ITLER'S REDE DE SPANNING IN HET VERRE OOSTEN Bolsjewisten bij Kertsj lijden zware verliezen De arbeidsvoorwaarden in de V.S. en de Sovjet-Unie I JAARGANG No. 115 DE EEMJLAN1DER Uitgave VALKHÖFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a „Tarnung hilft nicht" Weldra een verplichte Arbeidsdienst voor enkele groepen Vernieling van de spoorlijnen Moordenaar van Doehring ter dood veroordeeld ROOSEVELT VRAAGT NIEUW CREDIET Met Duitschland tegen het bolsjewisme v. Critiek van de „Diplo" Vrederechters en vredegerechtshof DINSDAG 11 NOVEMBER 1941 ERSFOORTSCH DAGBLAD InNüMÊNTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersioort j 2.05; Imaand 0.68; per week 0.16 Binnenland franco per 1 per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 'TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHÖFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1ËNvan 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft^an den prijs. Kleine Advettentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. ZIJ, die in later jaren geroe pen zullen zijn om de leesche geschiedenis van het tweede der 20e eeuw te bestudeeren en te fen, zullen veel moeten putten i redevoeringen van den Duitschen ir en Rijkskanselier. Want deze eringen zijn te rekenen tot de zeer irijke programmatische, staafkun feitelijke documenten, waarvan nis en de nauwgezette studie on- x zullen zijn (en reed" nu zijn) ieder, die de Europeesche ont- |ling en de wording dr~ Europee lamenwerking wil verstaan. Zoo Is de geschiedenis van Nederland's onderneming begrepen kan wor mder de kennis van Deterding's ken en memorandumsi zoomin Ie Europeesche geschiedenis na ïgrepen worden zonder de kennis r's program, denkbeelden en iken. 1 uitvoerig betoog, dat de Führer |zer dagen ten overstaan van zijn jlrijdmakkers te München heeft ge |n, is zeker niet de minst belang- schakel in den keten van s oraties. Men bedenke, dat Hitier |al sprak voor mannen en vrouwen, achter ons liggende jarën bij Buring blijk hebben gegeven van Invoorwaardelijken trouw aan Hit- lersoon en aan Hitler's program. In kon de Führer dus spreken ,in ll der partij'; hij kon de allen aan- Jn van ouds vertrouwde termino- (gebruiken zonder het gevaar te _.r misverstaan te zullen worden. B^heeft dan ook in onmiskenbaar lijke bewoordingen datgene gezegd, lij zeggen wilde. De instemming, lede Hitler's rede te München is ligen en vooral de onstuimige wijze, fp van deze instemming blijk'is ge- bewezen opnieuw ten over- I overigens dat Hitler's wil wet fuilschland en dat hij als veldheer, Tman, leider en politicus een onbe- vertrouwen geniet. Dit moet men I voor oogen houden bij de beoor- van de beteekenis, die aan s woorden toekomt. IWEL uitgesproken voor het fo ton der oude kameraden, w^s de an Hitler toch mede bedoeld als spraak tot de geheele mensch- er is, blijkens de reacties in alle der wereld, geen twijfel mogelijk, driemanschap RooseveltChur- italin en derzelven medewerkers aan Hitler's uitspraken zeer bij- e aandacht geschonken. Tot zoo aandacht bood de rede van den ook aanleiding te over. Men bijvoorbeeld aan de cijfers, die noemde. Omstreeks tien millioen ire mannen zijn aan Stalin ont- De hoeveelheden buitgemaakt ioel zijn van mammoet-afmetin- oppervlakte van het in Oost- veroverde gebiéS en vooral de van vele streken van dit gebied !n ten aanzien van de verliezen >lsjewistische heerschers een zoo ijke taal, dat iedere^ toelichting 'dig is. De prestaties der Duitsche lacht zijn ongeëvenaard. Ook ten preken de feiten, de cijfers en de den een zoo duidelijke taal, dat Maren gemist kunnen worden, or wie deze mededeelingen en cij- sstemd zijn. zullen er zeker hun sies ten aanzien van de eigen kan weten te trekken. Ditzelfde geldt e mededeeling van den Führer, ij bevel heeft gegeven, niet op kaansche schepen te schieten, dat hij ieder Dmtsch officier, die ou terugschieten, incjien hij door uierikaansch schip wordt aange- voor een krijgsgerecht zal dagen, kelijk was tevens, wat de Führer de bracht met betrekking tot den der Duitsche bewapening Euro- westkust'is in een staat van ver ng gebracht als' nooit tevoren En ui ook niet zeide Hitier sarca6 rgens in zijn rede'-1 want onze en leveren* ons zelf het noodige d. En. deelde Hitier verder mede. Komstige ontwikkeling op militair houdt nog verrassingen in haar verborgen, waarvan onze tegen- 's zullen opkijken! don toestand in de bezette gebie- 'n was ook een passage in Hitler's ewijd. „Overal in de bezette gebie- edragen wij ons jegens de burger SJANGHAI, 11 Nov. (D.N.B.). - Het bevel, dat dé Amerikaansche troepen China móeten ontruimen, heeft een alarmeerende uitwerking erehad op dé Noord-Amerikaansche en Engelsche. alsmede op dé met hen bevriende kringen, die tot dui ver een raad van hun overheid tot ontruiming slechts schoorvoetend zijn nagekomen. Aan alle scheepvaartkantoren loopt het storm van menschen, die op korten termijn passage wilden bespreken. Vol gens vroeger opgestelde plannen zal we gens het gebrejk aan zeeschepen de ont ruiming van burgers voorloopig geschie den met kustvaartuigen tot aan Hong kong en Manilla. Vandaar zullen de niet-Amerikanen voornamelijk naar Australië verder worden gebracht Het bevel tot ontrui ming heeft een verlammende uitwer king op den groothandel gehad. De kleinhandelsprijzen gaan omhoog.- Ook in kringen der bolsjewisten alhier val len teellenen waar te nemen van voor bereidingen tot vertrek naar Wladivvo- stok. In Tokio besteedt men, naar een V.P.B.-correspondent uit het Verre Oos ten meldt, nog steeds groote aandacht aan het feit, dat de z.g. ABCD-mogend- hedeh thans het voornemen hébben één lijn te trekken op het gebied van de grondstoffen Volgens de mededeelingen zouden cjeze staten maatregelen nemen om de voor militaire doeleinden noodige grondstoffen te verdeelen onder de daar voor volgens hen in aanmerking komen den. Uit regeeringskringen te Washing ton verluidt, dat een tot in de kleinste bijzonderheden uitgewerkt organisatie plan reeds gereed ligt. De beslissing over de technische vra gen zou in handen worden gelegd van de economische vérdedigingscommissie die kort geleden is bijeengekomen onjfcr voorzitterschap van vice-president Wal* lace. De politieke en, bestuursvragen. voortvloeiende uit dezen bond voor de toedeeling van grondstoffen, zouden langs den gebruikelijken diplomatieken weg moeten worden geregeld. De geza menlijke grondstoffen afkomstig uit de gebieden van Nederlandsch I n d i de Philippijnen. China en de Britsch- mp wkmmm Een gevaarlijk werk aan het front. Een pionnier maakt voorzichtig een pad door de sneeuw en maakt dat vrij van mijnen. (P. KBeisselScherl, m bevolking zeer' beleefd en zeer fatsoen lijk. Misschien zelfs vaak te beleefd, te zeer 'tegemoetkomend Wij bescher men deze bevolking. Indien iemand ech ter meent, in verzet tegen de bezetting te kunnen komen of haar doo_r sluip moord in de war te kunnen sturen, dan zullen wij toeslaan, zooals wij dit in eigen land, gedaan hebben in de jaren, toen onze'tegenstanders dachten ons te kunnen terroriseeren. Per slot van reke ning zijn wij hun terreur de baas gewor den. Wij hadden de daarvoor noodige or ganisatie geschapen en wij zullen hel ook thans met de terreur onzer huidige tegenstanders klaarspelen". Sprekende over der hoop van Duitschland's vijanden op een revolutie in Duitschland, wees de Führer op het^ hersenschimmig karakter van deze hoop. En voegde hij er aan toe „sollte aber irgendeiner e?nstlich bei uns hoffen, unsere Front stóren zu können, ganz gleich woher er stammt, aus welchém Lager er kommt, so S i e kennen meine Methode sehe ich^dem immer eine Zeitlang zu. Das ist die Béwahrungsfrist; aber dan.i kommt der Augenblick, an dem ich blitzartig zuschlage und das sehr schnell beseitige. Und dann hilft alle Tarnung nicht, auch nicht die' Tar nung mit der Religion". Deze woorden van Adolf iHtler zijn, wat de intern-Europeésche ontwikkeling betreft, woorden, die niet misverstaan mogen worden. En zij zijn gericht tot allen, die het aangaat, ongeacht of zij in Duitsch land of in de bezette gebieden wonen, on geacht in welk kamp zij thans vertoeven. Maleische stateli zoudên, op grond van dit plan. in hoofdzaak verdeeld worden onder de ABCD-mogendheden Dat dit plan in de eerste plaats ge richt is tegen Japan, behoeft geen be toog. Het zij voldoend^, ér op té wijzen, dat vólgens deskundigen door dezen nieuwen bond niet minder dan 75 pcL van den toevoer van grondstoffen, welke* Japan noodig heeft, zou kunnen worden afgesneden. Deze regeling moet dus worden be schouwd als een voortzetting van de Amerikaansche embargo-politiek, waar door de V.S hopen. Japan in toom te kunnen houden. In het licht van deze regeling moet men ook het feit zien, dat N e d er- I a nd s c h-I n d i den uitvoer van ben zine naar Portugeesch Timor heeft ver boden. Zooals men weet heeft Japan onlangs een. luchtlijn naar dit eiland, hetwelk voor de helft Portugeesch en voor de helft Nederlandsch bezit is. ge opend. ■Te Berlijn vat men deze maatregel zoo op, dat de Nederlandse h-Indi- s c h e autoriteiten de geprojecteerde Ja pansche luchtverbinding door benzine gebrek willen lam leggen. LEIDEN, 11 Nov. Tijdens 'een korte persconferentie, gehouden in verband met de Arbeidsdienst ten toonstelling alhier, werd medege deeld dat binnen enkele maanden de invoering van den verplichten arbeidsdienst voor enkele groepen van mannelijke personen kan wor don tegemoet gezien. Gelijk bekend omvat deze dienst plicht de plaatsing in arbeidskampen, waar de Nederlandsche jongelui liefde voor bodem en volk en eerbied voor den arbeid wordt bijgebracht, waar zij worden gevormd tot arbeider, boer en soldaat en waarin jonge mannen in afzonderlijke kampen ook meisjes - afkomstig uit geheel verschillend maat schappelijk milieu op gelijke wijze worden gehuisvest, opgevoed in--ge meenschapszin en volop gelegenheid hebben elkaar beter te leeren begrijpen en waardeeren, hetgeen vooral de ver houding tusschen stads- en plattelands bevolking niet anders dan ten goede kan komen. BERLIJN, 11 Nov. (D.N.B.). Afdec- lingen van de Duitsche luchtmacht heb ben den 9den November hun aanvallen op de vluchtende Sovjettroepen op de Krim voortgezet. De ten Westen van Kertsje bijeen' gedreven Sovjettrqepen leden groote verliezen aan menschen en materiaal. De staat van Kertsj. welke door de hei-, de ver vooruitspringende schiereilanden, dat van Kertsj en dat van Taman aan den Kau- kasischen oever wordt gevormd, verbindt de Zee van Azof met de Zwarte Zee. Op vele plaatsen is zp slechts weinige ki lometers. ftree'd op het smalste gedeelte zelfs slechts 4 kilometer. Door de diep het land inloopende baaien aan de Kaukasischen oever wordt zjj echter ook tot 37 kilometer breed. De straat wordt beheerscht door de. vestingwerken van Kertsj, welke ongevetr 4 kilometer ten Zuiden van de stad op 85 meter hoogte boven den zeespiegel liggen. Deze z\jn zoodanig aangelegd, dat elk punt van 'de straat door het geschut kan wórden bestreken. Bovendien wordt de ingang lot de Zee van Azof ook nog beschermd door de vesting Jem Kale, die nog uit den Turkschen tyd dagteekent en ongeveer 10 kilometer ten Noordoosten aan de kaap van gelijken naam l'STt). Aan het heele Oostelijke front wordt de vernieling van spoorlijnen der bols jewisten, systematisch voortgezet. Veer tien goederentreinen en een pantser- trein werden geheel en al vernield. Drie beladen goederentreinen en twee pant- sertreinen liepen zware schade op, ont spoorden ten deele en brandden uit. On der de geheel vernielde treinen bevon den zich verscheidene, die munitie ver voerden en die' uit tankwagens waren samengesteld. Tijdens luchtgevechten schoten Duit sche jagers alleen in den Zuidelijken sector 24 Sovjetvliegtuigen neer. Bij aan vallen op een aantal bolsjewistische vliegvelden werden 28 Sovjettoestellen slachtoffer der Duitsche bommen. Ook de startbanen kregen talrijke, treffers en werden onbruikbaar gemaakt. De strijd om Tichwin Tijdens de gevechten om Tichwin in het Noordelijke deel van het Oostelijk front hebben Duitsche infanteristen den 9en November vier bolsjewistische bat terij-stellingen bestormd en de rest van de artillerie-afdeeling. die sedert dagen sterk in het nauw was gebracht, gevan gen genomen. Het viel den infanteristen op. dat de bolsjewisten slechts met zwak afweer- vuur van geweren en pistolen antwoord den op den Duitschen aanval. De gevan gen genomen batterij-commandant dqcl- de de oorzaak dayvan mede: „Sedert langen tijd hebben wij sterk gebrek aan munitie gehad" zoo zeide hij. „Eergisteren beschikte ik voor elk stuk nog over 19 schoten. Daarom werd er /oo weinig gevuurd. Het munitiegebrek is een gevolg van de moeilijkheden bij den aanvoer. Tóen wij bij den divisiestaf munitie aanvroegen werd ons medegedeeld, dat een transport per spoor onderweg was. Maar de trein is nooit, in Tichwin aange komen, daar de Duitsche bommenwer pers de spoorbanen over afstanden van kilometers hebben verbroken en talrijke transpórttreinen hebben venietigd. Een colonne vrachtauto's die werd uitgezon den is eveneens niet meer terugge keerd." Bij Leningrad Naar het D.NB van militaire zijde verneemt, hebben Duitsche. pioniers de laatste dagen in het gebied van Lenin grad tijdens voortdurenden arbéid be langrijke rivierovergangen tot stand ge bracht en het oprukken der Duitsche troepen vergemakkelijkt. Een pionieraf- deeling "heeft in drie dagen tijds een brug hersteld, die de bolsjewisten bij hun terugtocht hadden vernield. Op een andere plaats hebben Etuitsche pioniers in vijf dagen een brug van 75 meter over een rivier gebouwd. BOEKAREST. 11 Nov. (DN.B.I Do moordenaar van den Duitschen majoor Doehring, die zooals mep weet midden Januari j 1. in Boekarest op straat werd doodgeschoten, is thans ter dood ver oordeeld. Hij was in het najaar van 1940 naar Roemenië gekomen met. een Grieksch paspoort op naam van Saran- dos. De tweede beklaagde, de journa list Arsenie. die den beklaagde op ille gale wijze geholpen had om verlenging van rijn verblijfsvergunning te krijgen, werd veroordeeld tot zes maanden ge vangenisstra f. Nog drie beklaagden, o.m. twee Grie ken. die eveneens betrokken waren bij de bemiddeling voor de verlenging van de verblijfsvergunning, kregen gevange nisstraffen van 2 tot 6 maanden. WASHINGTON. 11 Nov. (D.N B.) President Roosevelt heeft het Congres nieuwe 'credieten ten bedrage van 117 millioen dollar gevraagd Hiervan zul len 104 millioen dollar gebruikt wor den vpor het bouwen van nieuwe slui-> zen in het Panamakanaal Bijna het heele resteèrende bedrag is bestemd voor de uitbreiding van de verdediging van hot Panamakanaal. De neutraliteUswet De commissie voor de agenda van het Huis van Afgevaardigden heeft beslo ten de debatten over de herziening van de neutrliteitswet Donderdag te beper ken tot acht uur. De democraat Cox. lid der commis sie, verklaarde na de» vergadering, dat de Ver. ètaten zich niet in den geschik- ten geestelijken toestand bevinden om oorlog te kunnen voeren. I-Iet Ameri kaansche volk wordt naar het abattoir gebracht. Cox eischte, dat het Congres de herziening van de neutraliteitswet zou verhinderen tot Roosevelt iets zou hebben ondernomen tegen de stakingen in do bewapeningsbedrijven. Eischen aan Ërigeland Minister Huil heeft op de persconfe rentie verklaard, dat de bestudeering te Londen der Amerikaansche voorstellen betreffende de tegenprestaties voor de leveranties krachtens de leen- en pacht wet zich in het laatste stadium be vindt. Men kan echter nog niet zeggen, of het. antwoord van Engeland toestem mend zal zijn. Uif deze verklaring leidt men af. dat Attlce deze aangelegenheden met. Huil heeft besproken en thans naar Londen terugkeert met. het oog op het definitie ve besluit der Engelsche regeering. Zooals bekend, waren de 'drie voor naamste Amerikaansche eischen, dat Engeland afziet van het stelsel van voorkeurstarieven -in hét Engelsche rijk; dat Engeland afzietvvan zijn mo nopolie ten aanzien van bepaalde grond stoffen, zoon Is rubber tin. enz "N .J De Deutsche Diplomatisch-Politi- sche Korrespondenz schrijft: yP OOALS reeds zoo dikwijls, hebbfen Roosevelt en Stalin ook nu weer getracht, het nationaal-socialisme door den stortvloed hunner woorden te ver nietigen. Roosevelt sprak voor het In ternationale arbeidsbureau, dat uit Ge- nève naar Amerika verhuisd is, en wel in afwezigheid van zijd bolsjewistische vrienden. ^Vant met het oog op den dwangarbeid in de .Soviet-Uuie is dat land. waar de vertegenwoordiging der arbeidersbelangen, zooals bekend, levens gevaarlijk is, van dit college uitgesloten. Dit bevrijdde Roosevejt van de pijnlijke noodzaak, zich ook over de arbeidsvoor waarden in de Sovjet-Unie te moeten uitlaten. Stalin, sprak naar aanleiding van den 24«ten verjaardag der October-revolutie, een uiterst bloedige gebeurtenis, waar mode hij luist door den vertegenwoor diger van zijn Britsche majesteit harte lijk gelukgewenscht werd. Wat de algemeene scheldpartijen op en de dreigementen tegen Duitschland betreft, bevatten beide redevoeringen niets nieuws. Dat zij beiden volkomen onware difigen veronderstelden en hun toehoorders met grove vervalschingen bedrogen, is niets nieuws meer. Alleen bewogen zij zich ditmaal op bijzonder gevaarlijk terrein, doordat zij het waag den de zoogenaamde „uitbuiterspolitiek" in Duitschland aan te vallen en daarbij den sociaal-politieken toestand in Duitschland aansneden, een onderwerp, waarover zij, als vertegenwoordigers van het uiterste*private en staatskapita- lisme, toch .waarlijk beter hadden kun nen zwijgen. Roosevelt meende zijn toehoorders van het vroegere Arbeidsbureau te mo gen vertellen, dat Duitsphland de be langrijkste slavenmarkt ter wereld is. In tusschen sprak men vroeger in de Verecnigde Staten van een bepaald land, waar dwangarbeid bestond, zoodat men uit dat land geen goederen mocht be trekken: dat was de Sovjet-Unie, de cen trale van hot bolsjewisme, het land, dat Roosevelt tegen het „Finsche gevaar" wil beschermen en dat hij met zijn on- menschelijk systeem in het leven wil houden. OVERIGENS had Roosevelt alle aan leiding, alleen al wegens de talrijke misstanden in zijn eigen land, voorzich tig te zijn mep critische toespelingen op de levensvoorwaarden der arbeiders in Duitschland. Uit den tijd van Genève kent het Inter nationale Arbeidsbureau deze voorwaar den. Zijn secretarissen-generaal, de Franschman Thomas en de Engelsch- man Butler, moesten herhaaldelijk ge tuigen, dat voor het werk van het insti tuut juist de ervaringen der Duitsche sociale politiek een voorbeeld waren. Slechts wie.„als Roosevelt, het Duitsch land van het nationaal-socialisme niet kent of niet wil leeren kennen, weet niet, dat er in Duitschland, zelfs in den oorlog, geen slechtgeklcede of slechtge- huisveste arbeiders meer zijn, dat ieder werkt en trots de door Roosevelt be gunstigde blokkade het noodzakelijke të eten heeft. Juist het land v.an Roosevelt heeft, in tegenstelling tot het Duitsche rijk. nog vele millioenen werkloozen. En het kan dat aantal slechts door geforceerde oor logsleveranties verminderen en niet door socialen of voor het algemeen nuttigen arbeid. Met het rijk van Slatin heeft het pluto cratische rijk van Roosevelt gemeen, dat in beide de arbeider op schaamte- looze wijze k$yi worden uitgebuit door de koeliedrijvérs van het economische loven, én dat daar de prolctariseering en de huisvesting in sloppen zich voordoen op een wijze, die thans door iederen Duitschcr als een schande wordt be schouwd, ja, zelfs als motief voor een ingrijpen van overheidswege. D OOSEVELT zelf zou. wanneer hij oprechte plannen tot verbetering der wereld zou hebben, bij zijn bolsje wistische vrienden de beste gelegenheid hebben om voor dc bevrijding der men schen en de verbetering van arbcids- en levensvoorwaarden te werken. Afgezien van zijn eigen land, zou hij verder reden hebben om ook bij zijn andere geestverwanten, de Engelschen, een dergelijk streve^i in daden om te zetten, waarbij hij zou moéten beginnen in Britsch-Inciië on in ander Britsch koloniaal gebied, zonder dat hij het lot van den^arheider in het Engelsche moe derland zou kunnen negeeren. Pas dan zou hij misschien aanleiding hebben om zich te bemoeien met de dingen in Duitschland. en dan minder om wenken te geven'dan om te leeren. Mogelijk zou hij pok zijn blik kunnen wenden'naar het van het bolsjewisme bevrijde gebied en höt geluk kunnen lee ren kennen van de menschen. die in weerwil van de Amerikaansche hulp aan de Sovjet-Unie, door dc offers en den heldenmoed van Duitschland en andere Europeesche staten aan de hel van zijn bolsjewistische vrienden zijn ontkomen." VGRAVENIIAGE. 11 Nov. Het he den verschenen verordeningenblad /.be vat een besluit van. den secretaris-gene raal van het departement van 'justitie, waarbij aanvullingen worden gegeven op het besluit tot instelling van vrede rechters en van een vredegerechtshof. Hierbij wordt o.m. bepaald, dat ge noemde secretaris-generaal uit de grif fiers, substituut-griffiers en beëedigde klerken ter griffie binnen het rechtsge bied van elkent vrederechter een griffier en waarnemend-griffiers aanwijst, be voegd binnen het geheele gebied, voor de behandeling van de zaken, waarvan de vrederechter bij uitsluiting kennis neemt. Verder wordt hierbij bepaald, dat de proeureurs-geneVaal bij de gerechtsho ven ieder uit de officieren en substi tuutofficieren en ambtenaren van t open baar ministerie bij de kantongerechten binnen het rechtsgebied van het ge rechtshof, waarbij hij is geplaatst, een officier van justitie en waarnemend of- 'ficièren van justitie aanwijzen, bevoegd binnen het geheele gebied, voor de be handeling van de zaken, waarvan de vrederechter, bevoegd binnen dit rechts gebied, bij uitsluiting kennis'neemt. Een andere bepaling is, dat de vrederechters zitting kunnen hou den op elke plaats binnen hun rechtsgebied. De beslissing, of zij buiten de plaats, waar hun zetel is gevestigd, zitting zullen houden, ligt bij hen zelf. Tenslotte zijn nog de volgende bepa lingen hierin vastgesteld: De secretaris-generaal van het depar tement van Justitie wijst uit de rechters en de rechters-plaatsvervangers van de arrondisemeentsrechtbanken binnen het rechtsgebied van eiken vrederechter een rechter-commissaris en recliters-commis- sarissen-plaatsvervangers aan, bevoegd binnen het geheele gebied, voor de be handeling van de zaken waarvan de vrederechter bij uitsluiting kennis neemt. De secretaris generaal wijst uit den griffier, de substituut-griffiers en de be- eedlgde klerke#n ter^riTfie van het ge rechtshof te 's-Gravenl.age een griffier en waarnemend griffiers van het vredes. gerechtshof aan. De secretaris-generaal kan een of meer advocaten-generaal bij eenig ge rechtshof aanwijzen als waarnemend procureur-generaal bij het Vredege rechtshof Hij kan bepalen, dat een of rneer zaken voor het Vredegerechtshof zullen1 worden vervolgd door een door hern aangewezen officier of subsituut- officier van justitie. Dit besluit treedt heden in werking. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN: In bjjna alle diocesen in Duitschland is tijdens de preek Zondag ook de politieke be teekenis van den 9cn November in hert bij zonder met betrekking tot den tegenwoordi- gen veldtocht tegen de sovjetunie herdacht. New Yorkscbe marinekringen hebben bekend gemaakt, dat het in Engelschen dienst varenóe Grieksche schip Eyros, gi oot 5.263 ton op den Atlantischen Oceaan tot zin ken i3 getracht* Ondanks de waarschuwing, welke de overheid de vorige week heeft laten hooren, ziin de bouwvakarbeiders van den Amerikaan schen vakarbeidersbond, die bozig waren met den bouw van barakken, hangers en haven werken. wegens looneischen in staking ge gaan. 3.500 man hebben het werk neergelegd. DE AANVAL OP HET ITALIAANSCHE CONVOOI ROME, 10 Nov. (D-N.B.). Bij den En gelschen aanval op een Italiaansch con- vooi, waarvan melding is gemaakt in het Italiaari6che weermachtbericht van vandaag, zijn, naar van welingelichte Ttaliaansche zijde verluidt, in totaal 7 koopvaardijschepen tot zinken gebracht. De verklaring van de Engelsche admi raliteit, volgens welke twee convooien zouden zijn aangevallen en in totaal tien koopvaardijschepen tot zinken ge bracht zouden zijn, wordt door dezelfde welingelichte zijde als onjuist van de hand gewezen. Ook de bewering der. Britsche admiraliteit, dat een Ilaliaan- eche kruiser tot zinken is gebracht, is, naar men hier verklaart, onjuist. ZWEEDSCH SCHIP UIT ROTTERDAM IN STOCKHOLM AANGEKOMEN STOCKHOLM, 10 fcov. (D.N.B.). De Braheholm, van de Zwced6che Ameri kaMexico-lijn, is Zaterdag, naar Afton- bladet meldt, uit Rotterdam in Stockholm aangekomen. Het neutrale schip was op zijn tocht op de Noordzee herhaaldelijk door een Engelschen bom menwerper aangevallen. Een lid van de bemanning werd door het Engelsche machinegeweervuur zoo zwaar gewond, dat hij intusschen aan zijn verwondin gen is overleden. Vandaag verduisteren om 17.55 uur Vandaag, Dinsdag, gaat de zon op om S-53 uur en onder om 17.55 uur. Maan op 24.19 uur en onder om 14.24 uur- Woensdag: zon op 8-54 uur en onder om 17.54 uur: maan onder om 14-55 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1