AMER5F00RT5CH DAGBLAD )uitsch!and en Italië in oorlog met Je Vereenigde Staten Wapengeweld noch tijd zullen ons overweldigen Duitsche nota aan de V. S. Verdrag tusschen Duitschland Italië en Japan Italiaansche oorlogsverklaring De zitting van den Rijksdag DE EEMEANDER Uitgave VALKHOFF Co. Arnhemsche Poortwal 2a Hitier spreekt in den Rijksdag: De JAARGANG No. 142 VRIJDAG 12 DECEMBER 1941 B0NNEM.ENTSPR1JS: per 3 maanden voor Amersfoort 2.05; er maand 0.68; per week 0.16. Binnenland franco per ost per 3 maanden 2.50. Afzonderlijke nummers 0.05. Postrekening 47910 TELEFOON INTER C. 4620 HOOFDREDACTEUR 3. VALKHOFF AMERSFOORT PRIJS DER ADVERTENT1EN: van 1—4 regels f 1.00, elke regel meer 0.25. Speciale prijzen bij contract. Liefdadigheids- advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 60 cent, elke regel meer 12 cent, driemaal plaatsen 1.20. TT* EN jaar van gebeurtenissen van historische beteekenis neigt J-' ten einde, een jaar van de grootste beslissingen staat ons te achten", aldus begon de Führer vandaag zijn rede voor den Groot- uitschen Rijksdag. Hij herinnerde er aan, dat het in den herfst van 40. nad^t zijn vredesaanbod door Chyrchill en diens clique nog- aals was afgewezen, duidelijk was, dat deze oorlog tegen alle over gingen van het verstand en tegen alle noodzaak in tot het einde t de wapenen moest worden uitgevochten. Het Duitsche volk en zijn soldaten werken en vechten, zoo vervolg de Führer, die in dit verband de huidige worsteling beslissend >emde voor de komende 500 of 1000, jaar Duitsche en Europeesche schiedenis, ja wereldgeschiedenis. Een historische herziening van ieken omvang is ons door den Schepper opgedragen en thans zijn jj verplicht die te voltrekken.j De Führer schetste in het kort de militaire beveiliging van het wonnen gebied, dat politiek, strategisch en economisch zoo belang- is. Van Kirkenes tot aan de Spaansche grens strekt zich een rdel van steunpunten en versterkingen op de grootste schaal uit. Tallooze vliegvelden zijn aangelegd. Vlootbases hebben kwetsbare beschermingen Azië stortte zich tot diep in het hart van het tegenwoordige Europeesche vasteland. In den slag op de Catalau- nische velden stonden voor de eerste maal in een beslissenden strijd van on afzienbare beteekenis Romeinen en Ger manen gemeenschappelijk schouder aan schouder voor een cultuur, die. uitge daan van de Grieken, via de Romeinen thans ook de Germanen in haar ban had getrokken. Europa was gegroeid. Uit Hellas en Rome ontstond het vasteland en zijn verdediging was thans gedurende vele eeuwen vooral ook de taak der Germa nen. Naarmate nu het avondland zijn gren zen uitbreidde, strekte zich ook plaatse lijk het begrip uit. dat wij Europa noe men. Of nu Duitsche keizers aan de Unstruih of op het Lechfeld de aanval "lit het Oostpn afweerden, of dat Afrika tijdens langdurige gevechten uit Spanje werd teruggedrongen, het was steeds een strijd van het wordende Europa legen een wereld, -die het in diepste wezen vreemd was. Van dit. Europa uit voltrok zich niet slechts de kolonisatie van andere we- relddeelen, maar ook een geestelijke, cultureele bevruchting, die slechts be seft wordt door dengene. die bereid is de waarheid te zoeken in plaats van haar te verloochenen. Derhalve heeft ook niet Engeland dit continent geculti veerd, maar brokje? der Germaansche bevolking van ons continent zijn als Angelsaksen en Noormannen naar dat mlnnd getrokken en hebben zijn ontwik keling mogelijk gemaakt. Eveneens heeft niet Ameluka Europa ontdekt, or duikbooten gekregen, er dan 1500 nieuwe batt'e- n staan in dienst der ver- diging, wegen en spoor- ïen beveiligen onafhanke- van de zee de verbinding schen de Spaansche grens Petsamo. Er zijn installa- s tot stand gebracht, die in ts achterstaan Gij den estwall. Zij worden vast- aden verder versterkt. Het mijn onwrikbaar besluit te iken, dat dit Europeesche int door geen enkelen vij- d kan worden aangevallen. IJ het overzicht van de gevechten van het afceloopen jaar herinnerde Hitier daarop vooral aan den steun, waarmede de Ilaliaansche bondgenoot halver te dit jaar begon. Vele maanden, zoo zeide hij, drukte het gewicht van een ot deel der 4Sritsche macht op de schouders van den Italiaanschen staat, hts tengevolge van hun ontzaglijke superioriteit op het gebied van zware ks slaagden de Fnpelschen er in tijdelijk een crisis in Noord-Afrika te weeg brengpn. Reeds 24 Maart van het afgeloopen jaar evenwel ging een kleine leenschap van Duitsch-Italiaansche formaties ondPr leiding van Rommel tot i tegenaanval over. TT it ter schilderde in het kort de stadia van dezen strijd. 3r Duitschers en Italianen denzelfden vijand steeds gemeenschappelijk tege- 31 traden, zooais eens in Spanje 'mtrent oorlog tegen Rusland bracht de Führer opnieuw in herinnering hii den bittersten nood had gehoorzaamd, toen hij in den herfst van ÏO.RO had leien een poging te doen door uitschakeling van de acute Duitsch-Russische inning de voorwaarde te scheppen voor een algemeenen vrede. BERLIJN, li Dec. (D.N.B.). In den Rijksdag heeft de Führer medegedeeld, dat tusschen Duitschland, Italië en Japan een verdrag is gesloten waarin is vastgelegd, dat deze mogendheden besluiten, den oorlog gemeenschappelijk te vqeren. Het verdrag verplicht de partijen niet afzonderlijk, maar slechts gemeenschappelijk te zijner tijd vrede te sluiten met de Vereenigde Staten en Engeland. Duitsch land. Italië en Japan verplichten zich voorts ook na den oorlog zoo nauw mogelijk samen te werken ten gunste van het tot stand brengen ëener nieuwe orde. "\F. Führer wees op de paden van J bijstand, die Engeland had aan geboden aan de Oostzeestalen, oemenië enz. Toen was het voor de 'uitsche regeering niet slecihls een cht, doch ook een plicht ook van aar kant de grenzen van de Duit- he belangen te bepalen*. De lan en in kwestie moesten overigens ok tot leedwezen van het Duitsche ijk zelf, binnen korten tijd inzien, at de eenige factor, die de sterkste aarborg kon zijn tegenover het reigende Oosten, slechts Duitsch- ind was. iangezien zij door hun eigen politiek contact met Duitschland hadden 'broken en in plaats daarvan zich toe- trouwden aan den bijstand van'En- nd. dal in zijn spreekwoordelijke 'ucht sinds eeuwen nooi I hijstand ft gegeven, doch steeds slechts hulp ■hte, waren zii verloren. Toch wekte lot van deze landen het krachtigste ■legevoel bij hef Duitsche volk. De itpror>rlng der Finnen drong ons een oei van bitterheid op. vermengd met ■ondering. Bewondering, omdat wij r heldendom en opofferingen e^n vankelijk hart hebben. Bitterheid, fiat wij mpt het oog on den dreigen- vijand in het Westen pp hei gevaar het Oosten, militair niet tot hulp in ai waren. oodra duidelijk werd, dat Sovjet- sland uit de afbakening van de poli ce Duitsche invloedssferen het rpcht pielde de daarbuiten wonende volken [wel uit te roeien, werd voortaan de 'houding nog slechts door overwegin- 1 van doelmatigheid bepaald, maar 'stand en gevoel stonden hiertegen- ■r vijandig. Van maand tot maand rd reeds in het jaar 10i0 steeds meer inzicht verworven, dat de plannen mannen van het Kremlin hPwust stuurden op beheer^ching en daar- 'd® vernietiging van gpheel Europa ?chts een blinde kon over het hoofd n, dat hier een opmarsch tot stand kwam oo een schaal, uniek in de we reldgeschiedenis en wel niet om iets te verdedigen, dat niet werd bedreigd, doch slechts om iets aan te vallen, dat niet meer tot verdediging in staat scheen. Waf is Europa? Den zomer van 1911 achtte men het gunstige moment om er op los te slaan. Thans moest een nieuwe Mongolen- storm over Europa razen. Zware wolken begonnen zich boven Europa samen te pakken. Want wat is Europa eigenlijk? Er bestaat geen aardrijkskundige defi nitie van ons continent, doch slechts een efchnografische en cultureele. Niet de Oeral is de grens van dit continent, doch de lijn. die het levensbeeld van het Westen scheidt van dat van het Oosten. F.ens was er een tijd, dat Europa dat Gricksche eiland was, waar Nöordsche stammen waren doorgedrongen om van daaruit voor de eerste maal een licht te ontsteken, dat sindsdien langzaam maar voortdurend de menschen begon te be schijnen. F.n toen deze Grieken den in val der Perzische veroveraars afweer den, verdedigden zij niet slechts hun vaderland in engeren zin, Griekenland, maar ooi het begrip, dat thans Europa heet. Toen trok Europa van Hellas naar Rome. Met den Griekschen geest en de Grieksche cujtuur verbond zich het Ro rneinsche denken en de Romeinsche. staatsmanskunst. Een wereldrijk werd geschapen, dat ook thans nog in betee kenis en scheppende kracht niet ge evènaard, laai staan dan overtroffen is Maar topn de Romeinsche legioenen tegenover den Afrikaanschen wervel storm van Carthago in drie zware oor logen Italië verdedigden pn eindelijk de overwinning bevochten, was het weer niet Rome. waarvoor zij streden, maar Europa, dat de Grieksch-Romeinsche wereld omvatte. De volgende inbreuk op deze baker mat der nieuwe menscheliike cultuur kwam uit de heide ruimten van het Oos ten. Een vreeselijke stroom van cultuur looze horden uit de binnenlanden van maar omgekeerd. En al datgene, wat Amerika niet uit Europa heeft betrok ken, kan wel in de oogen van een ver- ioodscht meng-ras bewonderenswaardig schijnen, maar Europa ziet daarin slechts een blijk van verval in kunst en cultureele levenshouding, het erfdeel van een joodschen of vernegerden inslag in het bloed. Ik moet deze uiteenzettingen geven, want de strijd, waarvan de onvermijdelijkheid in de eerste maanden van dit jaar begon te blijken en dien te voeren het Duitsche volk ditmaal in de eerste plaats geroepen is, gaat eveneens de belangen van ons eigen volk en land ver te boven. Want zooals eens de Grieken tegenover de Perzen niet Griekenland, en de Romeinen tegenover de Cartagers niet Rome. Romeinen en Germa hen tegenover de Hunnen niet hef avond land. Duitsche keizers tegenover Mongolen niet Duitschland, Spaansche helden tegen over Afrika niet Spanje, doch Europa heb ben verdedigd, zoo strijdt Duitschland thans ook niet voor zichzelf, maar voor ons gchecle continent Het is een gelukkig tee- ken. dat het inzicht hierin bij de meeste volken van Europa in hun onderbewustzijn zoo diep geworteld is. dat zii aan dezen strijd deelnemen, hetzij door openlijk stel ling te kiezen, hetzij door een vloed van vrijwilligers. De strijd tegen Rusland De Führer schetste nogmaals kort de ontwikkeling, die tot den strijd tegen de Sovjet-Unie leidde, ^vaarbii hii hetoogde. dat de voorwaarden voor den Duitschen afweer zoowel in menschen als in mate rieel rijkelijk voorhanden waren. Zoo kan ik in het algemeen slechts dit ver zekeren* al spreekt men ook in de demo cratieën zeer veel van bewapening, des ondanks wordt daarvoor in het natio- naal-socialistische Duitschland nog al tijd meer gewerkt. Ih het verleden was het zoo en tegenwoordig is dit niet an ders. Teder jaar zal men ons met ver mpprderde en vooral ook hetere wapens daar vinden, waar de beslissingen val len. p Als de publicisten in onze democrati sche kranten thans verklaren, dat ik mij hij nauwkeuriger kennis van de kracht van den bolsjewistischen tegen stander nog wel eens zou hebben be dacht. alvorens tot den aanval over te gaan. dan -miskennen zij de situatie evenzeer als mijn persoon. Ik heb geen oorlog gezocht, maar integendeel alles gedaan om hem te vermijden. Ik zou evenwel plicht wergeten en gewetenloos handelen, als ik ondanks de weten schap, dat de wapenen onvermijdelijk moesten spreken, zou verzuimen de eenig mogelijke consequentie daaruit te trekken. Met het oog op den omvang van het eevaar. .die ons wellicht eerst thans in eeheel zijn uitgestrektheid be wust is geworden kan ik God slechts danken, dat Hij mijn geest op hef juiste oogen-blik heeft verlicht en mij dé kracht heeft gegeven om datgene te doen, wat moest worden gedaan. Daar aan danken niet slechte millioenen Duitsche soldatpn hun leven, maar ook F.uropa zijn bestaan. Want dat mag ik thans wel zeegent als deze golf van meer dan 20.000 tanks, honderden divi sies. tienduizenden stukken geschut vergezeld van meer dan 10 000 vliegtui gen. onvoorzien in beweging was ge steld via Duitschland. zou Europa ver loren zijn geweest. Het lot heeft een reeks van volkeren bestemd om door het offer van hun blopd dezen aanval te voorkomen, res- pectivelijk hem op te vangen. Als Fin land niet terstond had besloten voor de tweede maal naar de wapenen te grij pen, dan zou de gezapige burgerlijkheid der andere Noordsche staten snel haar eihde hebben gevonden. Als het Diyt- sche'riik dezen tegenstander niet tege moet getreden was met zijn soldaten en Wapens, zou een stroom over Europa zijn losgebroken, die aan het belache lijke Britsche denkbeeld der handha ving van het Europeesche evenwicht in geheel zijn geesteloosheid en stupidp traditie een eind zou hebben gemaakt Als Slowaken, Hongaren en Roe menen niet de bescherming van deze Europeesche wereld mede op zich hadden genomen, dan zouden de bolsjewistische horden als de Hunnenzwerm van een Attilla over ROME, 11 Dec. (Stefani). Vanmiddag te 14.30 uur heeft de minister van buitenlandsche zaken, graaf Ciano, in het Palazzo Chigi den Amerikaanschen zaakgelastigde ontvangen en hem de volgende mededeeling gedaan: „Zijne majesteit de Koning en Keizer verklaart, dat Italië zich van heden af in oorlog met de Vereenigde Staten van Amerika beschouwt". Vroeg in den middag verzamelde zich op de Piazza Venezia een reusachtige menigte, waaruit de kreet „Duce" en de leuze „Overwinnen" opstegen. Mussolini hield een rede, waarin hij zeide* „Kameraden, de dag van heden is een niepwe dag van plechtige besluiten in de geschiedenis van Italië en van belangrijke gebeurtenissen, die de bestemming hebben de geschiedenis der we reld een nieuwen loop te geven. De mogendheden van het stalen pact; het fascis tische Italië en het nationaal-socialistische Duitschland, die zich steeds meer aan een hebben gesloten, plaatsen zich thans naast het heldhaftige Japan tegen over de Vereenigde Staten van \merika. De hond van drie is een militair bond genootschap geworden, dat om zijn vaandel 250 millioen menschen bijeen brengt, die alles voor de overwinning wil1 en doen. De spil noch Japan wilden uitbrei ding van het conflict. Eén man. éen man alleen, een democratisch despoot heeft, langs den weg van een eindelooze reeks provoqafies, terwijl hij de bevolking van zijn eigen land door het grootste bedrog misleidde, den oorlog gewild, en hem van dag tot dag met een duivelsche hardnekkigheid voorbereid. De zware sla gen, die op den onmetelijken Grooten Oceaan reeds aan de Amerikaansche strijd krachten zijn toegebracht, toonen aan dat deze oceaan bezaaid is met soldaten van de rijzende zon. Ik zeg u en gij zult het begrijpen: het is een voorrecht aan de zijde van deze soldaten tc vechten. Vandaag is het driemogendhe'denverdrag met al zijn moreele en malerieele middelen een machtig oorlogsinstrument en een pand der overwinning geworden. Morgen zal het de hewerker en organisator van eer. rechtvaardigen vrede tusschen de volken zijn. Italiaansche mannen en vrouwen, nogmaals op! Toont u dit historische uur waardig! Wij zullen over winnen!" De toespraak van Mussolini werd onderbroken door toejuichingen van de menigte, vooral, toen de Duce hulde bracht aan de heldhaftigheid der Japan ners. Aan het einde van de toespraak bracht de menigte Mussolini een geweldige en eindelooze ovatie. De Duce moest herhaalde malen opnieuw op hej balcon verschijnen. Aan zijn zijde stonden de ambassadeurs van Duitschland en Japan, die eveneens werden toegejuicht» BERLIJN, 11 Dec. (D.N.B.). De Duitsche minister van buiten- larudsche 2aken heeft vanmiddag den Amerikaanschen zaakgelastigde een nota der Duitsche regeering overhandigd, waarin geconstateerd wordt, dat de regeering der Vereenigde Staten van schendingen der neutraliteit is overgegaan tot openlijke oorlogshandelingen tegen Duitschland en daarmede practisch den oorlogstoestand heeft geschapen. De nola heeft den volgenden inhoud: Nadat de regeering van de Vereenigde Staten van Amerika sedert het uitbreken van den door de Engelsche oorlogsver klaring. aan Duitschland op den 3en September 1939 opgedrongen Europeeschen oorlog, alle regelen der neutraliteit in steeds stijgende mate ten gunste van dft tegenstanders van Duitschland op de meest flagrante/wijze heeft geschonden, zich voortdurend a^n de zwaarste provocaties tegenover Duitschland heelt schul dig gemaakt, is zij tenslotte tot openlijke militaire aanvalshandelingen over gegaan. Den tien September heeft de president der Vereenigde Staten van Ame rika openlijk verklaard, dat hij de Amerikaansche vloot en luchtmacht bevel heeft gegeven op elk Duitsch oorlogsvaartuig zonder meer te srhielen. In zijn rede van den 27sten October van dit jaar heeft hij nogmaals uitdrukkelijk be vestigd, dat dit hevel van kracht was Overeenkomstig dit hevel hebben sedert begin September van dit jaar Amerikaansche oorlogsvaartuigen Duitsche zee- strijdkrachten systematisch aangevallen. Zoo hebben Amerikiwinsche torpedo jagers. b.v. de Greer de Skcarnev pn de Ruben James stelselmatig het vuur op Duitsche duikbooten geopend De Amerikaansche minister van marine, Knox, heeft zelfs bevestigd, dat Amerikaansche torpedojagers Duitsche duikbooten hebben aangevallen Verder hebben de zeestrijdkrachten der Vereenigde Staten van Amerika op hevel van haar regeering Duitsche koopvaardijschepen op open zee in strijd met het volkenrecht als vijandelijke schepen behandeld en gekaapt. De Duitsche regeering stelt derhalve vast: Ofschoon zich Duitschland zijnerzijds tegenover de Vereenigde Staten van Amerika gedurende den geheelen duur van dezen oorlog streng heeft gehouden aan de regelen van het volkenrecht, is de regeering der Vereenigde Staten van Amerika van aanvankelijke schendingen der neutraliteit tot openlijke oorlogs handelingen tegen Duitschland overgegaan. Zij heeft daarmede practisch den oorlogstoesland geschapen. De Duitsche regeering verbreekt daarom de diplomatieke betrekkingen mot .de ereenigde Staten van Amerika en verklaart, dat onder deze door president Roosevelt veroorzaakte omstandigheden, ook Durtsehland van heden af zich als in staat van oorlog met de Vereenigde Staten van Amerika beschouwt". de Donaulanden hebben geveegd en zouden thans aan de oever van de Jonische zee Tartaren en Mongolen de herziening van het verdrag van Montreux afdwingen. Als Italië, Spanje en Kroatië hun divisies niet hadden gezonden, dan zou niet do afweer van een Europeesch front zijn ontstaan, die als proclamatie van het begrip van het nieuwe Europa zijn propagandistische kraebt ook op alle andere volkeren liet uit stralen. Als gevolg van dit veelbeteekenend inzicht zijn uit Noord- en West-Europa de vrijwilligers gekomen: Noren, Denen. Nederlanders. Vlamingen. Belgen enz.. ja zelfs Franschen, die aan den strijd' der verhonden mogendheden van de as in den waarsten zin des woords het ka rakter van den Europeeschen kruistocht geven. Het oogenblik is nog niet aangebro ken om te spreken over het ontwerp en de leiding van deze veldtocht. Evenwel meen ik reeds thans, in dezen gewel- digsten strijd van alle tijden, iri enkele zinnen te mogen wijzen op het bereikte. Hier bracht de Führer nogmaals in korte woorden de belangrijkste data van den veldtocht in het Oosten in herinnering. On 1 December bedroeg het totale aantal Sovjet-Russische gevange nen 3.806.865, hef aantal vernietigde of buitgemaakte tanks heiiep 21.391, dat der stukken geschut 32.541 en dat der vliegtuigen 17.322. Sedert het uitbreken van den strijd in het Oosten werden 2191 Britsche vliegtuigen neergeschoten. De marine bracht 4.170.611 ton tot zinken en de luchtmacht 2.346.1S0, dus in totaal 6.516.791 ton. Dit zijn i nuchtere feiten en wellicht droge getallen. Maar achter deze getal len zijn de prestaties, offers en ontberin gen verborgen, staan de heldenmoed en de doodsverachting van millioenen der beste mannen van ons eigen volk en van de met ons verhonden naties, de Duitschers en de Finnen, de Italianen Slowaken. Hongaren en Roemenen, de Kroaten, de vrijwilligers uit de Noord en West-Europpesche landen, alles te zarnen de soldaten van het Oostelijk front. De Führer betoogde opnieuw, dat alle waoens en hun leiding het maximum hebben eegeven. F.venals vroeger heeft ook thans onze unieke infanterie den zwaars4eil last *an den strijd gedragen Hitier somde vervolgens de verlie zen op: Van 22 Juni tot 1 Decern ber heeft het Duitsche leger ver loren: 158.773 dooden, 563.08*2 gewon den en- 31.191 vermisten, de marine 310 dooden, 232 gewonden en 115 vermisten. De Duitsche weermacht in totaal dus: 162.314 dooden, 571.767 gewonden en 3(1334 vermisten. Aan dooden en gewonden dus iets meer dan het dubbele van het aantal in den slag aan de Somme tijdens den wereldoorlog, de vermisten iets min der rlan de helft van het toenmalige getal. Laat mij t.hans daartegenover stelling nemen tegenover die andere wereld, die haar vertegenwoordiger heeft in den man. die op tactvolle wijze, terwijl de volken en hun soldalen strijden in sneeuw en ijs. pleegt te babbelen bij het haardvuur en dus vooral over den man. die de hoofdschuldige is aan dezen oor log. y\R zitting van den Duitschen Rijksdag, de vijfde in dezen oor log, werd met. spannirjfj door het publiek van de rijkshoofdstad ver wacht. Duizenden inwoners van Ber lijn 6tonden in de toegangsstraten naar de Kroll opera en verdrongen zich achter de afzettingen, In de zaal zelf overheer6chte nog meer dan bij de vroegere zittingen het veldgrijze uniform. In de middenloge zat het diplomatie ke corp6. Op de eerste rij de Japansche ambassadeur, generaal Osjima, en de Italiaansche ambassadeur Al fieri. Toen de Führer de zaal binnenkwam, werd hij met jubelende ovaties begroet. De kernpunten van de rede werden steeds door levendige ovaties van de af gevaardigden onderbroken. Bijzonder hartelijk waren de toejuichingen, die tij dens de Rijksdagzitting aan den Japan- schen ambassadeur Osjima werden ge bracht. Ook na dë zitting was de afge zant van den Tenno op zijn terugtocht het middelpunt van geestdriftige toe juichingen. De houding van Polen Hitier hetoogde, dat het destijds in 1939 een tijdlang ernaar uitzag, dat de Poolsche regeering zelf ernstig had overwogen in te stemmen met een ver standige oplossing. Ik mag hieraan nog toevoegen, dat bij al deze voorstellen van Duitsche zijde niets werd verlangd, dat niet reeds vroeger Duitsch eigendom was geweest, ja. dat wij integendeel af stand deden van zeer veel, dat voor den wereldoorlog toebehoorde aan Duitsch land. Destijds zijn in vollen vredestijd binnen enkele maanden in Polen meer dan 62.000"Duitschers ten deele onder do gruwelijkste martelingen gedood. Dat het Duitsche rijk het recht had aanmerking te maken op dergelijke toe standen aan zijn grens en aan te drin- gen op afschaffing daarvan, in het al gemeen gesproken ook op zijn veilig heid bedacht te zijn. zal toch wel nau welijks worden bestreden in een tijd, waarin andere landen de bestanddeelen' van hun veiligheid zelfs in vreemde werelddeelen zoeken. Toen nu in Augustus de houding van Polen, dank zij de waarborg van Enge land in den vorm van een blanco vol macht, steeds stroever werd. zag de Duitsche regeering zich genoopt en wel voor de laatstp maal een voorstel in te dienen, rlat zij bereid was als basis te gebruiken voor onderhandelingen met Polen en waarvan' zij den toenmaligen (Vervolg op ag. 2) Vandaag verduisteren om 17.28 uur Vandaag (Vrijdag) gaat de zon op om 9.39 uur; onder om 17.28 Jiur. De maan gaat op om 1.34; onder om 14.21 uur. Zaterdag gaat de zon op om 9.40 uur; onder om 17 28 uur. De maan gaat op om 2.48 uuronder om 14-40 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1941 | | pagina 1