„Japan heeft de eerste ronde gewonnen" oortdurende aanvallen op de Philippijnen Zware strijd om vliegveld van Kota Baroe rroote schade op Hawaï DE EEMIANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a Japansche landingstroepen zetten hun actie voort MANDSJOEKWO EN Y)E OORLOG Met Duitschland voor een nieuw Europa Duitsche Rijksdag vergadert Amerikanen in arrest als represaille Winterhulp steunen beteekent misdeelden helpen Britsch aanbod aan Portugal Bondgenootschap Thailand - Japan Japansche kropnraad bijeen 40e JAARGANG No. 141 DONDERDAG 11 DECEMBER 1941 AMERSroORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS: per 3 maanden voor Amersfoort ƒ2.05; per maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per post per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR J. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1ËNvan 14 regels 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. STOCKHOLM, 11 Dcc. (D.N. Omtrent de Japansche Ichtaanvallen op de Philippijnen leidt de Britsche berichtendienst |t Manila, dat een groote forma- Japansche gevechtsvliegtuigen roensdag om 13 uur plaatselijkcn |d boven Manila is verschenen i het vliegveld Nichols, benevens It marinesteunpunt Cavite, op 25 |M. van Manila, heeft aangeval- i in duikvluchten. p het vliegveld kon een groote brand >rden waargenomen. Een matig af- lervuur werd geopend. Een uur later |urde do aanval nog steeds voort, In haven voor anker liggende koop- .rrlers werden met bommen bestookt, telcrens berichten uit Manila zijn msdag in totaal 4 luchtaanvallen op nila gericht. Tn ooggetuigeberiebten •dt uitdrukkelijk in het licht gesteld, deze aanvallen uitsluitend gericht [ren op militaire doelen, terwijl op de jd Manila zelf geen bommen" zijn ge- ■pen. 'e Japansche strijdkrachten die gis- jn hij het aanbreken van den dag de Philippijnen aan land'zijn gezet. 4 ^en hun aanval naar een zeker punt >rt Men meent te weten, dat de Ame- ïansche en ïnhoorlingenstrijdkrach- nvaar getroffen zijn. [Jit Manila wordt gemeld, dat 200.000 [oners der stad de wijk hebben geno- rtaar de heuvels in de nabijheid. ield wordt, dat president Quezon soon lijk de evacuatie heeft geleid. De bezetting van Goeam vlootafdeeling van het keizerlijk ^fdkwartier heeft hedenochtend om Jö uur mcdegedepld, dat Japansche fcjiingstroepcn der marine Apoera, de en van Goeam, hebben ingenomen -Jnit vier richtingen in den ochtend 10 December te hebben aangevallen, 'oorts heeft de Tanansche vloot, êen ton metend tankschip der Ameri- Inscho m,arine buitgemaakt en den ««^voerder met dertig manschappen Hbngen genomen. Er waren geen Ja- |sche verliezen. De aanvallen op Wake jfficieel is medegedeeld, dat gister- Jtcnd hij luchtaanvallen op bet, eiland |ke vijf van de zeven vijandelijke ma |nes zij neergeschoten, terwijl tal- militaire installaties vernield ziin. srrtcr zijn legerharakken en opslag- jrtsen met hommen hestookt. De helft fr gebouwen ging op in vlammen. Amerikaansche schout bij nacht gesneuveld leuter meldt uit Washington, dat Amerikaansche marine heeft |ed<?gedeeld, dat schout hij nacht »ak Campbell Kidd bij den aan- |1 op Pearl Harbor gevallen is. jflrl behoorde tct den generalen if van den chef der Amerikaan- io vloot op den Stillen Oceaan, |miraal Kimmel. lo Kokoemin S j i mbo e n left een Qnhevestigd bericht uit jonos Airea* ontvangen, volgens ftwelk ook admiraal Kimmel gc- leuveld zou zijn aan boord van |t slagschip Pennsylvania, groot J100 ton in Pearl Harbor tijdens |t bombardement van Hawaii. bewering van Roosevelt, dat een Insch vliegtuigmoederschip bij Pearl tor tot zinken is gebracht wordt j den zender van Tokio velsfrekt (aar genoemd. ABCD-staten in het defensief het verloop der gevechten in het Oosten trekt de marine-expert van (lanchestiir Guardian de conclusie, le Japansche leiding in strategisch [vlitiek opzicht het initiatief heeft [orven en dat het, front der ABCD- Jn in de verdediging gedrongen is. (door wordt de handhaving der be- fïjke verbindingswegen, niet alleen het oorlogstooneel in het Verre -n, maar ook naar het naburige en l-Midden-Oosten" over den grooten [an ecri buitengewoon moeilijk pro lan heeft in den eersten stormaan- |>P de belangrijkste plaatsen de ke- trachten te verbreken en niet |er succes. De eerste hasis der Ver fde Staten in den Grooten Oceaan, di, heeft reeds groote schade gele* acht, jd rtl ierbi'l hen Scil kcljjkj re tal der) aanl den en op Malakka is do toestand alles behalve ongevaarlijk. De legerafdeeling van het keizerlijke hoofdkwartier heeft medegedeeld, dat sinds het uitbreken van den oorlog op 8 December twee Japansche transport schepen gezonken zijn en twee anderen schade hebben gekregen. Evenwel ging hier geen man bij verlo ren. Voorts wordt in de mededeeling gezegd, dat dertien legervliegtuigen tot dusver niet op hun steunpunten zijn te ruggekeerd. De vlootafdeeling van het keizerlijke hoofdkwartier maakt bgkend. dat Ja pansche vlooteenheden, die de monding van de baai van Hongkong Woensdag genaderd, waren, een Britsch patrouille vaartuig van de Saint Monance klasse met een inhoud van 820 ton tot zinken hebben gebracht. HSINKING, 10 Dec. (D.N.B.). De chef van den staatsraad van Mandsjoe- kwo, Takebe, heeft in een redevoering Dinsdagavond verklaard, dat de regee ring van Mandsjoekwo is overgegaan van de structuur van vredestijd tot die van oorlogstijd. Hij riep de natie op, één enkele eenheid te vormen en alle beschikbare hulpbronnen aan .mannen en materiaal te gebruiken voor den dienst der nationale landverdediging Mandsjoekwo, zoo zeide Takebe, moet de ruggegraat vormen voor den strijd van Japan in dezen tijd van ongehoor de spanning. In deze dagen gehouden andere redevoe ringen werd uitdrukking gegeven aan de overtuiging, dat de vereenigde kracht van Japan en Mandsjoekwo de voornaamste strijdkracht van do vijan-N den in korten tijd zou kunnen vernie tigen. Het volk zal echter voorbereid moeten zijn op een langdurigen oorlog. BERLIJN, 11 Dcc.. (D.N.B.) - De Duitsche Rijksdag komt he denmiddag om 15 uur bijeen voor het in ontvangst nemen van een verklaring der rijksregcering. De zitting wordt over alle Duit sche zenders uitgezonden. Een herhaling der uitzending zal van avond om 20 uur 15 gegeven wor den. Welke landen Japan den oorlog verklaarden BERLIJN, 10 Dec. (D.N.B.). Na de oorlogsverklaring van Japan aan de Ver. Staten en aan Engeland op S December, hebben de volgende staten Japan den oorlog verklaard: Engeland, Canada, Costarica, Aifstraliè, Nicaragua, N e- derlandsch-Indië (alle op 8 Dec.), de Ver. Staten, de republiek San Domin ee. Haiti, Honduras, Cuba, San Salva dor, Mexico, Panama (alle op 9 Decem ber, en de Unie van Zuid-Afrika (op 10 December). Naar uit La Paz gemeld wordt, is 'het bericht van Associated Press, dat Bolivia den oorlog aan Japan zou hebben ver klaard, niet juist. Bolivia heeft zich slechts solidair verklaard met de Ver eenigde Staten. Een Finsche vlammenwerper in actie aan het Oost-Karelische front, waar de bolsjewistische troepen ernstige nederlagen lijden tengevolge van den opmarsch der troepen van de ver bonden legers (Orbis-Holland) TOKIO, 10 Dec. (D.N.B.). Naar officieel van de zijde der marine wordt meegedeeld, is bij den Japanschen bomaanval op het gros der Britsche vloot in Oost-Azië ook het Britsche slagschip King George met groote waarschijnlijkheid tot zinken gebracht. Er zijn nog geen nauwkeurige berichten ontvangen. In een communiqué der Britsche autoriteiten te Singapore wordt bevestigd, dat de Japanners nieuwe troepen hebben doen landen te Singara op Malakka. De stad Sincapore is volkomen verduisterd. De burgerbevolking is grootendeels naar het binnenland gevlucht. Om het vliegveld van Kota Baroe worden zware gevechten geleverd. Domei- verneemt uit Manila, dat gisteren, volgens een tot dusver nog niet bevestigd bericht het 11.500 brt metende vliegtuigmoeder schip Langley tot zinken is gebracht. Japansche vliegtuigen hebben om 12 uur 45 Manila aangevallen, zoo wordt van daar gemeld. In het havengebied, in de nabijheid van fort Sastiago en op schepen werden bommen geworpen. Ooggetuigen melden, dat een groep Ja pansche bommenwerpers boven het zendstation is gezien. Het Japansche hoofdkwartier heeft in een mededeeling bevestigd, dat het luclitwapen zeer zware aanvallen hoeft verricht op het vliegveld Nichols bij Manila. Daarbij werden hangars werkplaatsen en startbanen vernield. De vlootsectie van het hoofdkwartier heeft medegedeeld, dat sinds het uitbreken van den oorlog 38 vliegtuigen der Japansche vloot ver loren zijn gegaan. De Japanners hebben echter geen enkel oorlogs schip verloren. De mededeeling van den Japanschen militairen wpordvoerder over de landing van Japansche troepen.op de Philippij nen is thans door berichten uit Manila met nlaatsopgaven aangevuld. Uit deze berichten blijkt, dat het den Japanners in weerwil van het verzet gelukt is te landen op het voornaamste eiland Luzon, en op de eilanden Vigan en Apari. Waarschijnlijk zijn de Japanners op nog meer punten aan land gegaan De juiste olaatsen zijn echter in Manila nog niet bekend. Over de gevechten op het hoofdeiland van de Philippijnen, Luzon, worden uit Manila no? de volgende bijzonderheden vermeld: Ondanks de aanvallen van de Amerikaansche luchtmacht hebben de Japansche vloot en het leger met succes de landingsoperaties op twee belangrij ke punten in het Noorden van het eiland Luzon uitgevoerd, ril te Vigan en te Appari. Amerikaansche berichten spreken van sterke landingstroepen der Japanners en van een voor de Ameri kaansche strijdkrachten gevaarlijke si tuatie. Van heide landingsplaatsen gaan spoorlijnen naar het Zuiden, die samen komen in de hoofdstad Manila. To Ma nila heerscht een zeer zenuwachtige stemming. De evacitatie van de burger bevolking wordt voortgezet. Verder wordt uit de Philippijn- sche hoofdstad gemeld, dat reeds de eerste groote gevechten met Ameri kaansche strijdkrachten op de Phi lippijnen zijn geleverd. Japansche zeestrijdkrachten hebben zich in deze krijgsoperaties gemengd. Tijdens de luchtaanvallen, die giste ren oo de luchtsteünpunten Iha en Clockfield op de Philippijnen zijn on dernomen, zijn, naar officieel wordt medegedeeld. 25 vijandelijke toestellen neergeschoten en 17 op den grond ver nield. waaronder 35 van middelbare grootte. Aan Japansche zijde gingen slechts vijf machines verloren. Tegelijkertijd werd medegedeeld, dat in den afgeloopen nacht Japansche vliegtuigformaties opnieuw Singapore hebhen aangevallen. Ondanks sterken afweer zijn alle toestellen op hun steun punten teruggekeerd. Wegens de hevige duisternis kan omtrent het resultaat van den nachtelijken aanval hiots met nauwkeurigheid [worden, medegedeeld, BERLIJN, 11 Dec. (D.N.B.). De En- gelsche nieuwsdienst heeft. Woensdag avond toegegeven, dat de vernietiging van de Engelsche slagschepen Repulse en Prince of Wales een „zware slag voor de Royal Navy" is. Beide schepen hadden in den oorlog ter zee een groote rol gespeeld. Voorts heeft de Engelsche nieuwsdienst toegegeven, dat de Japan ners op den Stillen Oceaan „opmerke lijke successen" behaald hebben. Do Engelsche berichtendienst meldt verder, dat overlevenden van de Prin ce of Wales en de Repulse in Singapore aan land zijn gegaan. Betreffende hot. verlies van de Prince of Wales en de Repulse heeft Duff Coo per voor den omroep van Singapore ver klaard, dat deze dag een der donkerste in de geschiedenis van het Britsche im perium is. De marine-attaché van de Japansche ambassade te Berlijn, kapitein Tojo, heeft voor de te Berlijn geaccrediteerde buitenlandsche pers een verklaring af gelegd naar aanleiding van de overwel digende successen der Japansche oor logsvoering in den Stillen Oceaan. kapitciji Tojo bereiddo de aanwezige journalisten er dadelijk op voor, dat zij geen sensationeele onthullingen van hem te verwachten hadden. Het leiden de principe der Japansche marine is steeds geweest: het vaderland dienen en zwijgen. Reeds sinds meer dan 40 jaar heeft Japan zwijgend gadegeslagen, hoe Amerika steeds verder opdrong in den Stillen Oceaan. De Japansche marino heeft zich te allen tijde slechts bezig gehouden mei de vraag, „hoe kunnen wij onze strijd krachten zóó opbouwen, dat zij in staat zijn om een vijandelijke vloot, onder onverschillig welke omstandigheden, te vernietigen." De ondergang van de Oklahoma, de West-Virgipia, de Prince of Wales en de Repulse, alsmede van andere belang rijke eenheden der geallieerde strijd krachten, zooals b.v.Tiet Amerikaan sche vliegtuigmocderschip Langlay en misschien wel het zusterschip der Prin ce of Wales, do King George, dat vol gens nog öiet bevestigde geruchten eveneens in den grond geboord zou zijn, vormt het bewijs, dat'de Japansche marine zich consequent aan" de door kapitein Tojo geschilderdo gedragslijn heeft gehouden. Met de vernietiging van de Prince of Wales en de Repulse wist spreker, wat het Japansche luchtwapen betreft, nog niet of dit met bommen of met lucht- torpedo's is geschied. Hij veronderstel de het laatste, omdat het buitengewoon moeilijk is, om eeh modern, snel varend slagschip met zijn zware pantsering door bommen in den grond to boren. Het behoort ongetwijfeld tot de mo gelijkheden, maar er zijn zeer vele zwa re treffers noodzakelijk. Het uit de lucht torpedeeren van een slagschip biedt beduidend meer kans op succes, maar stelt tevens zeer hooge eischen aan het vliegend personeel, daar de tor pedo's van betrekkelijk geringe hoogtó moeten worden afgeworpen, want an ders zouden, izij ontploffen, zoodra >uj in het water neervallen. Dc Repulse was een weliswaar gemo derniseerde, maar desondanks ouder- wetsche slagkruiser, die zich tegen aan vallen uit de lucht niet zoo effectief kon verdedigen als de voortreffelijk uitge ruste Prince of Wales. Op de vraag of het Japansche luchtwapen beschikt over vliegtuigen, die vergeleken kunnen worden met de Duitsche stuka's, ging kapitein Tojo niet nader in. Door de vernietiging van vier slag schepen en een groot aantal andere eenheden van de vijanden van Japan is, naar men verder in Berlijn mededeelt, niet alleen de verhoudig der strijdkrach ten ter zee in het Verre Oosten geheel anders geworden, doch behoort ook de legende van de onaantastbaarheid van dc Britsche positie tèr zee in dit gebied tot het verleden. Door de landingsrnanoeuvres op het schiereiland Malakka, de Philippijnen, Goeam en Wake en de aanvallen op Pearl Harbor en Singapore zijn door de schrijvers over marine-aangelegenheden van alle landen-weerlegd, die dergelijke operaties op grooten afstand tot nu toe voor onmogelijk hielden. Japan heeft in elk geval de eerste ronde in zijn strijd om het bestaan te gen de beide grootste zeemachten ge wonnen. Het heeft posities betrokken, die als pistolen gericht waren op hot leven van het keizerrijk en zijn streven naar een vreedzame herordening in het gebied van het Verre Oosten. Deze posities zullen voor de tweede ronde van den si rijd van niet te onder schatten beteekenis zijn. KERSTTOESPRAAK VAN DEN PAUS ROME. 11 Dec. (D.N.B.) De Paus zal 24 December de te Rome aanwezige kardinalen ontvahgen en hij deze gele genheid als ieder jaar eén kersttoe spraak houden. doch verwacht kan worden, dat zware schade is aangericht. Op de Philippijnen bevinden zich, naar Domei meldt, naar schatting 3S000 man Amerikaansche en Philippijnsche troepen, waarvan 1800 man tot de ge regelde troepen behooren. Generaal Mac Arthur is met ihet opperbevel belas L BERLIJN. 11 Dcc. (D.N.B.) Alle repcssaille voor de volkomen wille keurige, tegen alle internationale usances in uitgevoerde, arrestaties van vertegenwoordigers der Duit sche nieuwsagentschappen en dag bladen in de Ver. Staten op hevel van president Roosevelt en voor de gelijktijdige arrestatie van Duitsche en Italiaansche onderdanen in de Ver. Staten zijn de Amerikaansche persvertegenwoordigers en een aan tal Amerikaansche burgers in Duitschland Donderdag gearres teerd. Reeds Woensdag waren de Ameri kaanse!» e journalisten verwijderd uit Duitsche persconferenties. De persconferentie in de Wilhelm- strasse begon zoodoende niet een pijn lijk incident. Toen'de woordvoerder van het ministerie van buitenlandsche za ken omstreeks 1 30 uur de statige bonds- zaal binnentrad, bleef hij bij den in gang staan en op een wenk heerschte er,stilte. Men besefte dat er iets buiten gewoons ging gebeuren. Vastgesteld werd, dat de in de Ver Staten van Noord-Amerika geaccrediteerde Duit sche journalisten hun aantal wordt op 17 geschat nadat hun reeds het deelnemen aan alle persconferenties en officieele ontvangsten was ontzegd, te gen alle internationale gebruik in. ge arresteerd zijn. Onder deze omstandigheden werden de vertegenwoordigers der Noord-Ame- rikaansche pers verzocht, de zaal te verlaten en zich naar hun particuliere woning dus niet naar hun kantoren te hegeven. Van de 20 Amerikaansche journalisten bleken er slechts vijf aan wezig te zijn. Zij staken hun notitiehlocs in hun portefeuilles, stonden op en be gaven zich naar den uitgang van dc zaal, waar de woordvoerder van het ministerie met een handdruk afscheid van hen nam. VEEL NIEUWS IN WEINIG WOORDEN Mussolini heeft den Rocmeenschen ko ning Miohael en dc Koningin-Moeder van Roe menie ontvangen. Dc Britsdho ambassadeur in Turkye, Knatchbull Hugessen, is met den Taurus-ex press tc middernacht uit Ankara in de rich ting van Syrië vertrokken. Noch het doel van zijn reis, noch de plaats van zyn bestemming zyn bekend. Meer dan een vierde der gezamenlijke koopvaardijt-onnage ter wereld is sinds Sep tember 1939 tot zinken gebracht, zoo wordt van betrouwbare Duitsche zijde vernomen. Na twee dagen gesloten te zyn geweest, hebben allo buitenlandsche en Chineesche banken te Sjanghai, met uitzondering van vier banken der regeering van Tsjoengking. Woensdagochtend haar loketten hcroperid voor de uitbetaling van s^ldi aan haar clien tèle in beperkten omvang. Radio Teheran meldde Woensdagavond, dat de bolsjewieken eenigen der sinds hun intocht gearresteerde Iraniërs weer hebben vrijgelaten. Nieuwe vrijlatingen kunnen wor den verwacht. De Amerikaansche consulaat-generaal in Chaibin heeft zyn geheime documenten verbrand. Aangenomen wordt, dat het con sulaat voorbereidingen treft voor evacuatie Naar de News Chronicle meldt, zou de ooramandant van de „Repulse", kapitein Ten- nant, gered zyn. In de Ver. Staten mogen geen automo bielbanden meer verkocht worden, uitgezon derd in gevallen, waarin de landsverdedi ging betrokken is. Het Amerikaansche departement var marine heeft bekend gemaakt, dat i.i de wateren voor de haven van New York myr.en zyn gelegd. Nieuwe overeenkomst Indochina - Japan TOKIO, 11 Dec. iD.N.B 1 Het agent- schap Domei meldt uit llanoi; Van of ficieel^ Japansche zijde in Fransch- Indo-China wordt hekend gemaakt, dat tusschen de bevoegde vertegenwoordi gers van Fransch Indö-China en de be velhebbers aldaar van het Japansche leger en de marine een nieuwe overeen komst is onderteekend, welke bijzon derheden behelst, omtrent de gemeen schappelijke verdediging van he» land. Door deze overeenkomst zijn, naar het officieele communiqué verklaart, de vriendschap en de samenwerking tus schen Japan en Fransch Indo-China nog nauwer geworden. LISSABON, 11 Dcc. (D.N.B.) Uit kringen van do Britsche ambassade wordt bekend, dat Engelsche agenten in Lissabon op het oogenhlik trachten do houding van Portugal uit te vinden, in geval Engeland aan Portugal het aan bod zou doen om, op grond van het PortugeeschEngelsche bondgenoot schap, de bescherming op zich tc no men van de Portugccschc bezittingen in het verre Oosten. Portugccschc kringen zijn van moo ning, dat Japan dc Portugccschc sou- vcreinc rechten in het verre Oosten zal eerbiedigen cn dat een garantievcrkla- ring voor deze bezittingen van den kant van Engeland den toestand slechts zou compliceeren. TOKIO, 11 Dec. (Domei). Het bureau voor de inlichtingen deelt mede, dat. Ja- nan cn Thailand heden een „offensief en defensief hondgenootschap" hebben sloten. De tekst van de mededeeling luidt: „Gemold wordt, dat overeenstem ming van opvattingen betreffende het sluiten van een offensief cn defensief hondgenootschap tusschen Japan en Thailand is bereikt tusschen den la- panschcn ambassadeur to Bangkok, Teiji Tsoehokami en den Thailandfichcn eersten minister Songrram, hedenmor gen om elf uur. Do Thailandschc regeering heeft per radio den staat van oorlog afgekondigd. Deze wordt geacht te zijn ingegaan gis teravond om kwart voor elf. De staat van oorlog is voor het gcheele Thailand- sche gehied afgekondigd. Er wordt, een beroep op do natie gedaan om de orde tc handhaven, TOKIO, 11 Dec. (D.N.B.) In een ple naire zitting van den kroonraad, die Woensdag om 17 uur 30 is begonnen en 15 minuten duurde, is volgens Domei in tegenwoordigheid van den Tenno goed keuring gehecht aan belangrijke maat regelen De eerste minister, Tojo, en an dere leden van het kabinet woonden de zetting bij. Het hoofdkwartier heeft voor Tokio en de gebieden in verren omtrek alge- raeene verduistering bevolen. Verder heeft het hoofdkwartier be kend gemaakt, dat het den burgers van Britsch-Indie. Malakka, Birma, China cn van de andere Aziatische volkeren ver zekert, dat zij, hoewel onderdanen zijn de van vijandelijke landen, van dc Ja pansche troepen niets te vreezen heb ben. Hieraan werd de waarschuwing vastgeknoopt, dat wie zou trachten uit Thailand te vluchten, behandeld zal worden als onderdaan van een vijan delijk land. Japansche persstemmen In een commentaar op de Japansche ovcr-i winningen op de Engelsch-Ameriknansche vloot schryft het Japansohe blad Hotsjl Sjimbocn in een hoofdartikel, dat Japan thans de heerschappij ter zee bezit op den Stillen Oceaan en den Indischen Oceaan. Het blad voegt hieraan toe: ,.dc dag is gekomen, waarop de wereldheerschappij ter zee, die "Groot-Brittannië gedurende Zl/3 eeuw sedert het de Spaansche armada versloeg, in'handen hoeft gehad, ons in handen valt. Dc Mijako Sjimbocn waarschuwt echter, dat de oorlog nog maar pas begon nen is cn zegt: „Het is duidelijk als de dag, dat wanneer Engeland en Amerika zich e:n- maal hersteld hebben van hun verlamde ver bazing, ze opnieuw slaglinics zullen opstellen om ons aan te vallen. Wy kunnen niet ge rust blyven. zelfs niet na honderd over winningen. Wy moeten meer dan ooit op onze hoede zyn". Het blad schryft verder „zelfs na het toe brengen van zware slagen aan Engeland cn Ameriika hebben wy nog ruime reserves aan kracht om China schoon te vegen van de krankzinnige Tsjoengkingtrocpen. Wanneer Tsjoengking zich jiict spoedig overgeeft», spjjt ons dat buitengewoon voor het volk, dat geregeerd wordt door zulke, blinde, hard nekkige politici". JAPANNERS UIT NEDERLANDSCH- INDIE TERUGGEKEERD TOKIO, 11 Dec. (D.N.B.). Het Ja pansche s.s. Foeji Maroe is er in ge slaagd door het operatiegebied tc; ko men. Met 1639 Japanners uit Neder- landsch-Indic is het te Kobe aan gekomen. AMERIKAANSCH GARNIZOEN TE PEKING DNTWAPEND PEKING, 11 Dec. (D.N.B.). Het klei ne Amerikaansche garnizoen te Peking is 'zónder eenig incident ontwapend, evenals de gezantschapswacht. De troe pen blijven voorloopig in hun barakken. Vandaag verduisteren om 17.28 uur Vandaag (Donderdag) gaat de zon op om 9-38 uur; onder om 17.28 uur. De maan gaat op om 1 uur; on- der om 13 55 uur. Vrijdag gaat de zon op om 9 39 'uur; onder om 17.28 uur. De maan guat op om 1-34 uur; onder om 14-21 j uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1