AMERSFOORTSCH DAGBLAD OPROEP VAN DEN FUEHRER Dagorder van Hitier De Britten vluchten van Britsch Borneo r Geen bericht van de Philippijnen De nieuwe bons DE EEMLANDER „Het komende jaar zal ons geweldige eischen stellendoch front en binnenland zullen er aan voldoen „Wie strijdt voor het leven van zijn volk, zal overwinnen" Luchtmacht brengt bolsjewieken zware verliezen toe Met Duitschland voor een vrij Nederland NJ Gelukwensch van den Führer aan den Rijkscommissaris Rijkscommissaris op oude jaarsavond bij luchtdoel artillerie te Rotterdam Aankoop van kunstwerken door Rijkscommissaris ABONNEMENTENper 3 maanden voor Amersfoort 2.05per maand 0.68 per week 0.16. Binnen land franco per post per 3 maanden 2.50. Afzon derlijke nummers 0.05. Postrekening 47 910 VALKHOFF Co., ARNHEMSCHE POORTWAL 2a TELEFOON S620 DIRECTEUR J. VALKHOFF HOOFDREDACTEUR R. LEENKNEGT, AMERSFOORT ADVERTENTIES'1—4 regels 1.elke regel meet 0.25. Spec, prijzen bij contr. Liefdadigh. adv. halve prijs. „KEITJES" bij vooruitbct. v. 1—5 regels 60 ct., elke regel meer 12 ct., 3 maal plaatsen 1.20. VRIJDAG 2 JANUARI 1942 4 PAGINA'S 40e JAARGANG No. 156 HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEH RER, 1 Jan. (D.N.B.). Ter gelegen- hcid van de Jaarwisseling heeft de Fuehrer den volgenden oproep uitge vaardigd: DUITSCH volk, nationaal-socialisti sche mannen en vrouwen, partijge nooten. Toen op 3 September 1939 En geland en Frankrijk Duitschland den •orlop: verklaarden, geschiedde dat niet om op te treden tegen een of anderen Duifschen eisch. welke het bestaan of telfs de toekomst dezer staten zou be dreigen. Want het eenige verlangen, dat ik jaar na laar zoowel te Londen als te Parijs kenbaar maakte was dat naar pn beperking van de bewapeningen een oenadering tusschen.de volken. Doch tdére Duitsche poging om met de man. len, die toen de leiding hadden, tot een erstandig en vreedzaam vergelijk te .omen, mislukte, deels door den haat lergenen, die in het nieuwe Duitsch- and een boos voorbeeld van socialen ooruitgang zagen, deels door de heb- ucht dergenen, die grootere winsten erwachtten van de oorlogswapening lan van den vredosarbeid. In de lan len, die verantwoordelijk waren voor :et uitbreken van den oorlog is er geen nkelq vooraanstaande staatsman, dip liet als bezitter van aandeelen in de wapenindustrie tegelijkertijd groofe be- angen bij den oorlog heeft. En achter Hpn staat als drijvende kracht de oodsche Ahasverus, die sedert duizen- en jaren steeds de onveranderlijke vij- nd is van iedere mensrhèljjke ordening n daardoor van een ware maatschap- olijke gerechtigheid. Hoe weinig gerechtvaardigd de aanval op Duitschland was, blijkt ook duidelijk uit het ontbreken van ieder.oorlogsmotief, rlat zij zelf zou den kunnen noemen. Want waarom hebben zij Duitschland den oorlog verklaard? Omdat zij niet willen lev^n in een ereld, zooals wij die wenschen, ver- ilde aan den haard de grootste oor- gsdrijver van onzen tijd, Roosevelt, iu heeft de Duitsche wereld met Ame- ika even 'weinig uitstaande als de .merikaansche met ons. Het zou geen ïensch in de gedachten zijn gekomen ijv. mevrouw Roosevelt uit te noodi- en, om op Duitsche wijze te leven, >oals ook het Duitsche volk het nooit >1 kunnen vinden mét Amerikaansche eginselen of levenshouding. Of is lisschiexi de bewering juist, dat En- land en Frankrijk ons den oorlog ïoesten verklaren, omdat wij de we id wilden veroveren? Was Dantzig e wereld? En wie heeft nu eigenlijk p wereld veroverd? Aan 85 millioen uitschers heeft men zelfs geen le- snsgebied van nauwelijks een half illioen vierkanten km. toegestaan. De oloniën, die door onze voorvaderen aren verworven, door verdragen, koop ruil, werden onder bedriegelijke lorwendsels geroofd. Maar 45 millioen ïgelschen mogen 40 millioen vierk n. der wereld heheerschen en hebben larmede het recht volken te onder- ukken, van welke alleen al de Indi- he volken zeven maal zooveel zielen Hen als het Engelsche moederland. Kapitalistische belangen EEN. deze oorlog is begonnen even als die van 25 jaar vroeger, door ge- ke mannen en uit gelijke motieven. De odsch-Angelsaksische financieële samen ging strijdt niet voor een democratie. Jflr door de democratie voor haar kapi- iïstische belangen streeft niet naar een imite soort wereld, maar naar een be- e soort zaken, waardoor hij\ in de eer plaats hoopt, de critiek tot zwijgen te ngen op het misukte economische be- dat ziin regeering het Amerikaan- c volk gebracht heeft. En bij allen was er de gemeenschap- 'ijke bezorgdheid, dat het nationaal- tialistische Duitschland in den loop r jaren door zijn succesrijke oecono- sche en sociale politiek wellicht ook fleren volken de oogen voor de wer- Hjke oorzaken hunner verarming kon enen. Want terwijl het nieuwe itschland er in slaagde in enkele en de werkloosheid, welke onder de mocratie en de daarrriede gepaard ande algemeene verliederlijking ont man was, te doen verdwijnen, deed h in andere landen het omgekeerde flee's voor, het aantal millionnairs eg, doch dat der arbeidende men- ten daalde. \merika had na enkele iaren van t bewind van Roosevelt 13 millioen !rkloozen en een ontredderd finan- ïel bestel. Tezélfder tijd begon in dit ksfe land ter wereld de eene sociale sis op de andere te volgen. Toen had 'oeevelt tot God moeten bidden om ht voor zijn geest, opdat hij zijn eigen fltl beter en nuttiger zou kunnen lei- n. Maar in deze jaren kenden de Roose- lts, Churchills, Edens, enz. nog geen 'ksidealen; laat staan menscheüik- "isidealen. Zij kenden uitsluitend "onomische oogmerken. Eerst nadat geloofden, dat zij hun vermolmd -Onomisch stelsel door den opbloei fl een nieuwè- wapen- en oorlogsindu- ie weer op de been jonden helpen, gonnen zij te bidden. Zii baden, dat t verbond tusschen het Joodsche ka- talisrne en het evenzoo Joodsche bols jewisme door de vernietiging van de andere Volken mocht leiden tot de over winning van hun idealen, d.w.z. tot. den oorlog, een langen oorlog en daardoor winstgevende zaken. Volksgenooten, dit is ook de oorzaak, dat al mijn pogingen om het dit inter nationale, ijskoude financieele gezel schap tot een vergelijk betreffende volksbelangen te komen, moesten mis lukken. Zii wilden den oorlog, omdat zij daarin een winstgevende belegging van hun kapitaal zagen. En achter hen 6taat als een drijvende kracht de jood. die als laatste resultaat van dezen oorlog de Joodsche wereld dictatuur onder het mom van het bolsjewisme verwacht. Daarom werden mijn ontwapenings- en verzoeningsvoorstellen van 1933 tot 1939 steeds weer afgewezen. Daarom 6chrok Chamberlain, toen ik na den veldtocht in Polen onmiddellijk weer de hand van den vrede reikte. En om de zelfde reden werd ik in 1940 na het einde van den veldtocht in het Westen eenvoudig voor lafaard uitgescholden, toen ik voor de derde maal trachtte de onzinnigheid van dezen oorlog aan te toonen en uiting te geven aan Duitsch t land's bereidheid tot vrede. Zij allen 'zagen in den man, die naar den vrede streefde, den vijand van hun in de oor logsindustrie helegd kapitaal. Daarom ook konden zij niet den vVaren grond van den oorlog bekend maken, maar moesten zij hun toevlucht nemen tot een wolk van nevel en gezwets, van frasen en schijnheilige leugens, die alle ten doel hadden iets te omschrijven dat zij\ niet openlijk konden uitspreken, deze hee ren bewapeningsindustrieelen en bezit ters van bewapeningsaandeelen. Cham berlain. Churchill, Eden en vooral Roo sevelt enz., nl. het woord „zaken". Als nu in 1940 Churchill op een oogenblk, dat het geheele Westelijk front ineen gestort was, niettemin nog geloofde, in een voortzetting van den oorlog een mogelijk zakenvoordeel te kunnen zien, dan deed hij dit niet in de verwachting, dat deze oorlog mogelijkdoor Engel sche kracht kon worden gewonnen maar uitsluitend met de wetenschap van de Amerikaansche hulp en vooral van de reeds tot stand gekomen over eenkomsten met de Sovjet-Unie. Tegen het Marxisme PARTIJGENOOTEN, ik heb jarenlang het Marxisme bestreden, niet ómdat het socialistisch was, maar omdat een socialisme, dat door de Frankfurter Zei- tung en daarmede door de geheele Jood sche en niet-Joodsche geldaristocratie gefinancierd werd, 6lechts een leugen kon zijn. Of mijn bewering, dat het marxis me slechts tot een afschuwelijke ellen de der volken moet leiden, juist was, kunnen allen onderzoeken en#^ beant woorden, die intusschen het paradijs van het bolsjewistische experiment zelf hebben leeren kennen. Zoo bestreden wij tientallen jaren het Joodsche bond genootschap van financieele belangen marxisme reeds in het binnenland, wat zich toen in ons eigen volk aaneen sloot tegen de nationaal-socialistische beweging, zweert thans in den grootsten wereldomvang tegen Duitschland sa men: de reactibnnairste kapitalisten van Churchill en Roosevelt met den leider van het bolsjewistische paradijs van arbeiders en boeren, Stalin. Toen Churchill in Juli en Augustus 1940 mijn vredeshand met een verontwaardigd ge schreeuw en alle teekenen van afschuw afwees, werd hij tot het uiterste ge steund door Roosevelt. Maar het beslis sende element voor Churchill waven niet de toegelegde Amerikaansche oor logsleveranties, maar de belofte van deel neming van de Sovjet-Unie aan den oor log. Zoo moest het jaar 1941 komen en daarmede het begin van het grootste conflict, dat de wereld beleefd had. Ik behoef aan het. einde van dit jaar niet alle gebeurtenissen op te 6ommen, die ons zoo geweldig in de betoovering van haar historische grootte hebben ge- hracht. Dat zich op 22 Juni vrijwel ge heel Europa verhief, is het bewijs voor het beseffen van een gevaar, zoo groot ..ls ons continent nauwelijks vroeger be dreigd had. Toen deze coafifie tot den oorlóeT tegen Duitschland had besloten, meende ik het aan de veiligheid van ons rijk. het behoud van ons volk en in den ruimsten zin aan de toekomst van ge heel Europa verschuldigd te zijn, dat ik geen uur meer verloor om in het onver mijdelijk conflict althans door zeer 6nel handelen de offers te voorkomen, welke de strijd anders in veel grootere mate v,an ons geëischt zou hebben. Het Duitsche volk zal mij gelooven, wanneer ik zeg, dat ik liever den vrede dan den oorlog had verkozen, want de vrede omvat voor mij een overvloed van gelukkigen arbeid. Wat ik dank zij de voorzienigheid en door den steun in talrijke voortreffelijke medewerkers in de weinige iaren van 1933 tot 1939 voor het Duitsche volk heb kunnen doen aan cultureelen arbeid, aan opvoeding maar ook aan oeconomischen opbouw en vooral aan maatschappelijke vorming van ons leven, zal men eenmaal gerust kunnen vergelijken met datgene, wat mijn tegenstanders in denzelfden tijd gedaan hebben. Ik kon het in de lange jaren van den strijd om de machj slechts betreuren, dat ik op mijn weg 'naar de verwezenlijking mijner plannen werd gestoord door verschijnselen, die niet alleen minderwaardig, maar vooral zoo zonder beteekenis waren. Ik be treur dezen oorlog dan ook niet alleen om de offers, die hii van mijn Duitsche maar ook van andere volken vraagt, maar ook om den tijd, dien hij ont neemt aan degenen, die zich hebben voorgenomen een groot werk van socia len en beschavenden arbeid te vervul len en het ook te willen verwezenlijken. Want wat. Roosevelt eigenlijk presteert, heeft hij bewezen. Wat Churchill heeft gepresteerd, weet geen mensch. De pres taties echter, die mij en de geheele na tionaal-socialistische beweging door de zen oorlog voor jaren onmogelijk ge maakt \a orden, kunnen mij slechts met het grootste leedwezen vervullen. Het. is ellendig, dat er niets aan te veranderen valt, dat een stumper, of een luiaard den kostbaren tijd steelt, dien men had willen wijden aan den cultureelen. socialen en oeconomischen arbeid van zijn volk. Hetzelfde geldt voor het fascistisch Italië, waar even eens een man voor alle tijden zijn naam heeft vereeuwigd door een beschavende en nationale revolutie., die voor eeuwen van beteekenis is. en die evenzeer niet vergeleken kan worden met het domo- cratiseh-politieke gestumper dezer dag dieven en dividendjagers. die bijv. in Angelsaksische landen het vermogen hunner vader verteren of door smerige zaken een nieuw vermogen verwerven. Maar juist, omdat dit jonge Europa werkt aan de oplossing van waarlijk groote taken zal het zich niet door de vertegenwoordigers van een groep mo gendheden. die zich op tactvolle wijze dé staten der bezittenden noemen, laten berooven van het laatste, dat. voor een mensch het leven waard maakt om ge leefd te worden, n.l. de waarde der eigen volken, hun vrijheid, het sociale en al gemeen menschelijke bestaan. (Vervolg op pagina 2) Duitsch weermaclitbericht HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 1 Jan. (D.N.B.). Het opperbevel der weermacht deelt me de: „De in Feodosia aan land gezette Sovjetstrijdkrachten en haar ravi tailleert ngswegen over de Zwarte Zee zijn door sterke afdeelingen der luchtmacht aangevallen, Dc vijand leed aanzienlijke verliezen aan men- schen en materiaal. In de middenzone van het Ooste lijk front duurden de hevige gevech ten ook Woensdag voort. De lucht macht zette de stelselmatige storing der vijandelijke aanvalsbewegingen voort. Verscheidene plaatsen werden in brand gebombardeerd, spoorlijnen en rollend materiaal vernield. Aan het Ilmenmeer is een vrij groot aantal Sovjetvliegtuigen door bomaanvallen op den grond vernie tigd. In Noord-Afrika hadden de gevech ten der Duitsch-ltaliaansche strijd krachten in het gebied om Agedabia ook de laatste dagen een gunstig beloop. Opnieuw werden 48 pantser- serwagens en talrijke gepantserde verkenningswagens vernield. Bij luchtgevechten werden drie Britsche agers neergeschoten. Overdag en des nachts zijn vijan delijke vliegvelden op Malta door de luchtmacht aangevallen." In sommige gebieden van Noord-Afrika heeft de zware Britsche scheepsartille- rie ingegrepen. Op den voorgrond een „blindganger" (niet ontploft projeciel) van 38 cm. geschut. (P.K. Kriegsberichter Dressler-Scherl ma) HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 1 Jan. (D.N.B). Dc Fuhrcr en opperste bevelhebber heeft bij de jaar wisseling den volgenden dagorder tot dc weermacht gericht, die tegelijkertiid den groet van den Fiihrer als opperbevelheb ber van het leger bevat: „Soldaten, evenals na den veldtocht, in Polen heb ik in weerwil van bittere er varingen ook in Juli 1940 na het glorie rijke einde van den oorlog in het Wes ten besloten den vijanden, die ons op 3 September 1939 den oorlog verklaard hadden, de vredeshand toe te steken. Zij werd teruggestooten en mijn aanbod werd ïitgelegd als bet teeken van onze zwakte. De mannen, die reeds voor 1914 tot den eersten wereldoorlog hebben aangezet, meenden stellig door nieuwe coalities het Duitsche volk en de ver bonden staten in 1941 voorgoed te kun nen neerslaan, doen ontbinden en doen verdwijnen. Zoo bleef ons niets anders over dan den helm vaster te binden en het oog te vestigen od den verderen strijd. De reden voor het besluit dezer internationale oorlogsdrijvers, die onder geen omstandigheden vrede wilden slui ten, lag, behalve in hun economisch-ka- pitalistische belangen, in de overtui ging, dat zij het Duitsche rijk definitief zouden kunnen vernietigen door de deelneming van de Sovjet Unie aan den strijd tegen Europa, welke in het ge heim was voorbereid voor den zomer •an 1941. Nu ligt dat jaar 1941 achter ons. Het was een jaar van de belangrijkste be sluiten en van de bloedigste gevochten. Het zal in de geschiedenis worden ge boekstaafd als het jaar van de grootste overwiningen alter tijden. Zonen van alle Duitsche gouwen hebben schouder aan schouder met de soldaten onzer bondgenooten roemrijk gestreden op den Balkan en Kreta, in Afrika, in de Mid- dellandsche Zee en op den Atlantischen Oceaan. Sedert 22 Juni hebt gij, mijn soldaten, op de oorlogstooneelen van hot Oosten, van het hooge Noorden tot aan de Zwarte Zee, gevechten geleverd, die door hun omvang en hun hevigheid on gehoorde eischen aan u stelden, doch door hun successen de glorierijkste wa penfeiten der geschiedenis zijn. Door u, soldaten, is de strijd lot. behoud van ons bestaan, die ons volk zoo vaak is opge drongen, bekroond met overwinningen, die alles overtreffen, wat de geschiede- is der volken kende. Soldaten van het Oostelijke front, in 1911 hebt gij in tallooze slagen den vijand, die voor den aanvals- sprong gereed was, niet. alleen ver wijderd van de grenzen van Finland, Duitschland, Slovakije, Hongarije en Roemenië, (maar gij hebt hem ineer dan duizend kilometer in ziin eigen land teruggeworpen. Zijn poging om in den winter van 1941 op 1942 het lot te doen keeren, om weer tegen ons op te trekken, moet en zal mis lukken. Ja, integendeel, in 1942 wil len wij met alle voorbereidingen, die zijn getroffen, dezen vijand der menschheid opnieuw aanpakken en zoo lang slaan, tot de vernietigings- wil der joodsch kapitalistische en bolsjewistische wereld gebroken is. Duitschland wil en kan niet om de 25 jaar door dezelfde misdadigers in een nieuwen oorlog om het zijn of niet zijn worden geworpen. Europa kan en wil zich ook niet eeuwig in spannen alleen daarvoor, dat een bende Angelsaksische, en joodsohe samenzweerders in de twisten der volken bevrediging voor haar zaken- manoeuvres vintlt. Het bloed, dat in dezen oorlog vergoten wordt, 'moet dat is onze hoop in Europa voor generaties lang het laatste zijn. Moge God ons daarbij in het ko mende jaar helpen". Door uw dapperheid, uw doodsverach ting en uw offervaardigheid werd niet alleen ons Duitsche vaderland, maar geheel Europa gered en bewaard voor een lot, waaraan wij slechts met huive ring kunnen denken. Vrouwen en kin deren en alle anderen in het vaderland kunnen u, soldaten aan het Oostelijke front niet genoeg danken voor hetgeen gij voor hen gedaan hebt. Gij ziel sedert 22 Juni met eigen oogen den aard van het, „paradijs", waarin de .gemeenschap pelijke samenzwering van joodsche ka pitalisten en joodsche bolsjewisten ook ons Duitschland wilde veranderen. Soldaten, als Führer en woordvoerder van de millioenen van ons volk en als opperste bevelhebber der weermacht, dank ik alle dappere mannen van gan scher harte voor hun zoo vaak betoon de heldhaftigheid. U, soldaten van het leger en van de Waffen S.SV in het ^bij zonder aan het. Oostelijke front, groet' ik met de trolsche blijdschap, dat ik thans bet onmiddellijke opperbevel voer over het deel der weermacht, dat zooals over al en altijd, den zwaarsten last van den strijd heeft te dragen. Het geheele Duit sche vaderland ziet met grpnzeloos ver trouwen tegen zijn weermacht op en zou ieder van u gaarne helpen, waar dat mogelijk is. Wij allen, front en volk. co- denken gemeenschappelijk en eerbiet- de kameraden, die bun liefde en trouw voor Duitschland met den dood moesten bezegelen, als mede de slachtoffers on der de soldaten der bondgenooten, die in onze rijen hebben gestreden voor hun landen en voor geheel Europa. CHURCHILL TE WASHINGTON TERUG STOCKHOLM. 1 Jan. (A.N.P.). Naar Associated Prees meldt uit Washington, is Churchill vandaag na zijn bezoek van vier dagen aan Canada teruggekeerd uit Ottawa en heeft hij de besprekingen met Roosevelt hervat. tl» TOKIO. 2 Jan. (D.N.B.) De Yo mioeri Sjimboen meldt uit Sjanghai, dat een Japan6che colonne, die na een succesvplle landing bij Ba- tangas in Zuidelijke richting is opgo- rukt, de volledige controle heeft verwor ven over de spoorlijn naar Manila en thans het marinesteunpunt van Cavito bedreigt, Washington heeft sinds Woensdag geen berichten ontvangen van den op perbevelhebber der Philippijnen, Mc Ar thur. yet laatste beridht heeft betrek king op het vervoer van gewonden en meldt niets omrent de siuatie der stad of den afstand, waarop de Japanners zijn genaderd. Ook het laat6te officieele bericht van het Amerikaansche mini sterie van oorlog over den toestand op de Philippijnen. behelst niets over het lot van Manila. Berichten uit Melbourne melden, dat de Britsche strijdkrachten op Britsch Borneo volkomen uit Sera- wak zijn teruggetrokken en naar Nederlandsch Borneo zijn ge vlucht. De verovering van Serawak door Japansche landingstroepen heeft een der rijkste petroleumge- bieden ter wereld in Japansche han den gebracht. De marine-afdeeling van het keizer lijk hoofdkwartier heeft medegedeeld: De Japansche vloot heeft opnieuw aanvallen ondernomen op de Zuidzec- eilanden Maui, Johnston en Palmyra, Zij vernielde daarbij militaire doelen als vliegtuigen, vliegtuigloodsen en ra diostations. De Japansche marine-luchtmacht heeft op 29 December in nauwe samen werking met het leger de vesting Cor- regidor in de Baai van Manila aange vallen. Zij vernietigde een torpedojager, twee kleine patrouillevaartuigen en 3 groote vijandelijke schepen. Het bombardement van Manila In verband met het bombardeeren van Manila verneemt de correspon dent van het A.N.P. uit bevoegde Berlijnsche kringen, dat bij de vraag, of een plaats al dan niet ge rechtvaardigd aangevallen wordt, in dezen oorlog het criterium niet in het begrip „open stad" ligt. De kwestie is, of een stad verdedigd wordt, al ware het slechts door een enkele batterij afweergeschut, en of zij eenige waarde heeft voor de oorlog voering door industrie, verkeersmidde len. enz. Van Manila nu kan verklaard wor den, dat het industrieel, verkeerstech nisch, politiek en moreel om van an dere aspecten te zwijgen verreweg het gewichtigste centrum der Philip pijnen is. Wen6cht men de stad te spa ren, dan staat daartoe slechts één weg open: haar zonder slag of stoot aan den tegenstander overleveren. Aan dit standpunt behoeft men verder liiets tog te voegen en het zoeken naar andere argumenten kan de redeneering alleen maar verzwakken. De verliezen in de Zuidzee BIJ de jaarwisseling publiceert het hoofdkwartier der Japansche ma rine de volgende cijfers betreffende de Engelsche en Amerikaansche verliezen sedert het uitbreken van den oorlog in de Zuidzee: Slagschepen: tot zinken ge bracht 7, zwaar beschadigd 3, lichtec beschadigd 4. Torpedojagers: tot zinken ge bracht 2, zwaar beschadigd 5. Duik boo ten: tot zinken gebracht 16 en voorts onbekende verliezen. Kan noneerbooten: tot zinken gebracht 2, zwaar beschadigd 2, buitge maakt 1. Torpedobooten: tot zinken ge bracht 6. Patrouillevaartuigen: tot zinken gebracht 1, zwaar bescha digd 2. Mijnenvegers: tot zinken ge bracht 1. Hulpschepen: zwaar beschadigd 1. Gewapende koopvaarders: buit gemaakt 1. zwaar beschadigd 4. G r o o t e koopvaardijsche pen: tot zinken gebracht 5. zwaar be schadigd 13. licht beschadigd 39. Voorts zijn meer dan 50 koopvaarders van verschillende tonnage en 407 klei nere vaartuigen buitgemaakt. Vliegtuigen: neergeschoten 149. waarvan 22 groote en J) vliegbooten. Op den grond vernield 72 i vliegtuigen, waarvan 78 groote en 20 vliegbooten. De Japansche verliezen 'blijven be perkt tot: 1 kruiser licbtbeschadigd. 4 lorpedojaeers. 2 mijnenvegers en 1 d\^k- boot gezonken; 5 speciale vaartuigen' en 2 transportschepen gezonken en 46 vliegtuigen verloren gegaan. LUCHTALARM OP MALTA STOCKHOLM, 2 Jan. (D.N.B.) Op Malta is in den Oudejaarsnacht drie maal luchtalarm gemaakt. Vele oude- iaarsfeestelijkheden zijn gevierd in de schuilkelders, zoo meldt de Britsche nieuwsdienst. Op den eersten Januari werd er weer vier maal luchtalarm ge maakt. De aanvallen veroorzaakten, naar de nieuwsdienst meldt, veenige schade". Verminderd vleeschjantsoen gaat thans in 's-GRAVENHAGE, 2 Jan. Voor de week van Zondag 4 tot Zater dag 10 Januari zullen de gebruike lijke rantsoenen brood óf gebdlc en aardappelen verkrijgbaar zijn op de bonnen 02a en 02b van de daarvoor aangewezen kaarten. Ook voor vleesch of vleeschwaren is bon 02 aangewezen, met dien verstande echter, dat op bon 02a zooals reeds werd aangekondigd, een rantsoen zal kunnen worden gekocht, doch 'dat op bon 02b slechts 'een kwart rantsoen verkrijgbaar zal zijn6 waar door de tot dusver beschikbaar ge stelde wekelijksche hoeveelheid van 3 rantsoenen wordt teruggebracht tot rantsoen. De voor de week van 4 tot en met "10 Januari a.s. aangewezen bonnen 02a ge ven dus elk recht op het koopen van één rantsoen, de bonnen 02b op een kwart rantsoen vleesch of vleeschwa ren. Voorts is bon 26 van de met „s" en „l" gemerkte petroleumkaarien aange wezen voor liet koopen van 2 liter petro leum voor verlichtingsdoèléindcn in de periode van 4 Januari tol. 14 Februari. Nadrukkelijk wordt er dc aandacht op gevestigd, dat de met „22", „24" en „25" genummerde bonnen niet mogen worden vernietigd, doch daarentegen zorgvuldig dienen te worden bewaard. DEN HAAG, 1 Jan. De Füiorer heeft op oudejaarsdag aan den rijks commissaris voor het bezotte Neder- landsche gebi-sd het volgende telegram gericht: „Aan Rijkscommissaris Seyss-In- quart, Den Haag. Met oprechten dank voor den tot dusver verrichten waardevollen arbeid zond ik u mijn hartelijke wenschen voor u persoon lijk en voor de voortzetting van uw sucesvolle werkzaamheden in het komende jaar. Adolf HiUer'1 ROTTERDAM, 1 Jan. De Rijkscom missaris hcoft op den laatsten avond van het oude jaar stellingen van de Duitsche luchtdoelartilleric in do Maas stad bezocht. Rijksminister Seyss-Inquart werd hier bij, toen hij zich onder leiding van ma joor Pettker en in gezelschap van den gemachtigde voor de stad Rotterdam, dr. Völckers in dc kwartieren en stel lingen der luchtdoelbatterijen bevond, door de soldaten overal levendig en har- lelijk verwelkomd. Hij maakto van deze gelegenheid ge bruik om de officieren en manschappen te danken voor hun optreden tot be scherming vair Rotterdam en voor hun zwaren dienst, benevens om uiting to geven aan zijn vreugde, dat hij de laat ste uren van het jaar 1941, dat een jaar van grootë' e.. voor Duitschland gunsti ge beslissing en op het gebied der we reldpolitiek is geweest, kon doorbren gen bij een der jongste en belangrijkste wapens van de roemrijke Duitscho weermacht. AMSTERDAM. Rijkscommissaris Ir. Seyss-Inquart heeft een bezoek ge bracht aan rle tentoonstelling van de Xederl. federatie van beeldende kun stenaars in het Rijksmuseum en daarbij de volgehde kunstwerken aangekocht: Th. van Delft, „dooiweer"; F. Engel, Polderland"; P. de Haard, „echtpaar."; B. J. van den Heuvel, „bloemen"; W. A. van Leeuwen, „stilleven": H. C. van Maurik, „uien"; Alb. Mulder „Mont- ceuille-sur-mer"; T. Pluvmers, „Meer tje"; A. Potgieter. „Najaarsstemming"; J. Scherrewitz, „Brabantsche koestal"; W. Wijmant, „straatfe te4 Elburg" en voorts de grafieken „winter" van G. van Duffelen en „roversnest" van H. van In- gen. PETAIN ZENDT GELUKWENSCHEN AAN HITLER VICHY. 1 Jan. (D.N.B.). Maar schalk Pntain heeft aan den Führer ter gelegenheid van de jaarwisseling een gelukwensch telegram gezonden. Pétain heeft eveneens telegrammen gezonden aan de staatshoofden van Japan, Italië alsmede aan den Paus. Vandaag verduisteren j om 17.38 uur Vandaag (Vrijdag) gaat dc zon op om 9.50 uuronder om 17.38 uur. 5 Dr maan gaat onder om 910 uur; op om 18.01 uur (v.rri.). Zaterdag gaat de zon op om 9-50 j uur: onder om 17.39 uur. De maan gaat onder om 9.53 uur; op om 18.57 •- uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1942 | | pagina 1