Elite-regiment van de bolsjewisten vernietigd Maastricht Mandsjoekwo, China en Japan betuigen hun loyauteit DE EEMLANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a Fransch-Duitsche verzoening „Ik spreek met Bruno" WINTERHULP Dappere strijd van de blauwe divisie Zuiveringsactie in Servië voltooid De reis van Litwinof Met Duitschland voor een 'vrij Europa De luchtaanval op Maastricht Hoofdgroep industrie ingesteld STROOI AVOND Koopt de nieuwe kinderpostzegels JAARGANG No. 132 MAANDAG 1 DECEMBER 1941 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD I0NNEMENTSPR1JS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; r maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per sl per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENTIEN: van 1—4 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. OKIO, 1 December (D.N.B.) De te minister, Tojo heeft een radio- uitgesproken, waarin hij verklaar- dat Japan, China en Mandsjoekwo tomèn eensgezind zijn in hun stre- om een nieuwe orde in Oost-Azië Ie richten op den grondslag van iivaardigheid en zedelijkheid en een voor een duurzamen vrede te vor- ojo zeide: „om de gemeenschappe- p (joelstcllingen der drie mogendhe- (en uitvoer te leggen, moet men de ilijkheden voor oogen houden, die groote taak ontmoet". djo herhaalde de drie beginselen lapansche politiek, die bestaan in 1p nabuurschap, gemeenschappelij- i-erdediging tegen het communisme conomiscbe samenwerking. Tsjoeng- voert echter nog een misleide po- k en is van derde mogendheden af- kelijk in zijry strijd tegen .Tapan. prtegenwoordigers van Mandsjoe- China en .Tapan hebben opnieuw ovauteit tusschen deze. drie mogend- pn betuigd en gewezen op het be- van de vestiging der ruimte van vaart in Oost-Azië. ang Tsjing Wei heeft op den ver- tiag van het Chineesch-Japansche Irag gclukwenschtelegrammen ge en van den Japanschen premier van den minister van buitenland zaken. In een boodschap verklaart ie Tsjing Wei dat de communisti- kuiperijen in China met wortel en worden uitgeroeid. De krachtsin- ining voor de verwezenlijking der Chineesch-Japansche samenwerking op den grondslag van Oostaziatischo saam hoorigheid wordt verdubbeld. De tin in Thailand De Japansche economische belangen in Fransch Indo China en Thailand zijn den Engelschen reeds sinds lang een doorn in het oog en met alle middelen probeeren zij aan den toenemenden in vloed van .Tapan in deze landen het hoofd te bieden. Daar hun in Indo- China de mogelijkheden zijn ontnomen om tegen Japan te werken, is hun nieuwste terrein van actie de Thai- landsche grondstoffenmarkt. Britsche koopers probeeren de rub berprijzen in Thailand door verhoogde prijsaanbiedingen omhoog te .jagen ,'en zoo rubberaankoopen door de Japan ners te verhinderen. Voorts komen uit het Zuidelijke deel van Thailand be richten over gestegen aankoopen van tinerts. De Britsche koopers betalen daarvoor eiken prijs, hoewel de tinerts van Britsch Malakka aanzienlijk goedkoo- per is. Ook wolfram probeert men mede fe betrekken in den -kring <Ier aan te koopen grondstoffen. Afgewacht moet worden of door het opjagen der prijzen op de Thailandsche grondstof- fenmarkt werkelijk een groote schade voor Japan bereikt wordt. Het vervoer van de aangekochte hoeveelheden is nog niet verzekerd, daar gebrek aan tonnage de laatste weken in Oost-Azië zeer sterk was. RIJS, 1 Dec. (D.N.B.). Het tijdschrift re Combat, publiceert een speciaal mer, dat geopend wordt met twee ver- nsen, een van ambassadeur Abetz en fan ambassadeur de Brinon. ibae?adour Abetz verklaart o.m., dat de sch-Fransche verzoennig niet slechts politiek program tusschen twee nabuur- en, maar tevens een ideaal vormt. Da- heid heeft de Franschen den oorlog edreven en eenzelfde houding stelt hen aan het gevaar den vrede te verliezen robassadeur iuicht het voortdurend toe- nHe aantal Franschen toe. die zich be gijn van de mogelijkheden, die zich ioen voor allen, die zich aansluiten bh' Ycrjonsrd, sociaal Europa. ibn?sadeur de Brinon schriift, dat hij eon aantal persoonlijkheden die door schalk Pétain op de leidende posten van staat geplaatst zijn, sedert het einde len wereldoorlog gewerkt heeft voor een rh-Fransche verzoening. Helaas zijn pogingen vergeefsch geweest. Maar was deze mislukking een noodzakelijk- want, evenals de wederopbouw van nationaal socialistische Duitschland te >ehijn*is gekomen uit de nederlaag en Ilende, moet ook de wederopkomst van Vriik uit het ongeluk geschieden. De lijkheden van Frankrijk liggen in de op- nc van een nieuw Europa. Zij zijn dus rereenstemming met de doelstellingen het nationaal socialistische Duitschland jn bondgenooten. 'EL NIEUWS -LN miG WOORDEN: De bisschop van Kai-Feng, monsignor is, tezamen met drie broeders door eesche communisten, die b\i de ongere- onder Tsjang Kai Sjek strijdende troc- behoorden, vermoord. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag een zware aardbeving de Indische ste- Pesjawar, Rawalpindi en Srinagar ge- erd. De Iransche minister-president. Foe- II. die de onderhandelingen over het it-RussischBritsche verdrag met Iran voortgezet en beëindigd, heeft formeel mtslag van zijn ministerie aangeboden. De politie-president van Berlijn heeft dd dat de winkels haar uitstalkasten meer behoeven te verduisteren. Alleen bü luchtalarm het licht overal worden draaid. Australische oorlogsraad is, naar As- ted Press uit Canberra meldt, bijeen- men voor een speciale zitting. Naar ver- oehandelde de vergadering den ernsti- tocstand in het Verre Oosten, die ,,in icht van de laatste berichten uit Was- on, Tokio en Londen", besproken werd De Zweedcohe regeering heeft een wets- erp ingediend, volgens hetwelk ze vol den verlangt om het gas en de electri- e rantsoeneeren. Vanaf 1 December Zuid- en Midden-Zweden reeds rant- [*ringsbcpalingen van kracht. Koning Michael van Roemenië en de 'gin.moeder ziin te Florence aangeko- voor een verblijf van enkele dagen. Do Eneelsche minister van buitenland- zaken. Eden. heeft in het T.agerhuis ver rd, dat autonomie voor Britsch Tndië onnoodig en buitengewoon dwaas is. Dp uitnoodigine van den Duitschen mi- r van Financiën, graaf Schwerin von ick. zal de Hnngaarsche minister van 'cien, dr. RemenyirSchneller. voor een *k van eenige dagen naar Berlijn komen. De ogi Argentijnsche regeering heeft alle «■■jgen verboden, die door de anti-Duit- opruiïngsorganisatie Aceion Argentina 'fkondigd waren. B\i de thans verboden 'gingen zou geprotesteerd worden tegen ïutralitcitspolitiek der regeering zou uitdrukking worden gegeven aan voor Roosevelt en Engeland. neuti iathie „HET NED. MARIONETTEN- KABINET' GRAVENHAGE. 1 Dcc. Het politieke fpraatie van Max Blokzijl, dat van -20 00 uur over den zender Hilver- '2 gehouden wordt, heeft tot titel: Nederlandsche marionettenkabi- HET PROTECTORAAT PRAAG. 1 Dec. (D.N.B.). .De. civiele uitzonderingstoestand in het protecto raat die op 28 September en 1 Ocober werd afgekondigd voor de districten Maehrich-Ostrau, Kladno, Koeniggraetz. Olmuetz en Zlin, wordt met ingang van 1 December opgeheven. Tevens verval len alle verboden die daar bestonden. Naar aanleiding van het feit. dat het Zondag de derde verjaardag was van de benoeming van dr. Emil Hacha tot president van het protectoraat schriift de A-Zet: „Het was een geluk der voor zienigheid. dat dr. Emil Hacha in Maart 1939 het besluit nam Bohemen en Mo- ravië onder bescherming van Duitsch land te stellen. De gebeurtenissen op het Europeesche vasteland hebben aan getoond. dat deze weg de eenig juiste ROME, 1 Dec. (.O P.). (Niet als epi loog, maar als synthese van een vroeg vol tooid vliegerleven moet het boek „Ik spreek met Bruno" worden beschouwd, dat de Duce heeft geschreven ter nagedachtenis van, zijn tweeden zoon Bruno, die 7 Augustus j.l. bjj de beproeving van een nieuw type vliegtuig omgekomen is. Een leven, dat van de prilste jeugd af niets anders wilde dan hindernis sen overwinnen, al waren deze ook slechts van eigen makelij als in de sport, vond mid den in het volle bestaan zün einde. Mussolini schildert het beeld van zijn zoon met tal van liefde vol weergegeven details. Vele mededeelingen van kameraden van Bruno en uit de pers geven aan dit beeld zijn objectief complement. Vadersmart en va'dertrots spreken uit iede- ren regel van dit boek van Mussolini over zijn zoon. die in zijn leven het bevel van den Duce „vivere periculosamente" (gevaarlijk leven") in daden heeft omgezet. Strijd was Bruno's leven. Niet in de laat ste plaats de strijd tegen het gevaar, slechts beschouwd te worden als zoon van zijn vader en dus niet om eigen flinkheid te worden geacht. Na afloop van den oorlog op den Balkan zag hij kans op vervulling van zijn wensc/h, reeds uitgesproken bij het oegin van den oorlog, in een formatie vliegtuigen met grooten actieradius te worden opgeno men, waarvan het nieuwste type door hem, den ervaren vlieger, getest zou worden op den langen afstand en over den Oceaan. Hier vond zijn vliegerleven het einde. Het is nooit geheel opgehelderd, waarom de vier motoren van het groote, nieuwe toestel niet op het laatste oogenblik aansloegen. Door verlies aan, snelheid werd oen ^al onvermijdelijk. Bruno Mussolini besefte de situatie tot het laatste oogenblik helder en trachtte de gevolgén vol verantwoordelijk heidsgevoel te verzachten. Zijn laatste woor den golden zijn vader, alsof hij hem wilde verklaren, hoe het ongeluk zich had toege dragen. Vliegtuigbestuurder, op zeventienjarigen leeftijd deelnemer aan den veldtocht in Abes- sinië, in den Spaanschen burgeroorlog mede strijder in het Italiaansche legioen, Oceaan vlieger, leider van de ItaliaanschZuid Amerikaansche luchtlijn, oorlogsvlieger in den strijd van heden, dat was Bruno Mus solini, die sledhts één leuze kende: steeds hoo'ger, steeds verder. Uw zift: een band met volk en land. Uw zift: een tolk van steun aan 't volk. f De nood in winterdazen moet 't volk eendrachtig dragen. in nood en strijd reikt heel het land aan hem. die lijdt, de broederhand Mr. P. M. C. J. Hamer Gironummer van de W.H.N.: 5553 Adolf Hitler ontving te Berlijn de staatslieden, welke in de~~Rijkshoofd$tad ver- toefden ter gelegenheid van dc ondertee kening van het hernieuwde anti-Komin- tern-pact. In hel midden de Fiihrcr, links rijksmaarschalk Hermann Göring. (Telcfoto Hoffmaim-Stapf-Pax m.) BERLIJN, 1 Dcc. (D.N.B Bij een wanhopige actie hebben de bolsjewisten naar het D.N.B. verneemt, in den Noor delijken sector van het Oostelijk front op 28 November een van de weinige goed uitgeruste elite-regimenten, waarover zij nog beschikken, verloren. Dit z.g. regiment, was over een dichtge vroren baai van het Ladogamecr op weg om een aanval te doen in tien rug van de iDuitsche troepen. Deze' actie mislukte echter door den snellen tegenaanval van een Duitsch bataljon infanterie en van een gemotoriseerde afdeeling infanterie van een verkenningsafdccling. De Duitsche eenheden vielen het bols jewistische regiment aan. dat met enkele compagnieën den oever had bereikt. Op den oever en deels nog op hc^ijs van het Ladogameer werd het bolsiewistische elite-regiment totaal in de pan gehakt Toen de strijd geëindigd was, lagen op het slagveld 1500 gesneuvelde bolsjewis ten. Finsch weermachtsbericht Het Finsche weermachtsbericht van 30 November luidt als volgt: Front van Hongoe: Vrij levendige vijandelijke vuuractiviteit en gebruike lijke activiteit van eigen artillerie. Karelische landengte: Zwak vijande lijk artillerievuur. Waargenomen doe len werden door de eigen artillerie, gra naatwerpers en tankafweerwapens be schoten. Front van de Swir: Wdderzijdsch sto- ringsvuur van artillerie en granaatwer pers en activiteit van verkenningstroe- pen. Eigen artillerie en granaatwerpers hebben vijandelijke nesten van weer stand vernietigd. Verscheidene vuurstel- lingen zijn ingenomen én versterkings- werken zijn vernield. Een barakkendorp werd veroverd. Oostelijk front: In den Zuidelijken sec- ör voortdurende gevechten. De vijande lijke linies waren op verscheidene plaat sen krachtig versterkt. In den Noordelijken sector in één rich ting bijzonder felle aanvallen van den vijand, die echter teruggeslagen wordt. De blauwe divisie Over het optreden van de Spaansche divisie aan het Oostelijk front verneemt het D.N.B. het volgende: De blauwe divisie, die schouder aan schouder met de divisies van het Duit sche leger den strijd voert tegen hel bols jewisme, heeft reeds schitterende bewij zen van haar strijdvaardigheid en dap perheid cleverd. Bij het optreden in den Noordelijken sector van het Oostelijk front sloeg een enkel bataljon van een Spaansch regi ment infanterie in hevige gevechten van man tegen man de telkens terugkeeren- de aanvallen van drie bolsjewistische bataljons af, waarbij de vijand 250 ge- angenen en meer dan 200 dooden voor de Spaansche stellingen verloor. De Spaansche eerste luitenant Jaime Galiana heeft zich als een bijzonder dap per officier onderscheiden. Bij een snelle onverwachte manoeuvre op den Oostelijken oever van een rivier blies .hij. vergezeld van slechts een Spaansche korporaal, een bolsjewisti- schen gevechtsstand op en deed hij waar devolle ontdekkingen. Tijdens een ander gevecht werd het optreden van de Spaansche strijdkrach ten gehinderd door een mitrailleurnest. In een onverwachte manoeuvre verover de hjj. vergezeld van een soldaat, de mi trailleur door middel van handgranaten Een tweede mitrailleur kon hij in de Spaansche stellingen mee terugbrengen. Bij een poging om een derde mitrailleur te veroveren, vond deze dappere soldaat den heldendood. Nog verscheidene andere in geheel Spanje bekende leden van de blauwe di visie hebben het leven gelaten in den strijd tegen het bolsjewisme. De Zwarte Zee-vloot De M i 1 i t a e r i s c h e Korrespon- uenz aus Deutschland wijdt een artikel aan de hopelooze positie van de ~warte Zee-vloot der Sovjet-Unie. Terwijl ue Oostzéërvloot bij Kroonstad ligt inge sloten, voor het grootste deel onmachtig den strijd aan te binden, richten zich «io blikken, aldus het orgaan, op de Zwarte Zée-vloot na de verovering der Krimhavens, de insluiting van Sebasto- I pol en de bezetting van Kertsj en Rostof. De Zwarte Zee-vloot bestond uit twee nieuwe kruiseré en een kruiser van ouder type, een slagschip van ouder type, 21 nieuwe en 6 oude torpedojagers een 50-tal duikbooten en evenveel motor torpedoboot en. Van een dergelijke vloot vap aanzien lijke sterkte, oie zwakkere vijandelijke strijdkrachten tegenover zich had. had men kunnen verwachten, dat zij van den aanvang af krachtiger, wellicht zelfs be slissend, zou hebben ingegrepen. De voorwaarden daarvoor waren aanwezig. Men heeft echter van een krachtig in grijpen niets gehoord. Welke mogelijkheden bestaan er nu nog voor de Zwarte Zee-vlooi? Vier we ken geleden, toen de toestand voor de bolsjewisten gunstiger leek. noemde de Times de volgende drie mogelijkheden: de strijd tot het einde en daarna tot zin ken brengen der eigen schepen; inter- neering in Turksche havens of vlucht door de Dardanellen naar de Middel landsche Zee. De Oostzeé-vloot heeft den eersten uit weg niet gekozen en waarschijnlijk zal de Zwarte Zee-vloot dat ook niet doen, gezien haar werkeloosheid. Van de tweede mogelijkheid is reeds hier en daar gebruik gemaakt, want verscheide ne motortorpedpbooten hebben zich in Turksche havens laten interneeren. De derde mogelijkheid blijkt kansloos met het oog op de stride Turksche neutra liteit. BELGRADO. 1 Dcc. (D.N.B De laatste communistische haarden van onrust in Westelijk Servie zijn ge zuiverd. De communistische benden zijn uit de steden Catsjak en Oczits- je verdreven en konden ten slotte vernietigd worden. Dit bericht werd te Belgrado met groote voldoening ontvangen, daar de communisten juist de laatste dagen in Catsjak nieuwe daden van geweld ge pleegd hadden. Nadat de communisten die stad overvallen hadden, begonnen zij terstpnd ermede om met hun persoon lijke vijanden af te rekenen. Hetgeen beteckende, dat zij iedereen-vermoord den, die hun in den weg kwam. Onder aanvoering van den vroegeren commu- nistischen afgevaardigde Mel-mtije Nik- sitsj en van communistische agenten uit het buitenland, de joden Norota, 11- tus en Lindenmayer, roeiden zi| syste matisch alle nationale elementen uit, zooals zij dit reeds in de plaatsen van Westelijk Servie, Oezitsje en Pozega ge daan hadden. De bevolking vluchtte in massa uit dit „communistische paradijs" en verbeidde met'ongcduld het einde van haar lijden Te Stragare in \Vestelijk Servie, Vvérden na den aftocht der communisten ver schrikkelijke misdaden ontdekt. Zoo werd een ^kindertehuis overvallen. Alle kinderen werden de koude ingedreven en het tehuis werd leeggeplunderd. Toen de kinderen half bevroren in het huis waren teruggekeerd,' wierpen de communisten er een bom in, waardoor vijftig kinderen den dood vonden.' SJANGHAI, 1 Dec. (D.NB.) Dc Sovjet-Russische ambassadeur te Wash ington, Litwinof is Zondag van Singa pore naar Manila gevlogen. Zaterdag avond was hij de gast van den gouver neur tijdens een groote receptie, waar ook de BMtsche opperbevelhebber in het verre Oosten, luchtmaarschalk Sir Brooke Popham, was verschenen. Tijdens zijn verblijf in Manila zal hij logeeren ten huize van den Amerikaan sehen hoogen commissaris, Francis Savre. Zondagavond was Lilvvinof gast van den president der Philippijnen Ma nuei Quezon. r ~N MAASTRICHT. 30 November. Na dc laatste opgave van 17 slacht offers zijn nog drie zwaargewonden in het ziekenhuis overleden en werd Zaterdag nog een 16 jarig meisje uit dc püinhoopen te voorschijn ge bracht. Dc begrafenis van dc slachtoffers zal geschieden Dinsdag om 11 uur in dc kerk van dc parochie, waarin de ramp plaats vond. Uit een officieelc opgave blijkt, dat 287 "huizen of volkomen vernield of zwaar beschadigd en niet meer bewoon baar zijn. De burgemeester van Maastricht, de heer Lr Pectcrs, bracht Zondagmorgen een bezoek aan de zwaargewonden waarna Zondagmiddag de bisschop van Robrmond mgr. G. Lom mens. eveneens dc vele zwaargewonden bezocht., als mede dc dakloozen. die in verschillende openbare gebouwen van de stad zijn on dergebracht. Daarna heeft mgr. Lommens ook nog een bezoek gebracht aan de plaats van de ramp. In de Staatscrt. zal de instelling der hoofdgroep Industrie worden gepubli ceerd, waaronder dus de in den loop u.i dit ia ar opgerichte 28 bedr.jfs groepen de^ industrie met haar vak- en on der vakgroepen zullen ressor- leeren. De organisatorische werkzaamheden van dezen geheelen opbouw zijn in de Organisatie-Commissie geschied door de uit haar midden gevormde Industrie- Commissie. die onder leiding stond van den heer T. J. Twijnstra. De organisatie-commissie heeft beslo ten deze industriecommissie dc leiding der hoofdgroep Industrie op te dragen, aangezien zij overtuigd is daarmede te bereiken, dat de grondgedachten, die hij den opbouw hebben voorgezeten, en waarmede weinigen zoo goed bekend kunnen zijn .dan juist diegenen, die den geheelen opbouw zelf verricht heb ben, het beste verwezenlijkt kunnen worden. De leiding der hoofdgroep bestaat derhalve uit de heeren T. J. Tw.jn- étra, voorzitter, dr. L. P. Krantz, eer ste plv. voorzitter, rrir, B. J. M. van Spaendonck. 2e plv. voorzitter, J. M. Honig. F. B. J. Gips, tcinvijl tot secretaris is benoemd mr. P. A. Blaisse, tevens secretaris van het bureau der Organisatie-Commissie. Naar wij vernemen acht de Organi satie-Commissie hiermede haar taak ten opzichte van de organisatie der in dustrie afgeloopen, zoodat men dezer dagen ccn desbetreffend besluit van den secretaris-generaal van het dep. van Handel. Nijverheid en Scheepvaart tegemoet kan zien. Vichy reorganiseert het ministerie van oorlog VICHY. 1 Dec. (D.N.B.). De slaats courant publiceert een wet. waarbij de organisatie van het ministerie van oor log fundamenteel gewijzigd wordt. De nieuwe wet gaat uit van het stand punt. dat het ontwerpen van plannen, de cornmando-afdeeling en de leiding van aanzien van de strijdkrachten, uit sluitend onder de bevoegdheid vallen an de commandoposten, waaraan de zuivere bcstuursafdeelihgen onderge schikt zijn. Taak van de besluursafdeeling is het functioneeren van het geheele apparaat te verzekeren en daardoor den comman Joposten dc mogelijkheid tot handelen te geven. De controle oji de leiding en Ie uitvoering valt uitsluitend onder de bevoegdheid van den minister van oor log. De algemeene directie van hot leger bestuur zal dus worden opgeheven. Voor personeel'KW.esties worden twee nieuwe directies in het leven géroepen. die rechtstreeks zullen 'staan onder het commando van den chef van den gone- alen staf ROOSEVELT KEERT TERUG UIT V/ARM SPRINGS BERN, 1 Dcc. (D.N.B.). Naar uit Warm Springs gemeld wordt heeft Roo sevell op grond van een telefoongesprek met Cordell Huil besloten uit Warm Springs naar Washington terug te kee ren. Officiecle kringen weigeren een verklaring af te leggen. REORGANISATIE EUROPEESCH SPORTLEVEN Het te Milaan' verschijnende sportblad ?iazetfa dello Sport deelt. mede. dat de plannen voor het houden van een con ferentie ter bespreking van een gron dige reorganisatie der internationale sportbetrekkingen in een vergevorderd tadium verkeeren. Na "deze conferentie zullen het Itali aansch Olympisch Comité en de N.S.- Reichsbitnd für Leinhesuhungen binnen fzienbaren tijd een organisatieplan voor dc sport in Europa opstellen, dat het ge heele sportleven in Europecsch verband z«al regelen. \AT EDEROM hebben wij kennis knnnen W nemen van laffe luchtaanvallen op wcerlooze Nedcriondsclie burgers door avontuurlijke onverantwoordelijke Britsche naclitvliegcrs- Thans werd een stad in het Zuiden des lands getroffen; zwaar getroffen, want groot is het aantal slaclitoffhrs, groot ook de rouw en de smart in tientallen gezin nen waarin een of meerdere dooden, ge wonden of verminkten te betreuren zijn. Gansch Nederland treurt mee met hen die tot hun nabestaanden behooren en gansch ons volk is diep onder den indruk van het gebeuren in dien maanlichten nacht van de vorige week. Met bewonderenswaardigen offerzin is aan de getroffenen van Maastricht hulp ge boden. Eclit Nederlandsche solidariteit werd daar getoond, teneinde althans de eerste en ergste matcricele gevolgen van den zwaren slag te kunnen opvangen. En wat het bombardement zelf betreft: het Nederlandsche volk is op dergelijke nachtelijk bezoek nóch gesteld, nóch op eenigerlei wijze er mer gediend. En on schuldige. wcerlooze burgers kunnen toch moeilijk een militair doelwit heeten, óók in de modernó oorlogsvoering. Nog enkele dagen en het is strooiavond, de avond waarop de goede Sint zijn gaven met milde hand uitdeelt. Het goede wordt geëerd en beloond, het kwade gestraft. Maar als dan op strooiavond het goede beloond moet worden, denkt dan eens aan de Ne derlandsche ambulance. Want deze' hulp expeditie verdient zejeer op strooiavond goed bedacht tc worderj. Daarom: speelt deze week voor sinterklaas en verrast de Nederlandsche ambulance met een extra bijdrage. U kent haar gironummer 8—7—6—0—0 Nederlandsche ambulance- Koninginne gracht 22 's-Gravcnhage. 's-GRAVENHAGE. 1 Dcc. De Cen trale propaganda-commissie voor den verkoop der weldadigheidspostzegels schrijft ons: Vandaag heeft de jaarlijksche ver koop van de weldadigheidspostzcgels en van de prentbriefkaarten voor het kind weder een aanvang genomen. Aan alle postkantoren van ops land zijn leze postzegel^ waarvoor "men slechts enkele centen meer betaalt dan het ver schuldigde porto-bedrag.'thans te krij gen. Men kan ze koopen tot en met 5 Januari as. en zij hebben een geldig heidsduur van 5 jaar. Zegt daarom nu niet: dan hebben we den tijd met koo pen, neen, doet het aanstonds! Als ge geen geheele serie wilt nemen, koopt er dan van 5 of 7Vs cent, die 't meest voorkomen. Maar vergeet het niet en gebruikt deze maand voor al uw cor respondentie uitsluitend kinder postzegels. Waarom, zal men misschien vragen? Omdat de nood van dc misdeelde jeugd, zeer groot is! Die nood moet gelenigd worden en daaraan kunt u medewerken door het koopen der postzegels en prent briefkaarten. Zoudt gij niet in het bezit willen zijn van zoo'n fraaien Rembrandt- zegel, waarop Tit us, Rembrandt's zoon voorkomt? U weet toch, wie Titus was? liet is een \an Rembrandt's boeiend ste portretten, een van de meesterstuk ken uit zijn grooten tijd, in 1655 ge schilderd. Een afbeelding van het fraaie schil derij vindt u op de nieuwe kinder zegels. Daarom: koopt deze zegels. Onze misdeelde jeugd, die het toch niet kan helpen, dat zij in dergelijke omstan digheden verkeert, wilt u toch niet du peeren? Geheel ons volk sta aaneenge sloten achter deze arlic en het zal, even als vorige jaren, ook ditmaal gaarne een steentje bijdragen om de opbrengst zoo groot mogelijk te doen worden. Tot en met 5 Januari in elk huisge zin in Nederland ten minste één kinder postzegel, terwille van het kind! LAGERE PRIJS VOOR SPROT De gerookte of gestoomde sprot, die den laatsten tijd een belangrijk onder deel van het menu pleegt uit te maken, is aanzienlijk goedkooper geworden. De gerpachtigde voor de prijzen deelt mede. dat een beschikking is afgekomen, die i Dec. a s. in werking treedt en waarin dc prijzen voor sprot en zee bliek ziin vastgesteld; ook de gefileerde sprot die in de bekende pakjes wordt verkocht is aanmerkelijk in prijs ge daald. Wanneer sprot wordt verkocht, dient men er op te letten, dat er ver schillende prijzen zijn vastgesteld voor sprot, die grooter dan 10 cm cn sprot, lie kieiner dan 10 cm is. Men raadplege de desbetreffende officieeld publicatie, die 4 December a s. in de bladen zal wor den opgenomen. Vandaag verduisteren om 17.32 uur Vandaag. Maandag, gaat de zon op om 9-25 uur. onder om 17.32 uur. Dc maan gaat op om 16 49 uur, onder om 6-33 uur. Dinsdag gaat de zon op om 9.26 uur, onder om 17.32 uur. De maan goot op om 17.19 uur. onder om 7.34 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1