFOORTSOi DAGBLAD OiNNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersioort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 DE EE M LANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a TELEFOON 1NTERC. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF - AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijver heid en Scheepvaart maakt bekend, dat met ingang van 3 No- ber a.s. de onlangs uitgereikte, derde, textielkaart voor den aan- van tcxtielgoederen in gebruik zal worden genomen. Uit den der zaak heeft de beschikbare hoeveelheid goederen het nood- ilijk gemaakt de rantsoeneering van textielproducten te ver- rpen. eerste plaats zal met 60 punten (de nummers 61 t/m 120) volstaan moeien worden 1942, de punten van de nu too pende textielkaart zullen tegen de nieuwe waar voor het aankoopen van artikelen eveneens nog mogen worden gebruikt tot dien tweede plaats zullen volgens de reeds gepubliceerde regeling de groote stukken [tollen daarvoor slechts te verkrijgen zijn op een speciale vergunning onder gclijk- inlcvcrnig van punten. Voorts is voor kousen en sokken, welke tot op zekere onontbeerlijk kunnen worden geacht en waarnaar de vraag groot is, een speciale t getroffen. waardcering van de punten is eenige verandering gekomen, die voor enkele m iets gunstiger, voor andere iets ongunstiger is geworden. Enkele artikelen, un de aankoop tot na toe zonder inlevering van punten kon geschieden, zullen 3n slechts op punten verkrijgbaar zijn. neltoeslagkaarten zullen eerst na 1 Januari 1942 worden uitgereikt. Nader zal i bekend gemaakt, wie voor toeslagkaarten in aanmerking kunnen komen. De nu de textiel-toeslagkaarten blijven geldig tot 1 Mei 1942. kinderen van 1 tot 3 jaar en voor babies van 0 tot 1 jaar zullen binnenkort !t textielkaarten worden uitgereikt. Op den dag der u;treiking van deze kaarten Ide regeling, dat de benoodigdheden voor kinderen beneden de drie jaar slechts op Iributiestamkaart van het kind of op de machtigingen voor aankoop van textiel- sn voor a.s. moeders kunnen worden gekocht. Corsetten, corseletten, bustehouders, hoeden (met uitzondering van stroo- hoeden), petten, mutsen, baretten, gor dels, buikbanden, pols- en borst- en kniewarmers en operatiejassen. Boven dien zal men bij den aankoop van bont jassen en lederen jassen, voor de daar in aangebrachte zichtbare voeringstof, de puntenwaarde per verwerkte vier kante meter stol moeten geven. Artikelen verhoogd in puntenwaarde Verhoogd in puntenwaarde werden ka toenen naai-, rijg- en festorrneergarens, ill. tot 2 punten per 100 yard. Natuur zijden artikelen, welke vroeger onder "troep k (kunstzijde artikelen) werden gerangschikt, zijn thans gebracht onder de groep w (natuurwollen, natuurwol- houdende en natuurzijden artikelen), waardoor zij automatisch hooger in pun ten worden gewaardeerd. Artikelen verlaagd in puntenwaarde Restcoupons van stoffen, die in de ho pende distributieperiode voor de volle pun tenwaarde moestèn worden gekocht, zullen voortaan tegen de halve puntenwaarde per vierkante meter worden gekocht en wel van stoffen tot en met 90 cm. breedte, per rest- coupon niet langer dan 1 meter. Van stof fen boven 90 cm. breedte, per restcoupon niet langer dan 60 cm., terwijl restcoupons gordijnstoffen van 2 meier lengte en min der, van 3 November 1942 af tot de vrijge stelde producten gerekend worden en dus zonder leveringsvergunning kunnen worden gekocht. RONDER volgen enkele nadere bij- wderlieden aangaande de regeling: soorten overjassen, jekkers en da rtels (met uitzondering van speci- regenkleeding) evenals heer en- en costuums en onderdeelen daarvoor stoffen voor de voornoemde artikc- kn van af 3 November uitsluitend op male vergunning onder gelijktijdige mg van punten kunnen worden ge- Een speciale vergunning zal slechts verstrekt aan hen, die niet meer be- n over een draagbaar exemplaar laan te schaffen artikel. Zij, die tot 1942 een overall noodig hebben, deze aan te schaffen op de punten textiel en/of tcxtieltoeslagkaart; tze hcrocpsktcedmg zullen geen spe- inten worden verstrekt. Kousen en sokken innen en jongens van 15 jaar en kunnen op de speciale kousen- len welke zich aan de boven- van de textielkaart bevinden ider gelijktijdige afgifte vhn het voor bepaalde aantal punten textielkaart of textieltoeslag- in de periode van 3 November tot 1 April 1942 twee paar kou- of sokken koopen. Het eerste zal van 3 November en het paar eerst van af 1 Februari verkrijgbaar zijn. Een derde enbon geeft dan vanaf 1 April nog eens een aankoopmogclijk- van een paar kousen of sokken. meer van deze kousenbon wordt k gemaakt, zal men in afwijking h beide vorige kousenhonnen. or echter V/2 maal de punten- van kousen of sokken moeten De drie overige niet van een opdruk voorziene kousenbon- ogen voorloopig niet worden ge- Deze kri]gen eerst geldigheid na ikendmaking op of omstreeks 1 12. wen en meisjes van 15 jaar en kunnen op de van den datunv „Nov.April" voorziene kousen een paar geminderde kousen aad) tegen dp gewone punten- of twee paar ongeminderde breide kousen (zonder naad) elk Ie halve puntenwaarde aanschaf er kunnen zij in de periode van iari 1942 tot 1 April 1942 op elk 'j^enbonnen b. en c. nog een paar t (of sokjes) tegen gelijktijdige af- an het vereischte aantal punten Uiel- en/of toeslagkaartpn aan n. De kousenbon d. welke van- ^Pril 1942 gebruikt mag worden. Ie mogelijkheid tot aankoop van n Daar kousen of sokken, doch deze kousenbon gebruikt zal men daarvoor lVq maal de waarde moeten afstaan. 'vprige, niet van datumopdruk np. kousenhonnen mogen voor evenmin worden gebruikt, deze eerst geldigheid na hekerïdma b of omstreeks 1 Mei 1942. especiale kousenhonnen a. b. c. d. textielkaarten voor jongens en 5 van 315 iaar, welke niet vhn 'Ddruk voorzien zijn, kunnen te- l'iktijdige afgifte van tcxtielpun- fr naar kousen en/of sokken wor- kocht tot 1 Mei 1942. De overige sciale kousenbonnen zullen eerst bruikt mogen worden, nadat hij idere bekendmaking op of om- 1 Mei 1942. daaromtrent mede ten zullen zijn verstrekt. Niet meer vrije artikelen volgende artikelen, welke nu vrij tullen met ingang van 3 November op punten verkrijgbaar, zijn: Kunstzijden "naai-, rijg- en feston- neergarens zullen in den vervolge puntenvrij verkrijgbaar zijn. Nog kan de aandacht er op worden gevestigd, dat de verkooper de overleg ging van de distributiestamkaart moet eischen en dat iedere houder van een textielkaart is verplicht zijn naam en adres op die kaart met inkt in te vullen. Waarom een nieuwe textielre geling noodig was Over de nieuwe textielkaart is reeds veel te doen geweest. Tal van onjuiste geruchten zijn haar komst voorafgegaan. We laten dat thans rusten, omdat het veel belangrijker is. wat de nieuwe tex tielkaart in werkelijkheid voor het pu bliek beteekent. Op komende minder gunstige veranderingen, die ten deelc zelfs vrij ingrijpend zouden zijn. was men wel voorbereid Anders was ook wel niet te verwachten. Bijna anderhalf jaar hebben wij geput uit en geteerd op onzen voorraad tcxtiel goederen en textielgrondstQffcn, die na Mei 1940 van buitenaf vrijwel niet meer is kajpjien worden aangevuld, terwijl on ze eigen industrie niet bij machte was te voldoen aan het beroep, dat in de huidige omstandigheden op haar werd gedaan. Zoo teerden we in. evenals dat op zoo menig ander gebied het geval was en werd het noodzakelijk de bestaande distributieregeling te herzien. Want, al slonken de voorraden, de rechtvaardig heid diende bij de rantsoenecring blij vend te worden betracht. De minder ka pitaalkrachtige bevolkingsgroepen moch ten principieel niet in ongunstiger po sitie komen dan de meer welgestelden, die zoo licht de mogelijkheid kunnen aangrijpen om zich in ruime mate van het benoodigde. ook al is dat niet on middellijk noodzakelijk, te voorzien. Uit overwegingen van wat men pleegt te noemen de „distributieve rechtvaar digheid" een eerlijke rantsoeneering dus, is nu voor de a.s distributieperiode tot zekere beperkingen overgegaan. Op haar post Finsche Lotta's bij de uitoefening van de vliegerwacht. De nadering van vijandelijke machines wordt oogenblikkelijk telefonisch door gegeven (Orbis-Holland) NEW YORK, 31 Oct. (A.N.P.). De N e w York Times geeft een verklaring van het streven van Roosevelt om het voor te stellen, alsof de Vereenigde Staten zouden zyn aangevallen. Men heeft Roosevelt den laatsten tjjd vaak verweten, dat hjj zich niet hield aan zjjn plechtige belofte t'ydens de verkiezingscampagne, niet van het democra tische partijprogramma te zullen afwijken. In Juni 1940 werd op den democratischon partijdag de buitenlandsche politiek gepreci seerd. De Vereenigde Staten zouden niet aan vreemde oorlogen deelnemen en leger, vloot of luchtwapen niet naar vreemde landen bui ten het Amerikaansche vasteland zenden. Het blad wijst er op, dat het programma reeds vaststond, toen senator Byrnes, die Roose- volts belangen vertegenwoordigde, er op aan drong, dat daaraan nog de volgende vijf woorden zouden worden toegevoerd: behalve in geval van een aanval. Het blad zegt ver der. dat deze zin door de bestuursleden der democratische party zonder argwaan werd aanvaard, daar zy meenden, dat er geen be- zwaar tegen bestond. De rede van Roosevelt toont thans aan, aldus het blad, waarom Roosevelt deze vyf woorden er aan heeft laten toevoegen. De Chicago Tribune over de rede van Roosevelt Boven haar hoofdartikel over de laatste rede van Roosevelt schryft de Chicago Tribune: „politiek van den zelfmoord". De rede, aldus het blad, is niet alleen ver ontrustend omdat zy zonder twijfel onthult, dat Roosevelt de Amerikaansche soldaten zoo snel mogelyk in den oorlog wil sturen. Veel verontrustender is het beeld, dat Roosevelt van zichzelf heeft gegeven. Roosevelt is niet geheel normaal. Hy bekommert zich noch om waarheid en gezond verstand, nog om logica. Hij stelt de feiten voor, zooals het voor zy'n bedoelingen past. Het eene oogen- b'ik is hu het slachtoffer van vrees, het volgende moment is hy' weer krijgshaftig en pralend. Roosevelt heeft niet gezegd, waar hy de zoogenaamde documenten vandaan heeft. Hij beweert, dat Hitler alle godsdiensten wil ver nietigen, doch tegelijkertijd sluit hy een ver bond met den vy'and van den godsdienst, Stalin. Ten aanzien van de tot zinken gebrachte schepen schrijft het blad, dat het nooit tot inc'denten zou zun gekomen, als Roosevelt letter en geest van de neutraliteitswet had geëerbiedigd, zooal3 zy'n eed van trouw hem oplegt. Roosevelt zegt, dat de „vrijheid der zee" altijd het kardinale punt der Ameri kaansche politiek is geweest- Op hetzelfde oogenbhk verhindert de Britsche vloot met zÜH toestemming, dat Amerikaansche levens middelen hongerlijdende kinderen in het be zette gebied van Europa bereiken. Het is van belang te weten, aldus het blad, waarom de wereld beter zou worden, als men de Ver eenigde Staten bankroet laat gaan en de jeugd afslacht. Roosevelts motiveeringen be- teekenen een nationalen zelfmoord. De Amerikaansche minister van financiën, Morgenthau, heeft een aanzienlijke verhoo ging der sociale belastingen aangekondigd. De Italiaansche minister van deviezen, Riccardi, heeft langdurige,, hartelijke bespre kingen gevoerd in de Roemeensche hoofd stad. De economische betrekkingen tusschen beide landen werden behandeld. Een Roemeensche handelsdelegatie heeft zich naar I^tanbocl begevtn om te onder handelen over het sluiten van een Roe- mëensch-Turksch handelsverdrag. 4 In Moorhead in Minnesota is een ver keersvliegtuig der North West-luchtlijn neer gestort. 13 inzittenden werden gedood. Het Britsche consulaat-generaal te Sjanghai heeft het Engelsche gemeentebe stuur verzocht allen in China wonende En gelsche vrouwen cn kinderen en den man nen, die niet gebonden zijn, op do meest dringende wyze aan te raden het land te verlaten. De Senaat van Cuba heeft een ontwerp aangenomen, om by de Export- and Import- bank der Ver. Staten een leening op te nemen van 25 milliocn dollar. - Naar uit Bombay wordt gemeld, wordt het grootste deel van de in Britsch-Indiö le vende Japanners met het schip Haio Maroe weggevoerd. Meer dan 200 Japanners ver trekken. Het Amerikaansche bewapeningsbureau heeft met ingang van 10 November een be perking van dertig procent gelast in het ge- bruik van elcctrischen stroom voor afnemers van de particuliere industrie. '6-GRAVENHAGEj 31 Oct. (A.N.P.) Naar wij vernemen moet het uitlo ven eener bciooning voor degenen, die personen aangeven, welke zich schuldig maken aan daden van sabotage, beschouwd worden als een maatregel van politioneclen aard, die zelfstandig is genomen door het ressort van den directeur- generaal van poli tic. ROME, 31 Oct. (Stcfani). In zijn weermachtbericht no. 516 maakt het Italiaansche opperbevel het. volgende bekend: N oo r d-A f r i k a: Aan het front van Tobroek intensieve actie v<an onze artil lerie. Britsche vliegtuigen hernieuwden hun aanvallen op Tripolis en Benghasi. Eenige personen werden gewond en er werd weinig belangrijke schade aange richt. Men heeft geconstateerd, dat tij dens den luchtaanval op Benghasi, waarvan melding gemaakt is in het weermachtbericht van 26 October, een vijandelijk vliegtuig, getroffen door ons afweergeschut, in zee is gestort. O o s t-A f r i k a: Optreden van voor uitgeschoven ofdeelingen. In den sector van Celga verijdelden onze troepen een poging van den vijand om onze stellin gen te naderen- Aan de kust van Sicilië werd een vij andelijk vliegtuig genoodzaakt op zee neer te strijken. De uit drie Can-adee- schc onderofficieren bestaande beman ning werd gevangen denomen 's-GRAVENHAGE, 31 Oct. In de Nederlandsche Staatscourant van he den is opgenomen de „prijzcnbeschik- king non ferro-metalen np. 2". Ingevol ge deze beschikking worden met ingang van 1 December 1941 nieuwe prijzen van kracht en treden nieuwe prijsbepa lingen voor non ferro-metalen in wer king. Niet alleen liggen deze nieuwe mctaalprijzen over het algemeen aan zienlijk lager dan de huidige prijzen, doch ook het nieuwe systeem van de bepaling van de maximumprijzen wijkt aanzienlijk af van het oude. In de nieuwe regeling worden basis prijzen vastgelegd, op grond waarvan aan de hand van de nieuwe prijsbepa lingen de maximumprijzen moeten wor den berekend. Hierbij dient scherp on derscheid te worden gemaakt tusschen de regeling van de prijzen voor ruw materiaal (blokmetalen) eenerzijds en die voor oude metalen en metaalafval- len anderzijds. Voor een uitvoerige uiteenzetting worden betrokkenen venvezen naar de vakbladen, terwijl bovendien in een of- ficieele publicatie de maatregelen, wel ke beoogen verliezen van de voorraad- houders te beperken, zijn vermeld. Bij de afdeeling prijzen van het rijksbureau voor non ferro-metalen, Lyceumplein IS te 's-Gravenhage, kunnen verder alle gcwcnschte inlichtingen worden verkre gen. INSTALLATIE TWEE MILITAIRE LEDEN VREDEGERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE, 31 Oct. Bij den aanvang van de zitting van het vrede gerechtshof, onder voorzitterschap van dr. J. H. Carp, zijn heden als militair lid van dit Hof geïnstalleerd luitenant- generaal H. A. Seyffardt en kapitein J. E. Hofman. De Fuhrer ontving In zijn hoofdkwartier den Itabaanschen minister van Buiten landsche Zaken, graaf Ciano Adolf Hitler in gezelschap van zijn gast (Hoffmann-Sta p9 's-GRAVENHAGE, 31 Oct. De secretaris-generaal van het depar tement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat ge durende het tijdvak van Zaterdag 1 November 1941 t.m. Zondag 30 No vember 1941 de met de woorden „go nerator anthraciet elfde periode" ge merkte bonnen, recht geven op het koopen van 1 h l. (maximum 75 kg.) ant hraciet noot jes 4 of 5, of 50 kg. tl turfcokes. Gedurende bovengenoemd tijdvak geven de met de woorden „generatorturf" „elfde periode" ge merkte bonnen recht op bet. koopen van 50 stuks baggerturf VICHY, 31 Oct. (D.N.B.) Do door do Franschc regeering aangenomen wet betreffendo het verbod van luisteren naar buitenlandsche zenders, is in do staatscourant gepubliceerd. Bij deze wet wordt het verboden te luisteren, in het openbaar of op particuliere plaatsen, naar alle uitendingen van den Engel- schcn omroep en andere buitenland sche zenders, die sedert verscheidene maanden een felle anti-Fransche propa ganda voeren. Bij overtredingen kunnen de volgende straffen gegeven worden: interneering in een concentratiekamp, sluiting dor lokalen voor den tijd van zes maanden, boeten tot 100000 francs, gevangenisstraf van zes dagen tot tweo jaar cn inbeslagneming der radiotoe stellen. STOCKHOLM, 31 October De nood zakelijkheid voor de Angelsaksische landen om op een of.andere wijze hulp te verJecncn aan de Sovjet-Unie is zon der meer duidelijk, aldus een V.P.B.- corrcspondent. Na een volledige ineen storting van den Sov jot-Russischon weerstand kunnen de Duitschc strijd krachten naar het Westen terugvloeien en zich volledig tegen Engeland keeren. Bovendien heeft men in Londen blijk baar afgezien van een offensief van een offensief in het Westen. Na de rede van minister Beaverbrook is het duide lijk, dat de regeering een dergelijke on derneming onmogelijk acht. Alle krachtsinspanning wordt dan ook op do vervaardiging en het transport van materiaal gericht. De wegen naar de Sovjet-Unie zijn echter gering in aan tal en moeilijk begaanbaar, zoodat ijve rig naar nieuwe mogelijkheden wordt gezocht. Drie wegen zijn voor het transport be schikbaar over Wladiwostok, Archangel of door Iran. De weg over Wladiwostok, die aan vankelijk door Amerikaansche schepen werd gebruikt, is waarschijnlijk met het oog op Japan wederom verlaten rriet de officieele motiveering, dat de Transsiberische spoorweg niet geschikt is voor materiaal-transport Ook de ha vens ten Noorden van Wladiwoslok. die in aanmerking kunnen komen, schijnen niét gebruikt te worden, zoodat het ma teriaal uit de Ver. Staten in het ver volg voornamelijk via Archangel aan gevoerd zal worden. Dit vereischt ech ter een zeereis van vier weken naar een haven, die gedurende den winter dicht vriest 'en slechts met. behulp van ijsbre- kers en speciale vrachtschepen bereikt ka'n worden. De route door de Noordelijke IJszee naar Archangel ligt bovendien binnen het hereik der Duitsche stuka's, die ook het verdere vervoer per spoor naar het. Zuiden kunnen belemmeren. Daar dc spoorlijn van Archangel naar Wolodga slechts enkele honderden kilometers van het front verwijderd is. Aan den derden weg, die door het bergland van Iran voert, schijnt men in de Angelsakissche landen groote bctce- kenis toe tè kennen. Niet alleen behoeft men hier niet bevreesd te zijn voor vijandelijke actie, maar bovendien staai dit geheelc gebied onder Engelsche controle. Terstond na den overval op Iran werd in Bender Sjaapoer aan ac Perzische golf, waar de spoorlijn ein digt, een koortsachtige activiteit ontwik keld, want hier zullen in de toekomst de vrachtschepen na een reis van twee maanden over den Atlantischen Oceaan aankomen indien zij tenminste on derweg niet getorpedeerd worden. De Iraansche spoorweg, waarlangs Vit verdere vervoer gaat, werd tot voor i> ft wegens gebrek aan rollend mate riaal slechts enkele malen per week ge bruikt, zoodat eerst de in Amerika en Australië, bestelde goederenwagens en locomotieven moeten aankomen, voor de spoorlijn intensief gebruikt kan worden. Een ander bezwaar van deze verbinding is, dat zij geen rechtstreëksche aanslui ting op het. Sovjet-Russische spoorweg net heeft. Derhalve moet het materiaal over de Kaspische zee per schip verder naar Bakoe of Astrakan gebracht wor den. Dit hangt weer samen met het probleem der militaire samenwerking tusschen Engeland en de Sovjet-Unie. Zullen de Engelschen bereid zijn troe pen ter bescherming van den weg door de Kaspische zee beschikbaar stellen? Er wordt reeds gesproken van Engel sche troepen in Astrakan, terwijl Wa- vell aan verschillende steden in den Kaukasus een bezoek heeft gebracht. Uit den aard der zaak is het trans port door de lucht van vliegtuigen min der afhankelijk van de vervoersmoge lijkheden per schip en spoor. Zoo is er sprake van een „brug door de lucht" via Alaska en de Aleoetcn naar Siberië. Een andere, weg loopt over den sterk onder Amerikaanschcn invloed staan- den negerstaat Liberia. Roosevelt heeft, in een persconferentie bevestigd, dat voor het. Nabije Oosten en de Sovjet- Unie bestemde vliegtuigen via West- Afrika overgebracht zouden worden. Het is echter onbekend of deze weg reeds gebruikt wordt Zoo zoeken de Angelsaksische mogend heden in uiterse nood dc geheele aarde af naar wegen, waarlangs het materiaal voor de Sovjet-Unie, die steeds dringen der kreten om hulp slaakt, overge bracht kan worden. Enorm zijn dc Sovjet-Russische verliezen aan vliegtui gen, geschut cn tanks. Het is dan ook uiterst twijfelachtig of vóór de definitie ve beslissing aan het Oostelijk front nog hulp kan worden geboden. BERLIJN'. 31 Oct. (D.N.B.) Do A.N.P.-corrcspondent te Berlijn meldt; het resultaat van de onderhandelingen van Rcichswirtschaftminisler dr. Funk met den Italiaahschen minister van huitcnlandsehon handel Riccardi, heeft, zooals men hier met bevrediging vast stelt, grootcn indruk in het buitenland gemaakt. Deze besprekingen en overeen komsten, welke gevoerd werden in het kader van het reeds beproefde verdrag- systeem, zullen zoowel thans als in de toekomst van groote boteckenis blijken. De Giornale d'Italia deelt nog mede, dat de Middcllandsche Zee als de econo mische levensruimte van Italië door Duitschland beschouwd wordt, zooals dr. Funk in een rede, welke hij gehou den heeft naar aanleiding van zijn be noeming tot ecre-doktor in de univer siteit te Rome, heeft verzekerd. De economische onafhankelijkheid van Italië zal op de zelfde wijze wor den opgebouwd als dc Duitsche. Hand in hand hiermee zal dc economische onafhankelijkheid van het geheele Europecsche continent worden verze kerd. Rede van F riek Op een groote bijeenkomst te I i heeft de minister van huitenlai ie zaken, tlr. Frick. verklaard, dat het ze ker is, dat de offensieve stootkracht der bolsjewisten eens en vooral verdwenen is en dan ook niet hersteld kan worden, De resultaten der Duitsche overwin ningen kondigen reeds de hervorming van Europa aan, Europa, waarin onder Duilsche leiding een vreedzame samen werking tusschen de volken zal bren gen en niet den eeuwigen oorlog, waar naar dc Engelsche politiek dor laatste eeuwen streefde. T N de betrekkelijk dunne laag van de A bevolking, - 'elke de leidende krin gen in Engeland innemen zijn zoowol dc belangrijkste politieke als financieel© invloeden geconcentreerd. Dezelfde na men, die in Hooger en Lagerhuis ge noemd worden, spelen ook op alle an dere belangrijke terreinen van het open bare i^ven van het gemecnebest een belangrijke rol. En uit dien hoofde ligt het voor de hand, dat het is trouwens door dc feiten meermalen bewezen er een direct en innig contact bestaat tus schen twee factoren, die voor een land, dat een oorlog voert, van primair belang zijn: de regeering en dc oorlogsindus trieën. Het is dan ook een bekend feit, dat, verscheidene bekende Britsche staatslieden het grootste belang hebben bij de wapenfabrieken. Een wapenfabriek beleeft nu eenmaal haar tijden van hoogconjunctuur in een oorlog cn het is voor haar voortbestaan en voor het financieel welzijn van haar belanghebbenden dus zaak, dat er er gens in de wereld een oorlog zij: en hoe grooler de oorlog hoe grooter de inkomsten. Iedereen weet welke schandalen er bij tijd en wijle te voorschijn komen over de bedroevende activiteit van de wapen industrieën, wier agenten dc stuitendste politieke intrigues gebruiken om het debiet van hun zaak te vergrooten. Hoe moet het er dan uit zien in een regee ring. welker machthebbers zelf aandeel houders zijn in fabrieken van dood en verderf? Dezelfde mannen, die het Britsche volk en den Britschen soldaat wijzen ojp hun plichten in den strijd voor de idealen van dc democratische vrijheid, profiteeren terzelfder tijd van de hooge inkomsten van de oorlogsin dustrie Vandaag, Vrijdag, gaat dc zon op om 8.33 uur cn onder om 18.14 uur. Maan op 17 07 uur cn onder om 4.25 uur. Zaterdag: zon op 835 uur en on der om 18.12 uur; maan op 17-30 uur en onder om 5.31 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1