'okio en Washington handhaven hun eischen ficieuze uitlatingen r De niéuwe boter en vetbonnen Ir. Mussert voorspelt een zwaren winter, maar tien jaar van opbouw Autobus van den dijk gereden Verhoogde prestaties der orkesten voortaan mogelijk DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a LOUDON BIJ HULL Met Duitschland tegen het kapitalisme Vijftien dooden Doet niet mee aan de fluistercampagne Meer recht aan den Ned. musicus JAARGANG No. 123 DONDERDAG 20 NOVEMBER 1941 &MERSTOORTSCH DAGBL )NN£M£NTSPR1JS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INT ER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF - AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1ËN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. EW YORK. 20 Nov. (D.N.B.). aanzien van^ de onderhandelin met Japan is in het staatsde ement verklaard, dat Woens eeen formeele zitting is gehou- De vertegenwoordigers van bei- anrlen hebben elkander echter -officieel ontmoet om over en- nnnten wederzijdscbe inliebtin- uit te wisselen. leniocratïscbe senator Penner. <lie frehnnden wordt voor woordvoer en de regeerinf in kwestie van Irmrlsche nnlifiek. beeft volgens alional News ^ervipo in een in v verklaard, dat dei Ver, Staten •>nratienn»ïngen van Janan zul uiizen. zelfs wanneer dit oorlog ent. ner stelde de vol ff erf da Ameri •hp eiceben als grondslag vafl on irlelingen: .Tanans terugtocht uit China; qpBsrlelnnsstelling van Japan i China: Terugtocht van Japan uit ïndo- ina; Opgeven van bet denkbeeld der •iuve orde neer Koeroesoe is gekomen om kenning van de successen te ba- bil" nie.t op begrip rekenen >prVle oorlog een pri.is vormt voor eenstand tegen „internationale waarmede Japan zich beeft in dan moet de oorlog maar ko- annn beeft mijl na miil de Amp <rhe belangen in Azië tcrugge eleekenis van deze verklaring •liter niet nader worden vastge- Roosevelt zelf beeft in een pers ntie geweigerd te antwoorden op betreffende de onderhandelin imerikaansche persstemmen zijn k verdeeld. e w Y or k I-Ierald T rib u- ijjt rle rede van Togo uit als een sche oorlogsbedreiging" voor het Vashington weigerachtig zou blij- e te geven few Daily News noodigt de ng der Vereenigde Stalen uit Ja- wden te stellen en noemt het on- ïdig tegelijk aan twee fronten te i. Flet blad wijst er vooral on, dat htige vloot van Japan nog intact ash ington scbe,.corresponden t van w York He fa ld Tribune dat rogepringsaimbtonnren ver zijn over de pogingen van Tokio blaten te int'fnidberen lew York Times merkt, in tordeeling van den politieken toe- op. dat deze noch tot optimisme >1 pessimisme,aanleiding geeft. ook Japan onwrikbaar vast- t .aan z.iin plannen blijkt in de h'en uit Tokio. l'.P B -rorres non dent in Tokio dat men er daar op wijst, dat .Ta- 'h niet zal laten afhrengen van rspronkeliik plan. nameljik om nhet hoofd te stellen van de nieu- p in Oost-Azië. en daar een sfeer 'stand te schennen, waarvan niet Janan zal profiteercn. doch alle die binnen de grenzen van deze eecn. teelc Japaqsche pers keert zich dezen corresnondent eonstem- ?en de Vereenigde Staten, in men de grootste tegenstanders zijn bet, die de regeering van -king steunen met Amerikaan- moppen en vliegtuigen en baar stellen, den tegenstand Jegen vol te bonden. benefit da» de Ameri ka anscbe leen uit Sjanghai. Peking en i zulten wn fieri t e 'mi fffe' roh'fpn •ier op pen gegeven oogenbliik i zpkere beroering gewekt doeb ivrens zonder al tp groote ver ing ontvanffpn Votn^n*; rjp ont- telegrnmpien beef» president dt- vpf'laard. del hü p-elonfde \rnerivanen z.ieb nog niet goed 'hap gnven van don o-nct van 'stand 'n be+ yerre Oosten in F van dp vele teekenen, die wezen. deelt b;er aleronieen zjin boon oorlog jp be1 Verre Oosten ,.nog f:0 1/ iy[rpr>ten" hnoniol r'narOT' 't algemeen weinig Jioop kan b° daad is men bier in dat opzicht epfisch geworden loop der gebeurtenissen is z/ió oen niet kan verwachten, dat ontliet tusscben Japan en Ame- nog lang kan uitblijven of 1,1 'n yonder .moeten gebeuren, op wonderen valt niet te reke- aanleiding van de vele niaatrc- die in Japan getroffen worden, 'e rrvjnisrer van Landbouw, Tno, rijsfcommïssie van liet parle ment verklaard, dat Japans graanschu ren welgevuld-zijn met rijst. Zelfs in 1942 zal men goed kunnen rondkomen, ook als de invoer van bui- tênlandsche rijst volkomen gestaakt zou worden. Terwijl dp rijstpositie van het eigen lijke Japan goed is, is de rijstoogst in Korea en op Formosa dit jaar ongeveer normaal. WASHINGTON, 20 Nov. (D.N.B.) De gezant der NederJandsche cmi- grantenregeering Loudon, heeft Woensdag een bespreking gehad met staatssecretaris Huil en onderstaats secretaris Welles, zoo meldt Associated Press. Er verluidt, dat Loudon inlichtingen heeft gekregen over het karakter van de besprekingen tusscben den Japanschen ambassadeur, Nonioera, den specialen Japanschen ambassadeur Koeroesoe. en Huil. De Australische gezant. Ca6ey, heeft eveneens een bezoek gebracht aan het staatsdeparternent. Voorts wordt nog bekend, dat de am bassadeur van Tsjoengking, Hoe S.jih, en de Britsche ambassaderaad, Camp bell, na de besprekingen van Dinsdag van Hull met de beide Janansche staats lieden een bezoek heeft gebracht aan Huil. De in Nederlandsch Tndië woonachtige Japanners zijn door den Japanschen consul generaal in Batavia uifgenoodigd met het eind November vertrekkende schip Foezi Ma roe naai Japan terug te keeren, aangezien dit de Ipatste groote gelegenheid voor vertrek is. K. De inrichting van de barnsteen-tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam is in vollen gang. In de vitrine op den achtergrond onderscheidt men het kostbare koggeschip/ dat geheel uit dezen merkwaardigen steen is vervaardigd (Pax-Holland-De Haan m) 's-GRAVENHAGE, 20 Nov. Do spcretaris-generaal van het de partement van Landbouw en .Vis- scherij maakt bekend, dal gedu rende het tijdvak van 21 November tot en met 9 December a.s. elke der met „53" en „54" genummerde bonnen van de boter kaart recht geeft op het koopen van 125 gram boter. In bovengenoemd tijdvak geven de met „53" en „54" genummerde bonnen van dc vetkaart elk recht op het koopen van 125 gram bo'er met reductie. Degenen, die destijds de met „53" genummerde bonnen van de vetkaart bij hun sla ger hebben ingeleverd, ter verkrij ging van gesmolten rundvct, kun nen thans dit rundvet betrekken. AMSTERDAM, 20 N$v In het Con certgebouw te Amsterdam heeft de N.S.B. gisteravond een groote openbare vergadering gehouden. Er was voor deze bijeenkomst, waar de leider der N.S.B Mussert, het woord voerde, zeer groote belangstelling. De zaal was tot in de uiterste boekon ge vu ld en velen moesten teleurgesteld worden omdat alle kaarten uitverkocht waren. De W.A. kapel van de heerban Arn sterdam, onder leiding van kompaan Schoemaker, luisterde de vergadering met pittige marsrhrnuz.iek op. Met een ovationeel applaus en eei. luid houzee geroep werd Mussert door de ruim tweeduizend aanwezigen ver vvelknmd .Een klein iongptje bood den leider van de NSB bloemen ajiri waarna men gezamenlijk een W.A.-lied zo ng. Onmiddellijk nam Mussert het woord. Hij wees erop, dat wij gen zwaren winter zullen tegemoet gaan. Daarnaast is er de baat tusscben menschen, die dezen tijd nog som berder maakt. Wij leven in een be zet gebied, zijn geen haas in eigen huis en voelen ons gedeprimeerd. De oorlog is de oorza? k van aj deze moeilijkheden, hoewel men er goed aan meent te doen het nationaalsocialisme de schuld te geven De oorlog is echter niet door het nationaalsocialisme of door Duitschland uitgeroepen doch al leen door de tegenstanders van Duitsch land en hp| nationaal socialisme Uitvoerig ging Mussert vervolgens in op rle oorzaken van den oorlog. Hij schetste hèt verloop van de geschiedenis sinds Adolf Hitler op 30 Januari 1933 de leiding over hot Duitsche Rijk op zich nam Mij herinnerde aan de pogingen welke Hitler deed om een oorlog te voor komen aan de voorstellen van den Fuehrer om liet luchtwapen uit de oor logvoering te hannen en het bombarde mentswapen te beperken, aan de vloot beperking van Duitsche zijde. Al deze nogingen liepen dood op den onwil van Engeland en Frankrijk die riaar oorlog dreven en die deze pogingen als zwak heid van Duitschland meenden te kun non beschouwen Vanaf den Poolschen veldtocht, waarbij de Polen in den oor log gejaagd werden door Engeland, dat kookte en alle hulp beloofde, schetste Mussert het verloop van de gebeurtenis sen. Achter al deze oorlogsstokerijen en vernietigingspogingen stonden het jo dendom en het communisme. De duivelsehe drie-eenheid: Churchill —RooseveltS.talin had slechts één doel: de wereld te verdeden. Achter Churchill en Roosevelt staan de vrijmetselarij en het jodendom, dat twee wereldoorlogen en vijf revoluties in de laatste tientallen jaren op zijn ge toeten heeft. Het jodendom is altijd een gevaar ge weest. Met voorbeelden gaf Mussert aan hoe reeds tal van pausen in decreten waarschuwden tegen de joden en o.m. de christenen verboden in dienst te zijn bij joden. In 1924 nog waarschuwden de Nederlandsche bisschoppen in het pro vinciaal Utrecht concilie tegen de joden en gaven zij aan hoe de katholieken hun houding tegenover de joden moesten be palen. Dit is nog kort geleden. Deson danks schijnen de katholieken en hun geesteliiken dezen tijd volkomen verge ten te zijn. Hitler is tenslotte gezonden om de christen volkeren te redden van rle sla vernij. Hi®rlur;fde den strijd, dien de jo den inzetten, wetende dat zij op Ameri ka en Rusland konden rekenen, aan. Hij zal Europa vrij en onafhankelijk maken, vrij van Jootjsrhen en Engelschen in vloed. onafhankelijk van andere wereld deelen. TV/T ET trots wees Mussert verder op -L** het offer dat tal van Nederland sche jongens brengen aan het Oostfront, waar zij naast hun Duitsche kameraden vallen. Onze vrijheides door don wil van den. Fuehrer en door het werken van de N.S.p. gewaarborgd In het nieuwe Euro pa, zooals de Rijkscommissaris heeft medegedeeld Dat is .een verheugende wetenschap, die echter de^ riationaal-SfccialLSten voor een zware verantwoordelijkheid stelt. Maar dp N.S.B ers zijn dankbaar dat zij die verantwoordelijkheid mogen dragen Als Nederlander, zoo zeide Mussert ver werp ik ook.hel staatsahsolutisme. Maar in e(m corporatieve ordening en met ge westelijke invloedssferen zal de N.S.B. voor en ten behoeve van het volk regee ren. Er zal socialisme van de daad en gerechtigheid zijn Het Nederlandsche volk zal herlëve i. het zal door een cri sis heen. naar een nieuwe toekomst wor den gevoerd Na een donkere periode zal het licht komen De volgende tien jaren zullen iarcri van ophouw zijn voor ons land, zoo besloot Mussert zijn rede. waarvoor de stampvolle zaal hem met langdurige ovaties dankte. De bijeenkomst werd besloten met de zesde strophe-van het Prinsenlied. Vandaag verduisteren om 17.43 uur Vandaag (Donderdag) gaat de zon on om 9.07 uur; onder om 17.43 uur*De maan gaat op om 10.29 uur: onder om 19.32 uur. Vrijdag gaat de zon op om 9 0S uuronder om 17.43 uurDe maan gaat op om 11.35 uur: onder om 20-32 uur. CAPELLE a. d. IJSSEL, 20 Nov. Een ernstig ongeluk heeft zich vanochtend in de vroegte even voorbij Capelle aan den IJssel voorgedaan. Een autobus van den dienst van gebr. Stam te Krimpen aan den IJssel, welke een dienst Krimpen aan den IJsselGouda onderhoudt en die te kwart over zeven uit Krimpen vertrok-, is even voorbij Capelle aan den IJs sel van den dijk gereden en in het water gestort. Van de dertig, passagiers zijn vijftien personen onder wie verscheidene kinderen ver dronken. Onder ,de slachtoffers bevindt zich de bestuurder van de auto, de heer Cor Stam. ,Hebt u al gehoord. V' 's-GRAVENHAGE, IS November Natuurlijk hebt u dc nieuwe geruchten over de distributie al gehoord. Gisteren vertelde uw buurman iets over het vet- rantsoen en vandaag wist men op kan-t toor, dat er met Januari heelcmaa geen brood meer zou zijn. Het is met dergelijke geruchten eigen-/ aardig gesteld. Telkens duiken er nieu we op, de een al onwaarschijnlijker dan' de andere, en telkens wordt er weer grif geloof aan geschonken. Want de geruch ten zijn sensationeel nieuws en schijnen ieder persoonlijk te raken. Meestal be gint het hiermede, dat iemand toeval ligerwijs iets over onze voedselpositie opvangt en dit. zonder het te controlee ren of te begrijpen, waarom het eigen tijk gaat, verder vertelt. Het streelt het gevoel van eigenwaarde om heter inge licht te schijnen dan de medemensch en daarom is het zoo verleidelijk om aller lei vage verhalen, liefst nog wat aange dikt, te verspreiden. De fluisteraars zijn ingewijd en beschikken over goede bron nen Alle geruchten, die over onze voedsel positie circuleerden, bleken op den duur of zeer overdreven of geheel onjuist te zijn. De groenten z&uden op den bon ko men, maar ze worden nog altijd vrij ver kocht. Om het inmaken van groenten te verhinderen, zou het zout blauw ge kleurd worden. Maar het is nog altijd wit en duizenden huisvrouwen weten met de haas'ig ingeslagen voorraden geen raad. Zoo wordt/ elk gerucht na eenigen tijd tot zijn ware proporties te ruggebracht. Maar terstond is er weer 'een nieuw, dat dan .weer geloofd wordt en zoo gaat het voert. De geruchten scheppen verwarring en onrust onder het publfek en werken als sluipend gif, dat. langzaam, maar zeker d- menschen in een uiterst geprikkelden toestand brengt. Voor het Nederlandsche. volk, dat terecht den naam.$ieeft een nuchter volk te zijn, is een dergelijke gang van zaken eigenlijk beschamend. Den laatsten tijd deden allerlei vreem de verhalen de ronde. Vooral met bet brood zou het al heel slecht gesteld zijn De een wist het van den ander! maar de maker van dit verzinsel was onvind baar. Want het is een verzinsel, verze kerde ons de directeur van hef centraal distributiekantoor, een man dus. die bij uitstek op de hoogte is van alle distri butiezaken. Hij sprak zelfs van „belache lijke praatjes". Zoo blijkt ook dit gerucht, weer zin loos te zijn. Doet daarom niet meer aan de fluistercampagne over de distributie en houdt uw hoofd koel, zooals het een goed Nederlander "betaamt. de n U 5T is gebleken, dat de behoefte aan goede muziek in het algemeen grooter is ge- worden dan ooit tevoren. Ervaringen opgedaan in Utrecht, Amsterdam, Den Haag. Rotterdam. Haarlemen Arnhem bevestigen dit en zij leiden tot dc conclusie, dat inkrimping van het bestaande aantal symphonie-orkesten zeker op dit moment, met de bestaande muziekbehoefte in strijd zou zijn. Het nieuw ontworpen schema van de orkestbezettingen en van dc salarieering der musici, waarover wij in ons avondblad van gisteren uitvoerig berichtten, is in overeenstemming gebracht met de normale en redelijke cultureele en sociale eischen Bekend mag worden verondersteld, dat de orkestbest uren ook veelal op de orkest bezettingen hebben beknibbeld om de salarissen nog eemgermate tc redden. Het kwaad straft echter ook hier zichzelf: de mindere prestaties van een te klein bezet orkest zouden op den duur de belangstelling in die mate schaden, dat de inkomsten nog verder 'dalen. Redelijke orkestbezettingen, welke de uitvoering van de meesterwerken der toonkunst onverminkt waarborgen, zijn dan ookvastgesteld en zullen in de toekomst stipt worden gehandhaafd. Bij het vaststellen van deze bezettingen is rekening ge houden met den hislorisrhen groei der orkesten in de verschillende plaatsen en met hun ligging ten opzichte van elkaar. Aangaande de salarieering der musici werd overwogen, dat -de werkzaamheden als orkestlid den geheelen mcnsch vergen, een volledige dagtaak vormen, lederen morgen wordt drie d vier uur gerepeteerd en elk concert eisclit ontzaggelijke in spanning. Vele concerten, dikwijls ver buiten de stad. kosten veel tijd en energie. De overblijvende tijden moeten dringend worden aangewend voor studie en niet, zoo" als thans geschiedt, voor allerlei nevenwerkzaamheden in diverse instrumentale ensem bles of zelfs in obscure amusements-orkesten. om nog enkele geringe bijverdiensten te verkrijgen. i i *y°0r orlzestmus,cl- dit ten minste zeven jaar ernstige studie achter den rug neoben, werd een minimum-satarieering vastgesteld welke gezien den huidigen le vensstandaard niet anders dan 'matig is te noemen, maar die niettemin voor talloozen een verdubbeling van het tot heden gangbare salaris uitmaakt. /V-V/ de nieuwe salarisschema's practijk te kunnen doorvoeren, narn het rük de verplichting op zich. om hei ver schil tusscben dc oude en unuwc loon lijsten te garandeeren. In deze kwestie heeft het aan medewerking van'de zijde van den Nederlandschen Omroep niet ont broken. Zijn royale gebaar heeft de nieu we mogelijkheden mede verwezenlijkt Tegenover de verleening van de gel den door de overheid aanvaarden de or kesten enkele voorwaarden, welke te he schouwen zijn als de eerste maatregelen tot reorganisatie van het muziek- en concertwezen in ons land en het van staatswege controle uitoefenen op hel besturen van de orkesten. In het kort kunnen deze voorschriften als volgt worden samengevat: voor belangrijke aangelegenheden en maatregelen, be trekking hebbende op de exploitatie, de economische en sociale belangen, als mede op de artistieke en cultureele be langen ^van het orkest en van de mot de orkesten verhand houdende vereenigin- gen en instellingen, dient overleg te wor den gepleegd met het departement* Voorts zijn dc orkesten gehouden de werken van Nederlandsche componisten meer dan voor heen in hun programma's recht te doen wedervaren en 20 a 30 pet. van de totale programma's voor deze werken in te ruimen. Da» de nadruk moet worden gelegd op het engagee- ren van Nederlandse hesoiis- ten, spreekt wel van zelf. Tenslotte bevatten de voorwaarden nog eenige regels voor de repetitie-uren en de werkzaamheden van de musici bui ten. hun diensturen in het orkest. DitJ laatste om te voorkomen, dat cenerzijds het verhoogde salaris een aanleiding zal worden tot extra verzwa ring van een thans reeds zwaren geeste lijken arbeid en dat andorzijdsoh de ver hoogde materieelc welstand van den musicus volledig aan zijn orkestrale prestaties ten goede zal komen, zonder, dat deze gevaar loopen door het ver richten van nevenwerkzaamheden te worden' veronachtzaamd. Het belang rijke gevolg hiervan zal* zijn, dat vele instrumentalisten, die van „losse werk zaamheden" moeten leven, thans oen be hoorlijk stuk brood zullen verdienen, zoodat de werkloosheid onder deze cate gorie zal worden ingekrompen. Aangezien deze laatstgenoemde bepa lingen nog de mogelijkheid van uitzon deringen voor speciale gevallen open laten, kan gezegd worden, dat het depar tement in deze niet do hoogst toelaat bare soepelheid en billijkheid te werk is gegaan. Elk uitzonderingsgeval zal ^■ïdividucel worden bezien, niet door een ambtenaar, maar door een kunstenaar die zijn deskundig oordeel baseert op de practijk De bezetting der orkesten /A M de prestaties der orkesten in ar- tisfiek opzicht ten volle te kunnen waarborgen, zal de bezetting der orkes ten in de toeko-mst zoodanig moeten zijn dat alle meesterwerken der toonkunst volledig verantwoord zullen kunnen worden uitgevoerd. Zoo mogelijk nog volgend jaar, zal de minimum-bezetting er dan als volgt uit zien: Residentie-orkest: 79 musici, Utrechtsch S t e d e 1 ij k Orkest en Rotterdamsch Philharmonisch Or kest: 66 musici, de overige vier svmpho- riie-orkesten: 56 musici Deze opzet is evenwel niet zoo ingrijpend als zij lijkt, want de meeste orkesten voldoen reeds aan deze minimum-bezetting. De uitbreiding van de werkzaamheden der orkestleden, beteekent uiteraard ook een uitbreiding der werkzaamheden der dirigenten. Daarom heeft het departement van Volksvoorlichting en Kunsten een op roep gericht tot jonge Nederlandsche mu sici piet aanleg of reeds gemaakte stu die voor dirigent Reeds meer dan 50 'mu sici hebben zich bii de afdeeling Muziek van het departement bangemeld, waaron der er slechts een twintig zijn die tot dus ver geheel of vrijwel onbekend waren. Uit de binnengekomen sollicitanten zal een kèuze worden gedaan en zal aanstel ling plaats vinden als tweede dirigent bil de grootere- en als leerling-dirigent bij kleinere orkesten. Daarmede hoopt men e eniger mate tegemoet te komen aan het i» Nederland al sinds lang zoo gevoelde ge mis aan gelegenheid voor jonge musici, zich in het dirigeeren te bekwamen of hun opleiding te voltooien. \J OORTS mag er op worden gewezen, v hoe men zich voorstelt dat de van staatswege uitgeoefende controle op deze reorganisatie zal werken. Het de partement zal een wakend oog houden op de artistieke en cultureele belangen der orkesten, terwijl de zakelijke aange legenheden zullen worden behartigd door het Centraal Bureau voor het or kestwezen, dat de werkzaamheden van de orkest-administrateurs zal omvatten en aldus ten nauwste voeling zal hou den met hej orkest-apparaat in het ge- heelë land, om dan onder deskundige leiding alle handelingen der orkesten te stiniuleeren en te controleeren. Zooals men weet, is de heer E. E 1 ?>e n a a r, de vroegere administrateur der Arnhem sche Orkest vereeniging. benoemd lot di- ricteur van dit bureau. Ten deelc hangt dit werk van het Cen traal Bureau voor bet orkest wezen sa men met de nieuwe en ruimere taak, welke den orkestbesturen toevalt. Mét name kan deze nieuwe taak in het bij zonder bestaan uit het <*reëeren van de behoefte aan muziek, liet kwecken en opvoeren van de sluimerende en reeds bestaande belangstelling^voor hot werk van de orkesten in hot rayon van hun werkzaamheden, het vormen en uitbrei den van vereenigingen van „Vrienden van het orkest" en van jeugdverocnigin- gen, gelijk deze reeds in vele steden be staan. Voorts in het voeren van een in tensieve propaganda in de pers, het doen geven van voorlichtende voor drachten, het samenvoegen van andere muzikale uitingsvormen tot een harmo nisch stedelrjk en provinciaal muziek leven door koron en kunstkringen in een ruimer plan tc betrekken, enz. Een afdeeling „Kunst aan het volk" Aan het departement van Volksvoorlich ting en Kunsten zal binnenkort een afdee ling „Kunst aan het volk" worden toege voegd. welke tot taak zal hebben te onder zoeken op welke wijze de plaatselijke ver- eenigingen geholpen cn van advies ge diend kunnen worden bij de uitvoering van hun cultureele taak ter bevordering van het stedelijke muziekleven. Hun zal voor lichting worden gegeven hij het creëer en en organiseeren vat) concerten, het coördi- neeren van het stedelijke muziekleven, enz. Het systeem der volks- en abonne mentsconcerten zal in nieuwe banen wor den geleid en worden gestimuleerd. De orkestbesturen zullen worden uifge noodigd hun administrateurs en dirigen teneen ruimere bevoegdheid te geven- Voort* overweegt het hoofd van de af deeling Muziek ten departcnicnte. het ge ven van een opdracht tot het componee- ren van een werk voor koor cn harmonie orkest. dat een heelen of halven avond kan vullen, speciaal geschikt voor de pro vincie-plaatsen, waar het zelf-music eer en zulk een voorname plaats inneemt. '7 OO heeft de historische uitgroei van het. openbare muziekleven nog een ander gevolg: de gemeenschap van de wereld der muziek moei thans dringen der clan voorheen,"een beroep doen op de arbeidskracht van de orkestbesturen en moet dit beroep vergezeld doen gaan van een niet, Ie onderschatten verzwa ring van hun taak en van hun verant woordelijkheid. mOmdat er natuurlijke grenzen zijn ffcstelrl aan datgene, wat nienschenhand. verrichten en menschen- oog overzien kan. heeft de overheid van haar kant weer maatregelen getroffen, om deze bestuurstaak gedeeltelijk te ontlasten door ruimere bevoegdheden te verleenon aan dirigenten en administra teurs. Laatstgenoemden zullen met het bestuur een werkcorrubinatie vormen, waarin ieder ziin eigen verantwoorde lijkheid draagt: de dirigent als kunst zinnig. de administrateur als commer cieel leider het bestuur als coördinee- rend lichaam, het gchgel onder leiding en toezicht van hot departement. Op deze wijze slechts kan de overheid er zeker van zijn, dat van de door haar toedoen verbeterde nnalerieele positie van de orkestleden en de hierdoor be werkstelligde gelijke sancering van het orkestwezen, ook het volle- cultureele nrofijt wordt getrokken. Al met al is hier epn toestand geschapen, waardoor na een jarenlange ontwikkeling in de verkeerde richting, eindelijk daden kun nen worden gesteld van cultureele voor uitgang en sociale rechtvaardigheid, twee grondpijlers van he/t gezonde Ne derlandsche muziekleven.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1